18 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

18 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDİNCI SENE N* 2195 YUNU8 NADİ İDAREHANESİ: | iHhufluumnmhe karşısında dairei mahsnsa | Telgraf: Istanbul Cumhuriyet | Posta kutnsu: N° 2 4 6 l Başmuharrir : 2366 • Tahrir müdüru : 3236 Idare müdürü 23ÇB. Kltap kışmı: 4 7 2 Cu m h u riy et TürkYunan İtilâfnamesi 15 ret, 2 müstenkife karşı 189 rey ile kabul ve tasdik edilmişHr CARSAMBA 18 HAZIRAN 193O ABONE ŞERAİTİ MÖDDET: sTÜRKİYE İÇİN HARİÇ İÇİN ! Seneliği : 1400 Kr. l 750 Kr. İ 3 Aylıgı 400 Kr. IMIM• • * • • • • • • • • »* • « • * * • » • 2700 Kr. İ 1450 Kr. 800 Kr. i Nüshası her yerde ecıîsı TürkYunan itılâfını tasdik ve tatili içtimaa karar verdi Hayat pahalı olmakia devam edip gidiyor Bütün kusur teşkilât noksanındadvr. Ucuzluğun tahakkuk etmesi için biri müstahsile diğeri müstehlike ait teşkilâtlara ve meselâ kooperatiflere ihtiyaç vardır. Çünkü araya giren insafsız ellerdir ki müstahsilin meselâ 10 kuruşa sathğı kirezi müstehlike 40 kuruşa yedirtiyor!.. Yeni tekaüt kanunu Ismet Pş. Hz. ve Haricîye Vekili mühim birer nutuk irat ettiler Eytam, Eramil ve müte kaitlere zam yapıldı Zat işleri mes'ul muhasibi maaşlann badema nasıl verileceğini izah ediyor Yeni tekaüt kanununa göre mütekaidin, eytam ve eramil maaşlaIstihsal çoğaldığı ve mahsul ucuzrının sureti tevzii tadil edilmiş ve ladığı zaman eşya kıymetlerinin bazı maaşlara zam yapılmıştır. düşmesi lâzım gelir. Halbuki bizde Bu hususta zat işleri muhasebe belki biraz bütün dünyada hâdicisi Mehmet B. bir muharririmize senin cereyanı böyle değildir. Mahşu izahatı vermiştir: sul çok olduğu zaman müstahsilin hatta bazan maliyet f iatını tutamı« Kanunun mer'iyetinden evvel yacak kadar, ucuz sattığı doğru tekaüt edilmiş zabitler ile askerî memurların tahsisatı fevkalâdele • dur. Fakat buna rağmen müstehlik rile beraber almakta oldukları masatın aldığı eşyayı pahalı ödemekte aşın yüzde yirmi beşi, mülkî mütedevam eder. Bunda büyücek bir kaitler ile yetimlerin gene tahsisatı garabet bulunsa gerektir. favkalâdelerile birlikte almakta olMeselâ Karamürsel'deki bahçe Meclisi tatil ederken geçen«. dukları maaşın yüzde onu, 1 hazittilâfnameye ve iktisadi, mal! % Türk Yunan itilâfnamesinin esaslaruv sahibi kirazını on guruştan satıyor. seneki faaliyetini izah ran 930 tarihinden itibaren tahsihususata dair mühim beyanatta hariciyemizi anlatan Biz bu kirazı burada kırk kuruştan eden Meclis reisi bulunan Başvekil satı favkalâdelerine zammedilen Hariciye Vekili alıyoruz. Karamürsel'den buraya Kâzım Pş. Hz. İsmet Pş. Hz. yüzde 25 ile diğerlerine zammediTevfik Rüştü B. nakliye ile vergilerin okka başına len yüzde onun yarısı 1 haziran Zat işleri mes'ul muhasibi Ankara 17 (Telefonla) B. M. isabet edecek miktarı ne olmalıdır Mehmet Bey 930 ve diğer yarısı da 1 haziran ki aslında on kuruşa verilen bir Meclisi bugün saat 4 te Reis Kâzım 931 tarihinden itibaren tediye edil kızlar maaşlannın 2,5 seneliğini malı dört misli bir f iat ile biz bura Pş. Hz. nin riyasetinde toplandı. meğe başlanacaktır. alabilirler. fevkinde da kırk kuruşa alıyoruz? Her ma Süfera locası mutadın Erkek çocuklar 19 yaştna kadar 20 yaşına kadar maaş almağa hn hakikî kıymeti istihsal f iatı esa bir kalabalık gösteriyordu. Yunan istihkak kesbetmif kızların maaş maaş alacaklardır. 19 yaşını tecası ile ölçülür, ve f ilhakika onun asıl sefiri M. Polihronyadis ile İtalyan n ii«zır buhnıuyor » |an aynen verilecek, yirmi yaşın vüz edenlerin maaşı verilmiyecekmaliyet fiatı bilhassa istihsai masdu. dan itibaren 25 yaşına kadar olan tir. Yalnız âli tahsile devam edenrafında hulâsa olunur. Masraf oraReis Paşa: maaş sahipleri istedikleri takdirde ler 25 yaşına kadar maaşlarım alada, zahmct ve mihnet oradadır. « Ruznamede Yunanistan ile 21 yaşında olanlara 5 senelik, 22 bileceklerdir. Mal istihlâk piyasasına gelinciye Yeni kanun münakale usulünü de aktedilen mukavele vardır. Müstayaşında olanlara 4 senelik, 23 yaşın kadar yapılan masraflar arızî ilâveceliyetle müzakeresini kabul edenda olanlara 3 senelik, 24 yaşında o kaldırmıştır. Bir ailede maaşla alâler olacaktır. Meselâ okkada bir ler ellerini kaldırsınlar» dedi. lanlara da 2,5 senelik maaşları nis kası olan biri ayrıhrsa maaşı di • kuruş, bilemedin iki kuruş nakliye Kabul edilerek müzakereye ge betinde ikramiye verilerek alâka ğerlerine tevzi edilmiyecektir. Bu parası gibi, meselâ okkada bir kusuretle mühim bir tasarruf yapıl cüdi. ları kesilecektir. ruş, bilemedin iki kuruş vergiler Mecliste itilâfnamenin reddi yolunda beyanatta bulunan üç meb'us mış olacaktır. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. Bundan maada 25 yaşını tecavüz mecmuu gibi. Hulâsa şu ve bu, aslı Hüseyin B. Mazhar Müfit B. Avni B. Eytam ve eramil maaslarına °^S söz alarak kürsüye geldi ve itilâfetmiş kızlara üç aylık maaş veril on kuruş olan malın bedeli çıksın nameye dair şu beyanatta bu miyecek, iki senelik maaşları veri ve tekaüt maaslarına da %12,5 (lstanbul) (Denizli) (Samsun) yallah yallah on beş kuruşa. Peki lundu. lerek onların da alâkaları kesile zam yapılmıştır. on beş kuruşa nazaran kırk kuruş cektir. Üç aylıklarm tevzüne pazar vegene üç misline yakın yüksek değil Bu yaşlarda evlenmek istiyen ya pazartesi günü başlanacaktir.» midir? Bu fark nereden geliyor, MHiniUHIHnimiHIIMHIIMIIIIHIIIIMIIIIIIIimilllllHIIHHIIIIIHIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIMiriMMUtlillllllllllllllilllllllllllMltlllllllllHIIIIMIIIIIIMIIIinitni* ve daha doğrusu nereye gidiyor? Daha ilerisine gitmeden şimdi «Arkadaşlarım; Mübadele ve teferrüden haber verelim ki eğer okkasım atından mütevellit işler hakkında Bükırk kuruşa aldığımız kirazın hiç yük Meclise, kabul ve tasdik buyurul olmazsa otuz kuruşu müstahsilin ması teklifile, takdim edilen Ankara cebine girecek olsaydı belki uzun mukavelenamesi Turkiye ile Yunanisboylu şikâyetimiz olmazdı. Malın tanın karşılıklı anlaşma arzularından doğan âmelî bir itilâftır. Bu itilâfm hakikî sahibi odur, fazla kazan • muzakere ve intacında iki tarafın da makla ancak hakkını kazanmış o tabiatile maruz kaldıkları güçlükleri ilur, derdik.Halbuki bu işte pahalıya fade ve izah için taalluk ettiği insan , Ankara 17 (Telefonla) B. Hükumet, Meclis ve millet alan müstehlik kadar ve belki da kütlelerini ve onların her iki taraf için ,M. Meclisinin bugünkü içtimaınel ele ha ziyade ucuza satan müstahsilin de müdafaa edilmesi lâzım gelen men da Yozgat meb'usu Süleyman Sırfaatlerini hatırlatmak kâfidir. Varılan Meclisin bu seneki mesaisi bilhali de acınacak bir şeydir. Ara netice itibarile artık sade görülen fa \n B. riyasete bir takrir verdi. hassa iktisadi sahada çok mühim yerdeki fark menşe istihsal bede kat, mevzu itibarile hayli çetin olmuş o iBunda Büyük Meclisin 8 aydır ve memleket için çok nafi olmuşlinin dört mislidir. Bu müstehlik !an bu işin bitmesinde müessirleri soy içtimaı münasebetile istirahate tur. Mali ve iktisadi vaziyetimizin ten çıkıyor, fakat müstahsile gitmi lemek icin bütün muzakere safhalarm kesbi istihkak ettiği, binaen inkişah için Meclis, Hükumet vc da daima gözönünden ayırmadıihnm iki yor. tşte mes'ele buradadır. esasb âmili zikretmeliyim. Bunlardan leyh teşkilâtı esasiye kanununun millet hep beraber çalıştılar. BunUfak bir tahkik bize hatırlatma biri ve birincisi, beşeriyet binasının ye r'maddei mahsusası mucibince ve ların faydalı tesirlerini memnu • ğa kâfi geliyor ki bu gayritabiî ni vaziyetinde bu iki komşu devleti bir İmeb'uslann dairei intihabiyeleri niyetle görmekteyiz. 4 buçuk ay vaziyet teşkilâtsızlıktan neşet edi birine yaklaştıran umumî menfaatleri |ni gezmelerine fırsat verilmek ü tatil esnasında dairei intihabiyeyor. Müstahsili koruyan teşkilât hususî menfaatlerin yanında ve başın zere tatili içtimaa karar veril lerinizi gezerek halkla yakından da tutmak, yeni vatandaş hukuk ve ıesi talep ediliyordu. Takrir ka temas neticesinde yeni ihtiyaçlatı yoktur ve müstehliki koruyan teş menfaatini müdafaa ederken bütün vafbul olundu. kilât yoktur. Bu teşkilât olmayınca tandaşlardan terekkup eden devletin tetkik edeceksiniz. Bu tetk^katfan Reis Kâzım Pş. Hz. ayağa kal gelecek seneki devrei içtimciyeise meydanı boş bulanlar orada is hukuk ve menfaatini ihmal etmiyerek :arak: tedikleri gibi at oynatabiliyorlar. teUf etmek. İkincisi müzakerat reticede hayırlı neticeler göreceğ^tnize^ sinin tatbikatı esnasında imkân dahi« Muhterem arkadaşlar! De eminim. Hepinize sthhat ve afi Onların ne kazandığını bilmiyoruz linde az tedbir ve zaman istilzam edeama muhakkak olan şey istihsaîl ile cek mahiyet ve surette amelî olmasına di. Meclisi Âli içtimaı fevkalâde yet ve hayırlı seyahatler temenni ye liizum görmezse teşrinisaniye ederim. Azayt kiramt hürmetle1 istihlâk arasmdaki üç dört misli itina etmek. kadar içtima etmiyecektir. farkm ekserisinin müstahsile git muhabbetle selâmlarım.v> Lozan'da atılan esaslar Bu sene zariında Meclisi Âli mediği halde müstehlikten çıkarak İşte arkadaşlarım, bu zihniyetle haReis Pş. Hz. şiddetli ve devamiçtima aktetmiş ve 265 iş intaç Halit Fahri ve Ertuğrul Muhsin Beyler mahkemede berhava olmakta bulunduğudur. reket edilerek ve temelleri Lozan'da iki lı alkışlar arasmda riyaset kürsü' \etmiştir. Bu işler den 194 ü kanun Şair Halit Fahri Beyin aktör Ertuğ ler. Galip ve Muhsin Beyler beni mülBundan dolayı da hayat pahalı ol memleketin büyuk reculleri olan İsmet sünden indi ve B. M. Meclisi bu llâyihası, 17 si tefsir, 52 si muhrul Muhsin Bey aleyhine açtığı hakaret tefit bir surette karşıladılar. Muhsin: Pş. ve M. Venizelos tarafından atılan ve makta devam edip gidiyor. devre içtimaını tatil etti. davasına dün Sultanahmet birinci sulh gel bakalım içeri dedi. Hatırları kalmaher iki memleketin menfaatlerine en telif muameledir. Ben kendimi bijdim bileli işitir uygun o ı a n samimî dostluk duygularmceza mahkemesinde devam edilmiştir. sın diye girdim. dururum ki meyva ve sebze kabzi dan ilham alarak bilhassa teenni ile,ehemmiyet ve nezaketi itibarile daha mecburum ki, bu mukavelenin son Dünkü celsede Halit Fahri ve Ertuğmüzakeratı edvarmda rul Muhsin Beyler mahkemede hazır mallar marifetile satılır. Karamür sabır ile çahşılaraktır ki bu mukavele ziyade uğraştıran bu mukavelenamenin senelerdeki name vücude geldi. Bundan üstün bir neticelenmesini teshil için İtalya bulunmuşlardır. sel'deki meyva ve Bursa'daki sebze çok şekillerin tasavvuru müşkül olmıya siyasî kıymeti neticeleri hususlarına hükumet reisinin her iki taraf Halit Fahri B. davasını şu suretle anbahçeleri sahipleri meyvalarını ve bilir. Ancak, asıl maksat ve gaye için biraz sonra vuku bulacak beyanatların•. hakkında ibraz ettiği dostane hissiyatı latmıştır: sebzelerini buradaki kabzimalları iki tarafı müsavi derecede memnun ve da temas edeceklerini ümit ettiğimden nin hayırkâr tesirlerini ve muhtelit mü Bir akşam güzel san*atlar birKği Şeyh Said'in oğlu Salâhattin'î adresine sevkederler. Onlar bu kü gayrimemnun eden yani her iki taraf bu noktada tarafımdan tevekkuf edil badele komisyonu bitaraf reislerinin her umumî hey'eti idare içtimaına davet rüfekasınm Ankara A feleri alıp satarlar. Mal sahiplerine tan müsavi fedakârhk istiyen bir itilâ mesine mahal gömiyorum. iki taraf için aynl samimiyetle meşbu «ailmiştim. Birlik müdürü Lutfi Beyi mahkemesinde cereya fı en iyi bir netice olarak kabul etmek M. Musolini'ye ve bitaraflara gönderilen hesap alelekser şuyle daha muvafık olur. Muhterem Başve olan kıymeti yardımlarım, bu işin huzu sordum. Resim şubesi odasmdadır de muhakemesi tafsilâtı... runuzda müzakeresi esnasında hususî diler. Gittim. Kapıyı açtım. Muhsin, dir: teşekkür kilimizin diğerleri gibi kendi eseri olan Hariciye Vekilinin beyanatı Meclis tatil edildi Kâzım Pş. Hz. nin nutkıı Şair aktor kavgası J Meclis sene içmde 80 içtima aktetmiş ve 265 iş intaç eylemlştir Halit Fahri B. in açtığı davaya dün bakıldı Ertuğrul Muhsin Bey ne diyor? İMabadi 3 üncü sahifedej ve fakat kendisini mevzuunun hususî Yalmz şurasuu tasrih etmeğe İMabaii i inci tahifedel Lutfi Galip Beyler keyifli bir halde idi

Bu sayıdan diğer sayfalar: