13 Ağustos 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

13 Ağustos 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RESM HAKİMİYETİ MİLLİYE Nu. 2905 Onuncu sene. mam Abdullâh Arif n Lut Pari ire mezun ukluğu. Bet GL, vç ii elddı müs tehasa; ame marbuası er sında hergün öğleden SALLIz AĞUSTOS 1929 Anonıku e Şirti Mura- kp ığından: Yanişi 14 17 üzakere en maddeler... Hak 1 — 1928,1 e tim zu edi den Nakliyatı i Mehmet Osman arşı” sonra. —alsı » komisyonundan: Bu sene açilacik olan emi Devre m mağazasından: | pras:vki mukerrer Yutan lüğünden; ve mülhaka- İLAN. “Her yerde 5 kurum veya satılık büyük ev. hirde irsi Paşa vadilnle müş Mi v ii karşı ında alorler, su, elekunk, gaz tertübar Wwİ ev s0 oda büyü! İZ lık veya kiralık ld kadan her iki surerle sia'ip kin peni, ek Kuz ng öünür Ağustos 92/ cumartesi gününe müsad f imiyeti VR ilani bayramında; Gemiye z menfaatına ha ka rozet tevzi etmeği ar- en sey ili yavrularımızın her gün öt €- sonra analartakır caddes nde e rü ça ni yanındaki merkezimize müracaatla is'mlerin! kayt ettirme er'ni rica ederiz yar Maskı Cetmiyet 2 4417 Merkezi YENİ SINEMADA Uiamleletin Kafe şantan M:'Dolley doris bu sene istanbul sinemalar ından gelen fi limler müsnbakasında bir.nciligi kazanan bu şah eseritgörmeğe herkes koşmalıdır* yeazlair . Kadın kurbanı M: madam satan Her o 546 Matinesi ile Yeni gelen bezi n: Yeni bar artistler.nin ve küçük ae laz, rus, Zeybek dansları akrobatik helecanlı nr. ş . Yeni lokanta Yeni Bar salonandadır. Türkiyenin birinci sınıf lokantas'dır. YENİ LOKANTADA Tabildot öğle 125 akşam 150 kuruşlir. YENI LOKANTADA akşam yemeklerinde meşhur gilaskonun sı YENİ LOKANTA Türk ve ecnebi ricali aliyesinin yezâne istirahat salonudur. YENİ MÜESSESE Okanlanin İşletme masrafini yeni bara tahm'l etmiş yeni lokanta: (fatlerin »z mi derzil eımişdir. WEŞHUR GILESKO CAZI Yeni Barda Go eska cazı Türkiye ve Avrupada te- şeher etmş en yüksek sazdır. | Yeni bar şef artıstinin yüksek artistleri bizzat gö- rerek angaje etmek üzre Avrupaya gitti vakında pek yüksek numaralara intizar ediniz. YENİ Bahçede Hergün SAZ Kanuni şehir Osman Bey bugün geli k etti. Izmirden kema meşhur Türk hanendesi Hanımla esasen kıymetli olan saz bu suretle Türkiyenin en güzel sazi o'muşdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: