2 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

2 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— — î'x ( | | TELEFON: SMWLÜ DÜRKÜK W İ-. 03 NUşŞBAŞI 2 Eylül 1980 İNTİHAP CETVELLERİNE BAKINIZ. BER YARDE 5 Kı/ SALİ NEZ38 İDARE: İSTANBULNÜRÜOSMANIYE SŞEREF SOKAĞI ISInet Paşa Vaziyetin Vahametini Kavrıyamıyorlar ( İ | Yalova, 31 Ağustos (Hususi) Dı'“le giden arkadı lkı ım,Fethi Bey Köprüden (scun v binerken uı'l Posta)nm ikinci tabı he- çıkmamıştı, s"lleıt ciimh':riyeı fırkasının Üü lasek Pağımın. Savantar “y töyledi iği nutkun metnini oku- *':"'! değildi. Gece kendisini Yaret ettiğim zaman: , — Henüz bilmiyorum, de- bi Bununla beraber Fethi B: h tkun ne olabileceğinden büs- 'ütün habersiz de değildi: Şimendiferler İsmet Pş. Sivasta söyliye- Cekleri nutku .çılovıdı hım'yh- —lllı dedi. Bana bu nutuktan - dıece hulâsaten bahsetmiş- söyle- Mek | İsmet Üzeedile yasetini vasıl müz Stiyorum. İ IDu.ı.ı 7 inci sayfada | SŞRBmı CÜMHURİYET FIRKASI İŞ BAŞINDA Fethi B. Bugün İstanbul'dadır DŞN REİSİCÜMHUR HAZ- ETLERİ TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR .,,:-luvı. 1 (HM)— Fethi B. Tefakatinde Süreyya paşa sduğu halde Reisicümhur. Ha, “ğîl:naıım arza gitti. Uzun Yin , EYya paşanın Fethi be- Ziyaret edişi, yeni fır- iltihak ettiği hakkında îlmyı teyit ediyor ve Ünasebetle yeni fırkaya meb'usun daha iltihak “'w. "rk.ç .i?'ır dı.üm oldukları söyle- | re gideceğim ve cevabımı ora- ' f“h' B. dün akşam buraya Nuri ve Ağa oğlu Ahme Eğ_w TRLARA oflu Ahct , çarşamba gü- gidecektir. Merkezi Perşembe “nu Taşınıyor hü de İzmire © de merki Taksim- B Gd z P: keğ erşembe günü nak- "e 'cektir. Bıııınııîn icar be- hed. (3200) liradır. binaenaleyh | i İsmet Pa a Havadan, Karadan Ve To rak l._l;'*m Cümhuriyet fırkası | şimdan — yaralamışlar. ve aptesaneyi diyenin hiç te mi gözüne çarpmıyor? Biz Borcunu Ödeyemıyerek İflâs Etmiş Bir Adam Vaziyetindeyiz | çevreliyen sergilerini Keskin lâğım ve amonyak kokuları arasında bu tatlı ııı.mı.ı bele- ŞTA Haln görülür T be STA Halkın Kulağıdın. Halk banema STA Halkın dilidir: Halk bununla gitir. öyler, lSMlNZI GÖ EMEZ- slez DERHAL ... BİR VATANDAŞIN EN BOYÜK VAnFızsı ADANADAN BİR FERYAT, GELD i Zorla Mızbıtı İmzalat- maktan Vazgeçiniz Diyorlar Dün Serbest “Cümhuriyet fırkasına Adanadan 176 imralı Vazlyet Meydanda İken Ortalığı Gülüstan Göstermiye) bir toleraf geldi. Bu telgrafta Çalışmak Ne İYi Bir Mazhariyettir, Bilemeyiz. Bu Manzarayı Gören,Bu Şehirde Belediye Var: Diyebilir. Mi?.. “Dün polis vasıtasile 20 kadar mahalle muhtarı Türk Ocağına celbedilmiş ve kendi- lerine Ismet Paşanın şimendifer siyasetini tasvip eden ve alkış- byan bir mazbata imza etti- rilerek Sivas'a telgrafla gön- derilmiştir. Muhtarlar mazbata muhteve- yatını bilmiyor. Belediye İntihabatında ce- kisi gibi keyfi tayinler karşı- sında kalmamak için bir be- lediye teşkilâtı yaparak, ser- best rey vermeımıuılemııı bu- |İkinci piyankomu - zun kuponları yakında hışlıyacaktır. Tafsilâ- Altından Topçu Ateşıne Başladı; Fakat... Hedefi Yanlış İ;_ı_tıhap Etmiştir “Ben Başvekilt İsmet Paşa'nın Zan Ve Tahmın Ettiği Kaplıca 1 Eylül ( Hususi surette giden arkadaşımızdan)— | Fethi bey İsmet paşanın Si- vasta söylediği nutku dün sa- c._ğ;_mndı bulunuşu, birlikte | bah gelen gazetelerde gördü. ka ve okudu. Öğle üzeri kendi- sini ziyaret ederek, mukabele- | de bulunup — bulunmıyacağını sordum: — Birkaç güne kadar İzmi- Kavgalar 1 — Karagümrük'te oturan tütün —amelesinden — İbrahim, Hüseyin ve Osman kavga et- mişler, İbrahim ve arkadaşı Hüseyin sopa ile Osmanı ba- Osman Güreba — hastanesine — yatırıl- | mıştır. 2 — Unkapahı'nda Hüse- yin Ahmet Ef, ile Agâh Ga- lip Ef. Fener tanbul teşkilâtını | geçmektelerken kavga etmiş- lı.,,."“n nakledildikten sonra '**"'llun. ir. Mnnıafıh semt müte- tludm Sabri, sabık '”" vıluı Aziz ve Sadi ler ve taşla birbirini yarla- mışlardır. Bir Yankesici Tutuldu | Eminönünden geçen Fatma hanımın çantasını İbrahim adlı birisi çarparken )akılınmı-ıhr : caddesinden | j | | beraber ilâve etti: “Bugün yalnız şu kadar şöy- hyeceğim ki , —mukaddimesile söze başlıyarak dedi ki: — Muhterem Başvekilin nutku- nu okudum;nutuk beliğdi. İsmet Paşan mahir bir ınkalceyışçı sıfatile kendilerine — gayet iyi bir mevzi intihap etmişler ve lıenı de çürük ve ıııudıfıııı S Ü Fırkası Vilâyet Heyeh Kuruldu 3 S. C. Fırkasının — İstanbul | vilâyeti merkez heyeti bugün akşam belli olacaktır. Sabık >Darülfünun — emini İsmail Hakkı, - avukat * Sadi Rıza, sabık icra reisi Rn'ük Beyler vilâyet merkez heyeti arasındadır. Müsabakamız Mükâfatli hikâye serisine ait kuramız dün çekilmiştir. Kazananların isimlerini bugün 7 inci sayfada neşrediyoruz. Noktada Bülunmuyorum,, da vereceğim, dedi. Bununla | gene bu mevzie yerleştirmiş- lerdir. Bu suretle mevzileri intihap ettikten sonra üzerime müthiş bataryalarını tevcih ct- mişler, bana tahsis ettikleri mevküi karadan, havadan ve | yer altından tahrip etmek için hiçbir vasıtayı ihmal etmemiş- ilır. ( Devamı 7 inci uyfıdı J ıHırsızlıklar Dönkü — hırsızlık şunlardır : | — Unkapanında Salihpa- şa caddesinde oturan borsacı Hııın Hilmi beyin evine hır- BK plâl İmıştır; li gildir. 2 — Kasımı Havuz ında ouıuııpışsrll:ınoı Ef.- fnın evine hırsız. girmiş, 12 gümüş çatal, kaşık, bir kos- tüm, bir altın. kadın saati çalmıştır. Belediye Talimatı İ Sekizinci — sayfadadır. vak'aları ulluyu — alâkadar Okuyunuı Bugünkü Bugünün Meselelerinden ikâyetler De Bızzat rakya Köy- lüsünden Babaeski, 31 (Sureti mahsu- sada gönderdiğimiz muharriri: den) — Alpullu şeker işini ku- ranlar ve bu kuruluşu müdafaa olunda dil ve kalemle bir ayli gayret gösterenlerin dil- lerini ağızlarına tıkamak - için köylülerle temas ediyorum. Ayağımın tozile gelir gelmez Trakyada bulduğum ve gördü- ğüm vaziyet şu oldu: Uzunköprü, Lüleburgaz, Ba- badaki; 'Alpullu /çifiçiletinden birçoğu şirkete borçludurlar ve hemen hepsi de bu yüz- den mahkemeye düşmüşlerdir. Bunun sebebi basittir. Ciftçi, şirketin teşviki ile ve görece- ği temin edilen yardıma güve- nerek pancar ekmiştir. Fakat Üç sene üst üste mahsul bo- zuk gitmiş, taahhüdünü yerine etirememiş, bu yüzden borç- anmıştır. Bunlar, ayrıca mu- kavele mucibince şirkete yüz- de on beş tazminat verecek- lerdir. Edirnede görülen bu davalar yüzünden çiftçinin gi- dip gelme ınumh. erinden uzaklaşmasının d ğu z- yan da caba. Nadirli köyünden Hasan ağa ile görüştüm. Bu adam di- yor ki: — Pancar yüzünden gece> çene g rarım (3) bin lira İç, giraelle hesaplaştığım <.. man (184,7) lira da borçlu kaldığımı gördüm. Bu para, faizi ile beraber (239) lira is- teniyor. Şimdi malım haciz al- tında. Şirket bizi pancar ziraati- ne teşvik etmişti. Kırk metre | murabbama on lira avans ve- Halk fırkası azası — Sizin edeı düdüğü cevap veriyor. Yeni fırka azası — Düdüü, TAZYIK YAPILMIYACAKTIR ; YİNİ SERBES! mı Geliyor... e Nadirlili Hasan Ağa D n:oefıı vadetti. İı ııııkıvelş alınca ağır şırdır lmndıı Kıedlyo olan ihtiyacımız yüzünden büktük. Şartları kabul ettik. Bu miktar yeri nadas için ve- rilen iki liradan sonra çapala- mak için de ayrıca şirketin iki lira vermesi lâzımdır. Fa- Kendi para- Yoksa borç | kat alamazsınız. n ıla yaparsınız. alırsınız. Borç faizle alınır. Bu suretle içeri girdikten sonra bir daha belinizi doğrultamaz- sınız.” Mid' a FiĞ a T IDevamı 5 inci sayfada) suallerinize Sivas |unendıfen nın ..... k! BELEDİYE INTIHABINDA HERKES RE- İSTED'Cİ ü GİBİ KULLANMAKTA (ESADÜFEN BİR GAYRET- ERHAL HGA EETELERE Vi RİNİZ HABER VERİN VE ZABİTAYA ŞİKÂYETTE BULUNUNUZ

Bu sayıdan diğer sayfalar: