29 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

29 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yi n P Tak HD FD Aa ğ “125 — miyel sandığı enlâk müzayedesi 13552 13874 Kati karar ilânı Borçlunun demi Merhunatın cins ve nev'i İle mevki ve müştemilâri Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Rasima- ğa sokağında eski 12 mükerrer ve yeni16-1, 16-2 numaralı elli altı arşın arsa üzerinde ahşap bir buçuk katta iki oda ve doksan altı arşın arsa ü- zerinde bir buçuk katta duvar taşından bir fırını havi bir hanenin tamamı. Abdülkadir Ağa Eyüpsultanda Kızılmesçit mahallesinde Kızıl- mesçit caddesinde eski B6, 86 mükerrer ve y& ni 42, 44, 44-1 numaralı iki yüz on beş arşın arsa- dan ibaret yalnız yan duvarları mevcut rnunho— dim hane arsasının tamamı. Fuat Ef. Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Halilbey s0- kağında eski 11 ve yeni 31 numaralı elli altı ar- şından ibaret ve beş arşın aralığı havi münhedim hane arsasınm tamamı. Rafail Ef,| Hasköyde Sütlüce mahallesinde Tekke sokağın-| daeski 22 ve yeni 26 numaralı yüz dört arşın ü-| zerinde bodrum katı kârgir diğerleri ahşap olmak | üzere iki buçuk katta beş oda bir sofa bir taşlık bir mutfak bir kuyu ve yetmiş altı arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. | Salih ve Mehmet Efendilerle Zeliha H. Kandillide Kapamacımeydanı elyevm İskele ca desinde eski 19 ve yeni 51, 53 numaralı altmış arşın üzerinde eskice ahşap üç katta alu oda iki sofa bir mutfak bir taşlık diğeri yüz ar şın üzerinde tamire muhtaç ahşâp iki katta iki o- da bir sofa bir mutfak ve iki yüz kırk arşın bahçe- yi havi iki hanenin tamamı. Salih Ef. ve Fatma H.| Hasköyde Kiremitçi Ahmetçelebi mahallesinde Sinago sokağında eski 28 ve yeni 22, 24 numaralı biri yetmiş yedi arşın üzerinde ahşap bir katta | iki oda bir koridoru havi olup cam ve çerçeveleri | sökülmüş diğeri iki yüz altmış arşın üzerinde ah şap iki katta dokuz oda ve bin iki yüz altmış üç| arşın bahçeyi havi tamire muhtaç iki hanenin ta-| mamı. Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Çamlıca caddesinde eski 2 mükerrer ve yeni 22 numaralı yetmiş sekiz arşın üzerinde biri kârgir diğeri ahşap olmak üzere iki katta biri sandık odası ol- mak üzere dört oda iki sofa bir kuyu ve , elli ar- | şin üzerinde âdi taşlık bir mutfak bir ahır ve dönüm iki yüz bir arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı, İsmail Vefa Et. Hatiçe Hadiye ve Şa: ment Hanımlar Kasımpaşada Kulaksız Ahmetkaptan mahallesin- de Kulaksız caddesinde eski 82, 84, 84, mükerrer seksen dört ve yeni 148, 150, 154, 1 numaralı yir- mi ikişer buçuk arşından kırk beş arşın üzerinde mebni olup kırk arşın üzerinde bir oda ile türhe ittihaz kılman bir mahalli havi iki dükkânın ta- mamı. Emine Lütfiye Hanım Atpazarında Mağnisalı Mehmetpaşa mahalle: de eski Sarraf ve yeni Bakkal sokağında eski 2, 6 ve yeni 2 numaralı yüz yetmiş arşın üzerinde kârgir bir kattan ibaret bir garajin tamamı, Mustafa Ağa Halıcıoğlunda Abdüsselâm mahallesinde Kum1- baracı sokağında eski 163 ve yeni 151 numaralı €lli yedi arşın üzerinde dört duvar üzeri kiremitsiz âdi tahta ile örtülmüş bir hanenin tamamı, Zehra ve Fatma Destine H. lar. Eyüpsultanda Emirbuhari — mahallesinde Kışla caddesinde eski 53 ve yeni 11 numaralıdört yüz beş arşın arsa üzerinde ahşap bir kattan ibaret moloz taşından âdi bir asma odayı ve yedi yüz altmış beş arşın bahçeyi havi bir ot mağazasının tamamı, Mehmet Ağa Yenibahçede Defterdar Ahmetçelebi mahallesin- de Kazaskercamii sokağında eski 5 ve yeni 7, 9 mumaralı doksan arşın arsa üzerinde kârgir bir katta üç oda bir ufak antre bir mutfak ve üç yüz kırk sekiz arşın bahçeyi havi natamam bir hane- nin tamamı. Hacer H. Şehzadebaşında Hoşkadem mahallesinde Kırık- tulumba sokağında eski 6, 8 kalp ve yeni 8, 10 nu- maralı üç yüz otuz altı arşin arsa üzerinde ahşa| üç buçuk kattan ibaret bir bölüğü dokuz oda üç sofa bir mutfak diğer bölüğü keza dokuz oda üç sofa bir mutfak ve dört yüz elli dört arşın bahçeyi havi tamire muhtaç iki bölüklü bir banenin tamaş M Bedia H. Paşabahçesinde Sultaniye sokağında eski 21 ve yeni 28, 28-1 numaralı üç yüz otuz arşın arsa ü- zerind- ahşap iki katta on üç oda bir sofa bir ku- yu ve yedi yüz elli arşın bahçeyi havi harap bir ha- nenin tamamı. Zihni Bey Edirnekapısında Çakırağa mahallesinde Hançer- Kikilise sokağında eski 22 ve yeni 28 numaralı alt- mış altı. arşın arsa üzerinde mükaddema kârgir iki buçuk katta dört odayı havi iken üst katı yı- kılmış yalnız iki oda bir bodrum ve — harap bir mutfağı havi bir hanenin tamamı, Nesim Ef. Ayvansarayda Atik Mustafapaşa — mahallesinde eski Fırm ve yeni Fırm sokağında eski 13 ve yeni 14, 52 numaralı seksen beş arşın arsa Üüzerin- de kârgir iki katta dört oda bir mutfak bir kuyu ve on beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı, Halil Ağa Çengelköyünd Köprülü sokağında eski 5 ve yeni 3 nurharalı yüz yetmiş sekiz arşın arsa üzerinde ahşap iki katta ikisi küçük olmak üzere altı oda bir mutfak bir taşlık ve iki yüz elli dokuz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. — Müzeyyen H. Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant soka- ğında eski 18 ve yeni 8 numaralı doksan arşın ar- sa üzerinde kârgir bir kattan ibaret müfrez bir dük kânın tamam, Muharrem Bey Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant soka- ğında eski 20 ve yeni 15 numaralı doksan beş ar- Şşin arsa üzerinde kârgir bir kattan ibaret müfrez bir dükkânın tamamı. Müharrem B. Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant soka- Sımda eski 23, 25, 27, 29 ve yeni 1S, 15-1, 15-2, 17, 19 numaralt üç yüz arşın arsa üzerinde kârgir | iki katta beserdan an oda - birer sofa birer müut-| 880 fak birer sarmıç — birer taşlık altında iki dükkân mukaddema yüz yirmi arşın arga üzerinde salhanc ve odalar ve elyevm iki yüz elb arşın arsa üze- rinde kârgir üç kâtta altı oda altı sofa — ve dört yüz sekiz arşın bahçeyi havi iki hanenin tama Muharrem B. Fatma H. Fi uhtı. Dülgerzade mahailesinde Nalbant soka - ğında eski 16 ve yeni 6 numaralı doksan arşın arsa üzerinde kârgir bir kattan ibaret müfrez bir dükkânın tamamı. Nâzım B. Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant ve Ça- maşırcı sokağında eski 14, 22, 5 we yeni 4, 4-1 numaralı doksan beş arşın arsa üzerinde kârgir bir buçük kattan ibaret kotreyi havi bir dükkânın tamamı, Nâzım B. Üsküdarda Rum Mehmetpaşa mahallesinde Un- cular sokağında eski 57 ve yeni 73, 75 numaralı biri yüz otuz iki arşın arsa üzerinde ahşap üç bu- çuk katta altr oda bir sofa bir taşlık bir mutfak ve diğeri seksen sekiz arşın arsa üzerinde ahşap iki katta üç oda bir küçük sofa bir mutfak ve üç yüz arşın bahçeyi havi iki hanenih tamamı. (Mezkür İkarrür etmiş İsmail Ağa ' altı odalı hane eskicedir) Şerife Hürremi ve Şe- rife Fatma ve Fatma Hazime Hanmlar 20147 Unkapanında Hızı sokağında eski 1, rah iki yüz yirmi na kârgir iki ahırın ti Yukarda cins ve nev'ile emvali gayrimenkülenin icra & sinde hizaların ise de mezkür b | diğinden tekrar on beş gün müd rilmiş ve 7 te tamamı, Fevziye ve semti ve gösterilen bedellerle z 930 tarihine kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş oldı kürda saat on dörtten on altıya kadar Sand |caat eylemeleri lüzumu ilân olunur. | irbey 1 mükerrer Ve yeni 1, 3 numa - iki arşın arsa Börüive li naral; aleni müz. nüşterileri üzerinde t teller haddi lâyıkında görülme- ilân edilmelerine karar vi pazartesi günü n yevmi mez- resine müra- TAYYARE PİTANGOSU 6ncı keşide 11 Temmuz 1930 dadır. Büyük ikramiye 200.000 Ayrıca: “100.0 mükâfat ile“5( *“10.000;, liralık bü- “25.000,, yük ikramiy Liradır 00,, liralık bir .000,,“40000., eler vardır. Hlç kazanmamış numaralara “30,, ar lira teselli mükâfatı verilecektir. Biletler : Bavilerden Temmuzun yedinci günü akşamına kadar talep edilmelidir. Tiraatmühendisi olma İsleyen lise mezunlarına İlân Ankara da tesis edilen Yük-! sek ziraat mektebi 931 senei dev resi bidayetinde tedrisata başlı- yacak ve şimdiden staj için ta- lebe alınacaktır. Kayt ve kabul edilecek efen- dilerin : 1.— Lise mezunu olmaları 2 — Vekâletin tensip edeceği çiftliklerde bir sene staj görme leri lâzımdır. Staj Vekâletin ta- yin edeceği resmi veya hususi çiftik ve müessesatı ziraiyeden birisinde yaptırılacak ve stajiyer leri staj müddetince mahiye 5$0,— Lira ücretle ayrıca harcı- rah tahsisatı verilecektir. Talipler bundan başka : 1 Türkiye Cümhuriyeti tab- asından olmaları KARON Alm Beyoğlu 2.. 17 den aşağı, 22 den yuka rı yaşta olmamaları 3.- Ziraat mesleğinin kabul ettiği kabiliyeti bedeniyeye ma- Kik ilel ve emrazdan salim olma ları 4.> Staj veya tahsil devresinin ortasında meşru — mazeretsiz staj veya mektebi terk edenlerin Hükümet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin edecek- lerine dair Noterlikten musad - dak kefalet vermeleri şartlarını da haiz bulunacaklardır. Bu şe- Taitte dahil olmak istiyen efen- dilerin eylâl 930 gayesine ka - dar İktısat vekâleti ziraat umum müdürlüğüne müracaat etmele- ri ilân olunur, an Kitaphanesi Tünel meydanında 523 7«6 aylarından Tüiberan #Ütten kesilme zamanı ? ve neşvü nüması eşnasında isimal edilen ve ea —— #mealsin bir unsuru gidali glan —e - PHOSPHATINE — » FFOSFATİN FA FALIEIES LİER sayesinde temin edilir. Fosfatin Faller , yavruların yüzlerine tazelik ve panbelikiy < O YAKLİTLERİMDEN İÇTİRAY EDİNİZ <- KEN YEROE SATILIR. mahallesinde Mağazalar | etimize büyük hızmeller eden ve mema- liki ecnebıyede müstahzaratını tanıtan ec- zacı Hasan Beyin san'at sahasında yeni ve büyük muvaffakıyeti: Tahtakurusu, pire, sinek, sivri- sinek, güve, örümcek, hamamı böceği ve sair haşeratı yumur- talarile beraber kat'iyyen imha |Eibrik şubesi olarak depo: İktısatlı, sağlam (Simplex ) KALORİFER ANLARINI gerlerinden noksan kömür sar ve istima suhuletli GE foder, rece 4Daima birinciliği kazanmaktadı FAYDA daha müesssir, daha mükemmel ve ya t yarıya ucuzdur. Kokusu lâtif olup kat'iyyenleke yapmaz. İnsan- lara, hayvanlara - ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilâliahmer, mektepler, hasta- neler, sihhat yurtları, büyük otel ve lokantalar, vapur | kumpanyaları FAYDA istimal ederler. Şişesi 50, tenekesi 75, son derece sağlam ve 10 sene teminatlı pompası 75 kuruş. Hasan Ecza Deposu - Toptancılara tenzilât İstanbul Gümrükleri Başmüdurluğunden. 1930 senesi Haziran ilâ Kânunuevvel 1931 senesi Kânunusani ilâ Mart mecmuası 1930 senesi yıllık birinci kısım İstatiştik mecmuası Yukarda yazılı mecı ların tab'ı için aleni münakasa yapıla caktır. Buna iştirak edecek olanlar mahfuz nümuünelerile şarinam: sini görebilirler. Münakasa 19/7/030 Cumartesi günü yapılacağınm dan taliplerin o gün saat 14 de teminat»evrakile birlikte komis Tiliyel lıı;ı encÜmeninden: San'atlar mektebine muktezi kırk bir bin ve İnönü şebir yat mektebine muktazi eli beş bin kilo ekmeğin kapalı zarf usulik 2 temmüz 930 çarşamba günü saat on birde İhalesi lcra edile- cektir taliplerin vakti muayyene kadar teminat ve teklif mektup larını encümene tevdi eylemeri. Vlâyel daimi eneümeninden San'atlar mektebine müktazi sekiz bin ve İnönü şehir yatı mektebin? müktazi dört bin kilo pirinç 9 temmuz 930 çaşsamba günü saat on birde pazarlık suretile mübayaz edilecektir taliplerin encümene müracaatları. muzda her zamuan kâfi m ktarda ve muhtelif küv- vette karzanlar ve envayi cins radiatör bulunur. Proje ve keşif için: Borsa han ittisalinde, Türbe caddesinde KİRKOR — JAM- KOÇYAN müessi- sesinde Kalorifer mü- hendisi ANTRANIK YAN a müracaat. Aylık istatistik Satış: Fabrika fiyatınadir. Dr. Horhoruni Beyoğlu — Mektep sokak — No 35 müayene sabahtan kşama — sakdar. homanya Selarelinden: Romanya Milli bankas S ve 90 Ley kiymetindeki -ban- konotları tedavülden çekmeğe karar verdiğini ve tebdillerinin - son müh- leti olarak 1 eylül 1930 tarihini ta- yin etiğini ve bu tarihten sonra asunda hiç bir. kiymet- gira bilcümle altkadar ların nazarı ittilama vazeyler. Mezkür bankonorların tebdil mu- amelesi yalnız Romanya Mili Ban- kası idarei merkeziyesinde veya vi- lüyetlerdeki şubelerinde — icra edile- cektir. Bu gibi bankonotları hamil bulu- | “— nanlar mukabilini günü flatına olı rak memleketlerinde — mevcut Bankaya tevdi veyahut nakil — masa- rifinin tenzilinden sonra çak olarak gönderilinesini arzo edip etmedikle- a Şoi bildledini eli oli BlRADERLER VlğUREKAŞİ Salr fazla malümat için Roman- İRTARMUĞ R ya selaretine veya umum! konsolato- aai ei eeei j suna müracaat olunabilir. Tstanbal mahkemei Asliye Birinci Ticaret dairesinden: İstanbulda Tütün — gümrüğünde 8/10 numarada ticaretle — müşteğil Cemil Beyin 29/5/930 tarihinde if- lâsına karar verilmiş ve mahkeme âza mülâzimi Suat B. iflâs memuru olarak tayin edilmiştir. Binaenaleyh müllis zimmetinde a- lacağı olanların tarihi ilândan itiba- | ten bir ay zarfında alâka ve istih- kaklarını mahkemeye — müracaatla delillerini tevdi ederek kaydettirme- leri. 2 — Müllise borcu olanların mik-i tar borçlarını ayni —müddet zarfın- da mahkemeye bildirmeleri — ve her, ne sıfatla olursa olsun müflisin mal- larınt ellerinde — bulunduranların 6 mallar - üzerindeki hakları — mahfuz kalmak şartile ayni müddet içinde emvali mezküreyi mahkeme emrine tevdi etmeleri. 3 — Hilâfına hareketin cezayi mes' uliyeti müstelzim olacağı ve makbul mazcret bulunmadıkça rüçhan hak- larından mahrum kalacakları. 4 — Müflisin alacaklılarının ilk içtimaz olarak 9 Temmuz 930 çar- şamba günü saat 14 te mahkemede hazır, bulunmaları ve müflisin müş- terek borçlularile kefillerinin içtima- da bulunmuğa hakları olduğu icra iflâs kanununun 214 üncü maddesi mucibince ilân olunur. Dr. Ahmet Ata Kulak, boğuz, burun müte- hassısı Cağaloğlu Nuruosmâniye caddesi No, 14- 18 öğleden sollra — MAKİNELER YENİ)KATA Loeunuzuıısı'eyıuıı»

Bu sayıdan diğer sayfalar: