7 Mayıs 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

7 Mayıs 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İMİYETİ MAYIS PAZARTESİ 1934 MİLLİYE ON BEŞİNCİ YIL. No. 4592 Cenegili Kondiliş Hiz. Dün Ordu evinde Fevzi Pş. Hz. nin çay ziyafetinde bulundular. ye lerinde — bi olduğu intibam ne ei Glee m ie e Mela mim olduğu, göstermiştir. Gerek Türkiye Hariciye Vekilinin, el Ceneral Ko dinlenmiş ve alkışlarla kesilmiştir. Ordu evinde çay, meral ondiliş Ha ve refaka- eral Hazretleri Ankara Palas'tan çıkar... Her gün Ankara'da çıkar, Yemende Arap all DAP arasındaki har gönişliyare Londra, 6 (A.A.) — Cidde'deki İngil - a ve SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ zi kelli İnkılap kürsüsünde Recep B. dünkü dersinde Erzurum kongresinin kararlarını izah etti. Erzurum kongresinin Köp duğu “Kuvayı milliye'yi âmir ve iradei milliye'yi hâkim kılmak,, prensipi Bağl de kuvvetini mu etmektedir. hafaza Yemen'de nerelere kadar ilerlemek tasav - İNGİLTERE'NİN NOKTAİ NAZARI, e 6 (A.A,) — İbnissuut or- duli 'emen'in merkezine doğ ie Londra'da rk bir sürette takip edilmekte ve umu: te Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzum Paşa | Yele resmi imiba vehhabi davasına ı | Hazretleriyle vekiller, mebuslar, ordu erkâ- Yk a nmektedir. nı bazır bulunmuşlardır. Be Hicaz kıralının in- imali gar ey Ceneral Kondilis | Hazretleriyle a Palas'ta görüşürlerken, bi hududu üzerindeki ingiliz menfa- atlerine daima riayetkâr bulunduğu ve diğer taraftan da yeni arap kıra- imın, Yemeh dâvasında kendisine müzahir bulmak için garp lie ile samimi bir rak geçindiği nazarı Mi alın - imi ta » Üç italya p gemisi - ip ölem sahiline ii Si e mert in m“aZç rabileceği dp bu sibirin Sadi pi iy ibi leketin © her tarafında, | duğ bü ı GE tiyzah etmiştir. il i irdi; hı buna imkân olmadığı Aden'in Sümlindeki a le iel 1 biriasi mer imi ei boyunda daima tehaddüs eden müşkülâtı ii lat ucak Öze ahiren Yemen ile v: i Bu â el e A ln etik EE nezaket idiz Meyil vatana teşmili ça'- Bir tenkide dair.. a dostlarımızdan biri, Paul Henri - Bordeai bir romanını seri i, bize gösterdi roman in iransız mu: harriri darma ermeniler lehine SE miştir. Kitabın sayıfalarında ilk göze çarpan y ai Anadolu'ya çıkmış ve önceden hazırladığı bu muharrir. eleyhine ayrı. ayrı, birer plân il i içi Kn, lie ale mevzübi ı hakkında tar verdiği hal kii Piya Bu mus iye edilmiştir Jimi EE tadır. Ek basli dağ il De rattan Erzurum kongresinin doğduğunu | harrir ted Bir halı Jattı, E inin mü: i, bir bai e pe bir hizmetçi veya YEMEN'İ İLHAK a, 6 (A .A.) — Mekke b göre, kıral İbnissund, Se Ye- ibi! a n nim , gör itap 6 n on İ sinci idi. Kim bilir diyin m 1 pe olduğ şehir € kada nsızca bilen J eeriirerları bulösa etti. genç kız, veya delikanlı, Sin aile baba meni feth ve ilhak ederek bu kıtaya oğul- Yunan; erkânharbiye reisi. yanan: elçisiyle İlarından birini tayin etmek niyetindedir. be raber Ankarapalastan çıkarken. AZ TERİ ANA ve anaları bu romanı okuduktan Sonra, dna İnkılâp kürs kıpkırmızı yahut kapkara türk ri Bugünkü der: yaları görmüşlerdir? Mahmut Hat Bili Bunların hepsi olabilir, Yazan garpir, yemek. yazılan pie , Fakat bir türk romancı. ; Tayyar ecilerimiz Kahire, 6 (A.A.) — Hicaz kuralının oğ- attâ şehrini işgal eden avrupalı za- “Şark vilayetleriyle Trabzon'un ve Ca- | bitlerin salıdan kehdi hilli men kuvvetlerine kar- O'vakit Jurnal dö Jener Leningrad'a gittiler): Or. Mamcileyk, Hüdeyde'yi işgal ettik - (Sonu 2. inci sayıfada keri heyeti r e Emin Pş. ve türk ydanına git ie? - Maksim Ölümünü teessürle haber verdiğimiz| ecilri, rt «İ Ankara mebusu Halit Ferit Beyin ver By tyyrİcenazesi dün merasimle kaldırıldı. mek suretiyle ciddi müşküller karşısında bh i Jak C, H.F. Ankara vilayet merkezi, belediye n Gorki - tayyaresini elek va- nncaya kadar muayene ve tetkik i ği ii ıtmişlerdir. Halk Fırkası Kâtibi a hidro dinamik merkezi ens- e ari ötüsü Kâtibi Umumi vekili Hasan Bey, ve kendisini seven bütün kl e ek inşa etmiş r bele tay yaren. e balik Bu mini büyük > e Üçü Fen ve bilğide saymanın e imi Malik Dördüncü Sayıfada: Memleket Postası. Beşinci Sayıfada: Ge eği EN Yabancı Postası. Cihan Şampiyonları: Pol Moran Altıncı Sayıfada: Sinema ve Tiyatro. Anadolu — Prof. Pitar. bir ei bırakmı Ce saa ies muhabi - İrine e söyle dem eee tayyaresi, Sov- tekniğini iL fe vwkalâde n bü; zam bir tayyaredir. Bu e bütün dünyaya iftihar ile gösterile - biir. Emin Pş. şöyle demiştir: yare Sovyet Rusya'nm malik olduğu birçok muazazım eser-| lerden li Sovyet Rusya mil - (Sonu 2. inci sayıfada) Um cep Bey, mebus Biye Güme re Cenaze alayına başta mızıka olmak üze- asker, jandı polis müfrezeleri iş- tirak etmiştir. Cenaze Cebeci'deki aile kab- ristanına defnedilmiştir. ül uğu gibi, kendi cinsini boğaz« Siz türk Tomancıları, eğer Juma vin Ek hanlar ibda 5 ein Baterflay hayallerini. ca- bayi gibi saçla De sürüyerek, Av» edebiyat pazarlarında satılığa ve : Dünkü fıkradaki (belirmiş) kelimesi (beliriş) ve faka eleri) o kelimesi (mücadeleleri) olacaktı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: