22 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

22 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞE Hİ Telsiz Telefonun| Islahına Doğru. Yaa Hamdı yin Gazetemize Beyanatı. Türk deli lefon anonim şir- keti ikin di Bey şirkete ait bazı iş a'ya gel ve kendisi temas eden bir muhar: ririmiz al mideyi aşağıdaki malümatı pm Hüküm: vardı. Bu mukavelenam. maddelerinin tadiline ve > yenilen bazı maddeler ilavesine lüzum gö- rüldü. se de etmese de hükümete karşı hüdatını ifaya mecbur bu- Tanuyordu. Bu hal ise binnetici hükümetin arzu eli gi şir ketin inkişaf edememesini inta etmekte idi. Bu Gihedler: nazarı z.dik. alınarak etle ei ket arasında es a kiden mevcut bir muk: seyin p gri n bazı teşebbüse girişil- Ne mukav: KR DE, bakara Ehli Kaysanal derisi Faaliyet Şimdiye Kadar Seriye 236 tatar ayran İpdaınmuşlar. la sığır, İda şeri an Bu miki ene kaydedilen mi! ran eğ Evelce de yazdığımız elbi sebebi bu seneki feyzü ii ip dolayısile e emer hasat e fevkalâde meşgul bulunm: - Maami sur. a era alam sil e a lemekte olan bazı zevat birçok! e ttiği şekillerle bir-| haYvanlarmı sergiye ame ia İeştirilerek kesbi katiyet etti. Bu ln Filhakika kayt müddeti bit-| suretle şirket senevi tr fiye) akne e GEMS e ei sinden bir her sene hü- 1 eğime daşimil iği si ümete verecektir. Ayni zamanda sevin — memliye etdi ŞEN v A ll için umumi bir a- vii 5 s edileci ekti ir ki bu ajan tır; bütün muamı itle yapılacak, taksitler simi xa e olacak ve ucuza mal e ce > t ara'da makinelerin “irini de ei usulile temin #cektir. İstanbul - Beyoğk ara-) © posta idaresi tarafından bir hot temin en ri si k rülbeda y lerini, mlereilecektr A ici Viya rımız böyl z vinçli vi bereketlerden sergiye! bira; kalsı e VE mir İ ruz. Çünkü: temenni mi ederiz İni se- T sene ziraatçılaı mlar.. ir tü notlar tayin ve tesbit "edilecek | tir. Hâlâ uzak yerlerden gelip ser- gi heyeti tarafından iaşe edilen “İhayva: ik vE mini bulun-i maktad ye 120-131 kile b ie le alar Imgktedi em Günün Hava Vaziyeti i Hava Rasat Umumi Merke- 'n ies Dİ göre tazyik va- G ranza) eserler dl u retle mükemmel bir tesisat da me- rstle mükemmel bir tesisattan m. 110 liraya temin edilebilecektir. Memleketimizdeki abone mi arel ni ir. B tarı ei yerlere nisbeten çok az- e dır. Halbuki memleketimizde 5-6 bin radyo istimal edilmekte oldu- ğu malümdur. Şirket ancak iki bin aböneye ziyeti ve değişmesi: Orta Avrupa üzerindeki düşük taz- ez Balkanlar ve Trakya'ya kadar iler- Karadeniz in Orta Anadolu ve ilimi Akdeniz kadar ilerlemekte “Jrak düşük tazyiki | bir koldan şarki Ana- m ya diğer bir koldan Adalardeni n Orta Anadolu'ya doğru uzanmakta- MUn: “HAVA Ami AN Hava Trakya ok garbi liği lu te Karadeniz mın-! takaları olu- ı kismen bulutlu, Orta Anadol sini> atı deviei mi 2. karar Gerilimi olan Gazi -Ante; 40 tan faz. kad ar me: 2 1s0kadar Ti saman fi Hakimiyeti Milliye A rar. Yeniden DörtR Kararı Verdi. i Karar Me eyni Gazi Antebın işgalinde Fr: lar tarafından 5 memurlu; luğuna |tayin kılınmasından dolayı Heyeti mahsusaca hid ade- ğır ceza mahkemesi n- len zabt kâtibi sabık. Behçet ie Evkaf sandık kkındaki kararın erimli itti- e karar verilmiştir. li karar heyeti riyasetinden: kin işgali esnasında Fı -arafından - Kiliste ali me- m tayin kılınmasından « heyeti ca bileni devlette ademi isi karar lar lan Sakıta ka; polismemurluğuna tayin olunduğu ve amali milliye lehinde sından dolayıFransız tarihin şkaydinin terkin edildiği ve bilaha- re İstiklâl asi rak ra A ie ln due e eni eylediği tetkıkat esime ok Mi olmakla li rarın ref'ine müttefikan ira yi Âli karar heyeti riyasetinden: Mi umumiye müskirat mü: 4 diriyeti tahrirat t başkâtibi iken ai giliz muhipler Geyiği dahil ol- an dolayı eyeti mahsus: sai LA devlette ademi istil da verilmi olan er Lüti ti aföndi bizzat kendisi cemiye-| ite ka riyeli bir ep Mi mezkür e kendi-| maliktir. Kez, ayesi lar Şirketin, S2 bin liralık bile i vardı ekseriye'le a geçecek rüzgâr su- reti umumiyede cenubu şârki Anadolu ıntekalarında vi ile şark arasından mı sinin siyasi seniyetere e gene halü Evka sind len: için icra -kklecek mü; mpi ait 1— orta mekteplerden. mezun SE 3 p 2 — Sinni 2i e dun ve 35 ten e olmam: ii dek in daname a kayı Ailece Ve arzu ek vines yazılmak lâzım berveç sre ei rn a rap: mn çi murii hal Yazaki kâfidir. ve nkü “siyasiyesine esha mahili ha; gi lisan! dı beyeti i dak Sureti ur olduğunu v ve Sri Miliye elere nisbeten ük ere ae miktarı pek az Maamafih bü sene genis çi fazlı, aliyet beni ii abone temin edilebileceği ü di aj edir. —»..— Sıhhat ei mühim Bir Teaminsi.|i; Sihhat ve İçtimai Muavenet Ve-| kili; Memleketimiz dahilinde sari EŞ ER zuhu runda tevessü olmak üzre bim Glen Mez airbiğiie. Bume' da Vilayet Sihhat ve İçtimai avenet Müdürlerine ai ta- mimi göndermiştir: “ Herhangi bir Vilayet mıntaka- sında görülen Veba, Kolera, ve Le- kelihumma vak'ala; Miele a ma- İçti ai iri e mücavir Vilay. HAVA NASIL GEÇTİ? SEMA: Karadeniz sahilimizle Mar- pa raha Orta Anadolu, Adana mın-i -asında lu diğer mıntakaları açık ge: Ea mütehavvil ikm ve- ya mutedil DE az GECE EN AZ SICAKLIK: e & nadolu.'da vasat 5 Erzurum raıntakaş ya iarmara ve Trakya'da vasati Bİ ai ve Akdeniz ilimiz Ada- lardenizı sahilimizde v: şarki di yarama ö e | kadardüşmüştür. İsu YAĞAN YAĞMURUN. MIKTARI; son Gn muz El, YAŞAR kaydetmemiştir. e ye ia Vekâleti Su işleri Müdür. ri BİZ istasiyonu civarında mağ bataklık kurutma ame ei yesi talip zuhur etmemiş olduğu: Jdan bir hafta müddetle ve pazarlık. ler Sihi ve İçtimai savci Müdü: irlüklerine a hal malümat verilecek ve Kızıl Difteri, sari sa- ie ilt >. Karamana ve Di- bas ları ancak İs ta bir. Şekil m olmuştur bedeli keşfi 6072 liradır teminat akçesi 456 liradır. | İhale 26 eylül perşenbe günü! —— 15 te Vilayet m mektupculuk Seri; icra edilecektir. Evri irmek isi iyenler Si zaman aim rome Ker im olunı müracaatları sı 150 l dür örlüğüm ân olunur. vra-|d uğu resmi ul iy ye muhalif bir *ği icra kılınan resmi ve gayrı resmi si tebeyyün etmiş ve m cemiyete rızasile ailede ir kanaatı ağ olmuş bulun: da hakki arın ref'ine “Jittifakla karar rl miştir. Âli karar heyeti riyasetinden: Adananın işgali esnasında arafından resmi üş- tarafı memi uriyete tayin ey olayı heyeti mah- a hidemati devlet tte ademi is- efendinin muhasebei m kayi bulunduğu ii i belediye kara; münhal malumat ve- dahlü t ur manında amali milliyeye end ir hiç e hareketi görülmediği, mu i kür memüriyete nakli keğiyotibin tahvili mein riyet $, mahiyeti ini inde ol-| h nı ve ecnebi kız v. müteehhil olmadıklarını ve lisanlara ne İs vâkıf bu- la k r beyanname şehâdetname veya tasdıknamesi musaddakasını — Teftiş vazitesinin icap Türkiye Seyrisefam eren 20 eyidi tariihinden 26 eylül tarihine kadar haftalık Sey gele SÜRAT Ra TRABZON BİRİNCİ POSTA (Karadeniz) vapuru 23-9-929 pazartesi rıhtımın: dan. Eyü 22 müfettiş muavinliği imtih mi £ Müdüriyeti Umumiye- üçmüfettiş muavinliği ul memurinden z A unmı Tr tarihi iindaN itiba- a 1 muvaZzah zım geldiğ si gir hi ati evrak ve vesaik allere tezkeresi (me- lanlar için ei Gele € gibi olduklarını sahip la bından olup iç aysiyet eyyin endi havi ve ziri mahallesi ihtiyariyesince ile mektep raptede- in kanununun 4- inden olanlar ve olmı- mal) vapuru 20 - 9 - 9294 5 da Galata Ke avdet Si ma ai sıh- hiyesi müsait olduğuna dair me- murin kanununun ün üncü üyndde sinin (v) frkr ucibince “hat raporu Ünemurinde lan sanide Ankarada icra kılınacak- tır. hriri imtihanda aldıkları 0 olu- umara on emi kanu- ince namizet olarak miz iz Müsabaka programı: Kav: ve nizamat Kanu- Bu ENR tesis bahsi ve me- murin muhakematı, memurin mar e ceza muhakeme- eri usulü kanun irin: 5 mülkiye tekaüt ve min ve e kanunları ile kanunu medeni: tel e ayniye ve o siikelletiyet. leri bahisleri. Malâmatı iktısadiye ve ma- iy ve hesabiye; Fenni iile ve usulü alümatı icmele) hesap izi iz, iskonto, mba ve. tenasüp Ve şirket) e Usul ri ve evkafm usu- Di besi ayal muzaap ve ba- 2- mile r programı BALDIRMA POSTASI (Çanakkâle) vapuru cumar- alı ni (Antalya) vapuru pazartesi, sar akşamları İdare rıhtı- ından. i 12 de Galata va şembe dan. (Geli (İzmir) vapuru ANTALYA POSTASI (Konya) 22- pazar 10da ön sasi UN SÜRAT POSTASI (Mersin) vapuru 24-9-929 salıf 17de Sirkeci rıhtımından. BOZCA ADA POSTA SI bolu çumartesil 7de idare rıhtımından) ) KARABİGA POSTASI Bandırma) vapuru cumarte5 si, çarşamba. (Kocaeli) vapuru pazar, per İdare ın. .— RABZON b yag POST dan. ml; per akşamı Galata .rıhtımın. MUDANYA POSTASI (İnebolu) vapuru cuma, pazar)i çarsamba 9da İdare rrhtrmmd; İZMİT POSTASI Bişi mutat iskelelere azi ve avdet ederler vapuru 21-9-929) YALOVA POSTASI Her gün bir vapur Salem geli ider ve İk 25 kilo S000 satın alma play İma komisyonundan: birinci it jolin karine boyası. yg vag Kapalı zart usulile ihalei kati- ini * een evel 929 cumartesi aa Mili Müdakaa Vekâlet elan ihtiyacı işin ee nan tebeyyün etmekle la t hakkindaki kararın ref'ine ii Ca fikan karar verilmiştir. Şartnamesinigörmek “istiyenlerin her gün ver- vemuharrer Sad ihale edilecektir. ek Kemer yevmi ihalede niz tın alma komisyonuna müra-caatleri. tte Kasımpaşada fi 2 N

Bu sayıdan diğer sayfalar: