June 29, 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

June 29, 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ml Enteteminde çikim yami ver Gartteye e mektrpların it se (Yazı) İşare terin kitim haklan mahlundar ne idare içinse (İdare) yarıya konulmalıdır. Trabzon Der lie 570 hektar sahayı ihtiva eden Trabzon şehrinin mevcut haritai muntazaması üzerinde müstakbel pilânının tanzim ve tesbiti Trap- zon belediyesi mühendisliğinde mevcut şartnamesi dairesinde ve kapalı zarf usulü ile 24-6-930 tarihinden itibaren 14-7-930 tarihine kadar yirmi gün müddetle -münakasaya vazedilmiştir. Şehir pilânı yapmakta ihtisası olanların şimdiye kadar vücude getirdikleri eserler hakkında belediyemize malümatve vesaik ita eylemeleri ve 14-7-930 #rilerram mehi eler İerermere. nee Motekrer lal .... Here. tarihinde münakasa intaç edileceğinden müddeti muayyenesi zar- | fında Trabzon belediye riyasetine müracaat eylemeleri ilân olunür. Hariciye Vekâleti Mübayaat Komisyonundan: Vekâlet müstahdimini için haptırılacak elbise, kasket, palto ve ayak kabmın pazarlıkla yaptırılması mukarrer bulunduğündan talip- lerin nümüneleri görmek ve şeraiti anlamak üzere her gün Levazım| Müdürlüğüne ve pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin yevmi ihale | olan 9-7- 1930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 da Müba- | yiat Komisyonuna müracaat eylemeleri ilân olunur. Bilecik vilâyeti daimi encümeninden: Tayin ve ilân olunan münakasa müddeti zarfında talip zuhur etmemiş olan 4050 lira 87 kuruş bedeli keşifii Bilecik — Vezirhan tariki üzerinde ve Vezirhan civarındaki Taş köprünün tamiratı 3 Temmuz 930 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 te vilâyet daimi encümenince ihalesi icra edilmek üzere 14 Haziran 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 1 — Ehliyet vesikası almak veya ka,t ettirmek için münakasa | şeraiti ümümiyesinin İ inci ve 2 inci maddelerinde yazılı vesaikin münakasa gününden lâakal sekiz gün evvel vilâyet nafıa baş mühendisliğine müracaat olunması. 2 — Münakasa tafsilâtiyle şartnameler sureti musaddakalarının vilâyet nafıa baş mühendisliğinden istenilmesi. 3 — Münakasaya iştirak edeceklerin müzayede ve münakasa ve ihalât kanunun mucibince teminatlariyle birlikte ihale tarihi olan 3 Temmuz 930 saat 15 e kadar vilâyet daimi encümenine müracaat edilmesi ilân olunur. Ankarada Gazi Terbiye Enstitü- sü müdürlüğünden: Gazi Terbiye Enstitüsü arasında inşa edilecek otomobil garajı 17-6-930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu- lile rhünakasaya konmuştur. ” Talipler ehliyeti fenniye vesikalarını hamil oldukları halde plân ve şartnameleri tedarik etmek üzer her gün öğleden sonra maarif Vekâleti inşaatı dairesine müracaat edebilirler. İhale 7-7- 930 tarihine müsadif salı günü saat 15te Maarif | Vekâleti inşaat komisyonu tarafından icra edileceğinden taliplerin | o günde müzayede münakasa ve ihalât kanununa tevfikan tanzim edecekleri teklif mektuplarını mezkür komisyona tevdi etmeleri ilân olunur. Zonguldak yüksek maa- din ve sanayi mühendi- si mektebi müdüriye- tinden: I Mektebimiz ders kitaplarının tabiyesi kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. Şeraiti münakasayı anlamak stiyenlerin İstanbul şehremaneti civarında İstanbul mıntakası ma- | den mühendisliğine müracaatları ve kapalı zarfların Temmuzun 16 ıncı çarşamba günü saat 16 da Zonguldakta maden müdüriyetin de açılacağı, teklifatın Zonguldakta mektep müdüriyetine irsali ilân | olunur. YA m İN .. . Vilâyet daimi encümeninden: Yalovada inşası takarrür eden kaymakamlık ikametgâhının ke- .şifname resim ve şartnamesine göre inşası 16 temmuz 930 çar- şamba günü saat on birde ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Bu baptaki resim ve şartnameleri görmek istiyenler her gün Encümeni vilâyet kalemine müracaatları ve münakasaya iştirak edeceklerin teklif we teminat mektuplarını AVİ ——— Tel 1970 Cİdare)i97( AT imi Telgraf : Vakst. Posta sai Edirne Kız muallim mektebi müdürlüğünden: 1 — Mektebimiz yeni binasında ( Eski maryalurt) yemekhane, mutbak, çamaşırhane,bulaşıkhane vemöş- tamirat vetadilât icra edilecektir. 2 — 7479 lira 83 kuruş bedeli keşfi olan bu inşaat 17-6-9301tarihinden itibaren ve aşağıda yazılı şeraii dahilinde yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. A - Münakasa 6-7 -930 pazar günü seat 14 te mektepte müteşekkil cektir. B - Talipler teklifnamelerini müna - kasa ve ihalât kanununun 10 ncu kasa tarihindeniki gün eveline k &- dar komisyonatevdi edeceklerdir. € - Taliplerin iktidar ve derecelerinin anlaşılabilmesi için yetlerinde mevcut fenni ehliyet vesikalarını ve evvelce yapmış oldukları in- şaafa dair aldıkları vesaiki ve mali vaziyetilerinin ifayı teahhüt ede- cek derecede olduğunu natık vc Ticaret odalarınca musaddak ve- sikaları komisyona ibraz etmeleri İnşaat keşif ve şartname sureti müdürlüğünden ve Jstanbul Ma- arif müdürlüğünden alınması. Münakasaya iştirak edecek falip- lerin bedeli muhammenin */. 7,5! nisbetinde teminat irae etmeleri müfcahhidin bu inşaat üzerinde mes'ul bir mimar bulundurma- sı lâzımdır. Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendisi Mektebi Leyli ve meccani olan bu mektep atideki şubeleri havidir: 1 — Yüksek maden Mühendisliği. 2— Yüksek sanayi Nühendisliği. Bu şubelerin tahsil müddeti 4 senedir. Mezunlar staj için Avru- paya gönderilir. Münkasıran lise mezunları kabul olunur. 3— Maden meslek şubesi. Bu şube madenlere jeometr ve başçavuş yetiştirir. Tahsil'müd- deti 3 senedir. Orta mektep mezunları imtihansız, ilk mektep me- zunları imtihanla kabul olunur. Asgarı yaş 16 dır. 'Tedrisata bir teşrinevvelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mu- ihale günü muayyen saatte daimi encümen kalemine tevdi eylemeleri. amelesi başlamıştır. İstidaya melfuf 6 foto ile vesaik ve sıhbat raporunun Zonguldakta mektep müdüriyetine irsail, Müdiriyet Bam temilâtı tesis ve bazı yerlerinde! EZ SAYISI MER VERDE 8 KURUŞ ZE MATBAA VE İDAREHANE İSTANBUL, Babıali Ankarı caddesinde “VAKİT YURDU» # VAKITın İKüçük ilânları BD Her gin neprolusur eeesvl sie TREE . 1 Defalık keriş 30 Sl 2 s0, pa 4 ihtiyaç kalmayın-, caya kadar ( &zam' 10 defa) ilân edil mek üzere mahfa' , Abonelerimizin her iç aylığ wi ; gi Satılık — Kiralık m Satılık han — 300 lira aylığı “ tahammil yeni, Galatı Ana P karçısında Şevket paşs han Na. :£- 8 İ inşaat komisyonunda icra edile-| .. musaddalarının Edirnede mektep! ve inşaatın devamı müddetince| İş arıyanlar k Uzun müddet —sstıcilikta vah Türki dad rümuzuna müracaat, # Türkçe — Fransızca ve Rui | bilen bir o matmazel” aileler nezÖği| mürebbiyelik yapmak istiyor. | Veki& maddesine tevfikan ihzar ve mü- (iii Ticerette muvaffakiyet yal nız iş bilmiye değil, mü€#” sese yerinin Z MERKE bulunmasına da bağlıdır. ORARA BEY AR TEK L ODA ODA Kiraya veriliyor. ANKARA CADDESİN DE VAKIT YURDUNA MÜRACAAT EDİNİZ: ERA Mes'ul wüdür: Refik Ahmeti

Bu sayıdan diğer sayfalar: