23 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

23 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 2 .—— İzmir sevinç içinde, imi e ie Baş Hoşgeldiniz büyük ve aziz misafirleri - müz, bize saadetler getirdiniz.,, Anadolu'nun farsça makalesi. İzmir, 22 (A.A.) — Anadolu gazetesi © Manisa'dan İzmir'e kadar yol üzerin- etesi, harbiye ve bahriye komiserliklerinin Şara yazlığı başanlalede bi Hiyarelin bü | ge öelerinden davul, zormalarla köylerden | DOKTORLAR KENDİSİNE ISTİRA - 1 (AA) — Vizana sabite |müidefaa komiseri halide birleştirilmiş hi en halk, en büyüğümüzü ve onun eziz HAT TAVSİYE ETTİ. sı, ei milli sosyalistlerin bir tet- Jolmasmı mevzubahs ederek diyo, ak | a en imi ve onan ene) Londra, 22 (AA) — Taymis ile Deye| iş merkezini daha keşfetmiş ni kiii birleştirilmesi & EİN bar nin di ikiz üyük tacidarını selamla | ji yn . fes — ln Sekizinci belediye md si ii Rusya'daki askeri eserin tamamiyle b le ln kelle Mer mi Meme m ei a ilrabat e “İş olan bomba dej -İhir müdafaa eseri oldağ ağunun ve her türlü İİ elik ran il Gİ la e e er e fe edilmiş olan vesaik iii birçok taarruz, tecavüz ve itisali ear nin sa- ak sin e lal hürat Bornova'dan itibaren a İD hassa yormuş | Nazi tevkif Lai tir. yeni bir ifadesidir ovyet sya hü- © mekte olduklarını görmek için bu iki mille. | Yecanlı bir şel işli. yi PRL m iler. belediye dairesinde de bir önel her sahada ciddi, açık ve kei İ raima bakmak ağ linde farsça “hoşgeldiniz, yazılı güzel . Makdonald'm * birkaç güne kadar ek Terin Diem miştir. Burada |ne bir programa maliktir. Bu program miami «beşiği bir yama a tak Ba bintime İri a an aca ek emekler yapılan takan ile ali Fszkasinda erk e lima, Bö eli da Şahinşah Hi inin memleketimiz b Başvekil Londra evel ortalarma il kâin yeni bir İni zilan a : ş imis date iü YÖ Gİ ya sında haklarında gösterilen saygı ve sevgi dezahüratmı kaydederek diyo: r kiz un en derin tezahürleri- retleri e samimiyet 3 ta raflı başarılmış muvaf fl Mü e ördüler. Şah H: vevesi “çinde iki Fiy kendilerine ait şere ine de ahade buyurdu İn klarından Tahra, wi vE vi li ia milli ey miele birer güzel buket takdim edilmiş, ve istasyonun iç ve dişmi da duran ps izcilerin ve halkın alkışları arasında vali Köz Paşa -İ otomobile binerek Manisa hastanesini zer buyurmuşlar ve hastaneyi gezmişler- dir. DIŞARDAN GELEN TELGRAFLAR 23 HAZERAN 1934 CUMARTESİ M. Makdonald hasta. Viyana'da bir Nazi .— merkezi. Hazret - ri, Bornova ziraat enstitüsünde kısa bir illeti istirahat buyurmuşlar ve mektebi İyinmiş mini mini kızlarımızın bulunduğu xe lamlaş ezilen, geçişleri esnasında iki büyük rdır. le İ © Şehitlikte böyük n|nrine — a reisi Dr. Behçe! in hürmet ve tazimlerini arz — e Mi b kat dala rini caktır, İyran ve Türkiye büyük Terra — le piyade, mektepliler ve çeşmi doğru parl ilemi mesaisi başladığı vakit dönecektir. Deyli veya Atlas denizinde bir gezintiye çıkacak- tır. M. HUL e a SEFİRİ Vaşington, (A, A Di Hariciye zarı M. Hul ile j e ei M. Saito, bir saat im Sefarı na - dün M.K. reinsuke, bu mülâ katta hz ilan Müsteşar, gelec: me Japol t edeci ektir. ya dönecek olan sefire vekâ- ra M. Sait ito, o, umumi suret Sovyet müdafaası. M dafileri yer almışlardır. ve ii il i Herald'n güre başvekil Akdenizde |, bombalar iymaline yarıyacak kimyevi maddeler bulunmuştur. Vilâyetlerde ve Viyana'da bombalarla birçok suikastler yapılmış olduğu haber verilmektedir. Bu suikastlerin vukua getir- diği hasarlar bazı yerlerde pek mühim ol- MİLLETLERARASI İŞ KONFERANSI, (AA) Cenevre, 21 — Mülletleraras si ek | ” konferansı, işsizliğe karşı sigortaya mi eallik mukavelenamenin iptidai projesinin maddelerini birer birer münker etmiş ve ingiliz amele teknik mü; Holmes ta- rafından, markam kmnlar zira- at — elesinin indi etmelerine dair SOVYETLERDE BAZI ei LİKLER. Moskova, 21 (A.A) — Sovyet Rusya ene ira Se itesinin bir kararı muci: bince, harp iktilal yn ve harbiye vı ii m komiserliği koli, e iran ve bahriye komiserliğ in an ak “lüdafaa Halk Komizerliği, ola caktır. M. Gamarnil naçevski ko « miser muavinliklerine tayin edilmişlerdir. SOVYET MM MANEVRA Ş. Moskava, A) — ans, Sovyet deni öğe tahtebalir tor mi ve Vz tayyarelerinin iştirakiyle Vi ye halk hoşâmedi ve “nemudi maruşen,, yazılı takım Di itiba ren kendilerini selamlamakta ve mektepli- ler yollarma çiçekler serpmekte idiler. Bu esnada “yaşa, varol,, âvâzeleri, fabri- -İkalarm ve limanda bali vaparların se- İlam düdükleri bütün şehrin üzerinde dal - ge dalga yayılıyordu. İkametleri; dilen Gazi iel M. Saito, 3 temmuzda Amerika'dan ay- rılacaktır. AMERİKA'DA DEMİRYOLU İŞ- şe se EN AA, dün ibi aga ait pa lâ- ye asmı imzalamıştır. Bu lâyiha demiryol- ii Ruzvelt y le reddetmi Ya aa duçar olunan hasta- lıklar hakkımdaki mukavelename projesini son defa olarak reye koyan konferan: 'ECİ BİR HADİSE, — işçilerin vaziyetlerini - kuvvetlendire- iz m Kardeş yasin. reisini bagi LE şike büyüyen ve geniliyen Tsnndeiin eş A Ge e halk AMERİKA'DA YENİ BÜTÇE 'AHSİSATLARI. , Vasington,. zi CA, A. z —M. Ruzvelt 2 Sofya, a (A.A.) — Gazeteler iie yal mii kâin Dişbudak'ta vukua gi olan m ecanlı bir hâdiseyi hikâye “iğ k- tedirle: Geçe e kudurmuş bir kurt, ahır Ea cm leme birçok keçileri, 40 do- hin mümtaz hiye via e kavuşmak bahtiyar- lığına eriyor! Selam size ie Reisler, hoş geldiniz..,, İzmir, 22 — mersi selim bir Sai isicümhur Şa ehlevi otomobil İki büyük devlet reisi li Başvekil İş. Je met İn İyran harici nazırı Bâkir Han Kâzımi ilemi tın Ve Veki - limiz Tevfik Rüştü Bale miri Şem yun balkona siten re ii le - Si İyran hariciye vziri ni Baban Kâğal url ve İyran seti iri İzmirpalas' ta ve ni hakkı ndaki kanunu imza etmiştir. milyar 879 milyonu me milli kalk Reisicümhur aynı zamanda ai tele- ir. Bun 750 mafra işleri ve > | misafirler İyran Şal e tir. hinşahı Hazretleri şere- fine büyük bir suvare verilecektir. İzmir, 2 (AA) — Me Haz- retleri, nağında Şahinşah Hazretle - rinden aylara halkın alkışları arasında akşam ye e olarak yane Yı i i e kl komisyon dee da kanunu dai li et- miştir 5 Bu kani ucibince, Reisicümhur aları - ni milli mi ikin namına metin kontrolu aktadır. AMERİKA'DA GÜMÜŞ SATIN ALINMASI. Vaşington, 21 (A.A. ton gümüş ra hazırlanmaktadır. hükü- altına almağa salâhiyettar rejimi pe — Hazine 40.434 , 25 öküz ve mandayı ve 50 köpeği bike ei a in sık-| mağa hayet cesaret göstererek erim ve tir- panlarmı alarak çıkmışlar ve kuduz h vanı öldürmeğe muvaffak olmuşlardır. DANZİGDE MİLLİ SOSYALİZM. ei a (AA, 245 — Mili sayim asebetiy! ikale bir eşli yapmiş iş ve ki kanımı BERE iş tatbiki İşliğlaimek. olduğu belki de is haberi olarak ni ka şimdi 9 manevralar yaptığı hakkır ” intişar eden haberi tekzip etmektedir. LONDRA'DA kr ORA 'TEŞKİLA' Londra, 21 (A.A.) — ii aksa: | lamento band takas odaları teşkili tının umumi bir ceği İ bind nebi > borçlara bildiriliyor. Kanunun süratle, yi salıya ka bul edileceği tahmin ediliy: si A GELER, Ottava, > Ontario jve Saskatekevan eyalelri intihabatında mü Muhafazakârların hezimeti bunları | lecek umumi intihabattaki hezi ümetlerinin bir edilmektedir. Libe- İr sin İM edeli m di. Buna Van şvekil M., Bennel- riyasetindeki mii hükümetin e sene çekilmesi muhtemeldir. BEYNELMİLEL YÜN KONFERANSI, ire yüd konferan, ji japon kab pe asi Sy mite, alâkadar hükmeder beymelmi ve hal rif e Saat 15 e kat hi mihmandarları Paşalar, ii il İsmet P İn hari- | dar hi gizli tutul - Hazretlerinin maiyetlerini YE olan 5 mz e m meal gr “ yk m in EE ip muallim mektebi | Yevtiç Kepir döndü. az İn badar elan yolculuklarını ote 0 Halkevini ve mili kütüphaneyi ziyaret) Delgrat 22 (AA) — Küçük itlafın mobile yapmışlardır. m a M7 yl m im bülariân har: yolculukları geceye tesadüf eti FAĞ- | ciye Vekiktwiz vali konağında misafir bulun | iye nazırı M. Yevtiç, Bükreş'ten buraya nen ei üzerindeki bütü, alir mektiderii ir ve ikame dare mazır vekili rinde fenerler ve meş' lele dağa halde plan hal Ik Alâhazreti Hüma; ile Büyük Gazi'sine karşı olan derin yi ve saygısını emişi ir. Halkımızm bu zahüratı bilhassa sabahm ilk saatlı Ea çi si — gm w etleri mler hin; mil ele ii 10, 0 geçe Yani rmuşlar. dır. Kad e: rrkel di li lardı hiye bir ih 'M. iç ile Fransa, Çekoslovakya ve Ro- manya ve ii sefirleri ve Hariciye ne- zareti erkânı tarafından istikbal edilmiştir. ISPANYA'DA YENİ İHTİLAFLAR. Madrid, 22 (A.A.) — Dün başvekil | e irk m — erse mıİI pe a inci sayıfaı ru ol e az re. ere hü- kin emi ler feransma hazırla: için etmekte olduğu siyaset silahları ek siyaseti iğ vasi mikyasta silah- ları artırma siyasetidir. 7 Mala noktai nazarı. Romi , 22 (A.A.) — Law avora Fascista İngilte- geçilen Akhisar'dan itibaren Manisa” ya e dar bütün yol boyunca halini almı e Ortasından Ey m bisa ovasının göz alabildiğine uzan: yeşil bağları içinde renk renk birer ri giçeği gibi yazmalar sallanıyor ve hat bo- İyran ve ii ln ii kl anım gerek Ga - ii İki zi Hazı ahinşeh Hazret - ret erine- ve e gr bir mülâkatta ekseriyet rüesası arasmda ii ihtilaf çıkmıştır. İçtima saat ikide bitmiş - riyle | ir el . Şaht, rine borçların tahvili rak şöyle d bizzat tedarik ile Mi ve Kğ dahilinde Alma ük ağ cat imkânlarını bahşetmeleri ilin eder. y bu konferanam siyasi bir|. İlinin yalanla haklan mari tedbirler inni dam ez M. Şaht'ın beyanatı. Berlink, 22 (A.A.) — Rayşbânk müs dürü M. ecnebi matbuat mümessille- hakkında beyanatta buluna; miştir: 1 — Almânya'nn iptidai maddeleri etmesine müsaade edilmeli, tabiri diğerle müstemlekâtı kendisine iade az lıdır... caklıların ir keli ri "ya ihra- 3 — Alacaklılar alacaklarınn fazlası i i 'k faizd ağı ve bu evle lerin ilg Elele > M. Devalesko LE hal a dökülmü şolan balk içten gelen hürat ile iki büyük şefe karşı gil gösteriyorlardı. | Kasabada kısa bir tevakkaf esnasında Alâhazreti Hümayun ile Gazi Hazretlerine iki mektepli kız al birer buket tal dim edilmiştir. İki devlet reisinin Manisa'ya teşrifleri amlı Mi için eken veri bi ön ahinşah Hazretleri otomobile bin - İş, dikten e em evel İsmet Paşaya ve MR iltifat buyurmuşlar - i'miz. Ve geri rek Şahinşah misil lerimiz. imiz alla ve Ee erek yollarmı buhranı olmıyacağını söyl Daha mütedil Samiper ihtilafı hal için bir çare bulun, üzere tekrar bir içtima yapılacağını bilir 4, | miştir. ar KARIŞIKLIK YOK 21 top atımı pie lamlanmış, mülki, askeri erkân, mekteplil: ik âsi .| devam rar büyük nl ibtiramı iyfa inik yinden bi birini yaşıyor, â 22 (A.A.) — Arnavutlı , Tirana, vutlukta iyetin nek olduğuna dair çıkarılan şayin | batiyei tekzip edilmektedir. Memlekette tam bir sükün vardır. muvafakat etmelidirler. 'E ALMANLAR ylemiştir. z bir lisan kalan v NU 22 (A. 5 — hak ve ameri- ez mütehassıslarınn. bu çi içi e malarmda memlek: A.) — Papalıkla iye muahedenin tatbiki için hüküme e baş pazlık arasındaki müzakereler: e tes tin müdafaası i için eli lik olduk rı bahriye efradı ve gemi miktarı hakkın- a 7 ii verile “bildiriliyor. mahiyettedir, ye kü 1835 k konferansma iştirak « a cek va arasın görü Dahiliye Nezaretinde alimlEr BELÇİKA KABİNESİNİN BEYANNAMESİ. tadilat ile değişmesi akk reye “İz reyle kabul etmiştir. Brüksel, 22 (A.A.) — Mebusan meclis in Li ni 81 köri 3.

Bu sayıdan diğer sayfalar: