8 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

8 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: VS © id a 4. HARPTEN SONRAKİ AVRUPA TARiHİ. HAKIMIYETİ MİLLİYE ZENCİMESELESİ. : Geçen günkü 'Politilta,,, gazetesinde yeri bir haber vardir Yirmi: beş mil- nci karara lip örMUŞ. 8 TEMMUZ LABORATUARLAR. İREKAİF EYTAM vE i Biyade: da evi Er. 13: 9213 İstenir. ya li li iabetini meydana çıkarmıştır. Yüz a se BEŞİNCİ PARÇA, is eder. Filhakika; Müttehidei 3 m Piyade lin Şaban Şevki EK pid ika'hin zenci! mes'elesii Bur meme! bee 3 tvuli senede yüz üçer, diğerleri iran 318 Yür” zammı 2316-9300 9861 Ays i ii am rlarımır göğmiş Bulmtateadir. b | vağati m yen imiş vE yi ilik İCLETLER CEMİYET i - y Mi: CE sl e İN ee de Mülazim' Mustafa Er 1503-329 Hiğer Geneve'de terki daire ai vi Bare > sre İm bir takim zenci emibt Afrikaya hit İni Harp zamir 2406-930 T4 İstanbul e mi e imi işime ihalesi Birkaç) Tet coriğlerdi Barlar geçenlerde yap İlbade sinülemde imo e İç Mülazim Hüseyin Ef, a ii EE le e çe ee geri öl dayi zerinde all ayla | “(912 Bile saim 250909 < SANS e — ayr > ki italil yaşıyabilecekleri"İir yurda bale Vİ beşi devam pe si ve ayn şerait düikesin bari ne,.militarisme' bağlı kaldıklarına, eski'| ortaya atılmamıştı. htiyaglarr olduğunu: medeni Dpi deicereyan etinekte e iğ Top ayi İzzet ER 108318 i yeni” lerle örtba anböyle pi ; bağ istemi di düne cik Sd > Bunlar, | #2tP azm 2646:980' 10670 Çatalca ettiklerine atfetmek Kiz doğru olmaz. isler Müllet i hükümeti polisi tara hin alti ay zarfında vasat olarak yüz), Jade Mala Ke dila, Avrupa'da: .sulh organiz programında: yer allnıştır. Bir ayilaşmav|, Ulin$ otüz ta alindiğ PN gym e ele e e Bugün Müctekideti Aimerike tabliye: | yu matla varrr Süel ASRİ Piyadir mllesim Türlü BE SEAS enn edi mii Pp a, b ida 12 imi yani bütün Mütte- a Ez «| Mürp zamir 28) Haziran 9350 Adin, evap” verilemez. erika: nüfusunun. onda biri | ark pek bariz Bulunmaktadır. Piyade Mülhztim Riza EE. 1466348 laşmaya doğru terakkiyi e bir Neticeyi kimsenin evelden: görmesi |, zenci arr. “Biran nciler iki: ee gri Mütssese yakında ihşasına ba lan P za: 286-930 6 EE barometre rolünü if i ktur. Gen€ve, hü i cak olan tavak yeti tile Nakil Müslin Yusuf Ziya EK Bull” vadi “olim ilyiimdendi i yea ei eden mühteli£ milletler arat | süse esas Resi ii ele > ve | 101-927 BAP srmn ZE 0980 SUE Buna, sııda bir tek zümre yoktur ki bunlar Ka- Piyade Mülüzimi e EB : 1 ğ Bilir. Fak pa yarım: Kan Birçok ta wz yetişti! rmiştir. i vw . i il di la kiye ola Salişmağa ve ilrilemeğe |ennt sirette. ve kuluçka makineleri e alaz ? Amerika'nın. zenci nü- yetini azaltıyor. resimi ei işer #eSİ Kanz sürati teli en e e rm yade Mülazim: Köz: EE. 7144521 ü i artık e Bir ba-| iler ; har; ie Ki 29-6-930 4611 Hn ati Zencile: yi ia zg: Jaşmalarını: tevessüile inkişaf” li Kikat kaplin Eski: diş ii 5 yü dü da ez Re mark iLe o se. Şe yi ie il mi T. Ki Avrupa: milletleri hakiki tehlikelere | nizmes karı ve kasem Bir pim Tik üm e e rl Gan İak suretile yeni bir seçme ameliyesi m ZN a karşı. kendilerini! emniyet; altına: alabil- |, tıldi: ve mere yz li YÖK yapacak ve Bunları da tefrik edecektir. iz EM si a Harva i ustafa “324 melt için! lâzım: gele âskeri teminat seneden gi kiymet ve miz Cekimi i hem'aytırdır. Zencilerin - Eos yeli faaliyeti amı bir haziran 930 1245: m hakkındâki görüş ki e üç işide| Pi kiti N Fi Bütü dünönilâtindir Mi Zencileri ilk mekteplere de büyük yım islah. mesaisidir. Bu: hus şinci derece terfi ozammı — 17-6-930 m adli ğ bik ehzmmiseç veli ir.” Bin inos cinsinden: ietitede ölmektedir. imiz amsun. korunma sedbirlerinin. eri Ter ii : mize ve vüs'ati' de gi sene zarfında 5,000 yeri ya Mektebe giden 2 sis Bir enci ço- ralli a Binbaşı Osman EF. ii 3 Lai zı yapağısı' Gi ve. ği itibarile. 0 ari ört a terfi zammı 19-6-05) R Şimdi düşük: bulunmaktadır. Binaenaleyir bir | İstanbul. Bü itilarlır Avrupa'da Milletler Cö- | ğa başlamıştır. irmek' ve bir Piyade Binbaşı Ali Ef, 127-311 iadei # teras müstalef or PHP ve hi raftan da yerli ıstıfa ile kaı Ses maaş 30-6-930 o 10471 İsparti miyetii fikrini terakki : larımızın' yapağılarını ıslah e ade Binbaşr Metimet *; öri BE r Hönki am demokrat zümrellrini! ve: firkiaları- | Akşam mekteplerinde' yarn geçimiş yn - sikim örmesi ms bae Kuvw e. eliemmi- er bari siyle si > >. li Mere verdi £ ollarıtnala, esine varılmağa m 53- see yeni müag 3-6-930 Ss Kozan. , veee e İz pr > Zentilere matisus büyük Da ve feni Barn le an kat: Genöve'de' inikat: eden iri tesli- mektepleri tlele alinmaktadir. Ayrı; | den tefrik diline suretile yeni bir sürü: iadeli maaş 1569300360 Ada h Sig fikrim! ime kadar Ga ene santirt metell ve meeiyellesili pe ei Beria Başlamıştır. B Bu) Piyade Ee Kolüğas Mehmet — i di lerle; şi Kİ vasat üçin: santi; ew iülreyi; İessi verebi ir” mi ER. 22-316 izde maaş 236-930 cektir. Biz tarz k dir içi Kalimışardi. fit) Kovaför ie k üre b ee (Me na şeyi Balleğiliz. olnmyamıktır. Kakat dar mevkiine geçineğe muvaffak oldu.) O Kovaför ve tüvaltt mes'tlesi' Amerii kat'i bir a see değildir. Maamafih F e Kolâğasr Melimet inş ve a z lar Fak ; röle Bayam Sik Jâ ma a e pa zihniyetini e istikame. | J2f: Fakat tecrübeleri yı tai de zarüre: kanlar eee z — va d ve mea p” niza ime dir. Bügüm Ha te) Nakliye Yüzbaşı Nürt pi > 325 np » Her terakki: o konferans- | til tazyiki yoktu. Mes'ele müstacel' des teli bare saçlarimı dübeli yuları yapağıları NE ai zammın 1-5-980' 2598 İstanl İndim tesi edilnelitiir | ğildi ve ameli bir ra malike bulun-| ek merakındadir! DER sine bul edilen intceliktedir. Bu! Süvari Yüzbaşı İsmail lila em iie İçi Gönüvre'e akti ipin senelile devamli. zenciler hienür ei yol istiy ie sikir bir ıstifa ile yavaş yavaş bis beşinci: derece farer 15-930 e le : a n ap: devresi) z - G3. ve niiayet BL re Kadar çı-; İstanbul. er emen ile 2 irin le gide e ee e le Piyade Yüzlaşi > Hakler ER 481-325 a arasında alâkaları açıkça ardı. , rast uswilerini: öğrenmektedirler. Sey | y üzbaş yeni maaş 1-5-930 3330 Bolu. İ meydâna çıka: inoslarla. isi. ko- | yunlarında #eçdiylrine il seneden iti! Zx gn Yüzbaşı İsmail Semih Ef. &38l 10745, İstan» “rası Vak ZAYI HİSSE SENEDİ. de Haci dölü” bir Kongrenin vas | nil ziraat ve hayvah' “Bakmak usüllerini öğretir. h rak eyileşmesi e gayet eyi netice, bal Ter alinaca itekttedir. kıdemli: YüzBaşı Sabri BR Bu Göreli mesaisi mi “8 39» yeni maaş 7-5-930 1590 Van. 1927 senesinin şubatında reis Coo- yi öküzün dü Azem beles gibi melitep: dahilinde z ir: | Sonrası var. İmü'y Tevfik. ; 29859 du Yenisini" alcağimdkr sinir ME olitar i olmaları ayrıca şayanir' dikkati; ciler bilhassa" gözet samtarlarda, İ yeti ittisaiye v dıman derecelerile evsafı hil ikemiyeleri tebii ei ime te, Ki YUNAININININNINİN NİN zi D.D: veL Umumi , lar Bunlarin â- aym > aş a pm tanıdığı san'-| ler ii Vekilliğine bildirilecektir. pi e battı üzerinde rms... | Kiralık sıhhe iki am en ma kara tavşanlar, «| iyon ve n ; m ihrag edilecel Mi ek damlar yemiş boratuvar, Ankara tavşanı: ismi ve-' 20:000 Mi 3 büyük oda. fekiinlrdem: Dr. Alain |rilen ve bütün dünyadır Hasan öyle. 2 — Bökişetir — Am Ni Kooperatifin biraz altında: eni in seline dolu T- rinde Biçer istasiyonu civarında kilo- diler. Avrupa'ım: en: Karışık mes'elesi- emi mein pa kimmiş EN ip ve makbul; ella Allen tavan manti 6 dak ihraç edilecek ene basit; bir hesap. işi gibi halli ye mi çi 2 oy © | Okforü'da da okumuştur. Biyevem Be: | Ml ye EE RAY e s3 m Mi vin 5 ” : : İdin. Avrupa'din zeniğin çocuklarımın iç şehir ilim keserin. e eleyi (kül) halinde halletmek için teş: ANKARA ZIRAAT MEKTEBİ MÜ:| gi. Me toaverço ai bir düstü | metli eşya yapmak için istimal Gilles sakınan akatilacak: 10000:M. 3 Gi riki mesaiden' çekinmiş olan bir devlet BAYAAT RİYASETİN:| oyan po gbü ia Pr. Motom-iey. | bu tavşanların Map yağ seni 751 — Etkişehir — Ankara hattı üze- tarafindân: yapılmıştı: Amerika, Avru-| DEN: dükt bi, ayar satılin iz Amerika'yı alâkadar eden Ankara zirat mektebi ve Jâboratuva. | mes'öle: il. meşgul: olmamasını. istiyor |! Bi iğ du. e mukabil altın Hermann madalya- |» aliştir. “e ve Va gibi eğnei liderleri Ameri- Milletler Cemiyeti hakkında! yapıla- cak: herhanği: pe edilmektedirler. mühim işlerle He Teketi- Ea öm istasiyonu civarında» ear imi ib servet km bilemek veli izde tamimt pe kain ak 10.000 . 3 balast İneklerin süt kabiliyetleri: — Konya © hattı üzerinde ire mevcut sütlü inek- Sili iş varın 307 inci ii basit eslöme' şerait dahilinde ver: Kilometredeki. taş ocağından çıkarılacal Tarim sadi e see e ii Bütün Amerika'da ber sahada zenci! dilleri lt lit. ve gd rrnler 15000. ME 5 bala tesbit - : we yevmi' iiale 20/7/930' sali gönü saat | serbest meslek erbabına; tesadüf edil romen 6 — H e Eskişeh e Hatt zi “meyli üre sifant mektetiisdir mekte, zenci'bankalârr ve mali ticari ferm ve: çok güzel! biir surette üzerinde 258 inci kilome mai aş Milletler. Cömiyeti öhceleri sadice mtiratetiesibiğ yapa ilan ş im ” irndi yn pa yay gl ocağından ii AM küçük millelerin bir.cemiyeti — id iler. Bir zenci: satınalma Kooperatifi yet iy ür boğa: vardi Bundan: bas: Yukarda yazılı alk 4 ocak» 1924 senesinde Büyüle mi i Amerika'nın zencirleme dükânlarile re- ilanda: melezi bir ki ki tan gikierelcali ei . e haa zarla Jetler dö Gönevre'e : ANKARA VİLAYETİ MİLLE EM.) bet mektedir yo le y ayrı: münakasaları 21 & “0 ES o alna İRLÜĞÜNDEN: fak olar senciler ter e in saat 1S den LK Her a ie vendilrini ayni *ya'nın Mülletlör * Jlolamamış seviyedi” tanıtmağa bi ışlardiri. Biw zencileri" fena: hal- “İ yapı tir | cel müessesenin tarihinde yeni bir devrin i ilan ae 130 başlangıcıdır. yazlir ârasındâ Bir uçurum teşkil mâni teşkili etme! leyli, kadar münak: hes iyii Almanlar: Milletler Cemiyetinin iç- ik Büzrikeisadi" dal iiZmilyon münevver, bk ba yabancı an emdi. vi le e timalarınas ehemmiyet verdiler Dan RE | Baş olması Amerika için halli bir mes”: * İkabilinde Ankara ve Ha rpaşada! Sönsikln Un uymaz Se “ —— Konya'ya ait olanları ay” İse içi ni yaşanması. “güç bir» vatan haline m Kanya edebir

Bu sayıdan diğer sayfalar: