1 Ocak 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

1 Ocak 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Havalar B ütün memle- - kette soğudu Ankara, 31 (A.A.) — Ziraat Bakanlığı metroloji enstitüsün » den alınan malümata göre, yur * dun Marmara — kiyilâariyle orta Aüadoluda hava sühuneti düne nazaran üç santigrad etrafında bir düşüklük göstermiştir. En düşük sühunet sıfır altm- da olmak üzere İzmitte 2, Keb . sudda 7, İspartada- 5, Boluda 8, Eskişehir, Uşak ve Sivasta 7, İs partadâ 5, Afyon, — Yozgad, ve — Çoörümda 4, Ankara çevresinde, ve Kastamonu, Kirkehirde 3 san- tigraddır. Doğu Anadoluda hava sühu * neti düne nazaran iki derece yük” — sek ölmak üzere Karsta sifir al- tında 8, Erzurumdad, Malatyada 2 sânliğraddır. En yüksek #icaklar Antalya — we Adanada sıfırın — üstünde 17 sahtigraddır. Dağu Anadolusu ile Karade « miz kıyılarında ve orta Anadolu" da-Sivas, Çorum ve Kayseri vüç. — gelerinde ve İstanbul çevresinde yağış olmuştur. Bü yağış Karadeniz kiyiların- ” SN WW yT YST FTT PU SF x_mw-u——_ım ü"ııılııllr. Rize ve Trabzonda 18, Ördur da 13, Giresunda — ve Samsunda &.d mmmatn yağmur yağdığı öl. B : Bayburdda 12, Erzurumda 13, Karıda ve şarkt Karahisarda 16, Erzincanda 18, Sarıkamışda 43 .ıtlıı!uyl bulmuştur. Bir| hınkm & taarruz ett'ler İ Iıılııııu, 31 (AA) — — gar Ticaret Bankasının bir mbv ş» sİne silâhla bir taarruz vuku bul. — mmüştür. Ti şahis, şubeye girerek — kasadarlardan birini öldürmüş * lerdir. Bunun üzerine orada hulunan — müşterilerden biri de hemen si - Tâha sarılarak mutaarrızlardan birini öldürmüştür. Diğer muta - arrız kaçmışsa da bir şey götür * meye buvaffak olamamıştır. i caOğrnan Cenubt Amerikasava- o şını durdurmak için.. D — Vaşington, 31 (A.A.) — Dı - — gari İşleri Bakanlığınm, Paragu « | ayuluslar kurumunun uzlaşma | teklifini katf surette reddeyledi * Şitakdirde, —mümkün olan şeyi yapmak İçin müsait zemini za - î | İ olduğu söylenmektedir. Bu husus için Dışarı İşleri Ba- kanlığında M. Wçelles ile Arjan” — tin sefiri arasında bir takım gö - — Yüşmeler olmuştur. — Gma Kiliseye ihtilâlciler hücum ettiler - Meksiko, 31 (A.A.) — Kliser Terden birinde - âyin yapılırken — sırtlarında kırmızı gömlek - taşı- oyan - yüz kadar genç ihtilâlei ki- | liseye girerek tabanca — atmağa başlamışlar ve dört erkek ile bir kadını öldürmüşler ve bir çok kimseler de yaralanmışlardır. Bulgaristandan kaçan Türkler — Garbi Trakya gazetelerinin verdi: H malümata göre Yunanlılar Bulza- zırlamak hakkında tasavvurları | da yağmur ve diğer yerlerde kar | / ristandan kendilerine iltica eden elli i'—lıh Bulgarlara toşlüm — etmişler. | F HABER — Akşam Postası vi G — Son Haborlor BŞ Y ğ—] Frğnsız - talyan misakı suya düşmek üzere mi? nkü Halya, muahede- lerin tetkikine taraftar! Avusturya da istiklâlini yalnız Paris, 31 (ALA.) — Dıylı Tel: graf muhabirindeni Görünüşe bakılırsa bir Fran . sız « İtalkan misakı için görüş * melerdeki engel Avusturyanın is tiklâlinin zıman altına alınması ile Macaristanın hududların tek- rar tetkik isteğine İtalyanın leh * tar görünmesidir. Lâvâi, Romaya gitm'yor Paris, 31 (ALA.) — Reüter muhabirindeni Cumartesi günü, Bay Laval « in 21 de Romaya gitmesi gelı mühtemel iken, bugün, bu tarih * te Romaya gitmek ihtimali azalk mıştır. Zorluklar nereden çıkıyor? Paris, 31 (ALA.) — Fransiz « İtalyan görüşmeleri başlıca A * vusturyanın İstiklâli ve orta Aw- rupada barışin kurulmasi - hak « kındadır. Ve en mühim zorluklar da işte bu iki iş üzerinde toplan” müktadır. Sön'andâ iyi bir değişiklik ol. mazsa bu güçlükler yenilemiye « cek gibi gözükmektedir. Ve Bay Lavalm da İkinci Kânunun iki * sinde Romaya seyahati geri ka - lacaktır. Fransa, Avustarya istiklâlinin korunması için bir andlaşma tek- B etmiştir. Fakat büyük devlet lerin garantisini istiyen Avustur. ya, eski Avusturya . Macaristan Imparatorluğunun toprakların * da kurulan devletlerin garantisi: ni reddetmektedir. Öte taraftan İtalya da Fransiz projesine karşı yaptığı son tadil tekliflerinde tadilcilik -fikirleri « ne hâlâ bağlı bulunduğunu gös* termektedir. Londrada Londra 31 (ALA.) —« Pran - sız — İtalyan müzakerelerinde ciddi bir manie dair İngiliz me" | hafilinde malümat yoktur. Bu kısa duruşun ikinci derece- ' komşularının tanımasını kâfi bulmuyor “deki mese!elerden olduğu ve mü- zakerelere bir zarar vermiyeceği zannolunmaktadır. Fransanın şimalinde bulun * makta olan Sir Con Simon Roma ve Paris ile daimi temas halinde- dir ve Romaya gitmesi şimdilik mevzuubahis değildir. Sir Simonun gelecek — hafta başında Londraya gelmesi bek - lenmektedir. Bay Lavalin da bu arada Londrayı ziyareti için bir hazırlık yapılması muhtemeldir. Paris, 31 (A.A.) — Salâhiyet” tar mehafilde açıkça söylendiği- ne göre Fransızlarla İtalyanlar a. rasında yapılan müzakereler ara* sında muüahedelerin tekrar göz - den geçirilmesi meselesi mevzuu bahsedilmemiş bilâkis alâkadar - larm istiklâl tamına riayet edil * mesi meselesi görüşülmüştür. Roma, 31 (A.A.) — Paris ile Roma arasındaki siyasal konuş - malar, Cuma günü Fransa sefiri- ni kont dö Şambörn'ün Mussoli: ni ile yaptığı görüşmeden sonra durmaksızın devam etmektedir. Dün gece Fransadan gelen tali . mat üzerine Fransa sefiri ilel - talyan Dışarı İşleri müsteşarı a * rasında noktai nazar teatileri ya- pilmiştir. Fransa sefiri, Bay Alo- isi ile de konuşmuştur. Gerek Fransızlar, gerek İtal- yanlar bu konuşmalar hakkında hiç bir şey sızdırmıyorlar. Bu « nunla beraber, her hangi husu - Si bir noktanın hallinden ziyade anlaşmaya girecek — meselelerin heyeti umumiyesinden tesbiti ile uğraşıldığı sanılmaktadır. —

25 kişi boğuldu Tampiko, 31 (A.LA.) — muo nehrinde bir mavna devril . miş ve içinde bulunan 25 kadın | ve çocuk boğulmuştur. Erkekler yüzerek kenara çıkmıs!ırdır. Naziler ! Yeni bir sergüzeşt peşinde mi koşacaklar? Kavnas, 31 (A.A.) — Klhaip - eda maznunlarının muühâkemesi devam ediyor. Almanlar Litvan” ya eşyalarının Almanyaya gir - mesini ve hattâ ulualar arası de- miryolları mukavelesine rağmen transit olarak geçmesini durdur" masından dolayı Litvanya efkârı umümiyesi heyecandadır. Al « man gazetelerinin ve Köniks « berg radyosunun Litvanyaya kar” şı şiddetli neşriyat heyecanı art- tırmak! Nazi önderlerin Sar.meselesi halledildikten sonra nüfuzlarımı halledildikten sonra nüfuzlarını arttırmak için Klaipeda tarafla. rında sergüzeşt aramalarından korkuluyor. Balkan kupası Romanya takımı, Bulgarları yendi Âtina, 31 (A.A.) — Balkan Kupası maçlarına bugün de da - vam edilmiş ve Romanya milli takımı 3 - 2 Bülgar takımını yen- miştir. . uei Birinci haftaym vaziyeti 3 - 1 Romanya lehine idi. Mekteb yüzü görmi- yen bir milyoner Londra, 31 (A.A.) — “Hill * mans Âirvays,, Şirketi müdürü Bal Hilman birdenbire ölmüştür, 45 yaşında idi, Hilmanın hayatı ve yükselişi çok hayrete değer. Beş parasız işe başlamış olan bu adam İngilterenin en mühim nakliyat şirketinin müdürü 1' - muştur. Hilman, İngilterede ha - va hatlarını ilk kuran ölmüuştur. Hilman hiç mektebe gitmemiş olmakla iftihar ederdi. işlerinden çıkarıldılar ı Viyana, 31 (A.A.) — İstirya- daki Donavitz de Maadin ve sa- nayi müessesesinin 55 memuru ile 365 işçisi, hükümet aleyhinde siyasal faaliyette bulunmuş ol - duklarından dolayı - işlerinden çıkarılmışlardır. Sabah gazeteleri ne diyorlar? ÇT a S S aK YU SAA A AT D CCP KURUN — lluyunkı tuınıaaa dik. Bu umutların biver gerçeklik ol - | bahsediyor. Bu gazetenin — neşriyalı ne ÂAsun Üs “1934 len 1935 e adını koymuştur. Asınm Us geçen sene - İle bu seneyi mukayese ediyor. Ve geçen masını diliyerek yeni yılı bütün oku * yucularımıza kutlularız.., MİLLİYET — Ahmet Şükrü —Es ile İngiltere hükümetlne çok tesir et- Üğini yazdıklan sönra bu pazetenin en büyük muvalfakıyeti olarak —yüz sene büyük bir iktlandi sıkıntıda o * | 'ner de bunün başyazısını yeni yıla elli seneden beri bir gün bile kapatıl- Tan hükümetimizin bu sene daha iyi bir şekle gelmiş olduğunu ve büyü sivasi zorlukları atlattığını sörlüyor. Türkiyenin bu sene zarfında hariçte de sİyaseten çok ktbvetlendiğini t « ve ederek 1935 in Türkiye için mes'ut geemesini temenni ediner, COMHURİYET — Yunüus Nadi de burünkü besmakalesini veni seneye tahsis etmietir. 19324 te memleketimiz haricinde Avrunada cereyan eden me- seletert hulâsaten anlatımar. Makale görle bitiner: “İsle geren inlin küsbakışı kisacik Bir torihl. SAz>e Baslarten ypeni ytla büyük umütlarla girdiğimizi - söyle * tahsis etmiştir. Avrupadaki fena vaziyetleri, buh - ranları hulâsa etlilten sonra Bbuna mukabil bizitn 1984 te çok büyük ve i- wi İşler gördüğümüzü kaydederek ya- zısını şu cümle ile bitiriyor: “Sörün kesası, 1934 yılı isinde ya - pılan işlerden bürük bir öğünç dumy- duğumuz pibi, 1935 yılına da sonsuz bir'inanç ile girmektepiz. Bu yılın Türk tlusuna kutlu olmasını dile FİZ.,, ZAMAN — Zaman tİmzalı vazı bir gün yüz ellinci mlina basan İngilter mameş olmasınt buluyor, AKŞAM — Üç yıldız. imzalı yazı Almanyanın Avusturya setiri Pon Papenin tekrar Viyanaya döndüğünü mevru olarak almıştır. Fon Papenin Burada nasvonal sosyalist Rlüpler te- sis edeceğini yazarak Almanyanın A- vusturyada mütemadityen pronagan- da wanmakta olduğunu UAce ediyor. SÖON POSTA — İkt Yildiş. İmzalı yazı Efonn — Prom hterhiretandan «en ra Prak — İran hududunun tarhihi leda hükümetterin tekenr — Türkinene müracant etfi'Tarini aR4ltnerek Brrmet Türklerin ne badar amlk sener oldüle 'nııiıı meşhur Tayme gazetesinden | larına en büyük işaret gibi sayıyor. | V Tüscihâsan ——— k .»uıı | Dün gecenin zenginleri Budi. Dünkü Yılbaşı keşidesinde 50,000 lira kazanan 10999 numa- ralı biletin bir parçası Bordurda Ibrahimgil oğlunda bulunmakta - dır. 50,000 lira kazanan numaranın bir parçası da Şehzadebaşında 91 numarada Öz Türk terzihanesi sa hibi Bedia'dadır. Ankara Telefonu Iran Nazırı Ankarada Ankara, 1 (Telefonla) — İran Har'ciye Nazırı bu sabah geldi. İa tasyonda Tevfik Rüştü ve — diğer Hariciye erkânı tarafından karşı» landı. Nazıra hususi kalem müdü- rü ile İran Hariciye memurların « dan Behnam refakat etmektedir. Japonyadan getirilecek mallar Ankara, 1 (Telefonla) — — Jas ponyadan ithal ed'lecek mallara Bit ithalât vesikalarının mukabi a linde yapılmış veya yapılacak ihe racat vesikaları takas heyetinde . tetk'k edilecektir. Mecidiye köyünün taposu Ankara, 1 (Telefonla) — An« karada bulunan İstanbul Tapu müdürü Cemal şu beyanatta bu « Tunmuştur: “Mecidiye köyünün tapuya rap ti için yapılmakta olan kadastro işlerinin dörtte üçü bitmişt'r. Ta-s mamlanması için daha iki aylık çalışmaya iht'yaç vardır.,, — Çinde kaptanlar grev yaptılar Hontigkong, 31 (A.A.) — Çi« nin yakın sahillerinde sefer yap- makta olan gemilerin süvarileri grev yapmışlardır. Gemilerin sa hipleri namma söz söylemeğe sa- lâhiyettar bir zat, bu gemiler sü. varilerinin grevine — bunların yerine Almanya, Rusya, Norveç" Hi süvariler kullanmak ve bu ge- mileri Kanton limanmda tescil etmek — suretiyle — bir nihayet verilmeye çalışılmakta olduğunu bildirmiştir. Diğer taraftan süvariler, ce » miyeti, grev halinde bulunan sü” varilerin tekrar iş basına getiril » mesi talebi kabu! sdilmediği tak- dirde — daha kırk gemiyi atıl bir hale getir 1>k suretiyle gre* vi genişletmek tasavvurunda bu. lunmaktadır. Hali hazırda 1tilâf, ücret me . selesinden — ziyade Süvarilerin tekrar işe alınmaları meselesin * dendir. Çapa marka Pirinçunu fabrikası saygı değer sevik vatandaşlarına yeni yılın sağlık, uğur ve huzur yılı olma - sını candan diler.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler