29 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

29 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gs | 1930 Haziran Bugün ekuracularımıza lr evre Güve halinde takin s#iyorna Ki 100 kuruştan aşağı maaşların tasfiyesi başlıyor İranda teğliz edilen yarelerimiz tarafın mişler ve Beyazıt 27 (A.A) — Gazetele havadisinin aslı şudur. «Bazı eşkiya çetelerinin fırsal zar olunarak vakit vakit Ağrıya köylerin sürülerini İrana teler Ağrıda tayyarelerimiz bir iki gün ansızın yakal eşkiya tekrar irana iltica etmiş Van, 23 (A.A) (Gecik ziranda hudut üzerinde geri püskürtülerek | İrana ti kaçmışlı jandarmadan rastgeldikleri sarkıntılık ve <€ ittihaz olunan takip ve tertibat mahal brukayask mi Yusuf aptal gibi, takibatımızdan rüesanın idaresinde © hududu geçmişler ve Türkiyede bulunan 8 da yapılan tertibata krabaları. ni göre serger“ ikten anlaşılıyor. Tevkif e sar Meselenin ağır ce Kadıköyünde iki komiser mu evini tarafından öldürülen Ke- malin ölümü tahkikatı Üsküdar müddei umumisi Asım B. tara- fından müstantik Cemal Be havale edilmiştir. Cemal B,, tahkikatı o ehemmiyetle tamik etmektedir. Müstantik Cemal B., dün mev- kuf komiser muav'ni Süleyman ve Bican Et, leri isticvap etmiş tir. Vak'a esnasında evin dişa- rsında bulunan Hünkâr imamı bekçisi ie polis Kâzım EF, ve diğer şahitler de dinlenilmiş bu- lunmaktadır. Maamafih, | şahit dinlenilmesi daha bitmemiştir. Cesette bulunan kurşunların tabancalarına ait kurşunlar polis Diğer taraf- | olduğü anlaşılmıştır. tan maktulün muavinlerin karşı- sına entari ile çıktığı, üzerinde tabamca, biçak hatta çakı bulun- madığı tesbit edilmiştir. Muavin- lerin sarhoş oldukları da teey- yet etmektedir. Kemalin evine giri,teki ususüzlük de tebeyrin etmiştir. Muavinleri” sarhoşluk t #timal Keman kendilerine sak dıracağı vere, daha o bir hareket yapmadın harek »te geç” tikleri o takma olunmaktadır. Meselenin ağır ceza ma»Leme- sine ir tikal etmesi kuvveti mubh- temeldir. Tehli at safhaları hakkında müstantik ketum davranmakta” esirile, Ağrı hadisesinin e aslı nedir ? bu Slim çete! eri tay- dan bombardırzan edil- İrana iltica eylemişlerdir sürmeğe çalıştı! tarafından anıp bom miştir) — kâin Hanik köyüne taaruz etmişler ve dan beri eşkiya Zilân etri yer e aim karakollar karşısında muvaffakiyet elde edemiyerek jandarmanın Ve bren taraftar te: akset ve ma — Iran dahilinde inde bir çete, maktu! larak 19-20 gecesi mensup oldukları Haydaranlı aşiretinin ezdine kadar ilerilemişlerdir.Iran- cal hareket kaldırıp tevsi etmeği Ölende silâh yokmuş! dilen n komiser muavinlerinin hos oldukları arlaşılıyor a rde intişar eden Ağ uvkuatı t buldukça Irandi teçhiz ve ih- kleri ve hudut üzerindeki kları malümdur. Bu çe- 10 hazirandan itibaren balanmışlardır. Bunun üzerine geldi r. Irandan gelen eşkiya 19 ha- lardır. afında harice yayılmışlar ve kıtaatın bulunmadığı köylere darikine tevessül etmişlerdir. kiyanın tekrar İrana ilticasına hiyette alınmaktadır. Yekmel köyünde hazırlanan “kör Hüseyin oğullari ile İrana iltica etmiş olan malüm Gevirişamyan civarında <ş delerin zilan etrafında bir irti- düşündükleri elde edilen vesa- za mahkemesine intikali muhtemeldir Ösüüyer müdde umümisi Asım B. dır. Netice yakında belli ola- |! caktır. Komiser o muavinleri, tevkifa- nede sivil elbise ile oturmaktadı”. Efgeni.tonda kolers Tahran, 27 (A. 4) — Afganistanda kâin Celalabatta kolera zuhur etmş ol duğu söylermektedi.. İran büsametinin sıhhat sşleri idsresi kartesa tesissu vü cuda getizmek üzere hudusse "aputılmi sanı cit esmİştir. Tevysre'erle hölersra muzar “müm miktarda ssrom gönderilmiş ve bire İl doktorlar hudut box sudaki shal yi aş ia mak üzers budut Puyuna hereket *r. -$- ür. Hud boylarında; seyyar, hastaseler vecada getirilmişr Yeni kır. Çtrçiyor (AA Düm kE ine kıbive ber h-fr bir çılais ökt dece“. Tasfiye 100 kuruştan aşağı ey- tam maaşları tasfiye edilecek Ankara, 28 (A.A)— 1929 se- nei maliyesi gayesine kadar | tahsis edilmiş olan mütekaidin ve eytam ve eramil maaşlarının yüz kuruşa kadar olanları tah- sisatı o fevkalâdesile 10 seneliği defaten ita edilmek suretile tas- fiye edilecektir. Ancak bu tas- fiye muamelâtı cümburiyet hu- dudu dahilinde bulunan memle- ketlerde ikamet etmekte bulu- nan bilumum esbabı maaş hak- kında aynı zamanda tatbik edil- mek üzere evvelemirde maaşları 20 kuruşa kadar olanların on seneliğinin itasile alâkalarının kat'ı defterdarlıklara tebliğ edik miştir, Yeni levhalar Talik işi bir çok semilerde devam ediyor 5 Alpullu şeker fabrikası Tasfiye halinde bulunan şeker ve petrol inhisarları umum mü- Eyip tramvayı Emanet istimlâk işine devam ediyer | Eyibe* tramvay hattı İnşası | ! için Emanete <Eyipliler. tarafın- İ dan 1000: imzali bir mazbata verildiği yazılmıştı. Mazbata henüz. Emanete ve- rilmemiştir . Emanet Unnkanın- dan Eyibe kadar olan yollarda istimlâke devam etmektedir. istimlâk bu sene ikmal edilecek ve bundan sonra şirkete Eyibe tram temdit etmesi tebliğ edilecekti; serdi. Meiley Dün Fatih Birkaç mM ünü 48 er ve kumkapı semt- | bulunan Sırp sefiri M. Neşiç dün inde numarataj kısmen ikmal | Ankaraya gitmiştir. edilmiştir. Yakında şehrin muh- telif semtlerinde ayrı guruplar tarafında numarataja Mağlkiik ve bu —————— bir ay zarfında bitecektir. Daktie | Mü isabak bakamız | Çok yaklaştı! | Yeni Barflerle yapılan sokak levhaları ve numaraların asılması h müsabakamızın yapılacagı tarih öimdiye kadar (100) € yahı çok yakınlaşmıştır erkek kaydedilmiştir, İS lere Aa, i* 930 Daktilo şampiyor'uğu tarafından — Bazırlarıyor. viyeyi bi'dirmekte İsteal edeniz. Müsabeka şartları Bir $ miğa alık olduğ nuz merke ve kla- Heyecan ve şeref »izi İ dü w SM lim B “Şi ie hn Pveseti iğ nda İ eee yem am didi iki buçuk milyon lira sermaye ile Bir şeker şirketi yapılıyor Şirket Ziraat ve Sanayi bankaları tarofından idare edilecektir dürü Hüsnü Bey dür Ankara- dan şebrimize gelmiştir. Hüsnü Bey kendisile görüşes bir mu- karrimize Ankarada tosfiye mu- amelesi için Maliye vekâletine izahat verdiğini ve tasfiyeni bugünlerde defterdarlıkta ikmal edileceğini söylemiştir. o Şeker iahisarının bütün memurlarının tütün inhisarma nakli için alâ- kadarlara tebligat yapılmıştır. Diğer taraftan haber aldığı- muza: göre bugünlerde Ziraat ve Sanayi bankaları tarafından ida- re edilecek yeni bir şeker şir- keti tesis edilecektir. Yeni şir- getin 2,5 milyon lira sermaye- si ve 1,5 milyonlira avansı ola- caktır. Yeni şirket resmen te- şekkül edince Alpullu ve Uşak fabrikaları da şirketin emrine verilecek, istihsalâtın arttırılma- sına çalışılacaktır. Barem cetveli tas. dik edildi Emanet . memurlarının bârem cetvelinin Dahiliye vekâletince tetkikini müteakip Heyeti vekile seri fi edildiği dün manete Ankaradan eray telefonla Barem hazirandan itibaren tatbik edilecektir. Aradaki fark memurlara verilecektir. Hâmit Bey bir kaç gün sonra döne cektir. Sırp derülfünunluları Iki gündenberi İstanbulda bu- lunan Sırp darülfünun talebesi dün şehrimizin görülmeğe değer yerlerini gezmişlerdir. Jarka mütüri — Delikanlı rreşkur ve engin bir bekiiyor * Yeniden kay-ivtanları h, 04 — Sk Via miresisğe f ıl Daki Muse H ) adam olmak isteyorsur, veğil mi ? 63 — Üslular Nuhkuyusu ce — Evet — Birin fen! m; —B» uüriçn ne yarmah, bilir nsisir ? müdürün hızı lc evlerncii |

Bu sayıdan diğer sayfalar: