27 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

27 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

010 | 5 i Hakimiyeti Miiliy. : Eyüt 27 Başka emleketler de. layvan Sergisi! Süt - GEMİYE AKYAM. | AMMAnYA, Acıl ia yetileri id iğ ugün vi be 30 Göruza 40 Oku Shi Veri 13 Bugün açılan ayvan İ I.M.) i gisinde ağam yetiş tfa b etmek üzere münbak kaya dahil olan koyim s mik gö inin. temin saymağa lüzum Ge imza tir, ye proje Reichtag imla teşi NN bidayetinde ME tralya mümessilleri m Trlgakt leketi de zuhur eden kabine, buhranı basel bekledikleri tali matı henüz alamadıklarından iliti- yari edi deyi imzadan istinkâf et- k miş İd Kanada murahhası siler hakkında a birkaç e Ha zalik vaz'ı im, Buhranı Fra a'yı nazarı itibare km > Nİ daki sergilerin bir kısmı doğ- deânı ve mekte. ii — doğ Ne üme ya rafın- ıımza eden dan her biri imzasma me terfik etmiştir. i arasında mevc M ut i kesbetmesine intizar za (ofis) ni ve mulıte- i eler tarafından tertip €-, İmmütev zamandı an Bu 5 balm iki kısma ayır- İLE > komümkündür: | bati 1 — Yerinde;yapılan müsabaka- g.. — Meşher müsabakaları İ evinin he Birinci tarz müsabakalarda jori tekâmül v3 Rhin'in ve İkinci Rhin mmtakasını, gider eden hazır-. nihayet beynelmilel Euskirchen ve tetkik edilerek akli terketmiş dır. yani Ma- tahliyesi için bir vardır ki mükâfatı pek bü- Malüm olduğu üzere 1924 târihinde Cenevre nun ı cağı tahmin ediliyor. hiç bir hare-' ya; ve Vöziye'i. murahi hasları DE- projesini Bu da olan endişe emelleri Bir taraftan tahdidi mes'elesine berri sonra ve on gün zarfında ve mezkür tatilin on iki sene tarafeynin “hit ededeği daha zun bir : tarafımızdan imzayı ? ihtiyari Hususi ve hükümetten bi azı cemiyetler de rta p kısım- elen Orta kısımlarında

Bu sayıdan diğer sayfalar: