29 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

29 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZAR 29 HAZİRAN 1930 Binci sene, No 1573 NUSHASI 5 KURUŞTUR Ziraatimizin ıslahı | Asrımızın istihsal şartları tamamen değişmiştir. Herhan- — Bi bir memleket bir istihsal şu- “besini ıslah etmek istediği Zaman her şeyden evvel o şube Din cihan iktısadiyatile olan âlâkasını da hnazarı — dikkate almak mecburiyetindedir. Güm- | Tük setlerinin arttırılması xurtn le kapalı bir iktısat | kip etmek her millet için en iyi çaresi teşkil etmez. buılıırl:'ıle alış” ve- Zaruretidir. Onun için serbest tekabet sahasında muvaff: a)unılV güç vem almıştır. Fenn âplar yapmış- , topraktan, insan Sâyinden iklim şartlarından a- Zami istifade temin etmek her Şeyden evvel bir bilgi meselesi n bir memleket zi- | Taatinin inkişafında köylü ka- mun ziraat enstitüleri, 7 sları da tinde mü tır. Toh Taat en iptidai şeklinde hvr ta- lan başka bir şey ola- Bizde şimdiye kadar ziraat Yalnız köylünün an'anesine ve havanm lütfuna kalmış bir şe- kilde devam etmiştir. — Köyli v Şüphesiz ziraat sahasında mü- him bir unsurdur. Onun Kolla- Tnt kuvvetlendirmek, ona ça lışacak toprak temin etmek çol | arttırmak, onun sâ: Şşekle solkmak, ona iyi tohum Vermek, iklime göre azami is- tifade temin edebileceği ziraat Şubesini göstermek gibi yardım Ve delâlet işleride ehemmiyet i- * tibarile daha geride kalan ted- birlerden değildir. Hatta iyi is- tihsal temin edildikten sonra, köylüye satım hususunda da ko laylıklar temin etmek müteakıp istihsallerin en mühim bir teş- Vvik vasıtasıdır. İktısat Vekâletimiz aldığı ve almakta olduğu tedbirlerle, me- seleyi her cephesinden mütalca etmiş bulunmaktadır. Tohumla tın ıslahında, enstitü ve istasi- yonlar tesisinde asri bilgi ve metottan azami istifade temin etmek için ecnebi mütahassıs- lar getirtilecek ,ve nihayet bi 'de de köylüyü sevecek, köylü ile daima temasta bulunacak iSraat memurları yetiştirilmeğe çalışılacaktır. Nazariyatla ame- liyat sıkı bir surette yekdiğel ni tamamlamalıdır. Enstit ler, istasiyonlar, mütahassıslar köylü âlemile çok samimi ve &ıkı münasebete geçmelidir. Mü esseselerin bir süs halinde kal- maması ve köylülerin de iptidaf ziraat usullerini terkedebilmesi için bu cihetin de temini çok lâzımdır. ZEKİ MESUT M. Celâl Bey Iş Bankası U. Mü- dürü Istanbulda.. ANKARA, 28 (Telefonla) - İş Bankası umumi müdürü Mah ut Celâl Bey, ekspresle dün akşam İstanbula hareket etmiş tir. Mahmut Celâl Bey, bir kaç Kün İstanbulda kaldıktan son- in Avrupaya gide- İstasiyonda - Maliye Vekili Saraç oğlu Şükrü, İktisat Ve- kili Şakir,, İzmir meb'usu Ham- ıdi Beylerle bazı meb'us arkı — daşları ve banka memıu'lzn ta- 'isıl ve ne vakit yapıldcak? meclisi | Namzetler intihap- tan bir gün evvel ilân edilecek Hakkı Şinasi Ps.nın izahatı | Namzetler arasında bazı hanımlar da bulunacaktır W Intihap defterleri hazırlanıyor İstanbul Şehremaneti, eylül- ir de yapılı i intihadatı # Fırk. müfettişi Hakkı Şinasi Paşa belediye kar |e icra edilecek olan bu intiha- | nunt ve intiha- bata iştirak hak kını haiz bulu- nan kadın — er yaşın- karı bü. tün vatandaşla lerinin yazılacağı def. terleri mahallâta tevzi etmek üzre hettirmektedir. Fırka'da temmuz ıçxnde istih l..m zarata iptidar edecektir. Fırka Namzetler ne zaman ıhn müfettişi Hakkı Şinasi paşa ge-| edilecek lecek hafta İstanbuldan başlaya | T P rak bütün mıntakası dahilindeki| — FT ğ“":jfğ“f,;;x"“ ea teşkilâtla - fatihap hazirliklari ı e e L L lana hakkında temas için seyahate (p e intihabattan bir gün ev- SA vel ilân olunacaktır İstanbul şehir meclisi için| (Mabadi altıncı sahifede) da bazı hanımlar da bulunacak, | fakat ilk defa olmak itibarile kadın miktarı az olacaktır. n hırcr kadın nam Esasen xntıharm icrasmma iki kadar vakit olduğu için he- z namzet İistesinin ihzarına İbile mübaşeret edilmediğinden bütün şayialar ı.ılumıılerdeu i- İstanın mütemet vekili Kadın namzetler Reyi amme müracaat sureti- Komisyonda hazırlık başladı ERAMETR C, KA GK E a aati e ee ALA BZ LA KENRLAMA LA Yunanistanın vereceğipa- ralarnasıl tevzi edilecek? | Komisyon mahsup edilen emlâke kıymet biçecek, sonra tevziat nısbetini tayin edec PL Mühtelit mübadele komisyo- nunda dün ikinci büro - içtimar yapılmıştır. İçtimaa bıtaraflar. dan M. Rivas — riyaset etmiş, İ hhasası nat Mitat Bey, Yunanlılar namma da M.Tatara | Bu içtimada Yunanlilardan almacak olan 425 bin İsterlin- den 300 bin İsterlininin sureti tevzii görüşülmüş ve tevzi key. fiyetinden evvel Etabli Rumla- rın biraktığı emlâke kıymet tak dir edilmesi muvafık görülmüş tür. Evvelâ bütün emlâkin u- mumi kıymeti tesbit edilerek 150 bin İsterlinin bu kıymetin yüzde kaçına tekabul ettiği an- İaşılacaktır. Bu takdiri kıymet- ten sonra tali kıymet takdiri baş lıyacak ve herkese emlâkinin kı ymetine göre muayyen bir nis, — * #pliğine tayin edilen bet dahilinde para tevzi edile- , Muvaffak Bey cektir. İkinci büro içtimalarına Min komisyonda yapılacak tadi devam ederek takdiri kıymet ve |lât hakkında bazı kararlar ver- tevziat esaslarını, -teferrüatını | dikleri tahmin edilmektedii tesbit edecektir. Mübadele hey'etimizin Müuhtelit mübadele kömisyo. nunda Türk baş mürahhası Tev fik Kâmil Bey dün bitaraflar- dan M. Henderson ile uzun mi : Türk hey'eti umumi kâ - nu Türk heyeti umumi kâtipli- | ğine sabik müşavir - Muvaffak Babından &. Yunan ây ınıda itti- fakla kabul etti. | Venizelos âyanda da bir nutuk irat etti 28 ÇApo.) — Yu- n mecli nan itilâfını müzakere mişti; masını talep etmeni müuvafık — olmi tavsiye | ümetin teslihatı bahriyesin- | de mü ün içi Yuannistanın hakkukunu donanmanın tecavüzi değ tedafüi bir gaye istihdaf ettiği- ni söylemiş, Türkâyenin menkul emval için hiç bir taağihüt altı- na girmediğini, itilâfnamede bö- yle bir mecburiyete dgir hiç bir madde de mevcut olmadığını sö ylemiş neticede âyan mecli: |lâfr müttefikan kabul etmiştir. İtam maaşlarının 10 senelikleri ANKARA, 28 A.A, — 1929 İsenci maliyesi gayesine kadar tahsis edilmiş olayı mütekaidin ve eytam ve-eramtil maaşlarının yüz kuruşa kadar olanları tah- sisatı fevkalâdesile 10 seneliği defaten ita edilmek suretile tas fiye eidlecektir. Ancak bu tas! ye mumelatı Cumhuriyet hu- dudu dahilinde bulunan memle ketlerde ikamet etmekte bulu- |nan bilümum eshabı maaş hak- zamanda tatbik edi- lebilmek üzre evvelemirde ma aşlar: 20 kuruşa kadar olanların on senel: “('îx“n'plilı'ı' müsabakası 59 uncu hafta birincilikleri Mektepliler müsabakasının 59 uncu hafta birinciliklerini sı| rasile yazıyoruz: 1 — Türk yurdu talebesinden 3150 No, Muzatler Ahmet H. Galatasaray lisesinden 247 Saip B. 3 — Gelenbevi orta mektebin| den 114 Nureddin B. 4 — Kabataş. Jisesinden 319 Turgut İhsan B. $ — Galatasaray 30 Natık Muhtar B. Müsabakayi kazananlar mev' ut mükâfatlarını gazetemiz ida- re müdürlüğüne müracaatla al- dırabilirler, 60 ıncı hafta 60 ıncı hafta başladı. Gazete- lisesinden İmizde perşembeye kadar çıka- İcak en mühim haberi se! martesi akşamına kadar müsa- baka memurluğu adresine gön- Hüner yapmakta değil, sat- maktadır. Reklâmsız hiç bir <ey satılmaz. Satınak için ilân zdiniz. Pilliye Memleket içi €en İyi tlap vasıtasıdır. det cörüsmüstür. Mumaileyhi- 'Bey tayin edilmiştir. | verilmiştir. |memleket namma belediye reisi AM AAA GAŞ OA MA AAA T Baçmıakarriri: Silrt Mebauasu NEARINET'E Dün Fırkada bir içtima yapıldı için intihap esasları Marmarada bir gezinti yaptılar Gazi Hz. dün sarayda istirahat buyurmuş ve akşama doğru Sa- karya motörile Marmara açıkla- rında bir deniz tenezzühü — yap- İ tıktan sonra Dolmabahçeye avdet Türk-lrak Hudut kı k(ımısyonu mesaisini bitirdi.. BUVYUN € yok.. demlyer, m Sırn B. ne diyor ? 4 nücü sabilede : Felek, Z— Sekhi bahisler Hlikâye (t P. polislerin kaydıter 2— Ahırcılara verilen mühlet salı gümü bitiyor nci sahifede : N — Tiaik ve esnaf ne İstiyor? ve şehir. görüşüldü.. | lrak murahhaslarının şerefine üç ziyafet verildi. Y evfik Badi Bey Haşmurahhasımız MARDİN, 27 (Hususi) — 'Türkiye İrak daimi hudut ko- misyonu müzakeratını hüsnü su rettle ikmal etmiştir. Irak he yeti şerefine belediyede kırk kişilik bir akşam z 'Türk Ocağında 120 kişilik bir âyafeti ve vilâyet konağı ik bir akşam ziyafeti Bu — ziyafetlerde doktor Yahya B. tarafından I-| rak murahaslarına hitaben bir nutuk irat edilmiş ve nutkunda beyanı hoşamedi edilmiş 1-|) rak baş murahhası samimi bir nutuk irat ederek Türk cumhuri yet bayrağı altında türkü terak- | gı altında topla gemali tazim İre ebedi saadetler temenni İnı temenni ederim” | rmuq we demiştir ki: “Hakkımız- ve hürmetle yad etmiş ve et- miştir. Musul mutasarifi Tah- sin Bey nutkuna devamla Irak heyetine samimi ve mihmannu vazi hareketlerinden dolayı ken dilerini minnetar bırakan Türk cumhuriyeti hükümetine ve Mar |din valişi Tevfik Hadi Beye şü- kranini arz ve beyan — ederek nutkuna hatime varmiştir. Türk ocağınmçay ziyafetinde deOcak hlar namına dost ve komşu mü messilleri ve aziz misafirleri o- lan Irak heyetine hitaben Ocak idare heyetinden Mümin Bey tarafından âtideki nutuk söyle- nmişti: — Türkün kutsi mabedinin nurlu olan eşiğindenOcaklı kar deşlerim namına canden beyanı hoşamedi eylerim. İki “komşu hükümetin samimiyet ve hür- met rabitalarının sonsuz olması demiştir. Bu nutka İrak baş murahhası | Tahsin Bey mukabelede bulun- da izhar huyuruları bu lütuften ve samimiyetten mütehassis ol- makla beraber arkadaşlarım ile avdetimiz de bu samimi muh: betleri kalbimizde saklr yacağı mızı arzeder ve teş zi takdim etmekle dostluğumu- zün devamımı temenni ederim”. Bunu müteakip Ocakta resimler çektirilmiş ve İrak murahhasla (Mabadi altıncı sahifede) irkle | | sırak yapmağa bıdııdı ki dün herkes ne yapacağını, ö hararetini nasıl gidereceğini düşünüyordu.. 2N Ilararct 'dün | g(ılgcdc |Vekâlet ve H. Veki-? 27 derece idi lece tasdik edildi Emanet memurları — Rasalhane bunda gay- Bakök Tmdhkü ritabiilik yok diyor DN GA ! alacaklar.. de İstanbul sıcak gün- lerinden birini yaşadı. Kandilli| — Ankarada bulunan şehrem rasathanesinin tesbitine naza-|Ni muavini Hâmit B. in tel Jran dün bararet derecesi gölge-'la Emanete verdiği malümat de 27 ve güneşte S1 i bulmuş-/nazaran emanet memurlarınız | |tur. Kandilli rasathanesi, bu 1- harem cedveli Dahiliye vekâle < | caklarda kat'iyyen gayritabii- tince tasvip edild gibi He, lik olmadığını, yaz sıcaklarının | ğ geç bile kaldığını -söylemekte- | vekilenin de tasdikine iki dir. Havaların birdenbire buka- | €tmiştir, Cedvel bugün yarin dâr isınması, herkeste, yazın bu | lecektir. Hâmit B. tevhit mext sene şiddetli olacağı kanaatini |lesile meşgul olduğundan uyandırmıştır. Rasathane, ğ lâşa mahal yok!” diyor, ve ge- çen yaz bugünlerde hararet de- recesinin daha yüksek olduğu- nu ilâve ediyor. Bir kaç gündür boş — duran | Ü |plâjları büyük bir halk kiıııe—.lbo'dra ile verilecektir, doldurmağa başlamıştır. | | Sıcakların birdenbire bastır-|nun her tarafında artmıştır. — Adana ve İzmit'te ması şerbetçilerin limonatacıla- | jrmn sucuların yüzünü güldür-|derecesi gölgede 34 i gı müştür. İki gün zarfında şehir-| — Konya'dan gelen hal de buz sarfiyatı büyük bir ye-|nazaran, ekseri mıntakalardı küna çıkmıştır. , sıcaglığa rağmen Konya'da Sıcaklık derecesi, Anadolu- |ğuk hüküm sürmektedir, Garip bir kaçakçılı Galata gümrüğünden boy makinesini nasıl kaçırdılar tır. Kuvvetle söylendiğine gö barem, Emanet — memu! Hazirandan itibaren tatbik © nacak ve aradaki fark ayrı N Son #amanlarda birçok kıçıkçılıklırı sahne olıq ithalât gümrüğü Galata gümrüğünde ik'bir şeyden haberi olmıyan bir kaçakçılık vak'ası meydana | komisyoncuya bu makineyi İrtikten çektirmiş ve Koço İaşl |de bir tüccara satmış. Mese yük bir boya makinesi bir müd- | nihayet anlaşılmış ve zabıta İdet evvel şehrimize gmnlm.ış İvaziyet etmiştir. g,ş;:_::ş:::' < ı;“"m'gı'mcl Makineyi kacır:ıAn &'? evvelce de Galata güm: Aradan bir müddet geçmiş € İve Süleyman isminde biri hi İ vay kaçırırken yakalanmıştı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: