2 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

2 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yükek mühendis mektebi kay- dü kabui muamelesi: | 15 Agustos 930 tarihinden itibaren başlanılan Yüksek mühendis mekte- bi kaydü kabul muamelesine Dolma- bahçe civarında Gümüşsuyundaki mektep binası dahilinde her gün sa- bah saat ondan akşam on yediye kadar olmak üzere 18 Eylül 930 ak- şamına kadar devam edilecektir.Ar- zu edenler bu hususdaki şeraiti biz- zat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de istiyebilirler. p—VAKITın A Küçük ilânları Her gün neşrelener ........ Tarife ......... Defterdarlık ilanlar İstanbul Zat maaşları Muhasebeciliğinden: 1 — Bilimum maaş tediye şubelerinden tekait, yetim ve duk İ pre eN yoklama ilmühaberlerinin alınmasına 2 eylül 930 | * | itibaren başlanılacaktır. 10 eylül 930 ; 1 Defalık s0 ; | nn v W y çarşamba günü i-3 yan — w: | — Kadın günlerinde erkeklerin ve erkek günlerindi Ş#o20y yuz i;8 | n m yapılamaz. Mane mini ;4 a 75; | — Yoklama muamelesi müracaat itibarile sıra No. sile $ ihtiyaç kalma; i : | lacağından sırası gelmeden hiç bir kimsenin yoklaması Yapi» : cena Kader ( give 100 ; İ 4 — Mütekaidinden devairi saireden ücretle müstahdem olanlar | 3 /? “/4) ilân edil- : | yoklama ilmühaberini mensup oldukları devairden aynca tastik | * üzere makin ç | ; ir. $ Abonelerimizin her öç aybğı kin $ — Yoklamasını icra ettirecek her sahibi muaşın yedinde 2 ir delan maccaneni : | bulunması icap eden vesaik berveçhi zirdir. $ | 4 san geçen Minla İalu bn | 22 Maaş cözdan > : içim 5 er kuruş zammolünur. ; > : .......00. 044490000001008 Nüfus tezkeresi Kiralık — Satılık C — Resmi senet (Resmi senâdi bir m — pe ni le numara eli aleme ve verilen et zarfında yoklamasını aptırmıyanların maaşları maaş tediyatının hitamından sonra kabul ve maaşı ita edileceğinden her sahibi maaş mutlak surette işbu sekiz gün zar- fında yoklamalarını yaptırmaları için istical göstermelidirler, 7 — Maaş cüzdanlarında her sahibi maaşın fotoğrafı mevcut olmâsından haşi ilmühaberde fotoğraf ilsakı mecbur! değildir. 8 — Şubelerine gelemiyecek derecede rahatsız olanlar yoklama ilmübaberlerine heyeti ibtiyariyece meşrubat verdirilmekle beraber Ayrica polis merkezince tastik ettireceklerdir. 9 — Mahalle heyeti ihtiyariyesinin nazarı dikkatine: i A — Ilmühaberler mutlaka tekmil heyet tarafından mühürlen- m bulmacalar. Şayet azasından birisi bulunmazsa esbabı ayrıca B — Babasından maaş alan kız ve oğlanların doğum tarihleri Yetlerindeki Nüfus tezkeresine göre rumi ve arabi olmak üzere olarak ilmühaberlerde bercedilecektir. “ 10 — Yoklama günleri: Eylül ikinci, dördüncü, altıncı, sekizinci günler erkekler, » “Üçüncü, yedinci, dokuzuncu ve onuncu günler kadınlar İ Müracaat edeceklerdir. İ Maarif vekâletinden: İ Mekteplerden mezun olan çocukların velileri evlâtlarını gönde- i Pecekleri mekteplere dair malümat almak hususunda bazı müşkü- lâta tesadif etmektedirler. Maarif Vekâleti muhtelif mekteplerin | şeartları hakkında tenevvür etmek istiyenlere icap öden (İ Malümatı günderecektir. Arzu edenlerin vazıh adres ve teahhütlü | mektup pulu ile vekâlete müracaatları ilân olunur. soak Seyit apart. No: 5 vemüştemilârı müceddet satılıktır. İçindekilere müracaat Müteferrik Hakkı Beye mürscastarı. Telef: 2038 —— m — Müracaat evi — Her işe mu tahassıs memurlar 'sevk eder her şeyde Azami teshilât gösterir. Aleksiyadi han Galata, müessisi Ferit Yapaca Kiniz. musmeleye göre ayda 90 Viradan fazla kazanabilir siniz İstanbul dördüncü Vakıfban içinde Ünlenkol Tesriar kibat, her fisandan tercüme, ve emlik icar ve idaresini kabul eder. Galata Kredi Jirone Aleksiyadi han Büyük Tayyare Piyangosu “1 Yelkenci wenuri | 2 inci Tertip Zinci keşide 1l le ta Eylül 1930 da. : Vatan 3'Hiy | Yevmiye “5,, kuruş vererek zengin olmak isterseniz: r mb İ — TAYYARE PİYANGO BİLETİNİ Zİ man ALINIZ m a Trabzon, O Sürmene, ve Büyük ikramiye 35,000 iiradir. ğ Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. Rize) ye azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Yel- kenci hanında kâin acentasına müracaat. Tel. İstanbul :1515 Mere Biçki dikiş dersleri — 18 se nelik tecrübeli usullerle ders almak İste- yesilerin Divanyolunda Biçki yurdunda iri me e EMER Müracaat evi — Her nevi w Apartımanımı satıyorum — 'Tünelin üs başında Şahkulu Deyirmen Beyker apartmanı karşısında Haa Satılık hane — Şehzade başında Çükurçeşme yanında Taşhan arkasında Marmarsya nezaretli 9 numaralı beş oda kargir hane e e ra e e sea SM ağir Rp ğin. a Seyyar Türk memur istiyoruz mam 9 . VAKIT 2 Eyisl Devlet Demiryolları ilânları Bakır, pirinç, kurşun, çinko lavha ve çubuklar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 13 birinci teşrin partesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak» kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komi» syonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilirler. kO Muhtelif çiviler, perçin çivileri ve galvenize saç kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasâ 13 birinci -teşrin 930: pazartesi günü saat 17 de Ankarada Devlet demir yolları idaresinde yapılas caktır. İ teminatlarını aynı günde saat 16,30 a kadar münakasa komisyonu I kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. » »x 1000 ton yerli çimento kapalı zarfle münakasaya konmuştur. Münakasa 15-9-930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev- let demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 kadar münakasa komisyonu kitipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler | münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka- İ| rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edilebilirler. Bakkallar cemiyeti idare hey- etinden: Bakkal esnafının nazarı dikkatine: Görülen lüzuma binaen cemiyetimiz kâtibi umumisi Ahmet Fethi Beyin vazifesine hitam verildiği ve cemiyet nama vukubülacak müracaat ve sairesinin cemiyetçe mesmu olmıyacağı esnafımızın malümu olmak üzere ilân olunur. “Ankara maarif müdirliğinden: Bedeli keşfi 27500 lira 27 kuruş olan Ankara merkez İsmet Pa- 1340 — Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat a şa ilkmektebinin ilâvei inşaatı 11/9/930 Perşembe günü saat 15 te “ihale edilmek üzere kapalı ze rf usulile mevkii münakasaya vazedil. in inşaat mühendisi ve ya mimar olduklarına ve bu gibi inşaatlarla meşgul bulunduklarına dair vesail ibraz etmeleri lâzımdır. Talipler muvakkat muhammenenin “o 7,5 letini ve ya kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvili ve yahut Borsa fiatından 9; 10 noksanile diğer milli esham ve tahvilâtı muhasebei hususiye müdürlüğüne tevdi ederek makbuzunu teklif mektubunu havi zarfa e her ikisini ikinci bir zarfa koyarak he- yete tevdi edeceklerdir. İhalenin uhdesinde tekarrür ettiği zat tarihi ihaleden itibaren on gün zarfında teminat miktarını 4, 15 e iblâğ ve a mukavelenamesini Ankara Noterliğinden dört nüsha olarak tanzim ettirecek ve inşaatı mukavelename tarihinden itibaren 91 gün zarfın- da ikmal edecektir. Şartnameyi görmek istiyen taliplerin her gün ida- remize ve yevmi ihalede Encümeni vilâyete müracaatları. Ankara maarif müdürlüğünden: Bedeli keşfi 31469 lira 48 kuruş olan Ankara merkez yeni ha- yat ilk mektebinin ilâvei inşaatı 11-9-930 perşmbe günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı narf usulile mevkii müuakasaya vazedil- miştir, Münakasaya iştirak edeceklerin inşaat mühendisi veya mi- mar olduklarına ve bu gibi inşaat ile meşğul olduklarına dair ve saik ibraz etmeleri lâzımdır. Talipler muvakkat teminat olarak be deli muhammenenin 67,5 uğu olan 2360 lirayı veya bir banka ke- faletini ve ya kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvilâ bni veyahut Borsa fiyatından “,10 noksanile diğer milli esham ve tahlâvitı muhasebei hususiye müdürlüğüne tevdi ederek makbuzu- nu teklif mektubunu havi zarfa raptile her ikisini ikinci bir zarfa koyarak hey'ete tevdi edecektir. İhalenin uhdesinde tekarrür etti: i zat tarihi ihaleden itibaren on gün zarfında teminat miktarını 0415 e iblâğ ve mukavelenamesini Ankara Noterliğinden dört nüs- İ ha olarak ettirecek ve inşaat mukavele tarihinden itibaren 9l gün zarfında ikmal ettirilecektir. Şartnameyi görmek istiyen talipleri her gün idaremize ve yevmi ihalede encümeni vilâyete müracaat- ları ilân olunur. i Tahlisiye Umum müdürlü- ünden: | Anadolu Tahlisiye mntakasının. Şile ve havalisindeki tahlisiye mebanisinin icrayı tamiri mukarrer bulunmasına binzen yirmi gün müddetle ve kapalı zarf üsulile nünakasıya vazedilmiştir. Mezkür binaların ihalesi 6/Eyl6l/930 Cumartesi günü saat on dörtte icra kılımacağından taliplerin bu baptaki keşifname ve şera- iti fenniye listelerini görmek üzere Galalada Rıbtım caddesindeki idareli merkeziyeye müracaatları. teminat olarak bedeli uğu olan 2064,5 lirayı ve ya bir banka kefa- Ü

Bu sayıdan diğer sayfalar: