21 Kasım 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

21 Kasım 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kral Aleksandrın katilieri Maznunların avukatlığını üstüne alan öldürülecekmiş Eks şehrinde sıkı tedbirler alındı Waznunlar bir şey söylemiyorlar, mahkemenin tayin ettiği avukatı kabul etmiyorlar Yugoslavya Krslmı öldüren Ustaşilerin muhakemesi dün 25 dakika sürmüştür. Üç suçlu da avukatları kendi- lerine inde edilmediği müddetçe bir kelime bile söylemiyeceklerini bildirmişlerdir. Mahkeme, suçlulara avukat ola- rak Lyon barosu başkanı Saudino- ti tayin etmiş, fakat maznunlar bus nu kabul etmemişler ve kabul et- memekte 'srar da göstermişlerdir. Buna rağmen baro başkanı, suçlu- ların arzularının hilâfına olarak kendilerini müdafaa edeceğini bil- dirmiş ve muhakemenin taliki- ni istemiştir. Mahkeme, bu iste ğe ancak bugün öğleye kadar müh. let vermiştir. Peşteden gelen bir habere göre de, muntazam Yugoslavya pasa- portuyla Aix şehrine gitmiş olan iki şahıs tevkif edilmiştir. Bundan başka Hırvat göçmenler kurulu ta- rafından mahkeme riyasetine bir telgraf gönderilmiş, bunda, Yu « goslavya nasyonalistlerinin maz - nunların müdafaa avukatı Desbo - nu öldürmeye karar verdikleri bil- dirilmiştir. Bunun üzerine Aix şehrinde sıkı inzibati tedbirler alınmıştır. Avukat Desbon, dün de yazdı- ğımız gibi mahkemeye karşı ağır ve şiddetli hücumlar yaptığı için salondan çıkarılmış ve avukatlık yapmaktan menedilmiş olan zab tır. Yugoslavya nasyonalistlerinin bu avukat: öldürmek istemelerinin sebebi de, kendi krallarmı öldüren katilleri müdafaa etmeyi üzerine almasıdır. Şark Demiryollarının satın alınması... |Halkevinde Ingilizce Şirketin idare meclisi dün toplantısını yaptı Yakında Ankaradan gelecek bir heyet malzemenin tutarını tespit edecek Şark demiryolları şirketi hissedar. Yarı dün şirket merkezinde o senelik toplantılarını yapmışlardır. Paristeki mtelisi idare reisi Baki ile azalardan Marsel (O Malzak bu toplantıda bulunmak üzere evvelki gün gelmişlerdir. Hükümet namma Burhaneddin ve Salâhaddin bulun - muşlardır. Bir buçuk saat süren top- Jantıda şirketin bir senelik çalışması ve blânçosu gözden geçirilmiştir. Toplantıda şirketin satın alınma meselesi etrafımda da görüşmeler ya. pıldığı söylenmektedir. Meclisi idare reisi ile Paristen akşam Konvansiyonelle Parise dön müşlerdir. Diğer taraftan aldığımız malâma:| ta göre, şark demiryollarının satın - alınması işi etrafında Nafia Bakanlı - ğgmca tetkikler (oyapılmaktadır. Ya - kında mütehasawlardan mürekkep bir heyetin Ankaradan gelerek Şark de - miryolları İdaresinin tesisat ve malze. melerine kıymet koyacağı söylenmek tedir, Bu heyetin vereceği rapor üze rine satınılmma müzakerelerine baş. lanacakiır. Filipin Muhtariyet ilân etti Amerikanın buna müsaade etmesi Japon istilâsını önlemek içinmiş Manillâ, 2) — Ünited Pres ajansı. nın buradaki aytarı bütün halkın iş - tirakile Filipin adalarının muhtariyet lerini ilân ettiklerini bildirmiştir. Berlin, 20 — Alman istihbarat bü. rosunun Manilâdaki aytarınm bildir - diğine göre Filipin © adalarmın muh - tariyetinin ilânında Amerika parlâ - mentosunun ileri gelen szalarile mat. buat aytarları ve Amerikada tanın - mış 80 kişi bulunmuştur. Yeri Filipin hükümetinin ilk reisi Guezon ilk nutkunda, yeni hükümetin kanunu esasiye riayet ve adaların şim diye kadar takip ettiği siyasete devam edeceğini söylemiştir. Filipin bükümeti reisi Guezon'dan önce söz alan Birleşik Amerika hükü- adaları metinin harbiye nazırı Deon Amerika relslecumhuru Roosevelt namına söyle. diği nulkunda adalar halkının muh - tariyet kazandığını ve adalar halkma tamamile itimadı bulunduğunu beyan Li T» Adaların muhtariyet lânma kadar valisi bulunan Apson yeni hükümete Amerika komiseri olarak tayin edil miştir, Amerikalıların bu suretle Japon . yalılar tarafından işgal edilmesi mev zuubahs olan bu adaların istiklâlini kendi himayesi altında ilân ettirmesi Japon tehlikesini önlemek içindir. Ihtilâs Izm'r Iş Bankası hesabı cari memuru 2400 lira iht lâs etti İzmir, 20 — İş bankası hesab: cari memuru Suphi 2400 lira ih tilâstan dolayı tevkif edildi. Pa - ranm 2100 lirası bulunmuş, bers- ber yaşadığı Hürmüz de tevkif e İunmuştur. Vapurun batma- | | hele umumi abdesthanenin durgun su cevap gelen aza dün Garbi te ya akıp civarın sihhatine zarar ver - eğen Si ve ve ” diğinden yet edilmekteydi. Gaze- ö . ibir soygunculu temiz de gn şikâyetlere mütead. maya işin > si. Tanesi 7 kiş'lik bir çete | dit defalar sütunların açmıştır. al eşazaage ersme Müslim küyünü Neşriyat, sıhhat müdürlüğünün dik| münasip görülmüştür. # bastı katini celbetmiş, havuza sahip bulu - » i ar? nan maliyeye, şayet tedahir almazsa Iâkin burası da suyu İ eli HABER — Ak İnebolu faciası : X SONTEŞRİN — Sİ Zecri tedbirler Iki Italyan vapurU Şehrimizden bir şey alamadl Italyanlar saray bahçelerini icabeder"* buğday tarlası haline koyacakla" Bütün dünyada İtalyaya karşı zec-| resmi tebliği neşretmesini ri sına sebep fazla yük almasıdır Egeve az vapur işletilmesi de ikinci bir sebep oluyor İnebolu faciası etrafında şeb-| ri tedbirlerin tatbikine başlanmıştır. | miştir.: , rimizde yapılan tahkikat devam) Bü aradadün ilk defa Türkiyede de) | 16 1935 se pe tatbikata girişilmiştir. Bu cümleden) met kararnamesi mucibin©&, , etmektedir. Şimdiye kadar elde edilen neticelere göre en kuvvetli ihtimal geminin fena İstif netice- sinde müvazenesini (kaybederek devrilmiş olmasıdır. Triyestino vapurunun da almakta ol. Gemi mürettebatımdan kaba -| duğu yükler kontrola tâbi tutulmuş - hatli olmıyanlar başka yerlere yer- tar, leştirilecekler, $ Paris borsası da iki günden beri leşti , kabahati görülenler açığa çıkarı listesinden lireti çıkarmıştır. V. çığa Ç ılacaklardır. ; e liret süne dan baskin yazmıs: 7 gaz işliyen bazı vapurlarımızın da çü-| kında tanzim komitesi tekrar topla - rük olduğuna dair dolaşan iddia-| nacak ve petrol, kömür, çelik ve de lar, alâkadar makamlar tarafın. mir gibi eşyaların da İtalyaya gönde. dan şiddetle tekzip edilmektedir. teşrin tarihine kadar, Bank$ Banko di Sieilia, Banko © gesi Banka Nazlonale del Levante iyi di Roma, Banka Cormerdsl* Ba, Gredito İtaliana yam birisine hitaben yazılı ralli olarak Derinceden krom madeni al - makta olan Ubano vapurunun yiik . almasına müsaade edilmemiştir. İs . tanbal limanında (bulunan bir Loyd zarf içinde olarak İtalya hiline vâsıl olmuş bulunmak # ai” 500 ve 1000 liretlik Italyan yi Tarı, bedelleri ödenmeğe tâbi caktır. er” ir Bu banknotlarm ol ağ, fafz getirmiyen ve w bulunmıyan husus cari hesap rilmesinin men'i imkânlarını araştıra.| nâcaktır. Bu (o hesapların gi Vapurlarımızın hepsinin sağlam, çe benten ini Mez ge” ve sefer etmeğe kabiliyetli bir hal- ig dn ey Kul ve gayrimenkul alımları": : de oldukları bildirilmektedir. | birle karşı alya da sinkebil ted || but menyyen mallar bedelleri İzmir, 20 — İnebolu gemisinin| birler almaktadır. Bu arada Rakoni .| viyesinde veyahut İtalya krs gi” çok yük aldığı teyit edilmektedir.) çideki kral sarayınm çayırları icap) hilinde yapılan hizmetlere Bu şekilde hareket etmesinin bir) ederse buğday tarlası haline Ifrağ e. olarak kullanabileceklerdir. gn 8 dilecektir, Yukarda meskâr 26 ikineli gi sebebi de, vapurculuk şirketiyle . tarihlada bitme seiihletten #9 deniz yolları işletmesi idaresi ara- 500 ve 1000 liretlikler ve 1000 liretlik © banknotlar , sındaki rekabettir. Esasen bu mev Ankara 20 (A.A) — İtalya Büyük| krallığı dahiline girerken © simde Ege hattına ihtiyaçtan çok) Elçiliği Anadolu ajansından aşağıdaki edilecektir. # az gemi işletilmekte ve vapurlar ki hain Kabataş havuzu t s 1 » dersleri emizicniyor .. .. ba . Bu sabah, Vali üstündağ bizZö Eminönü Halkevinden: 4 Birinci Kânun 935 den itiba” ren Evimizde İngilizce kursları da . v açılacaktır. “Bu dersler Çarşamba tetkikatta bulundu #1 “ve Cumsrteği günleri snat-(17) del | mann mene mm ierik eee 8 şi re RM er verilecektir. Yazılmak isteyenler | tonbul Val ve belediye reisi Muhiddin | metle görüşmüş: her gün Cağaloğlundaki Evimiz| Üstündağ, otomobilile ve malyetinde| © — Burasını niçin yenile Merkez bürosuna gelerek kayıtla” GN satlaria CN taratmadın, bu halde barakti” bilirler. tetkikatta bulunmuştur. miştir, A PA mr Bay Ahmet de: # — Taahhiidilmde böyle #Pİ” Epeyce zamandır Kabataş havru - nun dolduğundan, pis olduğundan, ve muayyen bir müddet zarfmda havuzu) koy olduğu için helânm ri pe |) Bapatacağını bildirmiştir, Bunun üze. mesi muvafık olmasa gere rine, harekete geçilmiştir. rağmen Kabataş havar İstanbul valisi Muhiddin Üstün .| temizletilmek istenmesi, eivA ya dağın da bu sabahki ziyareti bundani rafından derhal duyulmuğ dolayıdır, Muhiddin Üstündağ, havu- memnuniyet uyandırmıştır. A Amiral Celiko ; Feneryılmazlılar © al deniz | a4$am topları» Köy zenginlerinin işkence ile paraların alıp kaçtı Dün gelen Garbi Trakya gazeteleri 21 birinciteşrin günü omuzlarında ki- sa manliherler ve sırtlarında (askeri geeketler bulunan yedi kişilik bir çete. nin Kavacık nahiyesine bağlı Müslim köyüne âni bir baskın yaptığını yaz - ktadırlar. Çete, Melrmet oğlu Vey- Feneryılmaz Spor al Mini ez köyde kim. harbinin galibi 76 dan; lerin zengin olduğunu ve hangi evler. yaşında öldü Çok önemli bir işi de oturduklarını sormuştur. Bundan Genel savaşta 31 mayıs 1916 da âka| bütün kulüp üyelerimizin i 4 sonra çobanı zorla Önlerine katarak| arak deniz muharebesini kasanan A.| cumartesi günü akşamı 495 evvelâ Osman oğlu Süleymanın evine) miral Lert Celiko dün akşam saat 6,30) Fenerde kulüp merkezine i girmişler, dipçikle alnından yarala -| da Londrada ölmüştür. ni dileriz. mışlar, ateşte kızdırdıkları demirler » Amiral, aym İli nde mütarekenin le dağlıyarak 10000 drahmisini ve kızı-| yıldöntimü merasimine iştirak ettik Bir otomobil! nm cihazını alıp çıkmışlardır. Bundan| fen sonra hastalanmıştı. lin ö- it sonra Silleymanın ihtiyar bang Tümü bütlin İngilterede büyük bir te - ymotosiklete ça" > “ evine girmişler, htiyarı oyatağın essür uyandırmıştır, kaldırarak dörmüşler ve 19100 drahmi| © Lord Celifo 74 yaşında (dL Bugün Taksimden g0fi yiye 22 gümüş mecidiyesini alarak savuş- muşlardır, Köy halkı şimdi geceleri sıra İle nöbet beklemektedir. Bu vaka Türk hıristiyanlar birliğinin konferansı Istanbul Şubesinden a Geçen gün “Lâik Türk Hıris - . tiyanlar birliği, nin Beyoğlu Har Mütekaldin Eytam ve Eramilin Mart, ei ve iy een Mayıs 935 maaşlarının iskontosuna 44 ilemi hilken çarşamba günü başlanacaktır. hiç bir söz söylemediğini bildir - 2. ve 3.12.935 pazartesi ve salı günleri yelnız malül mekte ve bu noktanın tavzihini iş| bakılacaktır. Bu tarihfen sonra müiacast eden malüller İ temektedi ya dahil olurlar. (273) (7382). Ar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: