22 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

22 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RESİM —————— Nu, 2945 Onuncu Sene. — —— HAKİMİYETİ MİLLİYE . iLAN. PAZAR 22 22 EYLÜL 19 1929 Knya'daki asarı ei ince minarenin yıkıldığı hakkındaki ei üzerine neşriyatta bulunmakla beraber Konya Belediyesine de muştuk. Evelki gün e şayianın doğru olmadığı hakkında Beledi- ve yemi telgratını neşretmiştik. Resmimiz Konya Belediye Riyaseti tarafından gönderilen ince minarenin bugünkü vaziyetini göstermektedir. Her yerde 5 kuruş. Hayvan a ie Meclisin arkasındaki yerde yapılan barakalar ikmal olunmuştur. Barakalar gene nı seneki şeki, ye ap e a ie en hayvanat dünden itibare, en Ğr dafaai 1 Milliye Ve aa en küle merkez Mü mübayaat komisyonu ilanat — Kıtaat ihtiyacı için 535,000 -apalı sen usulile mu: İha le si a gül lerin m 22 like gar ve e tekli in şartnamesi görmek üzre kani numuza yi gün ör ya iştirak için de yevmi mua teklif ve teminat mektupla mn Minayenehane nakl; soğ! EE ve See has- Bel talıkları mütahas: tor Abbu'lah Arif Çocuk Sarayı yanında e Eti ii A İndi rile birlikte İzmir evki satm k alma a riyasetine müra- caatları 2-5109 00 adet çağ torbasına pazarlık ünde talibi çıkmadığından pa- tanığı e Yi 929 pazartesi günü Bi Na a Merkez Hasta ei 'MÜTE HA SSISI. v azıl Fevzi. r. “ Paris Fakültesi ve Brügmat : Hastanesi Seriyaarından Mezun “İstanbuldan avdet etmiştir. Evelki gibi Hastalarını ya ve Tedavi Eder. LL » Adresi Hacı Bayram Caddesi Ni Kabul saatleri: si in öğleden sonra 3—7 TELEFON 2025 üzere her reid o gün ve saatinde merkez satm alma komisyonuna gelmeleri. 2- 5059 —Kitaat aim için 1017744 kilo hı mek üzere komisyonumuza, müna- im ye için de yevm ve sa- — na için 2000 bakır bak- kır bakır k. yağ keş 2000 bakır karavana, 200 bakır büyük ye e Li kır küçük an kapal leke? Thalesi 25 eylül 029 çarşamba günü saat 14 tı yapı- lacaktır. a aracla! N a . satın alma : > eleri € gününde teklif- memelere vi mola müra 4759 'k adet çelik MR dolabi) ianieyiii kapalı zarf saya e tur, ales? 23 5 eyl) iştir. le alarını öğleden Mm İzinler; ti mış Telefon: - 2352 2-2660 Ekmek münakasası kadar bir senelik ihtiyacı olan asgari (35,000) azami (50,000) kilo ekmek 16/9/29 birli se 6/10/29 tarihine kadar saya vaz © ömür Ekmek bir Bee nevi tabi undan imal edilecektir. İ- Kale si teşrinievel 929 tarihine mü- sadif ee günü saat ondaYozgat jandarmi mektebinde i icra , kılma- meğin evel teklif ve te- LERE Diş Hekimi “Ali Riza Feyzullah | iie Polis İm deren Kabinesinde hasta E aada her gün sabahtan akşama kadar kabuljpi Ki Telefon: 1096 mektuplarile birlikte İzmir ini mevki satn alma ko- misyonu riyasetine gla 2-494 — Kıtaat ihtiyacı için 60,000 a lo sikii Kapalı zarf usulile münak: ya konmuştur. İhalesi 3/1 07929 14 buçuktur. Taliplerin m m üzre her ni üzerinden (0 7,5 teminatı mu- merkez satın alma komisyonuna müracaatlari ve sünek saya işti- . edeceklerin o gün ve saatinden teminat ve tel elif mektupları- r xi ikabilihde nu mezkür riyasetine evdi. eyle- sia saat on beştedir. Talip-'meleri. komisyo- rı mecburidir. Talip tebe mi akkate için ya nakten hük muteber eshi tahvilat veya banka mel unacaktır, maları ilan olunur, 2-5136

Bu sayıdan diğer sayfalar: