2 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

2 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sizin unttuğunuz Şielik b * pazmağanda el | idi. Onu sizin bir hatıranız | olarak saklıyordum! ancak onun | sihirli kuyveti eıiıdedirld sizi Bizansa dım! Ve Böyle olmakla beraber size de uğur - getirir ümidile iade — Yekler, eli ben 'eniden, za; e- GöğiniK ” yekirlerdelik “kadnlari kandırmak için işinize belki yarar. Bu suretle aşk uğrunu ve Zzafer anahtarınızı, yani mühür ile Rum ateşini moemle- ketinize dönersiniz kanaatinde- yim. Son söz olarak: Uzaklara, benden ve bizden çok uzaklara gitmenizi ve talii- nizin açık — olmasını temenni ederim. Serdar!? Ben ise, sizinle baş başa gün yaşadığım evimde her akşam batan güneşi sey- rederek sizin beni aldatma- dığınızı ve bir gün geleceği- nizi ümit ederek boş yere bekli ğim.Allaha ısmarladık.,, u — okuyup bitiren Serdar gerip bir heyecana dalmıştı. Bu mektuptan anlaşılıyor- dıı ki Evdoluıyn kendisini gör- mek istiyor, fakat bu arzusu- i nu açıkça söylemeyi de ağır Fakat onun yılmz kend's' için gelmesini istediği de Rum ateşini yollıınııınîıın lıyor u. F — Büyük koöngrenin encü- menlerine ait lâyihaları mer- kex bütçesini ve teşkilât kad- rolarını hazırlar. G — Senede hiç olmazsa bir kere merkez ocağı azasından münasip görünenler tel çıkar ve firkanın memleketti teşkilâtı ve faaliyeti hakkında mekez ocağına rapor verirler. FIRKA KONGRELERİ Fırka kongreleri de - fırka teşkilâtı gibi aşağıdan yuka- rıya doğru yürür. MAHALLE VE KÖY KONGRELERİ 18 — Mahalle ve köy ocak- ları yılda bir kere kongre .ku:"hüıhılk köy k 19 — ve köy kong- relerine mahalle ve köy içinde fırkamıza girmiş bütün vatan- daşlar iştirak ederler. Fakat müzakereye 20 — Maballe ve köy kol releri aşağıdaki işlerle ııgrğ A — Kendilerine bir reis ve bir kâtip seçerler. B — Fırkamızın geçen sene esnasında nasıl çalıştığını, görü- ksanları, len nol ve köy nn ihtiyaçlarını takviye ve irşatları hrluınmn daha müsmir çı.lıı ması için neler lâzımgeldiği: serbestçe müzakere ve tetkik eder ve kararlarını nahiye ocağına l!âıldını öy ocaj raporunu müzakere, hesa; ve yıllık bl!çcıuıı tetkik eder. — Ocak azasile nahiye Inmgreııne gidecek olan mü- messilleri seçer. NAhiYE KONGRELERİ 2A — Nahiye kongreleri « Uzaklara, Benden Ve Bizden Çok ' Uzaklara Gitmenizi Temenni Ederim! ,, Serdar, Dutunyadise Nasıl Söz Anlatacağını Düşünüyordu Her ılqım kendisile ıeçıı-dı gı leri yıde!men mnıııstır dar için derin sevinç sebebi oldu. Yüözüğü parmağına taktı. Rüm ateşini muhtevi kutuyu iç gömleğinin ta içine yer- leştirdi. Tam bu sırada bir el om- zuna dokundu. Serdar, cürmü — yakalanmış bir cani gibi titredi, geri döndü. Rum ateşini gömleğinin içine sakladığını görmüş olmaların- dan korkuyordu. Fakat Caferle lııqdı#ı, yözü güldü: | Serbest Cumhurıyet Fırkasına Kimler Girebilir? Dercettiğimiz Nizamnameyi Okursanız Anlarsınız... | “Maksadımız Cumhuriyetin İstilzam Ettiği Şartlari Tatbikat Sahasında Tahakkuk Ettirmektir ...,, nahiye dıhılındekı köy ve mahalle ocaklarından. gelecek birer mümessillerden teşekkül eder ve senede bir kere içti- ma eder. 22 — Kongre azalarının nıs- fından bir fulıısıle müzakere- ye başlar ve aşağıdaki işleri rür: Zörür A — Kendilerine bir reis ve bir kâtip intihap eder. B — Nahiye ocağının rapo- runu, geçen sene esnasındaki faaliyetini, nahiyedeki — vazi- yetini, icap eden tedbirleri, nahiyenin ihtiyaçlarını mahiye ocacağının sarfiyatını, — yeni bütçesini — serbestçe — tetkik eder ve aldığı kararları kaza ocağına rir” C— kognresine gi- decek üç mümessil seçilir. KAZA KONGRELERİ 22 — Kaza kongresi kaza dahilindeki nahiyeler tarafın- dan gelecek üçer mümessil- den teşekkül eder ve senede bir kere içtima eder. azalarının 23 Kongre ıııdıııdın bir fazlasile müzake- reye başlar ve aşağıdaki işleri A — Kendisine bir reis ve bîırnlılüp seçer. Kaza ocağının rapo- runu, yıllık faaliyetini, fırkanın kazadaki vaziyetini, icap eden tedbirleri, kazanın ılmyıçlııııı kaza heyetinin yeni bütçesini uxbeıuı letlnk eder ve ıldıgı vilâyet ouâını 5 ilâyet kongr_hı g- decek dört mümessil seçer, Vl!!e_c! Koıı'ıılıd ilâyet "ı.":'.;î:'m hııdııı gönderilen beşer mü- messilden teşekkül eder ve — Ne haber var? Caferin sakin yüzünde ufak bı' hareket bile yoktu. — Sizi emir çağırıyor! deĞı. tekrar Bizansa girecekmişsiniz! — Evet, Rum ateşini elde etmek için! ve unuttu- ğum — yüzüğü ü Eyyüp istiyor. — Bizi neden beraber gö- türmüyor sunuz? Serdar Yakup bu suale ce- vap vermedi. Duymamış gibi sözü değiştirdi: — Muaviyenin oğlu nerede? arkasma — #önünce | — —Sahile inen yol haiıd[l (Arkası var| yılda bir kere toplanır , 25 — Kongre azasının mış- fından bir fazlasile müzakes reye başlar ve aşağıdaki iş- leri görür: A — Kendisine bir reis, bır ikinci reis ve iki kâtip B — Beşer kişiden ibaret olmak Üüzere yasa ve hesap encümenleri teşekkül eder. C — Vilâyet ocağı tara- fından verilen raporu İırkınm çe tetkik eder ve aldığı ka- rarları merkez ocağına gönderir. D — Vilâyet ocağı azalarile büyük kongreye gidecek üç mümessili seçer. Büyük Kongre 26 —(1) Büyük kangre se“ nede bir kere merkez ocağı- nın göstereceği zaman ve ğude toplanır. Merkez , ocağı üyük kongreyi zamanından ewulde toplanmıya çağıra- —(2) Büyük kongre vıllyel kgng)rden seçilmiş azami üçu mümes. sille fırkaya mensup meb'us- lardan teşekkül eder. Kongre gelen Ve aşağıdaki işleri görür: A — Umumi reis tarfından açılan köngre kendisine mu- vakkat bir reie ve dört kâtip . 28 — (3) | Zabitlerimizden Rütbe Alanların İsimleri Yüzbaşı olan piyade bi- rinci mülâzimleri: Hasan Sivas, Raşit Rahmi Aşıkkapı, Mehmet Humus, İbrahim Kastamonu, Abdurrahman Perlepe, İbrahim Lülebur- gw, Mustafa Bağdat, Mehmet Ali Kilit- behir, Ahmet Nüzm — Ezrincan, Daniş Kasımpaşa, Mehmet Ekrem Bağdat, Ab- dülkadir. Süleymaniye, Servet Hadım- köy, Nizamettin Aksaray, Mehmet — Ba- hattin Mekke, Fahri Eyip, İlyas Sivas, Mehmet Rauf Bitlis, Muzaffer Cerrahpa- ga Yuszuf Ergiç, Abdullah Trabson, Cev- ye, Nazmi Ortaköy, Âl Salt Bağdat, Nurettin Konya, Niyazi Üsküdar, Tahsin Kasımpaşa, Refet davutpaşa, Ali Kemal Erzurum, Mehmet Ziya Sivas, Seri Sivas. Mehmet Van, Zekeriya Erzarum, Ziya Çanakkale, — Abdülüriz — Kastamonu, Kizam Antalya, Mustafa Girit, Muharrem Trabzon, Yusuf Ziya Erzincan, İbrahim Turgut Üsküp, Tevfik Selânik, Cevdet Erzurum, Şerafettin Elmalı, Ali Bilocik, Tevfik Harput, Sabri İzmir, Talât İzmir, Ali Riza Kirşehir, Asım Süleymaniye, Mustafa Van, Nazmi Prevese, Rahmi kstanbul, Şerafettin Diyarbekir, Fevxi Antalya, Edip Bebek, Mehmet Celâl Bağdat, Sabri Çorlu, Ozman Elâziz, Cemil Erzurum, Halil Bilecik, Sıtkı Van, Kazım Basra, Hayri Ortoköy, İbrahim Yanya, Ruhi Yenişehir, Mustafa - Fevzi Bilecik, AH Demirci, Mehmat Feridun Samsun, Yaşar Bitlin, Ali Reza Balıkasir, Mazlam Karahisar, Ai Rıza Arapcamlı, Hazan Fehmi İstanbul, Muammer Gire- son, Niyazi Beşiktaş, İrfan İstanbul, Ahmet Bozeaada, Ziya Girit,Agâh Gom- Yemen, Süreyya Bağdat, Abdullah Edir- mi; Nuri Ereğli, İrfan Eyip, Ali Roza Trübzon Tahsin Harput, Şevket İstanbi, Muammer Manisa, Cemal Selânik, Hasip İstanbul, Salâhattin Naslıç, Ahmet Ham- di Sivas, Cemal — Denizli, Ekrem Şam, Fatih Eğrikapı, Mehmet Bilecik, Keme- lettin Nişantaşı, Halil İstanbul,Şemsettin Kastamenu, Sami Edirne, Ahmet edirne Ozman Siyas, Mehmet Firdeva Gönen, Ali-Haydar Tokal,/Galip Sabanca, Kümll İstanbul Küzum Üzküdar, Natık Yanya, Refik Erzurum, İsmail Van, Kemal Rize, Necati Bursa, Hilmi MalatyaCavit Ersu- vam, Alâettin Erzincan, Yakup Manastır, Kâşif Humus, Riza Trablus Mühat — İe- ti Trabzon, Hasan Eyip, Macit Bursa Sezal Diyarbekir, Ahmet Cemil Şarki karahlsar, Cevdet Selânik, Kâmil Ersuram, İlhami Manlsa,Muhittin İzmir,İzmir,Hilmi istanbul Balim Manastır, İbrahim Süleymaniye Mazhar İlgax, Reşit Beşiktaş — İsmail Hakkı Üsküp, Sait Harput, Cemal Sivas, Mehmet Sadık Çal, Celâl Manisa, Lütfi Kırkdareli, Hayrettir -Ortakây Hamdi Harput, Faik Niyantaşı Mehmet Salt İş- kodra n LArkası var|) Feyzi Ahmet Zührevi hastalıklar mütehassısı Cumadan maadâ her gün An- kara caddesi N. 43 MODA Büyük esbap terziha- nesine oğramadan geç- meyiniz. faaliyetini, — merkez ocağının yapltıklarını, fırkaya mensup ıı.ıe.b'mınn meclisteki İ;:Ly:— tini a programma bölülalkğlmez Takak , ahi leketteki ve halk arasındaki hal ve vaziyetini tekâmül ve tealisi için neler yapılması lâzımgeldiğini yasalarda görü- len tadilâtı, merkez ocağının sarfiyatını ve yeni bütçesini tetkik ve müzakere eder. D — Lüzum gördüğü mes- menlerin tetkik ve tahkikine havale eder ve - cecümenlerin verecekleri raporları müzakere eder, E — Memlekete hitaben fır- kanın bir enelik faaliyeti ve gelecek sene için yapacağı işler hakkında beyanname ka- leme alır. TArkası var) det Diyarıbekir, Arif Hikmet Süleymani- Sinema Sütunu Leila Himans AU SA Golf Meraklısı İdman Yıpııın—yıl-lîç Kaçırmaz Bir sinema - kumpanyası, | tam ilerli: da kun” liyeceği sıraı y Nevyorkun maruf bir ririni büyük bir ücret vererek Hollivuta çağırmış. Bir tiyatro piyesinin filme çevrilecek su- rette tadil edilmesini istemiş. Muharrir işe başlamış. Aradan iki hafta geçmiş. Mesai bir hayli ilerlemiş. Piyes * iken görüyoruz. Cemal * Son Posta'nın Bilmecesi * | Halledilen Bilmecemiz 2 34 567 8910" 1 — Yama (2) dostu olmuyan (5) nota (2) 2 — Su deposu (4) süt veren (4) 3 — Listik demir (3) ayva tüyü (3) 4— İşitir 6) ay 6) $ — Müsterih (5) 6— Çizgi () Devlet Demiryolları İlânları ll Şarkaşla-Sivas kistmet İ Eylaltarihinden İtibaren işletmili küşadı münasebetile Ankara - Kayseri ve dolayısile Cebeci ve Ankara-Kayaş-Etimes'" leri tebdil edilmiştir. Yeni tarifelerimiz mucibince Hıydıı# dan Pazar ve Carşamba günleri saat Srı'/ Salı, cuma günleri saat 14,55 te hareket etmek üzere paşa-Sivas - Haydarpaşa arasında haftada iki defa bir Y’ katarı işleyecek ve bu katarda bir yataklı vagon bM Bu doğru katarın işlemediği günler A.ı..ı.-ı(zymıınkı;( Kayseri-Sivas-Kayseri arasına muhtelit yolcu katarları cektir. Daha fazla izahatı havi hareket cetvellerinin istasf mız beklenti mahallerine talik edildiği ilân olunur. : Leila Himans, golf oyununu çok seven bir artisttir. D” resimde, kedisini, kurulmuş “makine adam,, la idman yapmakt/ SOLDAN SAĞA. YUKARDAN AŞAĞI: panya müdürü bir fırtına gibi muharririn odasına dalmış : — Aman azizim, bırak şutu, demiş. Piyes sahibi eserini sinemaya çevirmiye müsaadt etmemişti. Bak unuttum, Bugüt aklıma geldi, * Leila Himans Golf İdman Yaparken Yeni Bilmecemiz 12345678 91011 7 — Dizi (5) 8— Erkek ismi () Y askerinin mahareti (5) j 9 — Şöhret (3) para kâğıdı | 10 — Kamburlu hayvan (4) durmuş (4) 11 — Yaydan firlıyan (2) #7 gün (5) nota (2) 'at ikatırlarıma vakti herilli 20,00 de ve Ha

Bu sayıdan diğer sayfalar: