2 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

2 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: On birinci sene. BŞ SALI 2 EYLÜL 1930 Her yerde 5 kuruğ.. Gündelik. SIVAS NUTKU. Özlü edebiyat, yüksek hatiplik, biraz hiciv, son derece haklı ve o kadar kibar, fakat Sıvas nutkunun hepsinden üstün m bir fikir eseri olmasıdır. Bu eserde aklın s. si kalbin sesine arğamk, aka onu her zaman hükmü altında tarak çıkıyor. edi sekiz senedir ene e üm in nu ancak bu işle: emi Çalışmı ve başarmış bir ai tün tesellisi ve şerefi lay le maz, me olitikanın bile hürmet| t vardır. iş i k ii MUHTEREM <Zannediliyor ki şimendiferden vazgeçmek pahasına | "vergiyi hafifletmek tılsımı bu milleti baştanbaşa teshir edecektir. Böyle ümit besliyenlerin yalnız ken- | dilerini aldatan hayalleri rikkatimi tahrik edi, liler İSMET Pş. SIVAS'TA BÜYÜK NUTKUNU Si Politika. . DOĞRU SÖZE NE DENİRİ Ağaoğl u Ahmet B. "Serbest im sanlar ölkesinde..,, ismini rafı bir eserini tefrika ettirmektedir. numaralı öteki daki hikmet: ie ei olduğu gibi naklet im: “Dalkavuk ve yaltak büyük adamlara arkalarını çevirir” ler, alaya küfre, hücuma başlar” K., s3 Bir not olarak bu fıkraya ekli- yelim: Bunlar arasında taliin dönü” şünü eyi hesap edi Dalkavuk ve yaltak adamlar, yal- nız doğruluktan, dostluktan değil, bil kıldan d. k mali KAN KUSANLAR., Sıvas nutku memleketi ta ca- ından sarstı; Halk Fırkası cüm- cümlesi bir günlük gazete için baş- Iı başına servet idi. Mu halif gazeteler ne yaptılar, bilir misiniz 1» ui yazdı: “Sıvas tren: kazanında türk haznesini yaktı: kavlermdan altınlar mütahit tor- ÖYLERKEN, Nutku korku ve hıncından gaze- örme Fim Bile; türk tehlikesi- in ıvas nutkuna cevap vermek için, Türkiye halkını si oan in: k andırmal “imaret EE | bebe asgari yaşama a dır. Karş “sy Halk Fırkasının bir ei r borcu vardır: Bu fır- kanm Mene memleketin e en en k bile cek olan Sıvas nutkuna sebep ol v 2 .muştur. Sıvas nutku Halk ie cümhuriyetçilerinin yolunu bul dıran bütün sisleri e süpürü bir ışık olarak Surasile ii ih RIFKI ii M. PANÇEDOREF'İN TEBRİKİ İstanbulda hazinei evrakta tetkikat- ta bulunmakta olan Sabık osmanlı me- buslarından M. Pançedoref tarafından Başvekil Pş. > lerine 5 tek graft çekilmi; z “Gelecek ii Sir hür, takil, rahat yaşamaları rica ederim.,, BAŞVEKİLİMİZ IRAK BAŞVEKİLİ İLE GÖRÜŞTÜ. Fesat Unsurlarınm Faaliyetleri- nin İzalesi Ve İsabında Tedip Hareketleri Yapılmasında Tama-| - iyl Mutabık ama Irak Hi Pş. Hz. miştir. Hare Vekili Beyefendi ge ie Hz. ve Hariciye Ve- Gazi Hazretlerinden İsmet Paşaya. — ÜK GAZİNİN TAKDİR, EKKÜR ve TEBRİKİ. Yalova, 1 (A.A.) — Sıvas die asebe! Bun. işletmeğe 1 müm: le taşvekil İsmet Pş. Hz. tarafından e ilen telgrafa Reisicümhur Hz. şu € İ bı telgrafla göndermişlerdir BAŞVEKİL ISMET PAŞA HAZRETLERİNE. tavazzuh et CEBECİ'NİN PLÂNI. PROFESÖR YANSEN CEBECİ. NİN DE PLÂNINI GÖNDERDİ. esinde neşredemiyen “bu gazet- bari okumuş ydı; bakınız n v e nesi var, ki treni el m de ın yolda ei Ankara'dan şu telgrafı almış: s'a gidenler şişe bira, 46 Profesör Jansen, şehir si nda en mühim nokta ğer Yenişehir arasında darüldü ale» b ve muallim ikametgâhları ri e nın taayyün etmesidir. çi ye gör Bu ne rah ei bu ne vicda arlığı, dilenci gözü. Sıvas mm kazanında türk ha: nesini değil, bu kuru talaların i 25 mit ve ihtiraslarını yaktı. GAZETECİ GELİYOR. e Bu müla kati Türkiye ve kirizmsd inkişaf etmekte olan eyi ü | dostluk ve iri Bili münasel he batınan da- ha ziya zaf ie görüşülmüş e Bkm Kült a yi- ni unsurlarının a yetlerinin Hem ve icabında tedip ha- eri yapı! üdürü Kemal Aziz Bey misa- fire refakat etmektedir. epi mary mesai ark: eyl la ve istiklal aşkından im Zat Den ei bulünmuş ; ola pini kendine has fe- ğ imendifer kemizin Sıvasa varması - müna e bı da da elde ölen pale eme a idrak ve kabiliy: isi bike hü meli v takdir mesaisinin es€- e karen muhahbetkir hislere teşekkür eder v. uvaffakiyetten ii Zatı Devletlerile adaşlarımızı tebrik ve ola arm Kü İymağ an burada arsası olan- 'enniyeye müracaat ederek greniüelerini beklemekte- 17 sariyer dir vok RKÂNI HARBİYE REİSİMİZİN YEŞEREN. Büyük Erkânı Harbiye Reisi Müşüs Fevzi Pş. Hz. Ajansımıza Şu silika 'Son Pos: ki mn yazıyor: e onda Kar ie meme ekini e de maalesef işidemedi Zekeri ya Beye ele İki e şinin pişi susi konuşma; - | kula ık misafiri dinliyen üçüncü i- dama Amerika'da ne derler? Yarın öbürgün bir evin içini » gece vakti yabancı birini tutacai > Jar. Telefon, düdük, Gazi M. Kemal göndermişlerdir: ge “Mü ika: des yatammazzı ve ve hş telaş > la: Tutulan a hbiriyi; nü ın büyük zaferin yrl — yi m Sebetiyle b birçok makamat ve zevatr âli- abı, diyepek, yenin resmi ve hususl ün ayrr kalabalın ein ie kadar herkes ıkı para çantasını , tutard”, ———>- m — YENİ HÜK MAKİNELERİ. Posta idaresi bu sene yeniden elli| 1 leri İHük makinesi almağa karar verdi. k Ni me le kabel. İ teşekkür, min Ajans vasıtasiyle iblağını rica ede- rim efendim.,, ie EE BASVEKİL HAZRETLERİNİN SIVAS. NUTKUNULBİNLERCE. HALK İFTİHARLA. HEYECAN VE TAKDİRLE DİNLERLERK EN; ( Lütfen Sayıfayı Çeviriniz içleri: * döksünler, dedi. Vekil ile muha” rir ara ii S3 birkaç söz oldu:

Bu sayıdan diğer sayfalar: