13 Ağustos 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

13 Ağustos 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ai piyangosunda iharalar. 21173 20414 82 27 lira hazanan numaralar: 24788 15844 272879 45521 53081 50324 46960 iizal 22014 56244 Hakem yatı Milleye Günün hava vaziyeti. HAVA TAZYRİ VE e Hi; Atlas Oky anusünün Avrüp Da Kar zan, ik düsük min? e iv lin şarki Anadö'u ora ve iks nwlo'uya doğru vler'em ş ii dine maktadir. HAYA NASIL OLACAK? Mem ekorimizde İva ekseri yöne iç k geçecek ei seli ' yedi — veya bi ire ş yapi rüzgür ş ai a if Marrmarada: rüzgür ie a veya kuvveti ekser yelli Ada'anden zi ilimle; rüz gâr'ga bi mutedil aç) rüzgâr çık. dü; Rü- ia bal ol e b maledii ekser yelle e Anado'ula: Müzgür ş- mal ile şark arası, şarki haraden z salı! m zde: ilü- igir şmal ve la aras lan lir m bu i Ka al sahulun zle; eğ şmali halil kısinen bu- data, Avrupada; Rüzgür orla Ak- en £ şarki ma: ii lr zi gem gahirimzde açık ve Karadeniz sahilim zle Marıharala şimali halil orta ie dolu ve Ada ar deniz. sahilim garbi eenup mem ini ei hafıl yaya mutedil kuvvete m ş Mir Bee DEĞİŞMESİ. Sai sant zarf'nda sıcaklık Izmit ilikli ve orta Ana- Şimal ve conup kisım- 2 santigrat arlmış gürbi #ahilimzde 4 Sinop mıntakasile orta Anado unun garp kısımlarında 2 santiğral aza'mış- tır, SICAKLIK VAZIYETİ mi melre e 20 santıgrat haya azyk. yarım EL 401 we orlü Anadalüda vasali 16 arbi Karaden z sahihmızle-G re- sun ve Adana mnlokasnda 16 soh İmüzle Marma kasıl Arlalardenizi rantın garbında 25 oonulu şarki Anudo'ü mın akasında 29 sani- gıala kalar düşmüştür YAĞAN YAĞMURUN MİKTARI 2 nğuslos san! ga kadar son 74 saat zarlında garbi Karadeniz sahihm xde 4 mlimetre Diya bekir Keli sna 87 mik! bie yoğ & MEKİK OE VAZIYETİ, Sont gla: hata tazyik 759 m İmetro (rüzgâr sekin sisli Eği 29 san! gra' 3 &0ht zar. nda hava rutubet “/,70 azy we sabr rüye Saat 15'te DE y 3 kuvve- tnde & yarı bu ulu seaklık zorf nda m İmetre Hüyet tam ru ubet “İş kakezi hava rasat umum müdürü Sadık Ali 14 ağustos çarşamba 7. kişilik ince saz taral umaralar Bütün gece elab sıcak Istanbul defter- darlığından: Satılık vapur: Halicte önünde demirli Ayakapı rüsumat muhafaza idaresine sit tulü 105 arzı 19 umku 8 kadem eb'adında 794 tonilato ce- sametinde bulunan 3 numaralı va- pür Brzsi Zarf usulile müzayedeye çıkarılmı Muhammen bedeli 13,960 alin talipler 1,048 liralık pan KREMLE teklifname- Leri 5 misyonuna vereceklerdir. Satılık vapur: Haliçte Ayakapı ünde rüşumat muhafaza idaresi- ne ait, tulü 130, arzi 32, umku sametindi par iz zarf usulile müzayedey: çıkarılmı Muhammen 10,400 tela, talipler ve ii if perşembe ra e iple k Cümhuriyet Bahçesi. Tayyare Cemiyeti menfaatine Çiçek Balosu. ağustos perştmbe günü sabahma kadar devam edecektir. Saat 6 e & kadar Bando tarafından ntehap parçalar. Yeni gelen artistler tarafından nu Dansözler tara! ından umumi dünü ar. Mükemmel cazbant Balomuz Şef garson Celal Efendi tarafın- dan mükemmel surette ii edileceği gibi her türlü esbabı istirahat temin edilecektir. Balo gecesi kıymetli eşya izan, bı nariye ve meş'aleler, Geliniz!.. Görünüz!.. Eğleniniz!.. Güzel hava buzlu m günü akşamından 15 fından güzel fasıllar. ve oyunlar. ubat n mezeler temiz servis. Saat 15 te: senubu şarki A- anadolu mmtakasmda 37 Adana mütakasında 34 orta Anadolu ve Marmarala vasat! 209 Sinop mıntekesile Sivas (o havalisinde ti 25 santigrat bulunmuştur. gece ık Sivas rntakamnda 14 İs mala Tito, Dizanieriy: karşı Menba suyu İF Ölç, Bankalar ende Aagöcln bap nd yeleli 0 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: