26 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

26 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.M, V. Satın Alma Komis- yonu ilanları Ş Sa gi bir depo yaptı- rnk Keşfini görmek mezar istiy: gün ve işi yapma er de ir /930 ee “ günü v. in da komisyona , de iki baraka mam gü - | (30) ton kok : —— m 19 tesi Em a ve it ii te ye azım İstanbul a a Heyetin- 5 ei Taliplerin yüzün kurut b 8 mukabilinde şartnamesini e almal İri rm ve ihal irlikte tekliflerini me e heyet ver. ei Hava kıtaatı eri için pazarl:k e oi kız Kalem em tıb- mak er gün öğleden sonra ve pazarlığa iştirak aekekiii 4 sp nisani 930 salı günü saat on dörtte ko- misyona müracaatleri. er ep yerli bedi Kıtaata ul - Taliplerin teminler e mg satın komisyon: 3—970 “Müessesatı Nazarı Dikkatine MATBAAMIZCA TABI VE İHZAR EDİLEN Kasa, Yevmiye, M1 Deiterikebir EHVEN FİATLA SATILMA SMM mEE e GAYET GÜZ EE RLERİ MİŞT EDİL! YENİDEN SİPARİŞ DAHİ KABUL ED Ticariyenin KTADIR. AYNI ZAMANDA EL BİR TARZDA YENİ OTEL TİR. ARZU EDİLEN TARZDA EDİLİR. Bütün hayat müddetince devam eden bir güzellik Simon kremi, pu- tarave Zi temin ettiği didik dalleker sebebirüchanıs i DAKTİLO ARANIYOR. iceret Mektebi Müdürlüğün den SATILIK EV. Yenişehirde İsmet Pş. caddesinde 27 numaralı su, havagazi ve elektriği ha RE İLANAT SÜTUNU. —> e — | ANKARA ŞEHREMANTEİ : teminatlarile e 11 teşrinisani 93 t — encümene mü: e 3—962 , at eylemeleri. » Bü) kemmel 6 oğa, 1 sofa, 1 hizmetçi odası, ESTİ | halâ, banyo, mutfak ve kiler ayrıca kö- .İmürlük ve kümes, çamlar, güller ve ye i-| saat 2 — 3 müracaat. Telefon 1995 3—737 risat Umum Müdür! a Şirketinden bayramı için istihzara- sam bugü i 30 mi 030 mbe gününe ka- ANKARA MAARİF MÜDÜRLÜ- GÜNDEN: Etimesut Yatı Mektebi için muktazi kömü mübayaası ile 50000 Jahana 4500: pırasa 20000 © ispanak 25000 taze bakla 15000 kök kereviz 5000 demet maydonoz 5000 25000 patates 15000 marul 30000 kuru soğan 1500 İometes salçası 10000 demet taze soğan 10000 bezelya 10000 taze kabak 15000 avuç 800 adet enginar 50: semiz otu 15000 adet yeşil kıvırcık Salata 10000 et tere otu 3000 sarımsa! 30009 limon İaşesi ii mektebi levazımma merbut bilcümle askeri mekteplerle has- ba ve müessesat il için yu: 21 kalem kışlık sebze kapalı — zil Suretile satın MEAN on beşte ihale edi iye p günü saat ilmek üzere münakasai aleni; vazedilmiş- sinin ilan VEİ İLANLARI. ezamımamzz ini BİRİNCİ ICRA MEMUR. LUĞUND, ame borçlu ahşap v Zin Bankasına merhun ve demir malzeme suzi Ahmet tevfi Ferit karga borçlarına mukabil ie cuz bulunan yedi istifte diş budak v . Müsabakaya yalnız memleket dahilinde veya - lunan türk sanatkârları iştirak edebi« Tirler. 2. — Resimler emi pulları üzerinde bulunması lâzım larla beraber hâk- kettirilebilecek ae olacak; yani i “Cümhuriyeti posta kelimeleri e pulun kiymetini gösterecek rakam ve ze veyâ para kelimeleri bulunacak! 3 — Pullardan mz Gazi Hazretle- ini trafında bir asim) HERGÜN TAZE BALI! İstanbul balıkçılığı Ankarada Kara- tasta karşısın: â k Kepir e oği sokak içinde balileği Azizin dükânıdır. rain seye her gün her çeşit taze ba iie gi esi 3 teş- |usulile mevkii münakasaya rinisani 930 pazartesi güni ve — Taliplerin şartnameyi görmek üzere A, Baibiye ii ma- ün idi i > ia E Talip | cim il | 3—849 müsadif Kn günü saat on ih artırma il le paraya a çevrilece! lerin şartnamesi için komisyo! caatleri ve iştirak için de şartnamesi ve: pariş kabul edilir. açık ktir. 3-576 Tali vakti mezkürda bulunması ilan ZAYİ KOOPERATİF gi Dn olunur. 066 ii e KIRALIK HANE. Ankara e ooper: “)İ © ANKARA BİRİNCİ HUKUK MAH- e ari A teklif mektupları- Genlemilini ie a mevkiinde No. hisse imi zayi ettim. 2 niİ KEMESİNDEN: ilinde mez.) İsmet Pş. Hazretlerinin köşkü z nın Kurtuluş kür komisyon riyasetine ve de içerisinde su ve ve bulunan | 3 561 Fasih ” wi —— Tap o la ear EEvelce kapalı zarfla ilan edilip mu- m Atpazarnda Seratar e e Kalk e veli Almedin geipliğine dair ika ayyen günde ihale Söllmiyen harbi e semi - « açılan beş yataklı memle-| m. eylediği davanın cereyan eğen i bii e nl mut: | ikatmda Ahmedin Yabanabat nüfas de kapalı zarfla münakasaya konulmuş- İmiş “İİİ memurluğu ile kazayı mezkür. asi--lik tur. İhalesi 27 teşrinievel 930 PE na Hmmm yi 661 numaralı İnen mu- sayek vrut tezkereleri . ğ LAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN: i günü saat onda yaprlacaktır. i zag” z , | ce 15-10-930 dan itibaren Obir ay) da berhayat olduğu görülmüş ve silin gükleliz ea — in meali bir piyade tahsildarlığı| müddetle ve pazarlıkla ihalesi takarrür| susa dair istima edil şahitler merkum pİ İma imtihanla talip (olanların 27-10-930İ eemistir. Taliplerin izahat . in harbi umumide yil şartlarını “e n üzere her yağ merkez ştır, iple almak ve tek- ix aris diği S.A, komi onun mliracaz ri ve mü. pazara günü Sa. 16 ya kadar defter- vilayet msil edecektir. ebadı — yama daki zımba sözel hariç ola- 20 milime: | cak — boy 23, i tır. Yaprlai ir pulların &badından on misli kte ve si- yah renkte imlerle beraber Pi olunacak dört kkil bir i işaret nulacaktır. Resim olma elle resi ayrı rakamları beraber verilecek di vi li e si r m aktır. akan son günü 20 birinci ez si. tarihidir. Resimler ve kapalı zarflar e Ee işleri oni .İ güne, İsta: olmadığı lil ii teklif ve teminat sizl pla- rının makbuz mukabilinde mezkür ko- misyon riyasetine tevdi eylemeleri. 3—647 M NAZARIDIKKATE. e mevaddı infilakiye, av ve rovelver fişekleri inhisarları tür bür im şirketleri Ankara bürosu yeni es nur, 3—960 söylemiş olduklarından merkum Ahme iy ol Tüğüne, öde er de P. . başs müdür v dürüüklerine lere o un kapalı zarf suretile münakasa İhal if salı Pi iii tarihine 28 emek bin t on beş- Tali Tipler ina İse ü- e müsa m-ralı kapının bir numaralı dairesine nakledilmiştir. Alâkadarların malümü olmak üzere keyfiyet ilan olunur. Ee ETFAL ANKARA MER- İKEZİNDİ > is 930 a bayra- mında Ro; etmek arzusunda bu-) lunan küçük hanım kızlarla X bey- lerin ne Musabey o mahalle zet tev; sinde 'det- tedir. her nakasaya iştirak için d ya tenimi İs .| KİRALIK VE SATILIK HAN : İsmetpaşa mahallesinde Uzunyol ni is 2 Ee tirmeleri ilan olunur. A. ALAYI ZİRAAT MÜDÜR- LÜĞÜN hakan üye zürrai için tohumluk 1 ü nın kunduru buğ zere Anki doğum evinin kar; Ped cemiyet iğ > YES) ve, rını bildirmeleri için altışar ay m''idet le iki defa Hakimi zn eli ceride ile ilanat İk verilmş olduğundan birinci, defa olarak teyfiyet ilan olunur. 3—963 sem ikisi Maarif Vi kei is b Da; Vekâletinden ta- yin edilecek üç zattan mürekkep bir he- yetçe tetkik edilecektir. Sanat mektebi rp muktazi âtideki kapalı z: ENCÜMENİ DAİMİİ VİLAYET- N: I 7 — Resimlerden Reisicümhur Haz- retlerinin portre! reman ii ve diğer ikisin- den kabul er eser için biner 8 — İntihap m resim sahibi mü- üzumunda azılı 12 kalem mi zarfla| meyyiz heyetini gösterile- © iş mapa e lunmuştur. cek değişikliği resmin üzerinde yapma- — Bear ede muhammen Sg ğa mecbur ea 9 —B nın muhasebeci hususiye ydi | almak e ia veya yazı ile İri M. posta işleri müdürlüğüne Tüm üzerine ikişer katlı iki bap hane mein m beş ton ve siyah arpadan on ka temin dak ei edebilirler. 75 bin gı ii 1 hik İhti il > zarf usulile münakasaya ko- ihale 13 teşrinisani 930) yim beyg y ENCÜMENİ DAİMİİ VİLAYETTE ri 1 tarihine and saat ik ia teşrinisani 930 tarihine müsadi 3—94) ğe olanlar şartnameyi irem ü-| 15 tir. ii Başmüdürli Jüğüne, ba günü saat 14 buçuktur. Taliplerin e aym Dü Ve nimmmesini görmek Bre MERKEZ HASTANESİ ve ve kil bise Sg müra- bs deeeklerin yevmi mezkürde m rk tur. her gün merk*z Ee —. Pp t etmeleri lüz ilan olunur. Vilayete müracaatleri olunur. RR e mea a BG0Z Mütehassısı Argan Asi lerin o gün ve saatinden evel teklif ve z SIHHAT VE İÇTİMA! MUAVE. n7 ”İ 0 © 125 takım harici elbise teminat mektuplarının makbuz mukabi- Dr. Fazıl Fevzi. NET VEKALETİNDEN: 220 250 takım iş elbisesi, linde mezkür komisyon riyasetine tevdi Pari akisi ve Brüksel Brigi arıbekir nümu! hastahanesine| 330 (375 takım iç çamaşırı. eylemeleri. 3— i Seririyatlarından gi >uktezi (60) sarki ve tıbbi 250 adet frenk gömleği, v & ii kapalı zarf ile mi 140 © 125 adet karı Zir Poligonunda bir bina yaptırıla- ğ ir. Münakasa müddeti 21. 10.930) 220 (250 çift yün çorap. caktır. Keşfini görmek istiyenler her Avru t etmiş ve hastala z > > 2 N R - si z İlani Ki il” Gümele tarihinden itibaren yi dür. 220 — li iplik çorap. gün ve işi ya; istiyenlerde. 27İğ. işi iz “Ğİ lip olanların şartnamesini görmek 2 mendil. birinci teşrin 930 uncu pazartesi günü'ğ “ter gün e re Ankarada sıhhat ve içtimai muavenet) 220 Si seki, <aat orda komisyona gelmeleri. 3—908 va N ve İstanbulda Sn 110 bere a ayakkabr. ği el: 2025 3—g4 ve içtimai müavenet pr? 119 dahili elbise. astahaneler için —— müracaat etmeleri “

Bu sayıdan diğer sayfalar: