9 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

9 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hakime arze- uahaze €- me yi hükmünü” yerine getirmek ten istinkâf etmiş olurdum. kaydetmeliyim ki Hikmet Bey gs yolauzluğu görülmüş olsaydı Kadriye mes'elesinden dolayı da mahke- e ikmet Hay- dar Bilet Beyin. iddiası ve Cevat Beyin) hissi şahadeti Kadriye a kında kente kara verdi- um hak-' Jide | ederek, masumi rimiyetinin, başka bir vaz alk ye m mu arzu ON EYY HAKİMİYETİ ii €-| işittiğini söyliyor. Bununla ne kast e diğilini anlıyamıyorum. Hâl bile Ka e ame ni müdafaasız kalmıştır. Müdafaa şahitlerinin sualler mevzu- i mülahâzâlarma bu- “ müsaa- ri yete liye kullanmaktan ez, bilakis icabında bunları isti- iz vazifelerimden-| ettirip pa Vazifem olduğu içindir ki kanun bu salâbiyetleri kaydetmiş ve Vekile tanımış bul » Mustafa Hayri Bey böyle bir hâdisenin ilk defa tarihi ad- görülmüş olduğunu söyliyor. Ben böyle i kip ellmişlerdr. © Evvelâ e takip iri ra ni mede mana zi fat Bey Retsicü Pi Meclisi Reisliğinç veri derle ığı mektupta bunu m Sayıyor. güya Jak Basat, Ze- rar kanunu menetmi; garip bir iddiayı ilk defadır ve Ni u-/ dendir. Çünki yer meş temyizden talep etme! müstan salâhiyet vermek, her gün cereyan Sri kanuni müameleler- azif Bey benim nezdimde bulunarak bunun tahliyesini temin eylemişmiş. Bundan başka Jak Basatı tahliye ettirmek suretile ona, kif ve reis vekili Hasan Beylere ii tev- işa E E a 3 vE s 5 & R 8 li ceza else 'ürk ceza ei usulü Al iye ez için wer tarafın- terilen bu esbabı mucibe bizim ved miz davasının va- ziyetini teb sair vatandaşlar Bir kere Nazif Bey bana böyle müra- dün i yüksekte ağır. » Eğer ii es $ brEri hiss. Be Nazım sai terfiinin yerinde oldu ve Hikmet Beyin yerden ye li Cevat Sl çekili yesin ve sd eni Rifat 7 sinide — Mindafan ei Kenan taki bapta söylediği şeyler şunlardır. “Mus- tantık Hikmet Bey, Jak Basati Nazif | Beyin te tesirile vena ve ya yaptırınız. Haki. kat meyi yn e bu çer eyin ilk muhakeme ali iye müsta Jak Basatı tahliye - sümeleri için km hakıknda Görülüyor ki Fransız usulü muha- kematı cezaiyesinde hadet memnu olmadığı Nesim Mazliyah ve bir iki yah kararmak muhakeme kararı Gnüs- tantık Nazım 5 terfii için bir şey deyemem. ari e Hanım işi, başlangı- ai diyor. demek sapma, anlıyama- Her daha' idik üz peyami Ki her cihet hul elen mk fadelerile de tee; gahitlerinin ik ei haricinde Belki bir şe) i batır ea Ni- sin Jak Basat dür e maznunların- kil a Hülasa mahkemece soru- lan suallere şahitlerden cevap alına- da tamamen varittir.) Ol OL,» m game devletin relaliiei 2 HAZİRAN Vasfi Raşit B. ayni tecih etrafm- da mütalcalarını söyledi ve Reisicüm- borç telakki ettiğini ilave ettin Ferit Bey kısa bir e müekkilinin hukukunu müdafaa e MÜDDEİUMUMİ'NİN larını ka bir şey olmadığı noktasında ısrar e- -| derek ilave etti. — Adliye Vekili ile göndermek arasında fi a, k yoktur. mii ve kazai en büyi Ss ni gene Hay: fat Beyin ifadesile bein cerhetmek kabildir. Ben mom şikâyet ediyorum, bunu Vekile yor. Bı seriğini söylemiştir. 1 tahi . Bunun eğil müs. e mahkümiyet si lâzım a e mahkemelere lüzum Kenan Bey, Kadriye) bi Jarı da davasında bütün mili de öğrenebiliriz. Mahkemeye inti- ie temas etmezden k isterim ki Haydar Ri ri e nız değildir. Arkasında a ve y nı başında maskeli duraı vardır. ik millet mahkemesi huzurunda yüz yüze n hi aleyhinde şahadet etmişti. Kadriye H. hakkında verilen hükmün kendi tekim pa e hakkında m dn Meeamaiğıi halde, Hanımın berae- ğil masumiyeti te- hey zi e dölayı memnun ol- dum. olan m) mahkümi; değil temi hesap vererek kurtulmalarıdır. Bey Hikmet B. nda an vuruldu deye- ğ t evvelâ ie olur gibi bir dir. Pek âlâ biliriz ki herhangi bir da- vanm muhtelif maznunlarından bir kıs- faletsiz tahliye olunabilir. e kimin müstantıkın takdiri seylerdir. medikçe Ve böyle sormağa ğer böyle bir istimal. varsa ni göz önünden uzak tutmamak kaydile| Haydar Rifat Bey adliyeye bir ihbama- türk milleti müvacehesinde kendileri- ne ediy: . m sap sormalarını| emmi çıkarak devlet otoritesine, Türk i Seşemize ii müşeddedei Gekdiriyöden addi- sw « Adliye Vekili Bey buraya kadar ay- mını de iftira cürmü, Reisicümhur i- unun ifti- ralarının tahakkuk etmediğini e > daha izah ederek dar Rifa yirmi kadar mektubunu okudu. iğ > tupların birinde dar Rifat Bey, memura pel | tefhim edileceğini söyledi. nın 485 ;188, 482inci maddelerine ve kan a cezasını iz ve'idâia ederi Adliye Vekili Bey iler eke iki def; tarafından alkışlandı. ei Re- is Kemal Bey mübaşi ü etme sini, mani ol Reis ahriei el bulduğun öğleden sonra kararın #p Fakültesinden m. hain P Ş inin ağır ceza rei olunarak tal- Kikat yaparız. em dikkattir ki şahit rüşvet teklif ediyordu, Vekil harp M.U. Si iken Nazım Bey Ankara. tif edildi Bunu anlıyamadım) diyor Cevat Bey sual “bei ici ola mütaleasını| Beyin davasının bu kısmını ve me da Tü fedakâr Kenan Be; bir veşar : m ye ğı takabbül ederek ceza işlerinde tile bunları pek eyi bilmesi lâzım gelir.) mevkuf iken sa işitmiş. Şahidim ma-| gercedeceği: dür muavinliği gaze yasi si-. bağ alı bir mu») Jümatımı edindiği menba tekrar etmek rada ki mutlaka mi isterim ki benim kanuni emirlerimle ÖĞLEDEN SONRA. , Türk said Se öz een. aşa kalması icap et hakkında takibat yapılan Nesim Maz-| VEKİLLERİN BEYANATI — IDDİ hazinesinde ancak bir iki bin bira et iz Bun:| Ki E umumiye şahit- Saat 2 de tekrar mahkeme ayle Munuyor, namına da — ia kararile yapılan leri ti bi öylü > e in bir telgrafr ol ii devletin Miele 5. 10 fedakâr jandarma muameleleri ir. Maamafi ih Kenan Beyin ie Kala bir gözün. Kyme. duğunu söyledi ve kok Haydar Rifat kespetti. ve çok az bir terfi. Fakat böyle fedakâr memur! devlete, vatana ve mütesel- ne ler. Demek ki Cevat. a âsarı zahiriye demli miydi? 5 dala kodemeli ba kim yok mu landırma ağır ceza reisliğine tayin €- dilmiştir — Kadriye Hanım mes'elesin-| dua den dolayı onun aleyhinde olduğum manası çıkmaz. aştan taşa iddiası g- e zriyetie ii 23 tin bana hayır etmiyeceğinin takdirini bü- yük ize bırakıyorum. — Müdafaa şahitleri Mustafa Hay. ni telgrafında kendisine tebligat l dinlen. yapılmadığını, Mr. Manşin'in -) mesi için keme karar verdiği halde dinlenmediği ve adalete hürmet icabr olarak una müdafaasını yapma- has- ler gibi şeyler söylemekle ie; eme: —— lere cevap ve: ğildir. me kı. buna eylemiştir. Zee iri a eri ler sararak N ii şahitler kâ- ya düşer. iadelerini tahlif eg > şahit-| #ma Kenan be: ik Basatinin tahliyesinin gayet kanuni olduğundan (bahsediyor. Ne geri vi spear ki gerek Kadriye s'elesinde ve gerek Jak Ba- er Mustafa Ha; 23 Bey Hay- eki kudsiyetini nazari İ- İNE Rifat Berin İyi > ku yi tibara Bele en büyük vazi amimi di du: n talığının nazari itibara alınarak nın 26 haziran perşembeye talikini isti- yei Etfal apartımanında öğ zl sonra hastalarını kabul ve te dı davi eder 12660 Telefon: 2352 Sen Geiye Dr ABDULLAR ARİF . Himayei Etfal apartımanında e sonra bastalarını kabul ve davi »der Paris e ye yordu. seen iddia bu telgraf hak- kında dedi Mig VEKÂLETİNDEN: -) ye d şe Şahitlerden biri ikisi Euiecei irtişa ei vekillerinden Sli il Sıtkı ve Tunmasından mahkeme sarfımazar etti- e| gi nan bir ki) Hikmet Beye salâhiyet verilmiş, Be Bu Hanımın meni muhakemesinden tekrar lüzumu muhakemesi talep edil- miş, Mustafa Hayri Beyin bu ifadesi benim Kadriye Hanımın beraetini iste- diğimi değil, aksini arzu ettiğimi gös- terir un hakkındaki iie nim ikkında kanuni salâhiyetli erime istinatla dava açılması emrini ve; un hal bunların kapak zarf usulle ve 3 salı v Münâkasa 1 temmuz günü sa- beyan ettiklerinden mütalea:| KP e e aniyeye m ne | işte Dlmenmlağiz ber yeni“ üracaati| ae on beşte Nafia Vekâleti Müsteşarlık sonra yarı ında > ğunu beyan ediyorlar. karar yoktur. lişeceğim bir nokta yok r Rifat Bey de böyle idüiada ça sr ında müteşekkil komisyon tara- tur. Haydar Rifat Bey — ismg y Üameerelen alnına reis ka —— icra edilecektir. nil dafan,| Jundu. Bu mes'ele sorulan suallerin gilin ie kâtibine yazdırdı. İllede e Di si ılan davanın mevzuu gisi aliplerin ihale güni n Mal sız na e ze fan tak. N Maznunun talebi üzerine old gün evel Yollar Umum Müdürl — emece şahitlere mez 28 & emece ka-| ehliyet vesikalarını ibr: lemeleri i batın doğru veya eğri lo : iy az eyi leri ve diler sn e; ÖİGMÜMCİ ME ap Kl e e kararile si ir yerileriş olmasına .ve hakaret İSPAİİİ yaya kanunile şartnmmicler tarifatı da dü hus ire Sa kk istima-|. ..- N Teneceği: 'oksa Haydar Rifat Bey ve Em e dahi iresinde hazırlıyacakları teklif mektup- Ka maddesinden maznun -İ şahitlerinin ae el değil. larını o makbuz mukabilinde Vekâlet yi te karıp başkâtip tev- dün! a b iha olmasına ve n P 'ecil kanunu füşvet cürmünü tecil- kendisi du Msteşarlığına tevdi eylemeleri ve şera- va — — ve Teİs VE-| den istisna etmiştir. SE takipten a-) talep siyle de mak yele m iti öğrenmek üzere İstanbulda. Nafia pr : in ” le İn ak eye ai Wİ iğ e Ankara'da Yollar u- > vekilin şahide telkinat icra ee yi va ümat beyan © tük. ali ln şahitlerinin hepsi bu sual « i malümat ae bişi de vardır. vi bu yolda ye- ll nü iğ beyan etmiş olmakla bu hususu min iğin vekil izâammı derpiş eylediği vaki ede mahkemece. kabul “edileceği tabit olmakla ne vekil göndermi â oktı l Ge diği ber suallerde e giti bu i geçerek, mürtekip meri sean ve m. » Diğer e mez an in ta- afık görülmemişt levam ei de- e, İl edilecek bir cihet görmiyorum. begi inmen inden beyanatlarında tah-| tira, nun masırını aş hakaret ve tehdit cürümlerinin a- bir tarzda teşrih ve maz: dü ayrı iki »İ rin ticaret odasında İbrahi: racaatleri, mum müdürlüğüne müracaat etmeleri lâ- ir. zi Pro iye e şartnameler Ankara'da Yol- Pİ çiriş 40 lira mu- —9335 mz alınabilir. KİRALIK MAĞAZA. Anafartalar caddesinde Şehit Lâti sokağı Telgaz SE. m

Bu sayıdan diğer sayfalar: