13 Ağustos 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

13 Ağustos 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EE ET Yıl dönümü. Almanya Cümhar iyet, öd.im şir He sh Da- e ye egeli ri Süer nz br mutülk tüg da esit Son vaziyel Mac Donald Maliye Naziırina mühim bir telgraf çekti. le talA A) — li M, Donald Lahey ken smda — liz tez ni şuklet ve dere Snovdene çokt gı brtelgratta dıyor ki, Yong ı1apo- Tuna 1g İlerenin muh k meta alıba LA HAYE KONFERANSI. Takdir ediliyor. Snövden'in beyünatı etrafında Times'in yürü âiol Londra, 12 (A: — Şımdiya kadar biraz ALA br sün | dan takip olunan meseğin bi- ine mal oduğunu yazıyor. z Londra, i2(A A.)— La Hayden gan levi lamanın 919 daki | sürmek lazm geld gıni mal ye bind riyor; vN - gul sini hakiki brsulha i bundan. sonra dahi anla. | Saovdenin gelek lekar'doğru We ie ve harb, taştiya | mıyacak olursa gayet ağır bırha-| seyanaı riden birkaç eri temenmsih. zhâr ilg en | taya düşmüş olacak hemdayinler debi ii hüküm sü kö ü zamanlarda doğmuş olan | ara Baha Abi burudet v Sg e gl ktö- Günehür yen. (10 ründa | ne at'ümi ve ıhtimaterı imha eman Ledi belli A manyayı Balşev.zim ile harap | eyemiş be aşili Her İİ Bnoylan İŞ mi ölün. maktan küvtarilığni, vahleti | bir tukaya mensup bütün muştur. mula az. ettiğni beyi meştir, | hz'erlarzi Mi En ki p ra miydi ayal Mana Meme alep angle arzusunun yen br İsarbin ciham- li Da akiy, e Dilay ve iel Mn e bazıla da harsı ve meden.yoti temamil eek ir san EN ies nde iç ek Z iş oradan ıncajrı “koması nden | yepi'en borçların sıkleı a; doğduğunu way etmiş ve dem ş- ezilen milletime or ik tabammülün rn b ana makara &ir. kiral ze kabul ett rlen;as-:|| som hadılma 5 e N ip kari türki ta4 hat Avrupa mille Dr lm sebili O ei İeri arasında bizm müsovatsz e elem kamp kussu, lığa ve ada's Beiğu e du arzumuz a yep , as Ne ii ek eyız Ve bu terki Tes. hi amil tin e ima. vering yeli: Sev Ai çamın da ima kardeşlik ve tesanür düyzu- İael6 o mü'ehalı oncağ 'emen nsn zhâr elmşir. İlasa o'an karlı n kiniş ve: sn yalla! nı cü! ak yerte bun muson Alman yal» Merüs mi- den sonra | eseün Si Mec $ önünmlek köy cetiğ em; ba kın akişarı arasınde “ev ne & a avdet olmşir Rüsumat Umum Mü ürü geliyor. sanbu , 12 (IM) — Müsu- inat Müdürü Ümümüs bügün Ankaraya gi . brik, D yarbek ade m şareden Hak ge. reıkmz üçüncü yöğina basin ş ve bu arünssebetle hir fevkadJe nüsha o neşrermişir. Ke ik mize vonrk ile muyaflak yı Zonguldak delterdarlığından: Zönmüldek Kükimet konağının 5 M 3 beton arme: ve muktazi İşlenmiş ve İşlenmemiş taşları aynen verilmek swetile S21:M 3 muhtelif rada Taşdıvar İnşası ve ie m Li deki binmnn bedmi ağustmı 979 tarihine müdif şembi ini ihale o'unmak üzre kapılı Zar uu He bügünden. ii en bir ay müddede o münakasaya konulmuştur. Keşif bedeli 48) İiradr. Tal ve Izubat alacık Istanbul, 12 (İM) — Osman m ekinden 3 end gat Be orman'ârında ve ion ak evarında telkka' “era mek'edr'er o Mezunlurdan br me Hetgıat orman'arında' bi k sında Mas'sk e varında kar uçmuş ordir. Örman mektebi mezunların.n bu kamp kuruşu Map, öylül oy: ni haya nle b tecektr. Müskirat fabrikaları. TUM “ Istanbul , 12 at Adüpüzar na gdecek fabr kanu yerin fayın elerektir bir Ameri- kan grupuda izin rle iki isp r- tg İnbrikası üçacaklr Amerikalı- lar bu husus'a izmr sanay m düriye le temasö” başlam şardir ruü İş Min igra b miştir Taruleyne saale ir temenri gleri e ilem İranlıların Ankara istın Zongu'dak Defter darlığın mü sacâa Jarı ilan O umur. 4255 diğın ayla Fransız rel kna hürmi gös'ermeği as rına > neki ve bei in inğılterede deği kesk'n dili ve lakat ey. ka'pli bir eden o arak tezini mı ilavö Zileli in heron iş i e relikin “ dersan «görüyorsunuz ya #omi- mi tiral ha'n berdevamd ro söz- leri'e hadlıseyi kapamıştir a Haye:-12 (A.A) — Mali a san onla re ryaşetınde içtima elm şi par Snovden ile uzun müddet mü-aka ia bu unmuş ur tu Haye: 12 (4 AY— “İ dleit Ma ir Mac Dona Snowden elma vaz yalı daha * zıyada. vah y'aş- lenter, &söeek. hah yele nillermekis- Waşvekâ.ef imüdevsenat müd. | dr » yeti muavini İüssmettin Beyin Buna, mali kon yonun Snow edile Sabahat H. eve'kegün | denin muta eba in müzakere et- dt etmis ve dad Göhazesi nü | meden ekror tavk o ereğini mute hasianes nden Üsbee yo takl-| zumnetmek'edrler Hiç bir tah ı hakk n rahme ne vevd | kemone Ee vee Kl o urunüştur o Müsün Köy şa | Jemediğ nen #homaml eri si iü sündm: ıda ma müs. Mi medi melce La Hayo.12 (A A) — Curts hir Ankara Sa sicili mev || VU vk rat k lerk agiz a muru Çeal Beyin 6 Ka, | Purahlasnn hücum ewiği Yang p ân ür wüdalan elmşlir Harita Umum Mü- - Dönmüşler. — — — aftan istifade eden ekme 0) & dönm MÜŞ nı ş rn . pe Polis a tikinci şub İlel anınu do- eğ tevkilhanş ve hapishans- ç kan hursızların yüzle 05 şi m yeni cürüm sıden do ayı yakalanarak sevkolunmuşlar ve Adiiyeye tesi m Pa mieler Li de 40 da tevkiri mucip lerinden dolayı me'ku'en en keme edilmek üzere tevklaneye sevka'unmuşiur rr ii Kolzu karıştıran istanbu", 12 (A. A.) — ünde ei bn petrola kolza kar ştr- “retiie çsnalı a'dalan bazı batın bufun- Emniyeti meni rü gitdi. İs'anbiri, 12 (H a e — — ye ti Um um.ye Müvürü Rila B. 1 davisı için V yanaya Elmir. Bir aya kadar avdet edecektir. Şahin “uri hakkındaki tahkikatın 1, istanla , 12 (İLM.) — Adapa- zatıla bazi gizli teşk lat mevcür dağından bahse bir takım ladiya buundı müslan- tiklikça tevkil Şulün Nuri tıbbi adile şahede altinda ma iz “iya ölesi » zoru 0 di madığı. a an ir e ve a onn göre devam ed İrci a Vekâ eti an Umum “Mü «lü Ee m vilayetine muza inde Era Or- m seneyi 4997 M. 900 ei le ve te mikap gayr mamut kayin on sene müdder zarfında k üzre beher iri K. bedeli muhsmmine <eki şerait deresinde 15 7-929 tarihinden 158970 1 e t kapalı zarf usu müzayedeye vazolunmuştur. taliplerin ve şeralti müzayedeyi anlamak ist- yenlerin Ankara Orman Umum Müdürlüğüne ve mahalli * Otman Müdür lüsüne müracaatları, 2-213 Havacı İsveç Tayyaresi k âleminde, mek gidiyori, Lizbon, A) — Cum günü kar, ii inen e a esi Kaeser'in bügün veya yarı Ador alaları Li Nevvyorki areke: edeci. tesyyüt ii - ie ir SE Paris, imi lalizinez tuyyüre ka; ii rargihından Komuya hareket eti, m şlir. MAN 12 (4 A) — Sovyetleği ye Gele ME Kras. ayar gols gnundini ir un is alm uç 4)— ii nlar ardimları İstanbul , 12 (Hİ M) — İllaki ahmer İz KE yla ei mali eker nere müracaate baştadığf ik ekme Alpullu fabrikası Istanbul, 12 (HM) — Bu send; pancar mahsulü iyı yim | Alpulın şeker 'abır kası 72ağU5 tos a İnal yetıne hitam veri yö rek (aza ist hsa'atta bulunma! üz e İaniyetme devâm edecek | > Size ali. Bulgar .n cevabı. ia 3 MN) — Muya hari.lı daki tektili teldö'm ndırılan banka, rpm dg için dünden imi üç gün müddet e cezaen Borsada m e icra meno- uni muştur e Tuz inhisarı Izmir b 4 müdür üğünde Çamal 4 tez asım ve iki” nci kısımlarından fırinadan Bare, © mes Z'raat mestebi müba- yaat komisyonundan. Müikrebimiz n ihr ydcı olan OEç, Ekmek, Erzakı mürenevvta sebze mevadı mi telle, arpa ve siman tekrar mürakasaya Vaz edilmiştir. Şersi i e gö mek istiyenler her ant mektebi mü Jüriyeti- pe mürücest etmeliri ve Geyik 929 puzar günü saa! rat mektebinde komis r > £ teminatı 1 mektepler yanıtmaları Ata arım muhâ rene ne ilm olunur. 24332 ü o dörde. kıdar mkll ve teminat me İamir iz. başmü ür- lü mler ve e şertiameyi! 1k stiyez iz Umum mü türe) üğüne its düğüne ve a ve Kepir Bişmüsi Askeri ie Mülettiş | liğinde Askeri liseler e nel sinillar.na «sip ve gerdi vi Or Adliye Yerimi Zat işleri kalemindi olan. 15 lira maaşlı kitabet için ie meyi ve ei Ep il Tini ei etmiş olan- 58-029 terhinden iüb.ren 20 8.910 tarihine kudar Kulei ve Ha coğu inde teşekkü' eden de müsabaka icra sleceğiden kani nik dalirini- verd dürlüğünden: arikzvdelerin Md un, Harita böliğu ihtiyacı için İren Hükümeti Ankaradaki 50- | sopo0kilo arpa ve kilo sa- da: İt üNEs. VESI' asi 6 hak h&- | man ve 24.000 kilo otaya ayrı rikzede erine m İsa: biriyar | münakasaya konulmuştur. İha- dımda bu'unmuş ini 23 pi emegi gü — nü cra kılınacak talili. U di b ayyare sise el ri rngi di bü a, a şelale il ik le Ankarada bulunan | üzere ği İm» Geredeli aşçı Mehmet ipe m Satın alma keomis- Babet ölülşir, i nüria müracaatları. 24157 ELE komisyon mel ri ve bu pe den sma e kletin m ahdmiy.Gi İsuimu ilan olunur. edew: min nazari e) kkate ilan olun

Bu sayıdan diğer sayfalar: