18 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

18 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RESİM On birinci sene . No. 3207: Telefon: IKTISAT VEKAÂLETİNDEN: Kocaeli vilayetinin Adapazarı kaza- sının Akyazı bei Kuzuluk kar de male. yesinde kâin Kaba oğlu iu Çar) u da getirilmek ve sahâ dahilindeki batak- Me ii ile lıklar kı üyü i Devam etmektedir. lediği Mi iltisak noktasından bet) JKlar kurutularak büyük yola kadar ir- ile Bey “Çayı ve Hamam su tibat'temin edilmek. - LETİNDEN. : telaki noktasından * bilinür am — İşbu. taahhüdatın” temini. içi MALİYE VEKÂ! suyu ve dere “ suyu tela m milli imar birinin (3,750) liralık | (| 931 se: sia sı gayesine kadar tt r, şa işbu noktadan | teminat mektubu verilmek ve temettuatı vesile evrakı matbua iyi zarf- Mudurlu yoliyle Tatlı su deresinin te. | safiyeye hükümet iştirak etmek şartile |! Yeni Açılan Mobilya Mağazası. Gayet müsait şera itle alım, satım ve tepti olunür. Adres: Balıkpazarı Hilal sokağında No. 1 680 HAKİMİYETİ MİLLİYE ÇARŞAMBA 18 HAZİRAN 1930 İLAN Her yerde $ kuruş. RESİMLERİMİZ. Bankası ili şubesinin r Hazretle- 1—iş açılma gününde: Reisic rinin ka imumi Kâtibi la B. ve ban- ii Kolordu Müfet-j — Küşat me mandanı Şükrü Naili, Fırka i Hakkı Şi iin ve diğer da-i inasi vetliler. 3 — Merasimde bulunan zevat şube- den çıka 4 — Dünkü muhakemede mazmun! Soldan Şeyh Sait'in 'oğlu Salahattin, bakkâk Mustafa, v duk Cibranlı Ah- met ve Esbak Şevket B. D i ve hrfzızsıhha kavaidine tebaan emir xmeliyatı ve diğ; men'i ve günde ii olmaz ise (500) litre Suyu şişelere lurmak Münalmz ame arilin. müsadif a levazım kür area sez KENTE konul- idi palr zarfla Bakellik a mü mübayaat komis- yonunda yapılacaktır. m 15 temmuz 930 tarihine müsadif salı gü- asaya iş 15 e kadı üdür- İtirak edece! lerin teklif İki takibe, Çayını şi hudut olan Kaba Ez yı iz lüğüne müracaat eylemeleri. - 2—9555İv. (3182) üç bin yüz seksen iki liralık ni günde sa- deri noktasına hattı münhani ile mahdut 50l te saha dahilinde, Yalnız maden suları istismarı! hakkını haiz olmak ve ameliyat esna sında ocak suya isa £ edildiği tak; Muazzam şaheseri mu vaffakıyetle sair Sinemasında .| VARINDAN: Asgari © Azami Dana 500 600 Adet Arpa 60,000 70,000 ile. Saman X 100,000 — Kilo| Kuru ot o 60,000 ie Kilo, Odun 304 K Erzincan Serom ri öleyi mu tazi cins ve miktarları o yukarda yazılı Maske RZINCAN SEROM LABURATU.- TÜRKÇE, FRANSIZÇA. YAZI imi lâzımdır. Mün e İZ levazım müdi- İşlerinizi sürat ve ehveniyetle iyeti İş İdarehanesinde yaptırırsınız. 2—9566 Telefoi ambarı e m: 2037. | 9534 matbua “5 ii alınabilir. & 14 te Erikçe balelipirimie ile sölkieekeğ Talip olanlar şartları- anlamak için Erzincan Serom Labu- ratuvar Müdürlüğüne müracaatleri ilan olun! 2—9444 taj ameliyat projesi İktrsat Vekâletine İZMİR UMUMİ HAPİSHANE MU- kabul ettirildikten sonra tatbik edilmek. — İmtiyaz kararnamesinin rn itibaren bii (50,000) liralık bir Türk şirketi teşkil | tdilerek, hukuku mezkür şirkete dev. dilmek, uyun teslimi kn itiba- SATILIK ARSA. ; e EN: İsmetpaşa Mektebile Çankırı Meb- a i t PAR BİM s8 senci maliyesi zarfında İzmir usu Talat Beyin hanesinin arkasında! ili sânesinin kırk altı bin lira bedeli arsa topta: ekmek ihtiyacı (kapalı ika a mul veya parça parça bni k ei eb'usu zarf usulile ime ARR ilğili Çankirı “| Şehremaı mlm ec EM- LAK € MÜDÜRLÜĞÜN Mahallesi e akar No. cinsi Leblebici © Acr 7 dükân Yukarıdaki dükâmn iğ zuhur et- iğinden 13 temmuz 030 paza: günü mel sene müddetle icara verilmek r ay temdit edilmiştir. iğ ilem ie rlığa müracaat etzinler. 2 — 9559 Mac İ inşa edilecek binaya dairdir. emaneti mühendislerinden < Asım 6 da haddi Beylerle mezkür arsanın arm Jâyık ei are İzmir ye İl No. haneyetmüracaat etmeleri riyet iliğ 2—9571 omisyonda ihalesi icra edilecektir. müdürlüğünde LA hapisane den işbu ikame edilecek 4 kilomet- ZAYI DİPLOJ uttur. Taliplerin şartnameye mu: re tulünde amut garben ve cenuben bu kara Lp ve İçtimai Muavenet| vafık tekliflerini yevmi ihaleden evel | iki hatta muvazi kıt'ai müstakime ile) Mü sürtüğün hapisanede müteşekkil komisyona tev- ahdut sahanın 1 ri iban, tarih ve 1066 numaralı diploma-| ©'eri ilan olunr. e 5000 mikya: tazam toj miray ve Gi vi haritası aj ve e Selen plân di ş ole Kerr Meb Dili ipa ARANIYOR. gul - z i sene zarfında maden su- yu mütehassısınımi idüresi altında fenne ifa ELE) olduğundan yukarıda! tarih ve numaralı diplotaanın hükmü ol; madığı ilan olunur, 2—9319 e nat ve İskele miktarda parayı Halk İş mukabil rinde ufak İdarehanesi vasıtasile bulursunuz. Tele: 2037 2—9565 a racaatleri ilan Mona İLANI. sefaretine mahsus Ankara'da dai ar? Macar hükümeti kıraliy İda e cihetinde mutasarrıf bulun erine bir bap sefaret binası | inşaatını Ti bl da mevkii münakasa- ya vazeder, 1,50 mikyasile plânlar, cep- makta, lio Mongeri yazıhanesinden almabile- cektir. Münakasaya iştirak etmek için talip ler teklif mma beraber atideki ki vezaiki ibraz A — Macar hükümeti yin kabul edeceği bir banka taraf, ta- libin kabiliyeti nie ik ve in- şaatın kendisine tevdii halinde, taay- ü e M et kabiliyeti fenniye ve Gmepeli etrafında kesbi ıttıla edebilecek liste esaiki Sai mede taayyün e omre İşbu 2: decek bir komis; as SEKİ küşat olunacaktır. ezkürenin Bem li bir öz kabul edilmiyeci hük ti arflar bu vazife ile teşekkül e- yon tarafından tayin €- Müd- sonra hiç teklif edilecek en dun fiati nazarı itibara al- maksr sip Ken pe em üye si Bl etmekte- dir. a işi ünakasa“ ni müracatlerini kabule ama: tar. e — — ———— Mes'ul Müdür : NAŞİT HAKKİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: