2 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

2 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 49ci yıl e sayı 454 Satı 2 9) 1930 Eylül V-A-K.I-T ın İkinci tertip Hedive kuponu: No. 3 İzmir-Lozan-Sivas.. Dört günden beri tren içinde- yim. Dört gün içinde Sivasa kadar gittim, geldim. Sivaslı'arın “demiryolu bayramına, iştirak ettim, Hakikatte bu bayram Yalnız Sivaslıların değildir; bü- tün Türk milletinindir. Çünkü siyasetimizin Sivas'ta kazanmış olduğu zafer yalnız bu havali halkı için değil, bütün Türk milleti için ayni. derecede kıy- meti haizdir. Bundan yedi sene evvel Istan- buldan Sivasa kadar gidip gel mek için yirmi, yirmi beş gün devam eden uzun bir seyahati göze almak lâzım geliyordu. Halbuki şimdi artık bu seyahat için sadece dört gün kâfidir. Aardaki asgari on altı günlük fark milli ve iktisadi hayatımız için kazanılan mühim bir kazanç- tır, Daha doğrusu dört gün evvel milli hudutlarımız içinde bulunan (Sivas) vilâyetimiz Avrupalı Tür- | irat ettiği Zaferi intibaları kiyeden ziyade Asyalı Türkiye- nin bir parçası idi. Sivas istasyo- nunun açılma merasiminden iti- baren artık bir daha ayrılmamak üzre bu vatan parçası da Ayru- palı Türkiyeye çelik bağlarla bağlanmıştır. Bununla beraber İsmet paşa nutukta demiryolla- rımızın Sivasa varması © peticesi olarak memleketimizin heyeti umumiye itibarile kazancını daha mutedil, fakat kat'i bir şekilde bülâsa etmiş : “Bugünden itibaren Türkiye. bir misli (odaha fazla kuvvetlendi.,, demiştir. Türkiyenin düne nisbetle bir misli daha kuvvetlenmiş olması yedi sene içinde adeta (14) mil | yon nüfuslu Türkiyenin (28; mil- yon nüfuslu bir memleket haline gelmiş olması demektir. Bukadar büyük bir zafer silâh kuvvetile elde edilen büyük zaferlerden küçük değil, belki daha büyük- tür, Bunun içindir ki Sivas 'istasyo- nunun açılma merasimi (İzmir)in kurtuluşundan ve (Lozan) -suk- bünden farksızdır; bu hakikatı bizzat Sivaslılar çok iyi takdir ettiklerini istasyona - kurdukları büyük bir takizafer üzerine yaz- dıkları bir lâvhada göstermişler- dir.' Tarihi bir kıymet ve ifadeyi ihtiva eden bu lâvhayi makale- min başına koymakla beraber bir kerre daha burada tekrar ediyorum: Izmir —Lozan — Sivas ... ve daima ileri 1930 Sivas seyahatinden aldığım intibalar arasında hakikaten beni sevindiren bir nokta şudur: İs- tanbulda bir takım poletikacılar arasmda çok. garip itirazlarla karşılanan demiryolu siyasetinin Sivasta en basit balk tabâkası arasında bile tamamile candan » insanlar . ve dalma ileri anlaşılmış , olmasıdır. £ Vilâyet dahilinde resmen ilân edilmediği bâlde sanki esrarengiz bir ses ” ber tarafi dolaşmış, Ankaradan Sivasa giden ilk treni görmek için en uzak köylerden birçok gelmiştir. Bazıları elle- rindeki bakraçlar ve bardaklarla: “ Buyurünuz efendim, Türk -ay- rahı... Türk ayranı..!,, diyerek yolcuları ağırlamağa çalışırken diğer birçoklarının İsmet paşanın penceresine doğru koşarak ve: « Yüşasıb 1.” Yaşasın..!.! » diye el çırparak haykırışlarını gördük” ten sonra insanın göz yaşlarım tutması bazan güç oluyordu. Hatta bu geniş Anadolu gölleri içinden geçerek ilk defa Sivasa giden şimendiferin * hiç: olmazsa düdük sesini duymak için çocu- ğunun kollarına dayanarak ihti- yar bir zavallı kör'bile gelmişti. Bu manzaranın manasını duyma” mak için bir insanda kalp göz“ lerinin tamamen kapanmış olma" sı lâzımdır. Mehmet Asım

Bu sayıdan diğer sayfalar: