7 Mayıs 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

7 Mayıs 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tramvay şirketi mümes- silleri Paristen Ankaraya döndüler ve Nafia Vekili ile görüştüler. FIYATI 5 KURUŞTUR Almanyada fiat Siyaseti ve Devlet Fiat, bugünkü iktisadın esasıdır. bir devletin eşya fiatine karşı al: dığı vaziyete, o devletin (fiat siya- seti) deniyor. Devlet, fiatlerle ya hiç alâkadar olmıyor veya fiatlere yor. Almanyada devlet harbe kadar fiatlere karışmıyordu. Fakat yeni rejim kurulalı bir yıldır . fistlere ciddi surette karışmaktadır. Alman devletinin eşya nevilerinin her bi- rine karşı aldığı tedbirleri ayrı ay- rı mütaleadansa, bu tedbirleri üç ae , yalnız bunlardan Üelletmek kabildir. Birinci grupa ithal olunabilecek bazı maddeler var ki, Alman dev- leti bunların fiatlerini kanunla tes- pit etmiştir. Meselâ buğday, bugün Almanyada buğday fiati kanunla tayin olunmuştur. Evvelce zahire larında arz ve taleple taay- yün eden buğday fiati, şimdi, bir h müstenit fiat olarak emirle ilân olunuyor. Bir zaman dünya- »ın en kalabalık borsalarından biri olan Berlin zehire Miş a ştur. Bu grupa dahi e Ban maddeler arasmda Alman ik- adımda ehemmiyeti büyük olan iy in vardır. leri inci gruptan bir takım le- ler var kü, bunların fistleri. Bu maksatla teşkil edilen milli kar » teller vasıtasile tayin olunur. Ayni Bevi madde ile meşgul müesseseler © maddenin adımı taşıyan milli kar tellere dahildir. Böylece, bu mad- delerin etrafındaki rakabet kaldı- rılmıştır. Neticede fintler, şimdiye adar olduğu gibi, müesseselerin iribirini kırması ve kırdıktan son- ra fiatleri yükseltmesi gibi keyfi Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'usu MAHMUT Ceneral Kondilis Ankara istasyonunda resmi selâm: ifa eden kıtaatı teftiş ediyor ve Hariciye Vekilimiz tarafından Milli Müdafaa vekili Zak Beyle ayr. CI. Kondilis yarın geliyor Ankarada Ordu e | Evinde ziyafet | Ceneral Kondilis Yarın merasimle Karşılanacaktır ANKARA, 6 (A.A.) — Yu. nan harbiye nazırı ceneral Kon «- dilis hazretleri ve refakatindeki zevat bugün öğle yemeğini Yu « nan sefaretinde hususi surette ye - mişlerdir. : Fevzi Pş. Hz.nin ziyafeti ANKARA, 6 (A.A.) — Cene - lis hazretleri şerefine bu gün Bü; Erkânı Harbiy: si Müşir Fevzi Paşa hazretleri ta- rafından ordu evinde bir çay Zi - yafeti verilmiş! reketlere tâbi kalmıyor. Bilâkis, em âmmenin ve hem de resmi ida- relerim O mürakabesi (o altında milli kartellerin elinde bulunu - Yor. Bu gruptan bazı ehemmiyetli maddeler şunlardır: Şeker, değir- Men mamulâtr, konserveler. Üçüncü grupa (| giren bir nevi maddeler daha var ki, bunların fi- atleri doğrudan doğruya devletin maksatla tesis ettiği merkezi teşkilâtlara | bırakılmıştır. Alman tinin fiat siyasetinde en dik- ti celbeden şekil budur. Bu $ 1€t henüz başlangıçta bulunuyor. akat günden güne tekemmül et- mektedir. Gü iyor ki, fiat ha- etini daha iyi idare etmek mak- Sidile yeni kaideler, nizamlar ilân ie gı sin. Memleketimizi şiddet - siya âkadar eden bu şekildeki fiat tihaayline göre, bir maddenin is- tekaiden istihlâke kadar geçirdiği barla I safhalar, bir takım vesika- teşk Übernahmesehein) merkezi ği yötlaren adım adım yi ei olecal DiZEN BAİN me ke arı o östihlâke © arzolunacaktır; Me:kezi teşkilâtlar bütün bu karı- şık hesapları yapıyorlar ve sonra ilk elden alım fiatleri ile son ele sa- uş fiatlerini tespit ediyorlar. Öyle- ki bu grupa dahil bulunan madde- lerin memleket içindeki seyri, ge- sek miktar ve gerek fiat noktasın- dan devletin malümatı tahtında ce- Yeyan ediyor. Bu grupta bilhassa yu maddeler var: Türkiye ihraca- tını alâkadar eden yumurta, yün, Yağ, mısır ve Almanyanın dahili ik- sadında ehemmiyetli olan hay- van, tereyağı, süt, patates, arpa. Bir devlet için fiat siyaseti ka- ar dikkate lâyık iktisat siyaseti sı yoktur e denilebilir. Zira bugünkü iktrsat sistemlerinde, ik ppat hayatının hemen her safhası iste tâbidir. (Para iktısadı), (a- gele ücreti iktrsadı), (istihsal ik *sadı) ve bilhassa (istihlâk iktısa- *) fiatin vaziyetine göre tayin e- “iyor. Bugünkü rejimlerle idare 9lunan devletlerde, bir devletin “at hayatı, fiat müşirelerine göre yünhaniler katediyor ve kâh su- vt eden bir iktısat, kâh itilâ halin- çe bir iktisat manzarası gösleriyor. iy ekdirki, buhranla çarpışmak giyen her devlet fiatlara hâkim b, en. Bunun için, evvel beevvel, ankalara hâkim olarak para fiati- pi Ve borsalara hâkim olarak es , >»; tahvilât ve zahire fiatlerini , »Meye karşı tabiatile mes'uliyet *Mayan mes'uliyetsiz unsurların, mi menfaatine uymayan keyfi üdahalesinden kurtarmak şarttır. Dr. Nizamettin Âli Ziyafette Büyük Millet Meclisi ©“ yalsikinmi Paşa hasröilerile ve- “- Çemiel BüyüK” Erkâne. Harbiye (Devamı 7 inci sahifede) Reisini ziyaretten çıkıyor ( Arabistandaki harp sahasını gösterir harita . . İmam Yahya mağlüp! İbnissuut kuvvetleri , -— * . San'aya doğru ilerliyor “Temps,, gazetesi İbnissuuda İngilizlerin mü- zaheret ettiğini ve İmam Yahyanın ordusunda birçok İtalyan muallimleri bulunduğunu yazıyor LONDRA. 6 (A.A.) — Ka - | zafferane ilerlemektedin hireden Deyl Meyle bildiriliyor: Muraaileyh, Hüdeydeyi işgal Hicaz kralının oğlu Emir Su «| ettikten sonra ricat eden Yemili. (Devamı 5 inci sahifede) ud, Yemen kuvvetlere karşı mu- Tayyarecilerimiz Moskovada Maxim Gorki tayyaresini gezdiler. Buna ait tafsilât iç sahifemizdedir. Resmimiz tayyarecilerimizin Moskova büyük elçimiz Hüseyin Ragıp Beyle berâber Moskovada çekilen bir fotoğrafileridir. , . Yarın beklenen top- 9 uncu sene No. 2958 PAZARTESİ 7 MAYIS 1934 Almanyanın, Alacaklıların kendisini fena halde sıkıştır- ması dolayisile umumi mora- toryomilân edeceği söyleniyor Tel: (ri anak Yeni b lr Ba lanmayı yapacak ı Bu fevkalâde içtima fevkalâde hararetli ola- cağı tahmin ediliyor Galip Bahtiyar ve Muhittin Beyler Esnaf bankası meselesini mü - nakaşa etmek üzere fevkalâde o - larak içtimaa davet edilen İstan - bul Şehir Meclisi yarm saat ikide toplanacaktır. İçtimada Esnaf ban (Devamı 5 inci sahifede) Hariciye vekili Bükreşe gidiyor Tevfik Rüştü Bey M. Titülesku'nun ziyaretini iade edecektir. ANKARA, 6 (Telefonla) — Hariciye vekili Tevfik Rüşlü Bey önümüzdeki günlerde Bükreşe gi- derek M, Titulesconun ziyaretini iade edecektir. Hariciye Vekili Bükreşten Viyanaya gidecek or da birkaç gün kalarak refikaları Harmefendinin tedavilerile meş- gul olacaktır. Hariciye vekilimiz Viyanadan Cinevreye geçecektir. Zaro ağaya İlâni aşk! 160 lık ihtiyar 21 yâşında genç bir Amerikalı kızdan izdivaç teklifi aldı Aİ Zaro Ağa Behçet Sabit Beyle beraber Şişli Etfal hastahanesinde Dr. Behçet Sabit Beyin kliniğinde te davi altımda bulunan Zaro Ağanın (Devamı $ inci sahifede) Kuraklık bitiyor Bir çok yerlerde feyizli yağmurlar bâşladı KUTAHYA, 6 (A.A.) — Mer- kez kazasının bazı yerlerinde fay 'dalı yağmurlar yağmış ve kurak - lık tehlikesi kısmen zail olmuş « tur. BOLU, 6 (A.A.) — Günlerden beri beklenen yağmurun bugün (Devamı 5 inci sahifede) Ecnebi matbuatında gör- düklerimiz sahifede 3 üncü i tiştirme Elektrikle adam yetişi —. 4 üncü sahifede Fatih'e göre Türklerin sesle Resimli hikâye Kulak misafiri Şehi r meclisi | PM Gazi Hz. dün sabah Ankaraya avdet ettiler ANAK e z : Büyük Reisin son seyahatlerinde Gemlikte hususi muhabirimiz EE tarafından halk arasında çekilen bir resimleri Ez Reisicümhur Hazretlerinin Ayni tren saat dokuzu on geçe Gazi istasyonuna gelmiş ve Başvekil İsmet Paşa Hazretleri. refakâtlerinde Ankara valisi Nevzat Bey olduğu halde burada inerek şehre gelmişlerdir. ANKARA, 6 (A.A.) — Risiciimhur Hazretleri” bu sabah i Paşa Hazretleri ile birlikte Ankaraya avdet buyurmuş- lardır. I AAA AMA İnkılâp Enstitüsünde Paramızı nasıl koruduk ve nasıl yükselttik? Y.KemalB.dünkü dersinde paranın de- ger ölçüsü noktasından teşrihine girişti Eski Adliye vekili Yusuf o Kemal Bey, inkılâp kürsüsünde « ki derslerine dün de, öğleden sona ( saat 17,5 ta, üniversite konferans salonun - da devam etti. Yu - kü dersinden aldığı mız notlar şunlar dır; Bugünkü dersi - mizde, milli iktisadın cihazlarından bahse - deceğiz, Para müba - delede bir | vasıta ve* değer ölçüsü olduğu gibi, bugünkü para yerine geçen kâğıdın ikamesile paranm mübadele vası- tası olmaktan çıkıyor. Fakat de - ğer ölçüsü mevkii bakidir. Yusuf Kemal B. dünkü dersinde. Insanların — biribirile iktısadi münasebetleri para olmadan da (Devamı 7 inci sahifede) a z rm e . .. -. .. a . Türk emeği, Türk sâyi, .. . . » 2 Türk işçisi ve azmi! Kâralarımız gibi havalarımızın da hâkim ve sahibiyiz. İlk Türk hava filosu "Ankara muharbimiz ilk Türk harp tayyare filosunun inşa edildi - ğini ve uçuş tecrübelerine çıktıklarını haber vermişti, Muhabirimiz bagün de Kayserideki fabrikamızda Körtüs şirketi mühendislerinin nezareti altında Türk işçisi tarafındar. ilk seri olarak yapılan altı tay- (Devamı 7 inci sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: