18 Haziran 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

18 Haziran 1939 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i (Baştarajı 1 incide) Jimi 0 sında Tiençin hâdisesi|'ar Frw dolayısile hasıl olan ger-| ginliğin izalesine çare bulunmadığı şu sırada | diplomatik vaziyetteki Japon sahillerinin ablukası isteniyor! ' Hatay Coşkun bir sevinç içinde $ Anlaşmanın parafe edil- mesi haberi, şehrin : Göbels dünyaya meydan okudu zik, 18 (A.A) — Dün akşam söylediğ Danzigi ği bir Xx Dünün ve bugünün haber A hâdiseleri 5 öl MARRİED PE DETİBE ZENÇ Ps REİNA NİZ (Bu sabah konvansyonelle şehrin Iki Arnavut kumanda daha geldi n Arnavutluğun ar ta Hudut bunlara açıldığı & İtalya find r hesi kumandanlı işgali esna alk 1 ecekleri donatılmasına vesile oldu e çok kalab; vahameti tebarüz ettir. mektedir. İmtiyaz mıntakasının ijaşesini temin etmek üze- re karar verilmediği söy-| , lenmektedir. Bu husus-| ta bir teşebbüse girişil- mesi Çin sularındaki İn-| BR balina vi dk 3 © giliz deniz kuvvetleri kur) 'mdan yapılan üç tar: > ii e dani kararına kmda Ruzvelt ve hi bağlıdır. İngiliz nazırları bu me- selenin heyeti umumiye-| kâr, umumiy i Gargildndi sini pazartesi günü tet-İyın yardımile Ameril enerji iribiri ku kik edeceklerdir. t Çemberlayn hafta s0- ili dolayısile, Lon- © dradan ayrılmış ise de başvekâletteki arkadaş- larile teması muhafaza etmektedir. Bütün Mi Amerikada 18 (AA zırı Bone d tere sefirir bundar 18 (AA etmiş a 2 akya, IT (A.A.) —'Ana Ni esti | Yugo: undaki tahdida daki kanunun E. yapan Göbbal i Göbbels Arnavut ordusu erkânır'dan de Saint- Guen! n hudu i sefiri “1 » Mü i vaziyet gi bas Kupi ve Şiyak emi şefi kaymakam konva; yo: goslavyadan gelmiş parafe sütün Ha Sirke istasyonundan doğruca Ayd teline gitmişlerdir. Kendisine D;- raç kahramanı denile & ri bakta halkı tazy çok en dağlık y Arnavutlukta dan meşhur büyük bayra, kimseler cini yarattı. kumandan yaşan, 46 şlarında sakin ve soğukkanlı bir İzabittir, Dıraç savaşında (İtalyanların | ihraç hareketini epeyce zaman dur İtal. emadi de ya vaş yavaş çekilmiş, nihayet m | harebe neticesiz kalınca Yugos'a Abbas Kupi, çok az kı zenginle Yy Debrel 5000 N ptaniden kavuşmanın manyayı ihati bu ür manyayı ili değirmeni ibi tan 50.000 altın din Radi ya Ziya T bin napolyon al dilerine sadece bu yen diğer zeva ne sürdükleri tedir, Un iy ttikten e yıldırım süratile AN : larında zayıf ve bur PR bulmağ görüş n başa donatılmaya Halk iveşten caddelerde, altını, muvaffak olmuş, ) an iharp gemilerinin ei dir ve haliha | bombardımanları neticesi kuvvetli ordusu kuvvet zerda dün; ra maliktir. rak Ebedi Şe anıp yüce Milli man ve şanlı vesika verilmiştir. İnfiratçıların , gazetesi J çok zenginlerin ve önllkğiğ. Bu sözler üzerine yaya İlticaya mecbur olmuştu, Bir çok muharip arkadaşlarının Türkiyeye gelmelfri üzerine o da arkadaşlarına ilihak etmiştir. D:raç o harplerinle kumandan sak edilmişt iştir. Bir ş Pühtenin tehditlerin Abbas Küpi'ni leri nünde gerilediğini ve şantajın kar-| büyük cesaretle düşmanın üs sısında boyun eğdiğini zannetmek») tüne atılarak çarpışmışlar ve ku i bi yor, |landıkları tüfek ve mitralyözleriz indir ki Danzigli * Alman! 800 İtalyan askerini öldi arı ve temi nize dökmüşlerdi. Japon sahillerinin ziynet Amerikan taşlarına milletin ve onun büyük bir führer| wgiliz ve ımaları fından abluka ğ tarafından ablul rek görünüşe göre hükümet; nın hattı hareketini tayin taneden a kabinesinin daha sa” GPpu pi Beş mn elektrik şirketi satın alındı ( Baştarafı 1 incide) , Tekirdağ ve Mer - lesseseleri mafia ve- rafından 1,150.000 liraya | zinle beraberdir. Almanya nerede m bu sibah| adır, Binacnaleyk | sok widürlüğü binasında imzalan İİ mıştır. ö. unlar boşaltı e vaziyet o almasını İtalyan taraf bazı da Yarı resmi -) devletlerile Japon; bir anlaşma mekle beraber inin Japonla is memurlar Gazlanteb, tikbale vazifelerin İ Na: yonal - s0sy #in elektrik m kâleti rın hareketle.) — Tür , mukavele m ınuz. Memleketim Aİ nafin yerlerimize döne izi umuyoruz. Arnavut mil» leti esaret ve istilâ altında yaşaya) MAZI, talyanlar, Arn | sürm üşle e Şilt finali 'maçınd. enerbahç Hilâli 7-3 yend stadında bal kill general Ali Fuat Cebosoy ve şirkbt mu- rahhaslarından mühendis Neri ve la: tarafından “iman edilmiştir. Merstmae Yarar an devleti, diye Kisim k mu ku hararetle sika amıs, | Arnavut zabitleri. buzün i/palas oteline gidi eski Ahmet Zogoyu ziyaret ve sadakat lerini teyit edeceklerdir. Pera Kv kral si Lütfi Kirdar ile imtiyazı J yea 89 VE Yahudilerle Polonyalılar defol sunlar diye mükerreren bağım'ışla Jdır. | Diplomatik mahafilde e, Göbbelsin sinin parmağı mi? (Bı ide) lerdi. Yugoslavyaya iltica eden diğer | Arnavut zabi şimdilik Üsküp | civarında kalmağa karar vermiş- nutku vellerdir . tesirleri, Yugoslavya, ziya | yalı ız askeri mültecileri kabul et” tip ed di mekte ve kendilerini çok iyi karşı, â|layarak misafirperverlik göster - i çerçevesini ge | mektedir. İM a aşan bir mahiyet ver) — Sivil kabul edil! memesi kararlaş agır. “Cumhur reisi Mısır Hariciye Nazırını kabul etti || © Der Böşlarah J Abdülhalik Hassuna Bey, © Misir isafirimiz, tanimmiş hukuku düvel mütehassıs veltilimizle birlikte bügün saat on |larından Abğülhamid Bedevi Paşa alluda Yalovadan Ülev vapuru ileİve ba: nezareti hususi Kalem | endiğe gidecekler ve o. müdürü refakat elmekledirler, Ka. bire bi elçimiz general Mehmet | Ali Şi paşa İle birlikte geh- rimiz& gelmiştir. Ektelâns Yahya paşa, vali LüLf &etler heyeti umumiyesi ayın 20 sinde Bursada toplanacağından m Ölü) imza işi A tgün vekilin de burada ndan istifade edilerek bi imiştir, nöbetçiler! £ bu uzak ün mil Fransanın “İidiler. Bü sifik aje Phenix denizaltı misinin kayboluşu hakk bkile vi şağıdak! tafsilâtı vermektedir: o |yamanın ailelerinin keder isini Ak yetle iştirâk ediyor VOİ ymnzadan onların fedakârlığında Fransa-) pi, yı bu he letin Bu sabah Kadıköy #anari şild maçı finali yenmesile ne sıl olar nda layor, yet | . 4, nin Fia 7-3 Arnavutluktan | »'» miştir, Fenerbahçe klübü bu lerine sonra kendisini a kiymetli gören vekili le Cumhus arkadaş; dan on sene evvel idi. İkinci k here idi. Ger başka daha üç altı gedikli ve er v konan tasi : Bady di kazanmış olmak ilini gör Balıkesir, irre elektrik milesse elektrik Fenerlileri & subay ve a Paris, 1 nazifı Ca | “Phenix (A.A.) — pinehi dün «htelbahirinde n ailelerinin bu felâketi Jikte Camrah açıkla a Dr ve sanyold ula RE er siz yaparken saat 10,5 g4 Yugüa ve Eapoir bi ğı ha Bahriye İ Tekir, mültecilerin enn Yazlık sinemada yangın Dün gece Ki şancası! yazlik Ülker mek dairesinde filmlerin tutuşması & #ünder Yang: sinemasının melerine mani olmak el nüesseseler 1 | hükü başlanacak ve çıkmıştır. enix bir daha met tirmiştir. YAK'ANIN SEBEBİ 'TESB EDİLİYOR | (A.4.) — Bahriye edi tela rini 4 İşletilme ğe ne derhal bi nezaretin , fakat Bunun “Amiral De araştır at 1 incide hariciye n de devir ve tes m, ir noktanın m elerinin samimi birliği | eğine delil ub Ankara tam bir Muh »ktainaza cereyan ed Misafirimiz bir mesaj neşredecek Atinadan veriler hir habere Ankarada 7 metiyelz komisyonü ksitlerle de nmek üzere 1, 75000 v0 liraya satıns trenle Ankaraya hs- raket edeseklerdir. Hariciye nazırının gelişi Dost Mısırın hariciye nazırı Ab- dületteh Yakya paşa, şehrimiz dün saat 16 dn Besurabya vapuru işlerdir. İketin vaka 2bebinj ve TİZ emisinin, büt ii evki de, irlikt mah » tesbit etmeğe çalışacaktır. Yeri bulundu 8 (A.A) — 300 kadem nokta sk na re, Yahya pass milletine hitab eden bir mesaj # redecektir, Mes Türk » ola: Jiâtinn satınalınma |ce çıkarılacaktır. naza Kırdar kendisini karşıladığı zaman, Türkiyey retinden büyük bir memnuniyet (o duyduğunu söylemiş ve gösterilen hüsnlikabülden müte- hassis oldukları bildirmişler Ziyaretin gayesi Dost memleket hariciye nazırı siyaretine siyasi mahafilde büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. rek 7 riyle bakim Zira, & jen ihtiyatı, A kadar miş olacaktı, Bundan o başka denizin kaza Yerin bÜYÜK| tespit , Suyun derinliği de nazarı dikkate ali De eeedik. KAİ ak Jcap eder - i iz! n < Jâzam Bey, 5 n > t — e i lum müldürü ! tanbul komutanı general E alâket, sik Urla mebusu Beğ İ yak Kul, ii sabilder müdiri ve kalabalık gelmiştir. si tarafından karş DALADYE Rıktımda yer İ müfreze asker selâm (resi miş, bando Misir ve Türk milli *İmarşlarını çalmıştır, ktadır, ideki hava ve oksi- bit. Phenix serin | daki kanun | İ .— li Saygo! tahtelbahirinin ikte bulun Jamranh kö TR esikasi a ile geli Misafi i Gi bu a 33 imiz Misir elçi- zairli Bey, mezunen gehr nan Mısırm Bağdad el vali Latfi Kırdar, İs.! s Bı polis kiltle- htımda, reketinden ki edil yüzünde >İ alın- Di amrah ağrklarında Fransız harb gemileri dolaşma kardoş memleke k bir amadet merkez ndant, halk Ge enin, gerekse Metwrin ay aşhalarla İngiltereyle ©- lan münasebetleri bu ziyaretin e - kemmiyetini bir kat daha arttı makta ve nasir paşaya hukuku dü mütehassısmın refakat etmesi de, Ankarada mühim görüşmelerin | daf ©“ ukubulacağıma delil addedilmekte- Ke r, Yahya paşanm, Ankaradan sonra | Söylendiğine göre, mezw oya, Bükreş, Belgrad ye Atina. | rimizde bulunmakta olan yı da ziyarete karar vermiş bulun | Bağı elçisi Atdürrakman Â# ması, şarki Akdenizde ve Balkan-|B larda sulhün tarsini yolunda hayır- | ne Mesrm A lunmustur. ik neticeler doğuracağını şüphesiz!te edscel Abdülietiah Yahya paşaya, Mi. irimaktadır. İ Bu tayinin yakm bir e nezareti umum! kâAtİM (Kardeş memleketle aramızda ih. olması beklenmektedir. mil uzakta vukuatadır. i Taziyetler MİLLETİ TAZİYEİ londra, 17 ETTİ İ stanhope 1 (A.A) — Hükümetimi ve b t| babe Daladyö| telgraf dolayısile “miştir, n, 17 x denizaltı dolayı bü İri ayrı A) — Kord) allık maka dekoratör Muvaffak İhsan dün .İ Kad belediye dal Fransa Ker bir ifa olan Bi Mmızın İ götürüyorum, Ankarada muhte | Saracoğlu io iki memleketi al den meseleler üzerinde £“ 7 millete hitaber namına kü Campineki'ye kriye m neşre narrt bir | kurdukları yuvad vel mix felâketi rlerini bil - amede öndererek ai ederiz. le dömektedir: hazırt, teşekkür Perapa- las oteline inmiş ve bir müddet isti- m sonra otomobille Bo. gezinti yapmış, geç derin teessü Ri karşılıyanlara “Donanmamız matem içinde- stilkten sonra otomobille dir, Vazif i uğrunda biribirlerine bağlı küçük zabit > efradı vatan için larını feda etmişlerdir. On) Amerika tahlisiye çanı Jar uzak denizlerde müstemleke) o plânını Fransaya verecek imparatorlutumuzun hudutla- ! Vaşington, 17 (A.A,) — Bahriye imatı vermek Ame rında arkı bir nezâret tesis et. denizaltı gemi- | ne âdettir, tir. kullanılan Yran - eyid et; rlarılmasında | (A. A.) — B. Hitler felâketi münası taziyetlerini öl ye çanının plânları Phen NE $ Json tevdi edeceği iştir. betile B, dirmiştir. r, Lebrun Bahriye nezareti namma Zaziçinde kit otele rafından verilen ziyafe r, şimdiki elçi Cezairli Bey nl def zat, esasen Amerikada yapzi- | âletleri hakkımda bü- lere tün ma- a bahriyesi. m nezareti, “Skalus”

Bu sayıdan diğer sayfalar: