16 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

16 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a Bencit z e. istersin ki anl: ley var, evet hakkın var. An- kın yin keşfedemezdin. Ne müthiş| e iri göz yaşları dökü- © Gece Yarısında E hmeğ. HAKİMİYETİ MİLLİYE. MÜTEKAİDİN EYTAM VE ERAMİL MAAŞLARI Mütercimiz Nahit Sır (Baş tarafı Tinci sayifede) Süvari miralay Yusuf ie B. Bur Şmit dedi ki: valinden resmi senedi 30 — Beni dinle, bana her ne istersen Bü ağustos tırsın, fakat öylü; En 930 aytar imlağ Ali Di İsi — Şi evelinden çok sakinim.|10 Rek os 930 Anlattıktan sonra bütün bütün sükün| © Baytar miralay Yusuf Kâmil B. İs bulacağım. Beni an mencdemez-| tani tanbül emvalinden resmi senedi 30 5861 geleceğinden e-| 10 ağustos 930 Baytar miralay Ali Rıza B. bae in, Şınit ayağa bread emvalinden resmi senedi 30 5939 10 ağustos 9 — vr musun? yata üralağ ARON ek B. İs ir, bir lâhza son-|t smü se mi Fakat dip heyecanlan-İ nedi 30 5725 © 12'ağustos bin “aakta devam etme, yoksa giyinir ve 'iyade miralay Celal B. İstanbul em Sammy yemek yemeğe giderim. valinden resmi senedi 30 5933 o 13 a- Matbaha döndü. bum. a bozt| Zustos 930 | i tabi i anlamak ii öz k Süvari kaymakam Hüsnü B. i iâk kesilmiş olaral dolaş- | Eskişehir o emvalinden resmi (o senedi e ey pata savup|30 5910 O 10 ağustos disind: Oda- ü y İsmai İstanbul Bl İ-İ Üsküdar emvalinden 30 5909 10 ağus çevirdi. |tos — İşte şimdi emrine amadeyim. Ne-| © Piyade kaymakam Tahsin B. şehir emvalinden resmi senedi 30 592 10 ee 930 iyade kaymakam Sedat yanim emvalinden resmi senedi 30 10 ağustos 930 'söyliyeceksen bana söy! Forestiye elini göz kapaklarına gö- — Aydınlık sana dokunuyor mu? Forestiye mırıldandı: vi Dokunduğundan değil, Sana söY-| O Piyade ka Ahmet Hamdi B MN e e ae yy İstanbul emvalinden resmi senedi 30 BŞ ös 5956 © 10 ağustos 930 Levazım kaymakam Yusuf Zıya Bey rsa emvalinden resmi senedi 30 5725 termeğe razı, Şmit hiç olmazsa koltuk- iemonde ta Ma şayani dikkat Yıldız hatırasını -İ det için yerleştim, | ğa mukt ” a ana olm şu süretle!,. r: Amerika'da bulun Sa içi buld. Bu 12 ağustos 9 Topçu kaymakam Hilmi B. İstan- kahramanca riza göstererek bu koltuğa Si lind di ağı Eski- il tı B. İstanbul 16 AĞUSTOS 30 6021 14 ağustos 930 Piyade ka; Hüseyin Hüsnü B. İstanbul emyalinden 306024 (14 ğustos 930 Piyade binbaşı hafız Hamdi Et. AF- yon karahisar emvalinden resmi senedi! MALIYE MUFETTİŞ MUAVINLIĞI İMTİHANI. «31 ağustos 1930 da yapılacak Maliye Müfettiş Muavinliği müsabaka imtiha- nina ve istiyenlerin, memurin kanu» dördüncü maddesindeki 305942. 10 ağı iz dei mada Eşer dörtten aşağı Piyade Pisi ak EE Tej,, eN ie unmamaları emvalinden 30 5961 12 ağustos 930 ve io ie birinden mezun * Süvari binbaşı Sami EF. Bayi Ks b valinden resmi senedi 29 7203 Sa İni talip olanlar 25 ağustos 1930 ğustos 930 z Sile silen vee İğ meg ya si Ankarada Tg Tettiş Heyeti Reisli t - ramürsel emvalinden resmi senedi 30)” e e e e leme Di eklerdir. İstidaya şu vesikalar rap- Piyade yüzbaşı Sıyami EF. Ri Hayda GZSERRİMA 2) Nülus teskeresi sureti ve ükamet- a ağündz Si ah adresi, 2) Kendi ni kıdemli yüzbaşı Arif Ef. An ia :9 — sevalinden resmi senedi 30 5872 7102 dair veya tecil edildikleri 13 ağustos 9: X askerlik miyie verilmiş bir yağ Piyade yü. sek Mustafa Nezih E£. 4) Mekte i e emvalinden 30 3430 yeti mutazammın tasdil evrakın noterlikten musaddak saretleri pr kıdemli yüzbaşı Mustafa Ef. de verilebilir.) 5) ei bulunmadı- hekaye 4 Zina ve yolculuk yorğunluklarına daya- İ nabileceğine dair eği doktorlu- vel Hasan Zihni şundan verilmiş rapor. len evsafı haiz bulunanlar tah- Ür ai, 14 ağus Y. mülazimi EF, İn in 29 4255 ği riri ve şifahi iki ie EE iz mülazimi evel Şerif Ef. ie İL ni edi. e ANN | ve bunda muvaffak olanların kes iti. & da Ankarada yapılacaktır. İstan. | buldaki imtihan için İstanbul Defterdar- rf 3 muamele memuru Ah- met Niyazi B. İstanbul Pan emva-| Mü gi 0 ize msi Ka mü- 930 İ ğustos Sınıf 6 © muamele memuru Musta- ee PROGRANI: Adil B£. İzmir emip resmi se| (1. İKTİSAT: Servetin istihsal, teda- nedi 30 5882 © 14 ağustı vül, in ve istiklâki Sınıf 5 © hesap memuru 8 Ef. İzmir emvalinden resmi 3882 14 ağustos 930 bahisleri, nl 2. MALİYE; Maliye ilminin nazari 30 kısımları, Devlet masrafları, butçe bahi ve istikraz, Türkiye yerleşti. Kendi kendisine diyordu ki: rimi giydirip süslerlerdi. Bn ve an- “ — Buraya kimbilir ne kadar müd- nemle onlar gezmeğe sina Lâtif günt Yarın fabrikada yaman bir halde olacağım.,, azla bir eseri tali olmak üzere de;! her halde iki üç içinde hizmete başi pastacıda biraz otururlardı. Vazifeleri- mi yapmak; lama |; ne Bem olan yn İdi. üçük bir inşaat mi e ise kapısına me ei Muai- onlar kendisine: i d ken-' o; dine bu kadar endişe .——. ha'ketmek- Hmlerle konuşurdu ti ka- rd, kömür e a derslerimi hazırlamak için) ze leri, umumi kredi Eczacı Ahmet Rıfkı Et. meni iie mesire v5 ti emvalinden : ve tahsil ie muhasebe 930 — ez kanun: ME ZABİTAN EYTAM KISMI. ki vasıtalı ve vasıtasız Sçme ve tarh Müteveffa Ferik Hacı Emin Paşanın tahak! ve tahsil şekilleri, muhascbe wvcesi Şaziye Hanıma ait senedi res- ve varidat teşkilatı (umumi malümat) 11 ,8 ,930 tarih ve 30 460: AP ve HEND' Müteve: Beyin tenasüp, faiz ve iskonto, yeni mikyas! * Zeki Efendiye ait senedi satıh halar; Ki. 8, 930 tarih ve 29 9429 | kaymakam Mustafa ize mileri ESE: Kesirler, #fa kaymakam Ragı oğlu Ahı acim mesahaları. resmileri iiteveffa RET USULÜ DEFTERİSİ: Esaslı ve e malümat. & 5. HUKUKU İDARE, edi MUHA en Şe KEMEL ii USULÜ vw ji AT, KANUNU MEDEMİNİN davi MENKUL TASARRUFUNA MÜTE- Mei zevcesi Nadire Hanıma Metin Dem Mithat Be 21 Zehra Hanıma ait senedi resmiler 2645 ş *'m 8 5 işi s RE — 3 y Ss L senedi 6. FRANSIZCA. resmileri Me tik ye 9 Mel Valentino wi Sisli Küpe filmini çevirdim. Hatırlıyorum ki bir sabah Ri udalph Valentino beni otomobille evime kadır Ve a e rden biri Rudolph Va- sin Bul ie si gibi derhal eta kei u sanatkâr bütün takdir- wi irları kı geldiler ve otomobilin et Vi sardılar, Herkes imzasını istiyor. du. Zavalir Rudolph bir saat kadar im- za koymakla mesgul oldu. Bir kaç istiloj boşalmıştı. B. a yolumuza de- vam beş irüst bi ir hi: Lİ li TABİİ, siri t Nuri Be Di COĞRAFYASI ve MALİTARİHİ Velantino nazik ve i vi rn Ben kendisine ebediyen msd- anım. Sinema ze bana Tari eylikleri hiç bir zam; unuta- cağım. ia şte sı ki Te Valenti- no'ni hi henüz tir. hur Şe arasira onun met olmuştu, Şmit olmuştu. Bu|, i i — — . NU zarası öyle bazindi ki hemen masa- e — > Sİ BR kada başma gelmek için alnımı bir sa- , 8 5 e kârların ber RAM Saliyeleikei od ö si ein şİ Müteveffa binbaşı Hacı Öm Beyin Bu imtihanlarda muvaffak olanlar ep ei dalinda e z İkizi — Hanima aft senedi Sölenkter all Göre elliye tai. SR | renginde bir gök yü- ye 29 278 ve Sönm sak bir sesle, solmuş iattığı ei © ndi kendine ah? is li «muş gibi bir eda ile Förestiye konuştm | venin hüzünlü camekânı: bir veni İz 8 00 öner di a ğa başlamıştı. İiçinden insanr çıldırtacak derecöde Mütevtffa binbaşı Bekir ösal eter öE daimi olanlar üçüncü İlk önce yarım kulakla dinliyen ai bit saatlerde boru sesleri hazin kalk bo- |, ai iemie a denepi çmiana ire 210392 kendi kendisine demişti ki: İ ruları, talim boruları, nöbet boruları, | resmileri 12, 8, 930 tarih ve 28 7134 * — Eyvahlar adamcağız baş. | yat boruları aksederi abus duvarları.) o Müteveffa yüzbaşı hafız İbrahim Be) KUTAHYA ÇİNİ İŞLERİ TÜZ himen başlangıcından ( başlıyacağı| Ve bu yat borusu çaldıktan sonrada yin kızı Fevziye m ait senedi res- ANONİM ŞİRKETİ MECLİSİ İDARE- benzemiyor. oAnlatacağı (o şeyler ie) erim e Deil eri Maama. ;mileri 10, 8, 930 tarih ve 29 5291 SİNDEN: pek eğlenceli | şey nzemiyor. Mi Sal > miri SL Kütahya çini < türk anonim e Kadere riza gösterelim. Şayet uyu- insan mukayese edebilmelidir. Başkala.| “<9 ait sene 8 İ keti heyeti umumiyı Me : n — bunu elbet de farkedecek.|rımn baktiyarlıklarını bilmek lâzımdır. )eri 10. 8, 930 tarih ve 29 Sili muzunun 28 inci günün saat onbirde Kü Kü- ği iy Müteveffa yüzbaşı Mehmet i yada şirket fabrikasında fevkalâde 9 'e umarım ki buna hiddetlenmiye: derin içini çekti. - i 1z1 Münevver Hanıma ait senedi r* k içtimaa davet uk ise şi nisa cek kadar işi ileri götürmez. Sonra devam etti: z 5 ; e 10, 8, 930 tarih ve 30 3104 vi ekseriyet has geni Mahaza, bü husustaki korkuları zait-| | — Sana bir itirafta bulunayım mı RS amam isini nl ti Bu gecemin her dakikası kendisini Kâfi dercede yaşamadım, yahut hayatif A kanma zit senedi yes) 930 senesi eyltlünün 30 uncü salı günü e e a ve Ka ileri 10, 8, 930 30 MMJA t 11 de ikinci bir ye edeni lardı. ç di. Bir epi mesela ei kolay- vülia yüzbaşı Miri, Beyin oğu Ta dün imecdaralu sö Binibli üriğentiye sin ga eye kii e ee ğe EE Spa Mi diya sik sai İNEN olim oi ömerli” pe ol i i RE ni te ana kad ilk karşılağ- | miseri 10, 8, 930 tarih ve 30 1667 dukları hisseleri İstanbulda Türkiye Sa- mada sendeleyip ŞE Senin daima Pp temali Haklı i ve Maadin Bank: itahya- tu. Diyordu elitin hatırladığı en eski sac e deği Bu garip sual Mi Mz len iyorlar. lentino'nun zayi bi bei gy ile çevirdiği Hacienda R: den bir kaç —. i karilerimize şa ediyoruz. eleri kten son- hatırasını yağ Rudolph Val manlar er iz olmadım. Beş yaşında; en kerrat cetvelini bildiğim için ebe- > Pahap sindi veynim benimle pe idiler. O va-İ O yirmi bin frank kadar Ge irat. ran ve hattâ azıcık öfkelenen Şmit; ve Küti da şirket fabrikasında muhafız Celal Be ye teslim ilmi di ape gö eN Salahattin Efendiye ait sc 10, 8, 930 tarih ve 30 ie kağ er Ali Be-! senedi yin oğlu resmileri EE ez ve yi 1937 Xi zbaşı Tevfik ii oğ i gördü ra Helene Shlapi 'nin Rudolph Valen #ino'ya karşı olan alâkası daha sea İs ödeyicek olduğumu bir bilseydim: Pa-' Şimdi bu bahsedilmeğe bile ie mer sonra kız kardeğle-İ , lu EE Fendiye âit senedi 10, 8, 930 me ve 29 9794

Bu sayıdan diğer sayfalar: