29 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

29 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iyeti Milliye No. ele e bele, sene. Gündelik. ZİRAATİMİZİN ISLAHI. PAZAR 29 HAZİRAN 1930 Her yerde 5 kuruş. DÜN İZMİT'İN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ İDİ. Asrımızın istihsal şartları tama- men değişmiştir. Herhangi — memleket - İrem şubesini 1: lah etmek istediği zaman her şey- den evel o pbenin bar apeme ümrük elinin - — İzmi İZMİT'İN KURTULUŞ GÜNÜ ün İzmitin mi Gün m sai Bu Münasebetle Büyük Me. ağa hay ve Şehiik Ziyaret Edildi. Dün İzmit'in si yıl dönüm t bu yıl a ö ük me- asimle tes'it etti. oŞehi bütün şeh; 3 mese, ticarethaneler bayrak ve fe Belediye İntihapları. BEER İSTANBUL ŞEHREMANETİ EYLÜLDE YAPILACAK İNTİHAP HAZIRLIKLARINA Bu İntihaba Kadınlı Kadınlarımız da ştirak Ediyor. İsti ni 28 (Telefon) — İstanbul remaneti eylülde icra edilecek olan şehir Seli intihabatı için hazırlıkla: AĞRI HÂDİSESİ, HÂDİSE BİR EŞKİYA ÇETESİ-| Reisi NİN TENKİLİNDEN TTİR. Bayezit, 27 (A.A.) — Gazetelerde in- tişar eden Ağri vukuatı havadi: kı şudur: Bazi eşkiya ei fırsat Ml ia ii m hzar oluna: isinin as- ve eyer köylerin Me yiti pe ak olmak çare! “| önünde halk tezahurat yaptı. Merasime nunu mucibince intihaba iştirak hak- asker, mektepler iştirak etti ve saat on. areleri- ini ei faaliyetlerinin | * en büyük bir esidir. Beşeriyetin ilk a erinden biri olan ve ilk bakışta çok basit iye rim buğün), EE yerde durarak ordu ve Gazi'ye büyük minnettarlığını izhar etti. “Öğleden soncu Ea muzika — Aİ vazetti, deniz ve kara askeri tarafından | e e fener alayı yapıldı ve Türk da Darültalim musiki san'atkâr- > alnan bir konser verildi. 28 (EH. M) — İzmit'i in kartuş çeteler Ağrı'da tayyarelerimiz tarat dan 10 hazirandan itibaren ii iki gün ALMANYA'DA, : mhur ır Başvekile Kanun Mahiyetinde sig Noşretmek Ve aliyi Verdi. 28 (A.A) — Gazetelere göre kle ei RE B- runing'e kanun halinde azami yay ve Bul hiyetini vermiştir. daşların isimlerinin meşesi pe ansızın mame bombalanmı varlar reka İran'a ilti- tün mıntakalara tevzi edecektir. ca etmiştir. iğ EE Ajansın Hâdise Hakkındaki Ehli Hayvan Sergisi. Tafsilatı. © Van, 27 (A.A) — İran dahilinde Bu Sene İlk Sergi Kayseri'de | Yekmal köyünde hazırlanan 170 atlı Açılacaktır. en Memleketimiz hayvanlarının sslahı, oğulları ile Yusuf Aptal gibi takibatı. ül ziraat e! ir ekime bir tali MER r şey iie şimdi kadar Hirak yak, nız ki ün an'anı e hava: miri aertime ii vam Geniş Köylü şüphesiz zira” sahasi at mühim ur. Onı ku ek, ona yel toprak temin etmek| e n ni göster- e daha ge- değildir. miş, Gazi Hazretlerile ordumuz, selam- “| lanmıştır. ylü SEYRİSEFAİN YENİ VAPUR SATIN ALIYOR. İstanbul, 28 (Telefon) — ei ain İdaresi Felemenkten beş bi — bir vapur satı ir ANKARA KA ELEM ONU. nkara otomatik tele an üçün- bininin santralı ve teferrüatı şehri- mize gelmiştir. Santral bundan birkaç ay evel görü- ee üzerine Almanya'ya . sipariş e Santralın kuruluşuna ait işlere sergileri talimatnamesi Baş ve Islah * Encümeni ni tarafınd; sergi açılacak er. gönderilmiş- tir. sergi Kayseri vilayeti rilaz ve a yetiştirmekle maruf — mir yakın olan Pınarbaşı'nda r. Sergi temmuzun onunda MM yseri vilayetince serginin t YENİ İSKÂN TEŞKİLATI 930 TEFFİZ DOSYASI TESELLÜM ETTİ. ralın - lanmıştır. Bu husustaki tesisatın üç ay nmaktadır, İZMİR'DE maraş İzmir, 27 (A. Di gün yapılan larda germe e ile AL y'a ve seli bire > dört ile li devam edeceği tahmin olu e isle a olmuştu! DAHİLİYE'DE. Vekâletin Yaptığı Bazı Tayin Ve Tebdillere Ait Kararname Yakında Tebliği Bekleniyor. Dahiliye Vekâleti kısmı azamı kay- Saü Bunlar Azami Üç Ay Zarfında Ikmal Edilmiş Bulunacaktır. Yeni iskân teşkilatı bi le dahil olmak üzöre muamelesi derdes tü di 930 kadar teffiz dosyasını te- sellüm etmiş ve üzerinde çalışmağa ışlamıştır. ütün vilayetler İ u dosyaların ikmal edilmesine Memleketimizde iskân görmüş mü- İ badiller tarafından ERA talepnamele- i— beki yüzde mukabili Mam yüne azami üç ay zarfında ihtimal verilmektedir. ve ke- dar memurun yeni muhtelif memuriyet- e tayin ve tebdillerine dair tanzim kında kemi dep sasların hazır! sı muhtemel mektedir. sig 930 d ve köylü e iptidai ziraat usullerini terkedebilmesi için bu cihetin de temini çok lâzımdır. Zeki MESUT mm m m > İŞ BANKASI MÜDİRİ UMUMİ- Sİ AVRUPA'YA GİDİYOR. kası Müdiri cr Mahmut in akşam İstan Sus Rahmi Beyler ile vel berayı tasdik Başvekâlete takdim etmişti, p lunarak tasdiki âliye iktiran e üze- re a gönderilmiştir. menin bu akşam yahut kese Arl İya sille intizar olunmaktadır. asan saz gay ongresi, iliği Kanada tavukçuluk ce- mal > Vekâleti emr m. n- Mali liye Vekâleti emrine devredi- —— e ANADOLU TAHVİLLERİ. Beher Kupona 5,62 Siz Frankı Tediye Ediliyor, Kristal sarayında kongresi toplanacak- tır. Mezkür cemiyete memleketimiz de tesi bulunmakta: Cemiyetin heyet azası ve Türkiye mümessili olan har sat Vekilliği neşriyat ve istatistik şı besi müdürü Cevat Rüştü Be; 1g! tii GA 32 ususu bildirilmiştir. ya “İ Bombay, 28 (A. kolleje girip çıkmi il edilmiş ve si kıymetli tapu- üz a mahiyette dr-) “© mızdan İran'a iltica etmiş olan malüm rüesanın idaresinde olarak 19/20 gece- i civarında hud geç-. Gevirişamyan .— ve mensup oldukları Haydaranlı tininTürkiye'de bulunan akrabalas) aşireti, Tı nezdine kadar ilerlemişlerdir. İlerle- dikleri yer Zilan yahut meye köyü , Sivarındaki dağlatdır. İran'da yapılan ii göre O e etrafın-| iii irticai hareket kalı muvaffakiyet elde bie m ve — bulunmadığı) m sarkıntılı tey ZAN etmişlerdir. ae eğ ve tertil İttihaz ibat eşkiyanın tek- Ee cak mahiyette alınmaktadı. ERA İran'a ER rar ED ilticasına nik köyüne taarru: gi emen İran'a SURİÇ YOLDAŞ GELİYOR. neki 28 Mi — Suriç Yok. iş ya vsi et- İSKÂNİŞLERİ. e şısında jandarmanın Tam 9,000 Rey Kaybettiler. — Londra, 28 (A.A) — Gilasko'da A- zedi 19 bin 594 9 bin Re >< amele iri Imaktader. e İngilterenin Yeni Divanı Adalet Azaları. pe 28 (AA) — Kabine erkâ- dan Lord ve Sankey hu- Higgins kak fküieni akdere La Haye “divani adalet e Ba | olunmuşlardır. Avrupa Misir” ISPANYA PROJENİN LEHİNDE. : ktir, Pekin, 27 (A. Ağ — Avsüpa tederi> . SIRP SEFİRİ DE GELİYOR. İstanbul, 28 (Telefon) — Sırp sefi- ri Ankaraya hareket etti. İstanbul, 28 (Telefon — Şehrimize v iz darülfünunluları darülfünu- uzu ve müzeleri Ee etmişler-! —— SURİYE KANUNU ESASİSİ. İSTANBULDAKİ MİSAFİRLER| ları hı iz hususi e mana iktisap etmiştir, Romanya heyeti murahhasası (Oönünde küçükr itilaf ATE lehinde dostluk tezahüratı yapılmıştır. — em Kinik Dpi Mesaisini Bitirdi. ——>— GANDHİSTLER GENE TEVKİF EDİLDİ. ) — Gujerat'taki men için bunun 108 g A ağı etrafında nöbet bekliy. ,İ Cemiyeti Alkvam Kanunu Tasvip Etti. İstanbul, 28 (Telefon) — Anadolu demiryolları tahvilatının 930 senesi ku- evi e ie va Fam de eviiatnk başlanmıştır. Be-| ER pe Pia seden nesi hdi t eden faiz miktarı)“ s 5,62 sir ii p ey kar MAARİF EMİNLİĞİ, gal Dayi ini Zincirli camii arkasındaki et iş-| * etmekte olan Vi £ Emin- Praguc, 28 (A.A) — Küçük itilm konferansı öl bitirmiştir. “© YALOVA OVA KAPLICALARI. rak edilip edilmiyeceği bazı kadaşları “ me m ant) miştir, di ik liği ni kimin gideceği lunmamakta: J ayrıl verme» ilmıyacakla; İleri üzerine siye edileieriik | Müdürlüğünün çıktığı binaya naklet- miştir. ö SE

Bu sayıdan diğer sayfalar: