22 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

22 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LMEER. eks Berlin'in en e caddele- ak; rinden birini yedi- in, Bin. sinde bir göz geti: lerce gizle binlerce töennbilin ki sında: eçmi eğe çalışr, yor. Se- ie ve şi memurları, lışmış bu arabalarla nasıl durmaksızın idar e ediyor. İn arabalar sağdan gidiyor. Her- ibata a- kes seyr v sefer talimatını imanla bir mz > ye inzil bu insanları yo: ACELERTA ddes İneğ in Gezmeğe Çıkması. | rada caddeni öbür a rsi sallana, tarsöliniz ındistan'da e ki bir inek Gi selimi ek iri ol- mıyan, beyaz, ensesi katmerli ve iki ii yn gözlü bir e İnek, ta sından, Ve, $ > ve iri istil semen tam bri inde or. ipinden Pi yok. İtiyor. Ta bir GiükimbE düşünüyor, ti bankalara. otomobillere değil, eski gelir. Bu u ara akla e bacılar yem görele rma davra- nır, hayvanlarının önüne gömelir lar. des,, ineklerin iile ni e Onlar- da. Soki ulur,onlarda yer. Birer bi ü bir hayvanı kadde: şey al buna rağmen fakat | ineğin pek eski mukaddes bili Da söyliyorlar. ayı üz, Hintli'nin en faydalı arka- daşlarından biridir. Sapanıı o sü- rer, sütünü o verir, gübresile tarla- o münbit k undaı ve imtiyazlı bir vaziyet vermişler- dir. izah, müfrit derecede mistik inte uymiyacak kadar nas- kali yanlisi. Sebep her halde başka ancara ri a şeydir ve et amd şevkile yı ollarma de- adar Bazı mabutların ma e edecek. olursa onu bir kena- vam ediyorlar, inek, pancarı yan sokaklardan birinde, ihtiyar zatın li bir sevap teşkil etmesi,.can çeki elinden yiyiyor, sonra gelip, kadın e a 'nun elile biri ineğin me Arkin dürt rten yak. Bi *cik yapa yalnız, Berlin soka akla arın- da gezmeğe çıkmıştır. ve m nin de ona aldırdığı yoktur. Yoruluyor. Tramvây yolu çi- menlerinin üstüne çıkıyor, bir tu- cığa uzanı- 'or. Çinkıra-| o ğını kırasıya — İnek iğ ora- larda değil. tr: sl man ve e bilebei inib nd eğmeyi Bir ir aç daki beş arabası arka ar- kaya izliyor ve e biletçilerden, vat- an ve müşti erilerden mü- rek bir halka, ee siye almış, e en sıl o; mata cağını Sanan sen..,, ele me su a r boynunu kırıp uzaklaşı- or. a, muhterem ve ihtiyar gunu tı e değildir. Fakat Hindu e zanıverip, gözlerini camekâna dikiyor, Bu suretle, seyr ve seferi m çapraşık esrarına varmak mi durduran arıza izale edilmiş olu- küldür. yor. abil olan Hindu'nun ii mu- İnanmıyacaksmız. “Ne.. esiniz Berlin'de böyle idi ser) ,, Doğru Berlin'de değil am. Hin vel ia muazzam Bombay ve etme Kalküta'sında, hemen her gün bir kaç defa. Çünkü orda, adı ineğe karşı gösterilen hörmetin derecesi seyr ve sefer talimatmın fe eke dir. Ni li ineklere, şehrini| 7, Na kei tarafli tesadüf edilmektedir. : yeri i er, 'kân- ia 'kserisi manlar müstesna) nebatla geçinir. jin bu, eder. Etini öldürme! Bi in bunlar eyidir hoştur ve Bi m Ak Beş “hayvana bile kardeş İY yağlandırıp bazik slam | ters ta rafı! İs Bre n'da her inek mi | değildir. Yalnız inek hususi bir hi maye altındadır: kesilmi ete diş eti yenmem ii <derisi işlenme- ye (Geçenlerde bir mehrace, ş, fakat bunun derisi çıkarıla; ei enik fildişi al sedef kullanı Berlin'de bir fotograf makinesi . asını, çünkü ar ln bir öküz derisine unu ee gi mek mriyeide bulunduğ ane zi s dat; bi rinde kul L niz manda gibi, erim bir cer nıdır. i, yahut işte, öyletaraftan da, inegin getirdiği seva-| ve ispirto gibi haram çi aldepii yan bazı mabetler, Kalküta'da ki: iiyik. bir e “Elinde enfes eldi- mi enini — üşünür, Varsa da| meyanında addi İ nazaran ta-| Kali-Gat mabedi gibi, günde bir i- venler, ve, bir tane kıp kırmızı, iri itirazımı izhar e 3 imkânından si görülmelidir. Hatta, 2. Gandi ipi e inek Zazlanmaktadır. anca. Karşıdaki em ei toprağında yılan ve e dahi mabetlere adananlar ise, dam- satm alınmış bir pancar. Pancarı Garipti > Kalküta'da, Bizi dürülmemelidir.Çünkü da, kür Ekinin aldıktan sonra, başı boş vi gören alkışlıyor. h tiyar zat eğili- e Di sem bankaların sem- li diş dişlerin ve se inelerin dahi el ayaklı anlak ve Ir, pancarı, hörmetle, hesap bir DE danmışlardır. Şekile bir| “hakkı hayat,, ardır. ta ir. E ğı mabedin a zaketle, ineğin burnuna yi ehli ardır ki, ecnebi erli! (o Hayvan i atlı bir iş klein tırıyor. İnek, dilile yalıyor. çi le rın hepsi saraylarını bisi) e — ileri giden kabile, Yay s mal ve banyolarına carı kapmak istiyor. tiyar Zat,| iki e dizmişler e ha Ki a için İiazi € igin inek aya rm - yvancı! . > bi Epe — eğ linde ve ei ağızlarını ve burunlarını bezlere|m sararak gezerler. Ve, yanlarında Hindistan'daki mabutlardan bir diğeri. |bir ufak süpürge taşırlar. Şayet ne, geen yahut dini mübalât- sızlığ ralığını “uk add göre, inekler veya teb balanmakta kendileri de semiz yahut sıs! yaşam. Bazılarınında seyal al Kabri var- nanılmaz mesafelere kadar | gitmektedirler. klerin “ mukaddes” ilân e- etmek her halde haksız değildir. “Mukaddes,, inekler, hatırı sa- yılır bir adete malik olmakla bera- ati'deki Gandi-aşramı'nın. esas| hayv: lerden mürek lab; ukçuklardır. Kendilerile hörmet-| kaidelerinden birinde deniyorki bp ilkem. ilân edil- a GE im e mi kârları arasında, zımni bir anlaşma (Sadeceöldi emek kâfi değildir. | msei için, bir mabede hibe edilmi: iile nü Izadı b r. Çünkü vardır, Fakat bazan da bir ineği! lümkâr olmamanın müteaddit| olması lâzımd aa Mumideni kr e vç aaşadeie benze * 5 ii i milyonlarca hint öküzü (ve burada zavallı bir atcını zgâhm-| şekli, sevmektir.Sevginin farzları, | lerde de olduğu şekilde bu mabed- dei daki bütün yeşillikleri süpürecek en küçük böcekten başlamak şe şarti lere inekler adanmakta, bu inekler mn hayvan vardır) Ee kadar iştahlı çıktığı vakidir. Böyl oşulmaktadır. Öküz ir hâdisede: onra; zerzavatçı, | lının hayatıma hörmet etmeği em-| tarafından bir taraflarına e arabası, tiren, otomobil ve tayyare siyet,, damğası (o vurulmaktadı. Os bir zat pimli Ya âyân azasından, | ta: çi sayi gibi oturur, ve bir| reder. “Gandi-aşram'ın da (Gandi ararının miktarını bir| mensuplarının muhiti) etin, afyon Yalnız tek tük ve hiç nemi olmi.! rağmen en itibarda aba- münakalâtına bir nakil vasıtasıdır. Ve, bu ar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: