27 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

27 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mim GİR ümmi EMME 209 fer gün Bakimiyefi gJtiilliye ii yıla O Nu2 2050 Onuncu sene. > CUMA 27 EYLÜL | 1929 er yerde $ kuruş. Gündelik. LATİN AMERİK Avrupa devletleri alin ik- tısadi veya siyasi mahiyeti haiz i irlik omevzubahs olmakta Amerika'sının latin as- BİRLİĞİ riyle daha sıkı münasetet'er eğ sine çalışmağa başladılar. Cene re riand'ın 27 Avrupa dönen : es: dei bir imi etrat-| me manidardır. na topliyan meşhür Zziyafetinden Ki K ei uzlaşmasırim sonra Latin Amerika'nın delegele- r ziyafet'vesile- toplandılar, ve ge- o ve iy di| Vaziyetine, ve gerek Cemiyeti Ak- vam içinde ni calar hattı harekete dair müzakerede bulun- e Panamera çi hari- inde Cemi vam dahi- linde seşekkül etmekte ie bu ye- namzettir. Latin Amerika devle! lerinin mütesanit hareketi, ini yeni dünyadi a değil, Avrupa da ve umumiyetle Cemiyeti Akvam nü- İuzunun şamil olduğu bütün cihan: da tesirini hissettirecek bir hâdise dir. Bu sene Cemiyeti Akvam onun- cu umumi bagir yea müs- tesna olmak üzi ütü: enup Amerikasıtım Eler ite et- miştir. Evelce Cemiyeti Akva dan a olan Gö eru Bolivya ve Honduras da bu sene yeniden ilti- hak Eylemişlerdir. Latin aslına; mensup a devletlerinin Celi miyeti Akva Yak ii bir mahiyeti ha- gi iz bulunmaktadır. Bir defa bu dev- iri Sasi a Del seri idaresi altında bulunan Amer teşkilatına dahildirler, Bu il tın kendine mahsus olarak âza devletlere tahmil ettiği mükellefi- yetler vardır. Şimal Amerikası Ce- miyeti a) il ri feler ilede mukayyettir. Bu suret- e ae eşim Amerikasiyle la- Fy bir müdafaa tertibi ola-| a vücut bulmuşsa, latin Ameri-| müttehidesine karşı tahaffuz bislerinden küvvet o almaktadır. Ayni emel set ii yemle üyateri n takip et- him ve i İngi rikan bip halde an siyasetinde mühim neticeler doğuracağı (o şimdid: en ishak tadır, Zeki MESUT imi MUHTELİT e DA. Yunanlılarla şiddetli bir. — Roma ga- zetelerinde ee en müla- ki A Hariciy. ekili Tevfik tü B. Türkiyenin siyaseti hari- kolyesi El alümat vermiş ürk - İta ünasebatının (en emin istinatlarından teş- kil der. Kaydetmek isterim üi- yük recülünüz US İtalya İle Dost Hariciye Rüştü ak pe Gr dikleri. mi 1,24 müna: pek eyi ağam söyliyerek de- baş — k - İtalyan m ray ibarile haizi ehemmi yet olduğu gibi şarki Akdeniz ii için hususi ti haizdir. Bu mi- İngiltere pi c hati münase- betile kabine « erki 'dün erkenden e telit Mübadele Komisyonu toplan-! "deki vaziyetin hakiki manzara- dı. Komisyon: Umum Kâtipliğine | sını görmüşlerdir. . Diğer taraftan M. Morfiye'nin tayini bildirildi. Reisicümhür Gazi Hz. başta o Muhtelit Komisyondaki bazı ğu halde Türk bük e -İ- Yunanlı memurların tebdiline dair in kıy. | Amerikamn Londru Sefiri Mir. ia o'an yunan heyetinin iğa o |, tini takdi Daw kundu. Murahhaslarımızın 14 gün| etini takdir etmiştir. “Bütün va- Maci Dome ile eehdnii li imi evel muahede ahı u 2 ayi, iki hükümet Ma bul da müzakereye başlamı tatbiki hakkında verdikleri nota-!iakdirini tamamen mek- toplanarak ei vakte ka- larla yunan heyeti mila idir Eğer başka ek e si-| darmüzakerede balm Gö e sezen a yasi çerçive ahilinde münase- Mac ona! ım seyahati ie a şalar o'du. Yunan'ılar muahe. .İsında mumaile' Maliye Nâzirı ahkâmına riayet ettiklerini ve bazı 99t takrir edebilirsek bahtiyar ola Snowden vekâlet edecektir. iddia et. | CAĞIZ. i takdirde mevcut dost- n bir arara vin ne < ve ey mk mel EE rah e edildiğini! ı ler göst imera üzere ispat e lerini Yuna ve rdan iremişlrdr. Komisyı azartesi günü rar toplanarak iki tarafın iddialar. nı tetkik edeceklerdir. ul Komisyon sene başında tan'a er Bunu komisyon kabul ak le MAARiF VEKil İSTANBU LA HAREKET E £ Vekili Cemal ei ie e anbul'a ae edecek- tir. Maarif Müsteşarı Kemal Zaim BU ii. NİK ği | zi Bey de birlikte ei | m. Fıkra YENİ BİR BİNA, tine ait hayli mühim telakki ve vaziyet farkları görülmektedir. İkinci mühim noktada bi merika'nın -Monr riyesi “karşısında almış olduğu Maliye -Şimal Amerikası, Be bulunmadı- ğı a yeti Akvam' e na- zariyesine ait tel lakkilerine | karşı serbeti muhafaza etmektedir. iki sizlikler omuz öpüşüyor. ina meş- de yeni bir bina hassis olan Proi sörEgli, Cebecide ei getirdiği bu SI z İuklarımız atatında sa se ta ga Her caddenin üstünde zevkler ve zevk- p Bu herinin İlel birisiniz söçmek © Kadar değ R yp pi ven B: li li Sehabe in iltihabını ve sevil eyle- den biri ile dostl lil il ta etmiyeceğiz. © ——— —. . — Avusturya Kabinesi. Kabine Birdenbire Çekildi. Ağır Bir Buhran mı? Viyana, 26 (A. A.) — Avustur- Baş: vekili Sirecruwitz'i in e € Tik dün akşam lacağından eşinin 23 üne te-| “* if b Sen art ında hükümet dan temsil edilecektir. erans ettafında Dai şar eden haberlere göre didi teslihat a iştirak di; Telegrat ee inti-Man temaslardan biri olduğunu be- ah- yi ika Hariciye gs DENİZLERDE SİLA TMLANMANIN ONUNE GFEÇİLEBİLECEK Mi? Amcrika Yolunda. için icabeden dave vetiyelar ia Me lete İn e Amerik sonra gönderilecektir. rika Ma iye Nazırı M. Stimson Fransa'nın W. on > sefiri ile muvakkaten Londra'da içtima takarrü en bahri konfe- rans hakkında ai Her ikisi de cereyan eden mü- lerdir. M. Stimson bu mülakattan ploması heyeti erkânile va bu- an etmiştir. Ameril (Mabadı 2 inci sayıfada ) Mektep Kitapları Kendiliklerinden Fiat Koyanların Kitapları listeden çıkarılıyor. oi syon Da 2 en| miştir. Mumaileyhin ileri sürdüğü le ncibeziii makuliyeti fırka “İliderleri tarafından teslim ve tak: ii olunduğ undan, istifası kabine- iŞ Mİ larını satılığa kabul edilen resmi neler > rini çıkarmağa karâ Vekâ- let bir tamimle Va a li isimlerini maarif idarelerinden is- Ki miğikce en sea e ir. İstanbul, 26 (H. M)— cümhur Hz. Reisi- ima ka- B işlerini takip "İReisicümhur Hz cektir. Bundan Dolmabahçe sara-| re Hakimiyce Milliye kia makin e geldi. Gâ- zetemiz bu makine! dizilmektedir. birkaç güne kadar “ sn Milliye,, artık muntazaman: ğ 12 Sayıl larak çıkacaktır. mali Amerika ce mazariyesini bütün Ameri- kilin bir nevi ga- a'nm sahada tebellür e olan me ko ama s aftan Cemi Ankarada bir kaç bina vardır Ki tezyinat!” varsa kul- ve zel kelimeler ile ihtisar etmek mümkün- dür. Bu binanın mimarisi kadar ehemmi- yetle şeki edilecek bir cihet varsa o da türk inşaatçılığıdır. Eserin bütün noktalarını ince bir zevk ve derin bir dikkatle işliyen mühendis, kullandığı ir ya Bayrekilnin istifasi üzerine yiş ran neki gi bur. r.|tahmin olunmakta: marine Vi iyan; A) — Streeru- A- eniden âğır bir buh- mehafilinde vusturya' dır. KİYMETLİ BİR AYĞIR Paris, 26 (A. A.) — İki milyon frank kıymetinde olan Tom Pinch Ml önderiliriken bi aş- vekil İsmi Hz. dün de sara; giderek Gesi mene mülaki olmuşlardır. dün yında yoragn! GERİM Aga dar bir an sam İNGİLTERE'DEN İHRAÇ EDİLEN ALTINLAR. Londra, 26 (A. A.) — İngiltere den memaliki ecnebi iyeye altın ih-| devi racatı : mü mertebe set kamyon altında kalarak ezilmişti dur e İm ile e MR bir günü deceğiz. tâkip “Öyle ki imi Miniye, karileri hiç bir beynelmi in yabancısı kalmıyacaklar, emiş | a işlerini safha safha "ime MU Milliye, bii alda. iğimiz —:e— YENİ BİR mg ir Cenövre: 25 (A.A.) — Cemi 'emiyeti Akvam meclisi. aeeiği ei pie ini beş buçuktan altı buçuğa öze — karar mem ai Bu tedbiri: üzumu şununle sabittir ki İngiere'de öne ayarının inde- iz, AKV e uzunu artırmakla berber, diğer taraftan Avrupa ile olan müna tlerini de takvi; mede, erir birliği fileri aslmda na- tir. Ankara'daki inşaat gösteriyor ki bi- İ gerek resimlerimiz,gerek baskımız güzelleşmiş olan ha farlı olacaktır ) takip etmek isti üzere: ni içn toplanacak olan k di j yete siyam eğ Şu var ki dürüst bir tçrlrk yolu açılmıştır. Bu yi Bizi vas Eran yo va Ölüme iye doğru mart 930 da La Heye pr iç- enberi he yon lira barice gönderen İngiltere m etmesini i Konf da ir alandan m olunm! ina ik yüz kur miyon 13 3 3 milyona inmiştir. “Hakimiyeti Milliye, yi okumak ve iyenlere kolaylık olmak b

Bu sayıdan diğer sayfalar: