27 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

27 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kok kömürüm ş As. Fb. U. Md. | Satın Alma Komisyonu ilânları ilo tı ğer. yağı12- -10 e ilan iş maden yağ: in bike a daha on alt kalemde mu hte TİE cins da maden y; le kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartnameyi göreceklerin he: ün e münakasa ireceklerin de o ün vakti mu; inde teminat ri ve tekliflerile müracaatları. 2- 160 çuval çimento. kutu a başlı çivi 40 adet yerli keçe . 30 kilo bakar Peşin çivisi. 500 kilo kaj Yuk: yila olalim aleni mü- nakasa - 10-929 d saat on dörtte macar mesir En name için he ya i a için dsi ogün iile ile müracaatleri, 2-5249 Evelce kapalı zarfla ilân edilen 12 Kalan deri ve köselelere verilen fiyatlar gali görülmüş olduğundan 5-10-929 saat on dörtte pazarlıkla satın alınacaktır. çi Hs temi- nat ile vakti mezkür: at- İeri, 1182 adet çelik sai 94 kilo ari ai çivi . 189 paket kısa kalın vida . teminat ile mür: 2-5246 — Umum Müdürlüğe ait açık! Ee ine oto- İl abil $ ksamı 16- saat ol dörtte aleni seliliy de ei sali mua AAA İLİK B Ankara Tapu müdi dl Aankaranın Süleyman Bey me- yin ağa garben Ali efendi şimalen Mehmet efendi cenuben Ali efen- dut 45 numaralı bir kıt'- Rim AĞ mıştır. adar varsa bir hafta zarfında e rakı müsbitelerile birlikte “Ta pu! idaresine ira Kai av ri 253 İlanı keyfiyet YNUNUNINUN ri mütehâs: oktor Abdullah / Ari Çocuk Sarayı yanı Etfâl Apartmanının birinci id üz sölkişdir > ği Hüse- Şzayi eyledim yenisini KALARAK sesine müracaatı. a MALE ii Senet itası. | Müsa Hayat. A: e 7 m ümrükler İ — Müfettiş muavinliği müsa: m 16/11/929 tarihine müsadif ape gününe talik iştir. — Taliplerin matlup evrak ve pten Umi in olunan gün Kr Ri edilmi miyeceği ve san evrakı olan istidalarn hıfze- 2 dileceği ilan olunur. alrayenenas ei 2.5255 Belsoğukluğu, Bel gevşekliği, RS idrar yolu v ve e tenasül kalk Zayi ikamet tezkeresi, Ankara Polis Müdiriyetinden almış olduğum ikamet tezkeremi çıkar rtaca- ımdan eskisinin hükmü yoktur. Mac: ramadan Gid s Lori Ya 1 Memleketin yegâne ilim, felse- fe ve san'at mecmua: Buro on beş günlük kıymetli izl yı” nra | ehemmiyetle tavsiye ederiz. —— a anlik inne cak) beri bi Beton arme yaptırıla Ankara Nafia Başmühendis- liğinden 11150 tra 27 kuruş bedeli keşifli Sinan köprüsünün SE döşeme: sinin beton arme tabliyeye tahvi ili kapalı zarf usulile mi blüketil ğe dko ee Tarihi ihale 29 eylül 929 Toptan ve perakende satış Adres: Anafartalar caddesi Taş Han ittisalinde Borsa Han N.5 FAHRi ve KADRi OSMAN. Teleion 2052 Deposu: Lozan Palas Asri Hamam |ttisalinde. ie Radyo Alakadarlarına: Türk telsiz telefon şirketinden: met oğlu Nan 1 —- Ankara ve havalisi acentalığı, Kontuvar Elektrik Ex Müessesesi sahibi Fuat Münir Beye tevdi edilmiştir. 2 --- Pek yakındaki Güklik taksitlerle radyo satışına Lİ Fazla tafşilat için Kontuvar Elektrik Mü 3 sı olan “HA-| Pa H > n- | duğu ilan olunur. Semer | eee gündoğdusu Hacı Meir- -İ met oğullârindan Hİ medet UĞUZ 2-5125 Yabatasat aslıye en: üddei Alidedeşri m | ustafa A: mahkeme i te hazır bulunması ve ilanen tebligat icrasına karar verilmiş ol- Yabanabat Aslıyc iii Çi inden: / 3 karyesinde vaki Ortayol man oğlu Oğman bu defa namına mezkür târlânm ca tscilini ta- lep etmekte olduğundan kanunu” leninin 639 uncu maddesi muci- bince mezkür teş İm e takdirde taril va üç a ha- daimi kl icra olunacaktır. Talipleri nunu mahsu: teklif ve teminat mektuplarını ma- kanı dilâyete ve müddeti farfında nakletmi Hala mi öğleden sonra yen k filmanca dersi. Türk Maarif Cemiyetinden: Teşrinievelin birinde başlana- ma cak il ingilizce dersli tarz! mal lümat içe için başmühendis- liğe müra arrilan olumur.2.5015 2-5015| Balast e Devlet Demiryolları ve Liman- is veçhile i iy. tinde teminat ile müracaatleri. nkara Pe ve nn Odasr Si- CET ları Umumi idaresinden 2-5247 ie Ticaret Büros li Eskişehir - K Pınarbası M. — Kayaşta 4254 eni 20 kuruş! u kere merk k : bdeli keşifli kaldırım, mecra, duvar eek odanın 898 leri 2208 ında vd —- metre mi inşaatı i ll amirat. Un, Mensucat, Ten-) o Kok kömürü mübayaası. taş sal ia > eri — Merkezde 1166 lira kur-| viratı Elektirikiye tabri sı teSisi| O Maari âleti ; ad e teni afialeza a iş bulun Ri iş EK e Mi vi > PT rı aleni münakasaya si ulm İller 16-10-929 gi ya; ac ei Şarmamesile eşini göreceklerin r gün ünakasaya girecekle- rin deo gü ün munyyen a gi te- minat minat ile müracaatleri 5245 maksadile teşkil edilmi ksaray Azmi Milli Türk anonim şirketinin işbu unva! i Vekâlet t için alınacak 60 ton kok! «, rünü: zi yatı mesin e ya evel ; 16 RE Devlet Derirylinn b bina, lâhiyettar imzaların ticaret kanu- tescil edildiği ilan ıl ei edileteği cihetle taliple- Münakasaya iş- tirak eyi teklif sapa z te mübaya: at kmispondrii müra- caatleri ilân olunur, 25259 nı günde saat 15,30 a kadar Umu- mi GE kalemine vermeleri âzımı lunmuş çocuk, Tamirat elnaklami. , Ankara San'at Mektebi Müdür-| lüğünden: zi Ankara San'at Mektebinde prlacak 1296 lira bedeli ke: şitli e e | mirat ri ie 929 Sany saat 15) te meç müteşekkil komisyonda ale nakasa suretile ihale yim İzahat raci bilal San” mektebi müdürlüğüne ve mi ürfaka. | saya iştirak » ee itiyenlrin de Di le günü komisyon eri ilan, olunur, imayei Etfal Cemiyeti Umu- mi merkezinden: Sokakta yülabi başina gezdiği görülen ve polis aaa cemi- m iri en 4-5 ımda Ke ibar an nde; bir e ailesinin rinde ez teslim iracaat- etine müracaat e 2.5202 Tuz ihracalı münak ER, Kırşehir Vilayetind Tepesi delik memlehasdan ih- raç olunacak 1,100,000 kilo tuz 12/ ”19/929 iâihindeh 2/10/929 tarihine il saya vaz edilmiştir bedeli sabıkı ir edilmek üz müess€-| 6050 liradıt bü bapta tanzim kılı! 12 seruze sinai nan şartname Haki ti Milliye Böyle bir ço: ocuk ei varsa | idaresinde olup fazla malümat al- p mak istiyenlerin makamı ı Vilayete müracaatları, 2-5156 er münakasa kez Konya #eHây e eni tedarik Süebi ilirler, 2-5169 kânunuevel 929 salı li sâet. bi olduğu ilan olunur. - Fisher Fabrikalar hop eçi Zn aş vi Yabanabat 1000 O Fasulye 500 : o Nohutyerli 500 ntercimek yerli 3 500 Bezelye yerli z 200 bakla yerli 40 kutu lükspötibör e 50 teheke yağlı beyaz peynir 300 kaşar peyniri 100 sa büber 1000 Soğ; 300 kutu ila vejatalin zarlık için de ihale - günü saat ikide "sakeri “fabrikalar z Fotin palto imali . Adliye RR Hademeler için 2 1 çift fotin ve adet kak ni imal etti: ime ear olanların 1 teşri- 929 ser ı gününe kadar Adli- ye Vekâleti YAN müdürlüğüne “müracaatleri 2-5260 idare vasın be azetemiz İ: Ur ça 0.H. adresine. Di ci melidirler. 2-5167

Bu sayıdan diğer sayfalar: