20 Eylül 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

20 Eylül 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lisan derslerimiz Ingilizce Almanca Bugün: Bugünkü sayımız 20 E LOL 1937 Pazartesi O bugün Atar ibu sabah açıldı Sergi tk muhteşem olmuştur Ks Türk Tarih H Vie Kazirlanan 1 is de Ata a mİ tında açı #Tece neşe! 1 ol Na Hr Kostüm g W *leketin ordu, sr A İfan âlemine kevser Kurultayı müna. kitlenin a körmaliri' bir semibölü gib Kün birçok büyük fasıllarmi ya İLOR ve sonra bu; fasıllara dipdiri Dİ, ; medeni. üyük bir bu müm. a nevver kitlenin başında sultan. #ekiden'sırmalı uşaklara etek ağ (Devamı $ üncüde) İspanyada İmha harbi Yapılacakmış İğ yanardı mürekkep İn kişilik kuvvet nderilecekımiş ta » evre çıkan bir saylaya göre, İtal- Mi, “Teşai Badogliyonun yaptığı ir Neyyrücibin nce 100 — 15: kişilik iy Sez bir ordu ile âsi da kürat vermiş. Bu sırada zehirli Y hi kullana v Nİ haz, Ma bere göre, Asi v ba de il kmış, ketin ilk hzdeti Madrit ola dıma giden askerlerin ilk in Di şmdiden gittiğini söy- askerleri m gdiyorlarmış ie ( Dün akşam Li, & vapurları, 28 itü olduğu hal | k Bugün Tarih sergisi tatürkün himayelerinde larin sergisi —ommmma Atatürkün buigiln açılan Tarih sergisini te #kiklerinden - Fransız Italya dü e bulunurlarke İenecek (Yazısı 4 tüncüde) ti intiba. frangını şürmüş! Bir Ingiliz Üni frankın son Herald, maliye muhabiri yazı y kümeti, derin tahkikat yaptıktan sonra, geçen çarşamba günü İ #rangın düşmesine el altından İtalya- hin sebeb olduğunu ö Piyasaya, ancak bih olabileceği nisbette muazzam mik- darda frank dökülmüştü. Bunların İtal yân menabinden gelmiş oldı şılıştar. sukutuna bu sebebi gösteriyor Diplomatik mehalilee malâm öldu- Musolini, suvaffak olması gibi duma göre silhâssa Nyon kon feransının »i diple- matik bazı hâdiseler; vesilesiyle İngil- | sa, | tere ve Fransanın kendisine galebe çal masın: çok iyi karşılamamıştır. göre, Müsolini in mali sahdda in Pariste Inanıldığın &plomatik hez tikamını almaktadır, 16 Sayfadır b e :6 - Sayı: 2041 ER Kurultayı başladı Bugün Pr. Afet bir tebliğde lulunacak, nutuklar söy berinde 10 kişi olduğu halde tersanedeki Akdeniz anlaşmasına İtalya giriyor mu ? Fransız mahafiline göre Romada neşredilen tebliğ vaziyetteki ağırlığı azaltmıştır SZ ln bulamam Kr ya pi “EF ransanın Brest limanında (Yamss,4 incide) Asiler bir gemiyi zapta kalkıştılar Ipten kazıktan kurtulmuş kimseler olan mütearrızlar iki rehine ile kaçarlarken yakalandılar Brest, 20 (Hususi) — Asilerin elin- Denizaltının köşküne siğinmış .olan de buluhan ve burada tamit edilmekte | bir tayfa, buremre itâat etmekten imti - bulunan C. — 4 adındaki İspanyol de- nizaltısının kumandanı Lasherras bera. Fransiz nöbetçisini itip kakarak İspan- ya hükümetine ait olan ve gene burada tamir eğilen C — 2 denizaltısına gir - miş ve mürettebatı kumandanları Fer - rando ile görüşmekteler iken bunlara geminin kömpartimanında toplanma » larını emretmiştir. | na didrök'arkadağlarına imtisal etme - ğe kündisini' icbar etme retçilerden birini öldürmüştür. ttebatı, Franco nun bayağı altında derilze açılmağa ic bar etmek istemişler ve tehdit makamın da rew Fransız nöbetçisi, tersanedeki mubafiz kıtaatını haberdar etmiş olduğundan, (Devamı 3 üncü de) Mütecavizler, mür verlerini teşhir etmişler ise de Seyit Rızanın isticvabı Seyit Rıza yekalanllam sonra iki Elâziz, 19 — Seyit Rızanm isticvabı | devem ediyor. Şaki “muhalefete sap- masının sebebleri arasında tapu işle. rinde 'müşkülâta uğramasını da gös. termektedir. Seyit Rima mahpesinde 1. kide bir “yıldızım söndü!” demekte dir; Seyit Rıza muhalefete geçtiği 81. ralarda hükümet kuvvetlerine göyle “nin mahkem: arkadaşiyle beraber alınmış bir resmi bir haber göndermişti: “Milleti, ümmetim ile karıştırmayı. MIZ.,, Dersimliye Türklüğünü unutturmak ve kanunlara karşi ge iğretmek istiyen Seyid. t hükümeti. »de hesah verme, si lie akik,

Bu sayıdan diğer sayfalar: