18 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

18 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Cutıthortyct 18 Haziran 1930 Haşaratı öldürenler FAYAD daha müessir, daha roükemme. ve yan FAYDA DAIMA BIRINCILIGI Kazanır yanya ucuzdur. Tahta kurusu, slnek vesair haşaratı yumurtalarile imha eder. Kokusu hafif ve leke yapmaz. Insanlara, . SADIK ZAüE NAZ1M VAPURLARI MERSIN SÜR'AT POSTASI , Muntazam kamara a n havi v r emsalsiz bir ı âçtır. hayvanlara ve nebatata zaran yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. Bütün devair ve müessesat FAY JA istimal eder, Hasan Ecza deposu. Amelıyarsız ha«ur memıerıni HEDENZA kurutur. mahveder, kanı keser. Sinemacılığa hâkim olmuştur. Sesli makine koymağa mecbursunuz. Hem plâk hera filmden sesi nakleden mükemmel ve ucuz markadır. Temin ath ve emsaline faiktir. FÜRUZAN19 Sr a".Perşembe akşamı 18 de Sirkeci nhtımından harekede (Çanakkale, tzmir, Güllük, Bodrum, Fethiye, Antalya AJâiye ve Mersin ) e azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için : Sirkeci Alâiye Han NAZIM vapur acentalığına müracat. Telefon tstanbul: 4240 Malive Vekâleti Gayrimübadiller Temyiz Komisyonundan: ANKARA'DA Zonguldak Vilâyetinin Kozlu mevkiinde vaki Türk kömür madenler şirketinin Kandilli ocaklannda Istihdam edilen bir ecnebi Jeometir refakatınde yetiştirilmek üzere bir Türk Jeometir alınacakör. Şeraiti ayda seksen lira iicret ve ikamet için bir ev ile tenvir ve teshin ita edilecektir. Taliplerin Kadastro müntesiplerinden veya arazi mesahasında ve harita tanziminde vukufu olanlar veya lâakal ona mektebi mezunu olup ta bu gibi işlerde çalıştıgına dair vesika ibraz edenler kabul olunacaktır. Bu şeraiti haiz olan taliplerin Zonguldak'ta Ereğli havzai fabmiye müdürlügüne ve vesaikırun birer suretlerinin tevdıi furetile müracaat evlemeleri lüzuma ilân olunnr. 1 Gayrimübadillerden evvelce Ankara'daki SESLİ FİLM Gayrimübadillere avans tevzi komisyonuna müracaat edip te avans aldıktan sonra evrak SESLî MAKINELER ve dosyalarını istirdat etmiyenlerin bir aya NITZSCHE "MELOTÜN,, kadar komisyonumuza müracaat ederek evYelkencı Vapurlan SAMSUN E a n Çarşamba velce aldıkları avansın mıktarını, tarihini ve dosyalarının numarasını zikrederek evraklarını Katırcıoglu handa 4O numarada MAKS ROTlENBERG ibraz etmeleri ve mezkur müddetin hitamınJEOMETİR NAMZEDI ARANIYOR da vaki olacak taleplerin nazarı itibara alınmıyacağı. 2 Takdiri Kıymet muamelesinin hitamfha IZM1R MERSLN Lüks ve sür'at postası pek az zamam kaldığından şimdiye kadar emvaGERZE line kıymet takdir ettirmiyenlerin evraklarile Yağmur beklerseniz dağ olım PAZAR birlikte bizzat veya tahriren îstanbul'da Beyoğ Tarlanızı sularsamz bağ olur î lunda Imam sokağındaki Gayrimübadiller takSANTRiFüJ diri kıymet komisyonuna müracaat etmeleri. TULUMBALARI 3 îstanbul'da Takdiri kıymet komisyoMotörlü DEUT7 nunda emvaline kıymet tayin olunanlardan Tulumbalar MOTÖRLERı itiraz edenlerin müddeti muayyenesi zarfında , HANS FRANK ve ŞERlKİ Umumî deposu: z H u m b o l d Makine Şirketi SEYYAR komisyonumuza müracaatları bir defa daha vapuru 18 haziran ilân olunur. Çarşamba birinci kat SADIK ZADE Cihanşümul NITZSCHE maıkası dünyanın en büyük sinetnalan taıafindan kabul edilmiştir. Türkiye'de en mükemmel referanslar gösterilir. Her türlü malumat, plân ve katalog ve tecrü^eler içın Îstanbul'da Sultar hamamın'da KARADENİZ 8 POSTASI müessesesüıe müracaat edilmesi. Telefon Ist 1029 Telgraf ?dresi Istanbul ROTTFNBERG akşamı Sirkeci nhtımından haraketle ( Zongııidak, Inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene, ve Rize ) y e azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkeci'de Yelkenci Harunda kâin acentasına müracaat TeL Istanbul 1515 I H e r kuvvette r^?W I f t 2Kizalc üzerinde ledilebilen ile maruî vapurn 22 haziran akşamı saat 19da Slrked nhnmındaa harek etie (Gelibola, Çanakkale, tzmlr, GülIOk, Rados, Fethiye, Antalya, Alâiye, Anamor ve Mersin) e azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Kflçflk Kır Zade hanındaki acentasına müracaat. tel: Ist 3118 Galata acentası: Galata nhtımında N. 35 a Vuçino w Tel: B. O. 1169 Hantalzade Tayyar vapurlan Her çarşsmba AYVAIFK 1ZMÎR POSTAST Rekabet fiatlan Tediyatta azami teshilât Kataloğ meccanen A rT Istanbul Galata, Karaköy Palasın yanında, Posta kutusu Galata 420 Deut 9 8 •ylarından ftlbaren atltton kealfme t a m ı m ve neşvU nUması esnaaında İstimal edilen ve / amsalsız bir unauru gıdalı olan ı u f PHOSPHATIHE FALIERES «ayeslnde temin edlllr. Fosfatln FaJîer 'yavruların yüzlerine tazellk ve penbellkj adelâta kuvvet verir, ve onları gurbüz \ilan. FOSFATTN FALİER akşamı saat 17 de Sirkeci nhnmından harekede [ Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık ve îzmir'e azimet ve avdet edecektir. Yük ve yolcu için Eminönü Reşadiye caddesi Rıhtıra hanındaki idarehanesine müracaat. TeL Istanbul 1977. Telgraf: Ist Hantal Tayyar. Yolcu bileti vapurda da verilir. Yüksek Mühendis mektebi Mübayaat komisyonundan; Yüksek Mühendis mektebinin haziran 930 bidayetinden mayis 931 gayesine Vadar iht'yaa o'an yaş sebze kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş ve ha/.iranın 26 ına peışembe günü saat 14 te ihalesinin icraa mukarrer bulunmuş oldugundan taliplerin bilmüracaa şeraiti an'amalan ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerini yevmi mezkuıdan mukaddem mektep veznesine teslim etmeleri ilân olunur. Bayron Layn o da FOSFATİN FAÜER dîrv Valınız bir Fosfbtln vamft» C Aiametl fartk»") IÇTİN»P eomiz = K R nııoe tımım v Tahsıliniz için, işiniz için ve asrî hayatta muvaffakyetiniz namına çok kısa zamanda, az para ile lisan öğreniniz. 23 hazirandan 23 eylule kadar üç ayhk tatil müddetinde devam etmek üzere ingilizce ve Fransızca gündüz dersleri. Yeni başhyanlar, orta ve yüksek derecede buiunanlar ayn ayn okurlar. Cuma ve pazar müstesna olmak üzere her gün bir saat Uç ayda altmış saat, Ayda beş lira. Talebe için dühuliye ücretinden tenzilât yapıhr. Lisan derslerinde ticaret, bankacılık ve muhaberatı ticariyeye ehemmiyet verildiği gibi talebe için dersler haricinde spor fırsatları da temin edilmiştir. Bunlardan başka akşam lisan ve ticaret dersleri de muntazaman tedrisata devam etmektedir. Ayrıca ecnebiler için Türkçe dersleri açılmak üzeredir. EN KIYMETLi FIRSAT!... AMERİKAN LİSAN ve TİCARET Istanbul şubesi: enllPBİ* ?UJJCM* Plre, Iskenderiye, Marsilya Lüks ekspres postası «PATRtS 2» lüks vapnru 27 haziran 6 da Istanbul'a mavasalatla 29 haziran sabah tam saat 10 da Galata nhtımından hareketle 30 haziran öğle vakti Pire'yv 2 temmuz öğle vakti İskenderiyeye ; Diyaribekir şehrine cari Hamravat suyunun Nehriceditle birleştiği mahalden Açıksu mevkiindeki Cevatpaşa çcşmesîne 7 temmuz saat 5 te Marsilya'ya [kadar 56930 dan itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulan kısmm tarihi müddeti otuz beş güne iblâğ edilmiş mnvasalat ve İstanbnl İskenderiye oldugundan talip olanlann ona göre Diyaribekir Belediyesine müracaatları ilân olunur, seyahatini 74 saatte ikmal eder. 4 ve 6 yataklı 3 üncü sınıf kamaralan vardır. Umam acentalan: Anagnostopnlos ve Siskdi Galata'da Çinili nhom Haa Telefon Beyoğln 2612 26ia ile Beyofln ve Galata'nın umum sevahac açentalanna mü acaat Diyarıbekir Belediyesi riyasetinden: 5/6/930 tarihli ilâna zeyldir 5/6/930 tarihli ilâjıe zeyldir D'varıbekir Belediyesi riyasetinden: Dr. Ihsan Sami T. TA. C. Pul Satış komisyonundan: Tedavüledn kaldırılmış muhtelif miktar ve cins ve eb'atta pullu kartpostal, pullu mektup zarfı müzayede ile satılıktır. Talip olanlann şartname ve mallan görmek üzere 8 temmuz 1930 salı günü saat 14 e kadar Gağaloğlu'nda Tayyare Cemiyeti binası birinci katında Pul satış komisyonuna müracaatları. Diyaribekir şehrine cari Hamravat suyunun Cevatpaşa çeşmesinden Bağlar mevkiindeki Refikeîendinin köşküne kadar 5 6 930 dan itibaren 20 gün müd detle münakasaya konulan elli güne iblâğ edilmiş oldugundan taliplerin ona göre Diyaribekir Belediyesine müracaatları ilân olunur. DERSANELERI Beyoğlu Kabristan sokak No 42 Telefon: Beyoğlu 3300 Tahlisiye umum müdürlüğünclen: 18 haziran 1930 tarihinde ihale edileceği evvelce ilân edilmiş olan Kumköy (Kilyos) mevkiinde yol inşaatının ihalesitalik edilmiştir. İhale gününün gazetelerle ayrıca neşredileceği ilân olunur. , ^onokok Aşısı Belsoguklugu ve ihtilâdanna karşl pek tesirli ye taze aşıdm Divanyolu Sultan Mahmut tür• besi No 189 Marmara Üssübahrî ve müstahkem mevkı kumandanlığından: 1 Kocaeli Vilâyeti menatıkı dahihnde gerek hariçten gemflerle gelecek '.ve gerekse dahildeki depolardan verüecek 4000 ton maden kömürünün nakü, Jahmil, tahhye ve istif ameliyesinin icrası açık münakasaya konmuştur. 2 lhalesi haziran 26 perşembe günü saat 14 te icra edilecektir. 3 Şartnamesini görmek ve münakasaya iştirak etmek istiyen talipler kumandanhk karargâhmdaki satmalma komisyonuna müracaat etmeleri ilân olunur. mandanlık karargâhındaki satın alma komisyonuna müracaat etmeleri Uân olunur. 4,000 ton maden kömöru Adapazarında Satıhk hane Adapazarı'nda istasyon civarmda Mecidiye mahallesinde Mecidiye camii karşısında kâin, dört odası, suyu, elektriği ve bahçesi bulunan bir ev satılıktır. Görüşmek için istasyon bekleme kulübesi ittisalinde kaymakam mütekaidi Ah. met Beve müracaat. îstanbul Tuz tnhisarı BaşmüdürJüğünden: Izmir Çamaltı memlehasında tuz çuvallannın ağızlannm dikilmesi için 6000 kilo Kastomonu sicimi mubayaası 10 haziran 1930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve aleni surette münakasaya konulmuştur. Talip olanlann miktan muhammenenin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini makbuzlarile 30 haziran 930 tarihine müsadif pazartesi günü zevalî saat 15 te Istanbul Tuz Inhisan Başmüdiriyetindeki komisyonu mahsusuna ve şeraiti münakasayı anlamak ve nümunesini görmek üzere müdiriveti mezkureve müracaat eylemeleri. Dr.A.Kutiel Muayerehane ve tedavii alektrikî laboratuvarı. Karaköy Topçular caddesi 34 Dr. Horhoruni Beyoğlu Mektep sokak a No. 35 •nuayene sabahtan a^« ""^ '" ( İ ! > r. Metful Müdür M. Agâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: