29 Ocak 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

29 Ocak 1936 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vir, 28 <5 Ma SONKANUN 1936 e Az bina, Uz bina.. in | Ercüment Ekrem Talu'nun bu:| ya Son Posta refikimizde di $ı makalenin hülâsasmı bu say- “ sonuncu sütununda okuya - i smız. Muhterem üstadımız, Yı yazıda diyor ki: Bizim halkımızın, tama giden bir huyu vardır:! tâ sahibi olur olmaz, bina yap-| Mak! Amma, bittabi lüzumsuz “inalardan bahsediyorum | p Meselâ son bir kaç Pâralarımızı yatırıp iş * Yer yokmuş, yahut ki dünyanm Sağlam döyizlerinden b Türk parası akşama Miki kıymetten düşecekn Yuna apartıman Ve ev yaptır. <. Öyle bir raddeye gele lay hiple a, | rdıkları ser. | Yelerine yüzde altı temettü bi. ie temin edemez oldular, Bir bakıma, — yani irat sahibi Yiyesinden — bu mütalca doğ. g olabilir. Lâkin, işin içinde, bir $ehrin imarı var. İ ğ Ercüment Ekrem Talu'ya sora: | » > İstanbul bugün mamur vazi. | Mei olmadığına göre, bu üç çey- ek wilyon nüfuslu şehrin bir Av- Pa yahut Iâakal bir Balkan şeh. kar ecesine yükselmesi için s0. ,, “armı ve binalarmı yapmak P etmez mi? Yangın yerleri ice böyl, arsa halinde mi kalacaktır? ya, Pencereden bakmca gördüğüm ye Şakıllniş destekli bina boyle i duracak? Şu köhne dükkân?... Yok, hayır... Elbette bunların asrın icap ettirdiği yapılar Yükseltmelidir. na cak, mesele şudur: Kötü bi. ha Yapmamak... Halbuki, yeni | m apartmanlar, eski ev & tahmet okutacak derece ber tur, ka, zete makalelerinden devlet & unlarına, mektep telkinlerin day belediye ruhsatiyelerine ka 3 bütün kuvvetlerimizle yap: “Az bina, uz bina, li, ucuz olmıyan bina..., ol ir, Sa, (va - No) a htiyar bir kadın | Vrilan mangaltla | yandı kine e Çırçır caddesinde 9 nur) bibi * Doktor Salim Ahmedin sa- vin üne onduğu iki katlı tahta e -| Fatma ında yatan 70 yaşmda Mu, , 8©Ceyarısı aptesaneye git- ve yatağından kalkmıştır. | Hara 2 kadın odanın ortasmda Müngaj gal üzerine düşmüş, Nan devrilmiş, ateşler vücudu. ! Ales, ubtelif yerlerini yakmıştır. * Yerdeki kilimi de tutuş - ğe ia da gürültüye © uyanan rma halkı tarafından yan -| işlemeden söndürülmüş :J Vö dap We yanan kadın sıhhi im - mobili ile Cerrahpaşa has- tah Kine kaldırılmıştır. Ka sip k Li alem — Üş gün evvel kah! Kur; Ağda ufak kesik yeri o- <İNSi bir köpek kaybolmuş- Bulan hn Mania arın Sultanhamamında Ka- m dikleyi tak ez mağazasına getir- | berler mektebi muhtelif safhalar © memnun edilecekler- Bü için hemen Birkaç yıl evvel kurulan Ber - geçirdikten sonra bu yıl çok mun: tazam bir hale konulmuştu. Ders yılı başmda bir çok ( berberlerin mektebe iştirakiyle çok iyi bir $€- kilde tedrisata başlanmışken son zamanlarda mektebin işleri gene bozulmuştur. Buna sebep mekte - be devâm eden talebenin ortadan birer ikişer çekilmesidir. Bu su - retle Berberler mektebi talebesiz kalmak tehlikesiyle karşılaşmış - tır. HABER — Aksam postası tün berbörlerin mektebe devam etmesi mecburi olacak ösdete Berberler mektebi, devam mecburiyeti olmadığı hemen talebesiz gibi kaldı Son zamanlara kadar Berber mektebinin yirmi beş kadar tale- besi vardı. o Bunların muntazam devam ettikleri (o görülmekteydi. Fakat bu ay başından (itibaren bunların da mühim bir kısmı gel. memeğe başlamıştır. Bu vaziyet karşısında Berberler Cemiyeti ida re heyeti evvelki akşam cemiyet merkezinde bir toplantı yapmış ve bazı kararlar almıştır. Berberler mektebinin yürüye - memesinin sebebi devam mecbu - riyeti olmamasıdır. Mektepte ge - rek nazari, - gerek ameli tedrisat geceleri yapıldığı için sabahın pek erken saatlerinden geç vakte ka dar çalışan berberler (o tabiatiyle geceyarısına kadar ders görmek zahmetine katlanmak istememek. tedirler. Berberler Cemiyeti bu : nun için Ticaret Odasına müraca at emiş ve Oda esnaf şubesi yap tığı tetkikler sonunda belediye den her berberin behemehal mek tepten mezun olmasını talep et - miştir, - Mekteplilerin | dişmuayeneleri Diş dispanserinin genişletilmesi isteniyor Diş tabipleri cemiyeti geçen bir yıl içinde bilhassa mektep talebe- leri için çok faydalı (o olmuş olan diş dispanseri tahsisatının çoğal - ması için belediye nezdinde teşeb büs yapmağa hazırlanmıştır. Bu imkân bulunursa (bu yıl merkez dispanseri (o vaziyetinde bulunan simdiki biricik diş dispanseri ge -| nişletilecek ve aynı zamanda şeh. rin muhtelif yerlerinde yeni diş dispanserleri açılacaktır. Şehir Meclisinin şubat devre - sinde geçecek olan ve şimdi hazır. lığı yapılan şehir bütçesinde tah - sisatın arttırılabilmesi için şimdi - i den teşebbüs yapılması münasip görülmüştür, Yerebatandaki diş (o dispanseri şimdilik bir tek asistanla idare e- dilmekte ve bir çok diş tabipleri haftanın muayyen günlerinde bu. rada meccani muayene yapmal: - tadırlar. İstanbulun bütün ilkmek. tep talebeleri buraya © sınıf sınıf gelerek dişlerini muayene ettir - mektedirler. Şimdilik yapılan şey dişlerin umumi olarak gözden ge. çirilmesidir. Bundan sonra dişler! tedaviye muhtaç olanlarm teda - vileri yapılacaktır. Deniz yolları Kadrosunu genişietiyor Denizyolları heyeti umumiyesi bu-! gün Ankarada fevkalâde bir toplantı! yaparak, bütçeye fazla tahsisat kon- ması ve kadronun genişletilmesini gö- rüşecektir. Umumi heyet, divanı muhasebat bütçe ve iktisat encilmenlerinden mü- teşekkil olup, toplantıya Ekonomi Ba- kanı Celâl Bayar da iştirak edecektir, Kardeşile karısını öldürdü İzmire yakm Değirmendere nahi- yesinde bir Yürük çadırında oturan Osman, karısı Elif ile kendi kardeşi Bekiri çadırda çok fena bir vaziyette yakalamış ve ikisini de öldürmüştür. İstanbul Belediyesinden: Kânunusaninin yirmi dokuzun -| cu Çarşamba gününden itibaren İ birinci ekmek on bir kuruş otuz para, ikinci ekmek on bir kuruş, e A Emlâk mukabili para veren mü esseseler Bazı binaları satamadıkları için yeni tedbirler aldılar İstanbulda emlâk mukabilinde para veren ve herhangi bir mül - kün terhinini kabul eden iki bü - yük müessese vardır: Vakıf Para- lar İdaresi ve Emniyet Sandığı... Bu iki müessese de halk için çok faydalı olmuştur. Bunlardan Va | kıf Paralar İdatesi & derece geniş| İş yapmıştır ki halen sermayesi - nin hemen hepsini dağitmış bu - Tunmaktadır. Fakat son zamanlarda hâdis o- lan bazı vaziyetler bu iki müesse- seyi her mülke mukabil para ver. memeğe sevketmiştir, Bunun için şimdi mal terhin etmek istiyenle - Asker Tekaütleri Cemiyeti “Umum Mütekaidini Askeriye Cemiyeti,, yılirk kongresi müna » sebetiyle Atatürke ve Başbakan İsmet İnönüne telgraflar gönder - mişti. Bu telgraflara şu cevaplar gelmiştir: “Kongre münasebetiyle bana karşı gösterilen temiz duygulara teşekkür ederim. Reisicumhur K. ATATÜRK “Kongrenin hakkımdaki temiz duygularına teşekkür eder, emek. li arkadaşlarıma selâm ve sevgi - lerimi sunarım. Başvekil İsmet İNÖNÜ Bir tayin Vefa Lisesinin yetiştirdiği me - zunlardan Ürolog ve Cildiye mü. tehassısı (o Doktor Kemal Özsan, Kadıköy üçüncü ortamektep dok. torluğu ile İstanbul Erkek Mual- lim mektebi tabiiye muallimliği. ne tayin olunmuştur. Toplantı. Kızılay Cemiyeti Aksaray ka - mun kolu Başkanlığından: Kamunumuzun senelik genel toplantısı 31 — 1 — 1936 Cuma günü akşamı saat 20.30 da Aksa. raydaki binasmda yapılacağından bütün üyelerimizin gelmelerini di- leriz. rin terhin edecekleri emlâk hak - kında inceden inceye tetkikler ya pılmaktadır. Bilhassa mülkün u - mumi mecraya bağlı olup olma. dığı, elektrik ve havagazı, banyo gibi asri vasıtaları bulunup bu - lunmadığı araştırılmaktadır. Müesseseleri bu yola seykeden şey bundan evvel terhin edilip de satılamıyan emlâktir. Öğrendiği - mize göre yalnız Emniyet Sandı - ğmm elinde merhun iki yüz par - ça emlâk vardır ki bu sebepler - den dolayı satılamamakta veya terhin bedelinden (o daha düşük kıymetle müşteri bulmaktadır. Sosyetelerin yıllık toplantıları Cemiyetler kanunu mucibince şirketler umumi © toplantılarınm mart ayı içinde yapılması lâzım - dır. Bunun için hazırlıklar başla mıştır, Şirketler şimdiden toplan tı günlerini tespit ederek Türke - fise bildirmişlerdir. Ekonomi Bakanlığı namma top lantılarda bulunmak üzere Anka. radan müfettişler gelecektir. Devlet demir yolla- rında yeni bir tarife Devlet Demiryolları (İdaresi mevcut hatlarm biribirine bağ - lanması noktasından yaptığı tet - kikler sonunda yeni Elâziz - Diyar bekir hattında trenlerin Elâziz - den Diyarbekire cuma, pazar, çar şamba günleri ve Diyarbekirden de cumartesi, pazartesi, perşem- be günleri (hareketini muvafık görmüştür. Bu tarife bu cumartesi gününden itibaren mer'i olacak - tır, iHalkevinde konferans Eminönü Halkevinden: 31 — 1 — 1936 Cuma günü sa- at (17,30) da Evimizin Cağaloğ - lundaki merkez salonunda Mimar Kemal tarafından (İstanbulun di. ni abideleri arasında mukayese ler) konulu bir konferans verile cektir. Bu konferans için çağrılık oktur, Bütü dasları İki :3 —- Sabah gayeleleri re dişrlar? Habeşlerin garıp adetleri Abidin Daver, anlatıyo! i Habeşler, pişmiş değil, çiy et yi. yorlarnış. Sofranın ortasına daha yes ni kesilmiş, kanı üstünde ve etleri tif riyen, laze taze kocaman bir öküz: ko- yarlarmış. Herkez beğendiği parçayı kesip alır ve şu şekilde yerm'ş: Etten bir lokma ısırır ve keskin o küçük biy buçakla aşağıdan yukarı bir darbe ile dudaklarının dibinden eti kesermiş.. Abidin Daver, bütün © bunlardan başka Habeş parlâmentosuna mebus. ların devam etmediğini sayıp döktük. ten sonra, İtalyanlarm (oHabeşistanş belki medeniyet getireceğini yazıyor.. Yalnız. Yalnız iki şey değişmiyecek« tir: p Parlâmento, İtalyadaki gibi boş kalacak, Habeş ferdlerinin — köleliği yerine Habeş milleti esir olacak. Diyor. Esnaf parayı ne yapsın Erciiment OEkrem Talu, Esnaf cemiyetlerinin tasarruf ettiği 100.000 lira para İle bir esnaf sarayı yaptır. mak İstemesini yersiz buluyor. Bunu boyuna bina yaptırmak modasına ka pılmak telâkki ediyor ve.şunu tavsiye ediyor: ii Cemiyet şimdiye kadar arttırdığı ve bundan sonra da arttıracağını tah. min eylediği yüz bin liralarle, kayıt esnafın öyle dar zamanlarında imdadı na yetişecek bir kredi | sandığı. beli bir nevi kooperatif kurarsa, sanırım id daha mâkul ve daha hayırlı bir iş gör- müş olur, Bizce: Esnaf için elbet kooperas tif de lâzım. Lâkin, fazla lükse kaşı mamak şartiyle (cemiyetin bir bing sahibi olması da arzu edilmiyecek şey değildir. Türk edipleri güç vaziyette. Ahmet Ağaoğlu, edebiyatın içti- mal bir bağ olduğunu kaydettikten sonra bizdeki vaziyeti tetkik ediyor: Banlarının iddialarına göre ede biyatımız zaten memleketçi imiş? Türkçe yazılıyor, Türk şehirlerini ve köylerini aksettiriyor, o kahramanları kep Tüktürler ve ildahiri? Mesele. ye bu cepheden bakılırsa elbette ki bu zatlar haklıdırlar, Fakat bir de işin iç ciheti vardır ? Edebiyatımız “tip, çıkarıyor mu? Derin sevgiler ve yohut derin nefret. ler telkin eden kahramanlar yarota. biliyor mu? Dört adamı yanyana veti. rerek konuşturmak ve içinde. bulun dukları dekoru tasvir etmek, eser ya ratmak değildir. Bir de bu adamların seciyelerini, ruhi haletlerini anlata. cak, bize derin sevgiler veya nefretler telkin edebilecek ihtiraslarının karak- terlerini gösterebilmek lârımdır. Rus edehiyatımdan misaller ala- rak, bir milli edehiyatın nasıl o zuhur ettiğini anlafryor: Aristokrat Puşkinden sokak çocuğu olan Gerkine kadar hapishanere yatma mış az Rus edibi vardır. Onlar buna bakşmdan Rus halkının o dereherler. den, murabahacılardan, idare a#rmla- rından — papazlardan çektiklerini eserlerinde kaydettiler, o hâkim »“m. relerin, idare edenlerin kusurları. mt, mokarmlarını kırbaçlamaktan geri durmadılar. Fakat bü nümvnenin bizdeki tat, bik sahası nedir?.. Refimle halkım kar. şılıkhı münasebeti, Carlık o Rusvasile Cumhurivet o Türkivesinde o dere haskadır ki, Gorve Baha romanmm mükemmel hir haba tipi olması mlem line gelince, sirf insan ruhunun tahiiMi olan meseleler de, #arp edipleri tara» fından tüketilmistir. Artık, orada da, bunun enfes nümuneleri pek az çık yor. Kısacası, Türk edibi irin kendi. sini güsterme sahası simdiye “adaş malüm sahaların dısmda ve heniz keş fedilmemiş bir zemin olen gerektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: