29 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

29 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> mii 29 a FEN SAYIFASIİ myasıma rabtedilen dir rik telleri yardımile bu ağalar u- de al yuyan düş her hareket edişim mıştır. Müt eaddit kimseler üzerinde ım mıdır, Kaç Saat ve Na kikler çok ümit verecek Re Bu tetkiklere nazaran uykunun'derinli- mak kabil ği bebi bir asap iii. u, asap et etmektedir. ir takım iyatçılar da uykunu! ruhun çocukluğa avdet için duyduğu k karşı bir kendin- | olmasını bununla izah etmektedirler. azı fen adamları da bu gibi hisler- den, asabi teşekküller rum olan dikkat neticeler almışlardır. Bir ğini ie suretile müddeti azalt-| olac unun ne ye ğuna ei bunun varı merkezine yaprlan herhangi bir tesir yl r İ gece ile gündüz arasındaki farkı hisse- bir derek geceleri uyku alâmetleri gö #rnda her on iki takikoin bir hard ettiğini göstermektedir. aletle imi. Emer Ml yakini İnsanlar dünyaya “ölüme mahküm, | ki in. çok yorgun olduğu zaman o-| kapamakta Bu hâdiseleri tetkik olarak gelir, a yüzündeki mah-| turduğu yerde, hattâ yatakta, ve bazan! eden fen adamlarının kanaatince büt dut mevcudiyetlerinin üçte birini de) gözleri açık da uyuyabilir ül 1 uyku ile geçi Binaeti naleyki, erlerin uzun bir yürüyüş esna- berakis * olmakta ku tamamile ürüdükleri de tesbi i ol Eee Li ai eva başında ayakta u- anl şeyler üze — olursa yi istihsal kabili-| yuyarak kazalara sebebiyet vermiş olan sinde uyku şeklinde tece seneki. yeti fevkalâde artacak, ve insanların| tren makinistleri vak'aları da nadir E Bir rikâ darülfünunu laboratu varında talebenin yorulma müddeti öl gülüyor. ler kalem talebenin hare- ketlerini otomatik olarak yi bir az dahi dehilnek izi isi Alğacii ve asla güneş ziyası gör- sari Çünkü şim- dp Harieinde ki. decek vakitleri olacaktır. diki halde insanların u; lan zamanları diğer fizyolojik ihtiyaç- larına ve hayat mücadelesine zor kifa- yet ediyor. mes'ele ile çok alâkadar ol- Edi uyumamak kia değilse de kendi- sine e ve hattâ yürümenin kabil olduğunu ispat etmiş diğer * bir misalde uykuda e Saatlerce, devam eden dans mü rma iştirak edenlerin sa devam di halde uyudukları a üştür şte uykusuzluk iddiasında olan kim- gen uyumakta şaşmı mafih sy ie en ziyade damların. iz > yette yorgunlu! hissini hasıl edip sonra da uykuyu tev: r alar Satikine rnein, Zend di ları da farkına varmadan, yatmadan yumakta ve bu süretle Galilei ye ku yakl telafi etmektedirler. Bugün fenni alâkadar eden ameli mes- kâfi gel: | diğini söylemektedir. kimseler, “erkek ve-k irçok tanınmış kendi çi ile tamamı Öyle kimseler de vardır ki hiç uyu- madıklarını ö ederler... Mestla Bu- dapeşteli Paul Kern on beş senedir üyu- madığını, ve Amerikalı Albert Herkin kerlemeler yapmasile Onun fikrince Edison bu suretle herkes mak, bü suretle hayatta ziyan edilen binlerce saatin hiç olmazsa bir kısmını okumak, çalışmak ve saire gibi Dim Bhylee iaeir balanlar ündp #mektir. Şimdiye kadar fen müddeti adamları. uyku mes'elesi üzerinde pek çok tetkikler am rdir. Çıkan hetice ekseriya sekiz saat uyuyanlar lehinedir. Henüz vasati bir vücudun muhtaç oldu- ğu günlük tamiri bundan az'bir sel te damar. için bir usul o tir. aamafih, Pepee: ü dığı, Dans müsabakası esnasında uykuda danseden bir çift Bir mütehassısm yaptığı tecrübelerde uykusuz kalanlarda kan tazyikinin azal. adale kuvvetinin eksildi müştür. ıl LU yumalıdır? yak!,, denen adam bu işi dört saat u- yuduğu ai Kadar ie yapama- mıştır. Bu gibi tecrübeler dört saat Mali adali © yorgunluğu gidermeğe kâfi Birçok ruhi yorgunlukların da se at Jaşılmıştır. yerine dört saatte giderebileceği am- k, “ öğrenme ve muhakeme has- salarina merbut ince imelekelerin dört Saatte kendilerine gelemediği görülmüş- i : Altr saat uyku bu gibi demaği ka- biliyetlerin yorgunluklarını * gidermek hususünd aha faydalı “olmaktadır. tamamile gitmesi, zekâ- Yorgunluğun nd bütün tazeliğini elde etmesi için ise ykunun muhakkak lâ müddeti azalta bilmek için yeğâ- deri ne.çare uykunun derinliğini arttırmak- tır. esör. Johnson yaptığı tecrübe- lerle daş derinliğinin ne demek olde- ğunu tesbite çalışmakta! uyan fuzuli hareketlerini kaydedön bir aletim vücuda raptedilmesile © yapılmaktadır. Bu aletli çok kişinim çok fuzuli hareketler yaptığını: göster- ektedir. aten hemen herkes uykusu es- nasında sik sık u hareketler a- letten alınan neticelere göre vasati ola- rak 12 saatlerinde diğer saatlere nisbetle daha dakikada birdir. Gecenin baz« azdır. «Yatağın, yatılan odanın havase- hararetinin, - giyilen gecelik, ye- in, zihni meşğuliye- derinliği e -bu hareketler üzerinde büyük tesir- leri vardır. şa in tinin, ii kilimi uyku Derin bir uyku üyüyâbilmek için bol rahat bir yatâk- ta, “bol bir gecelikle yatmak, kolay haz- ekler yemek, Ve fikri boş, bulundurmak, mümkün ok havalı, serin bir odada molur yem. ve işitmenin kuvvetini rn e gönlü rahat Zekâd. delin ge'çal sa da birkaç kişide sayıklama arazı tes-| dir. — kiz a in S5 Bâzı kiniseler gece uykularından 4 yanıp gerinmek ve önlüklü suretile vakit ziyan ederler. lit etmektedir. esnasında yeni- den toksin hasıl mind toksinleri itfah et- imaktadır. sebebile vü- in sebebi ne olursa olsun, Şu suz e ln irler. ki uzun zaman uyku: ohnson isminde bir mütehassısın | kadar uyumaktadır Şu da malümdur) ve derinliği üzerinde yaptığı tet- getirir. Yapılan birçok tetkik ve tecrü- beler bunu ; satahatle bit olunmuştur. Bundan daha entrasan tecrübele, cudun Sie Yörgmniakğiss seat için e kadar uykuya ihtiyaç ğu üzerin- de ni Bu ei yorgun i m bir müddet“ uyu- ölçülmek iki saat göstermektedir. | uyandıktan sonra kendisine “lambayı uypyup ker pa tamamile tesbit eği- p pe ders bir-idmi i di ve bu si ki. indirilebileceği bir zamanıngelec re tinin sekiz saatten alti veya beş saate kaktır. O zaman insanlar ini iki saatten, altmış yaşına 3,00 saat kâr uzatmış olacaklardır. edecekler, yani ömürlerini beş sene

Bu sayıdan diğer sayfalar: