23 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

23 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 Tarih bahisleri, ; Meksika'da meşhur (TOL TEK) medeniyeti ve (TU L A) türkleri. Asya'dan muhaceret terikile oraya geçen Tula türklerinin bu medeniyeti kurduklarını gösteren tarihi deliller. Y Meksika'da (YUKATAN) yarım ada - milletinin dilinde e sözleri Ha- azan: Tahsin Ömer KA — Kabak. KAA — Kaya: hububat öğütmeye mah- ssu taş. ae ema evel 1932 ta“) © KAHAL — Kalmak, Bir yerde mukim ii sında neşretmi; kelime -| nak, ini ağı Sez aram: |” “ATAK — Katık, ilâve, zait; fazla. da uyandırdığı alâkadan şevk ve cesaret a- e e tr larak tetkikatıma devamla mezkür dilde da |, | KİYEH — Geyik (Şike ve Kaşikel dil ha iktarda kelimeler buldum. Ez |lerinde.) cümle Brasseur de e n (Histoii ELEM — vr. ations len eş du . et de VA: ELMİL — Çelimli iltlik 'AK — Çok (5S. 184) 7 Birkiye telaffuz ve hattâ bazan mai 'AKAL — Çakal; bu mi rengi, riyle de benziyen coğı imlerle eşhas Ç sim Çiynemek (5. 1 leri de buldum. Evelce neşrettiğim keli- — Salmak, mel bei beri görmemiş olan bâzi zevatın izhar bik > leri arzuya binaen kelimeler | 9"A ettikl ezkür ile ahiren bulduğum ei birlikte olarak biraz ilerde dercedece Meksika'da böylece e 100 tane değil hat tâ 10 türkçe söz bulunması tetkika | nı şayan ri hayrı — il meseledir. Fil m, Yunanistan, Yugoslav; caristan ln enieklrde de sper türkçe sözler bulunı ise de bunları ralarda bulunması tabidir. Çünkü, ie zamanlar idaremiz al zler de bu suretle Meksi li gibi bizden e etre uzakta e ve al vii ve ne de tü hiç etle mü da. e elif a müdekkiklerini: lerinde buldu- iümatta bu ke kelimelerin orta a e fik ilmi ve bunun (Tula türkleri) manasmı ifüle'elin etmi duğuna kani bulunmaktayım. Maş z kigu salrnda m türkçe t ee bulduğut KAN — Ağa za, maya ai manası: he ml. AŞAK — Uşak, Min dilindeki manası: | hemşire çocuğu dem. AHAU — Hüküm e prens, Bey. (A- © ğa kelimesinin aslı belki budur.) AHAU KUTZ — Tavus kuşu. Kutz: © kuş demektir. e lügati: $. 220) e — e ve hayret, nida; gel be'- ve (bucak) sözle - ii (bac) ve 1 un aslı olsa gerek -| “Biliç — Biçmek. Ağacı kereste haline iaki için kesmek ve biçmek, BUUL — Boğulmak. BUULUK — Boğulmuş. a TEP) kte ol- | huatl ml yon çiç - 2 e me ÇEM çeMçE — ami çömçe, içine su ko- ulan kaj KAŞNAK — Kasni KAZ — Az Mei — a) da - HAKİMİYETİ MİLLİYE en D. D. Yolları ve Liman - e e e Sa, Al. Ko- onu ilanları, 650 ton yerli kok kömü- rünün kapalı zarfla münaka- sası 10-7-934 salı günü saat 15 te Ankara'da idare bina- yp yapılacaktır. m tafsilât Ankara ve vezni bla a (1257) 7—2198 Vakfıkebir a hukuk dairesinden Mahkeme günü 30-6-934 cumarte- e «Vakfıkebir kazasının Barkozmanl köyünden Yakup oğullarından ii ie a Aslan karısı Ek tarafım- ,ametgâhı meçhul kocası Asla mi boşanma ia ikame ir miş mahkemesi 30-6- ve saat İle slk valla mez veliye tebliğin Zundan yazılan üç parça ilan sının birisi mahkeme nn diğerinin kasabası, kü edi çö Ünel kala balık mı zete ile de ilan olunur. ğundan manası az vii demektir, KİN — e güneş. KOŞ — sa — ye biliketeki (kn) da vol - 4 Ankara Ticaret Mahke- ieeeledene nkara'da Anadolu iie da 7. nu- ma odayı yazıhane ittihaz etmiş ve Te Da em. 7 ie — ill ibadet kl tmek.” LAAŞAL — Leşmek lhikasi ii de mukim iken elyevın a, ei Hüseyin Hüsnü Beye, Yüksek Milli Müdafaa Vekâletince Eskişehirde iki garaj inşasmdan dola. inatı — Luk lâhikası. Yum; baba - li ani demektir. — Ana. Yum- yi — Ağlamak.. OTEL. — Yoksul, Giy pek, — Bi yani eski türkçede 1000 vi (S. 343) Tiç — — ei e (S. 369, - Na- ) TİAL — Alma TİOKLAL — bi ıçın, T0$— Tarik, TOH — Doğru. TOP — Topla TOZ — Toz halinde serpmek. TUL — Dolu. TULAN — Dolmuş, taşmış. TUB — Dip, : ekin çıkmak büyüyüp meydana gelmel ÇIKTAHAL — Çıkmak: arayan bir a- İ İ e kendini göstermek . ÇİKİNTAY — Cagatay: Çikin, garplı. € İTAY: pi yani garplı adam demektir. #htimal sagalay Kalesi bu manadadır. Ço: ÇoçoKu — Sak, (Fakat, ılık dere - d ÇIK mak manasınadır.) çi — Çakmak (Çivi çakmaktaki çak- | yı aleyhinize ikame edilen temi katiyenin irat kaydı ve e ibi hide verilmek mecburiyetind yı farkı fiat il 4819 lira a İl il li dört 36234 Miyan ve e vekâlet tahsil hal iç tği davada gönderilen zahrina ikametgâhmizn meçhul old: ğu mübeşii an inde edilmiş ve alacaklı veki lebi veçhile ilanen tebliğat İmiş N 934 tarihine müs zumu tebliğ ıma e hukuk usulü kanununun İ4İ ve inci ve dı 142 müteakıbesine tevfikan ilân olunur, —2. Ünlü ve ii yi safkan miş olduğ ih ve 3i numaralı ve 17-4 tarih ve 70 nu- yi iki kıta nesilnamesini zayi et- . Yenisini alacağımdar ie olmadığını ilan Halki Yorgancı Ahmet m eskilerinin ederi: 7-2282 E Eye hane Nak e hastahanesi böbrek, mesane ve ie ii kemi Doktor Feyzi Bey muayenehanesi; ii Vekâleti karşısında Ankara üstünde ikinci kata ökse İli 3566 Acele ucuz satılık a'da Umi lürlüği a üzere bir karoğrla hanla alınacaktır. HE Örer - ve saire gibi çık - | Yenişehirde Selanik e pmu büyümüş boz) desi Mahmut. Nedim Beyi fu? var — vi kat La Harita Umum Müdürlüğünden: o aranıyor il Harita yazı iii ihtiy vardır, Yazıdan imti- Cebecide M driyet umumiyeye kizi şubesi, İstanbul- da Tophan askeri sanatlar - 'ktebinde müdür! İüüne E mcantlrk (124 — HAZIRA: IN i Ankara yüksek. ziraat ei Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat enstitüsü. ihtiyacı. olan 200 vk vin temize 9 “. a sartiyle ihale olunacağından lilerin şartnameyi nasi üzere her in Enstitü muhasebesine ve yı tayin olunan saatta e 7,5 İimalağiyle birlikte e Ziraat Enstitüsü ini il ye meze muna müracaatları. (1254) Ankara Vilayet Nafıa pm Mühendisliğinden: münakasada bulunan (27948) lira (07) lan tenzilat haddi lâyıkında görülmediğinden 5 temmuz 934 tarihine kadar her en ve perşembe ei saat 15 te Zi iacağında taliplerin teminat ve ilayete ve görniti anlamak için r gün Nafra mA an (1305) 7— Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: rlüğü odacıları için nü- vazım Müdürlü; e ENC ş memelerine icra daireleri ihti » kalemde (2.175.000) ) cilt makbuzun re icri iğüne müracaatları lüzumu (1307) Değ 6 ameler Ankara'da ve İstanbul bi irelerinde ve nümuneler yalnız Levazım Müdür- Sai a izli almak ve nümuneleri görmek mezkür dairelere e lâzımdır. el (10, 00) va a girecek yonunda hazır bulunmaları ilan olunur. (1313) o 7—2269 Harita Umum an idürlüğünden: edilecek a Umi lüğü için müba' e i kaloriler yar ve e teen ihalesi edilmi e EA ezkür Hakimiyeti Milli iye B ia tesi sinde in ei 25-6“ e ri gü nü Saat si mi edildiği, (13 2274 : 7 . Mene ünden, , İzmi ana merkezlerinde yapılmakta olan ei Nİ ee ii lira asli maaşla tahakkuk i müfettişi ile tahakkuk ve Shell memuru alına- m evsaf şu A) Mülkiye, ek Yüksek Ticaret ve iktisat mektebi mezunu olmak B) 35 yaşından fazla al o emurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsafı z bulunmak: Taliplerin istidanamelerine aşağıdaki evra- kan e veya noi e musaddak suretlerini iliştire eleri mdr in t cüzdanı 2 — Askerlik vaziyetini gösterir vesikâ 3 — Mektep sehadetname veya tasdikna: 4 — EL yazılariyle tam bi ir tercüme hal hülasası “Tahsilleri, Mevcut ise hususi ve resmi memuriyetleri — Sıhhat r; Talipler arasında ii vi mektep er ileli ir dere: nebi lisanına vakıf bulun. i neticesinde doğrudan do; EEE 5 lira kriyerlere Mi a (1298) 7— Nafıa mik Filyos - Ereğli hattının Filyos ile Çatalağzı arasında Ri takrir vE AY etri pi ii inşaatı kapalı zar rf sulü. ii ünal a kon inakasa e mz ii tah müsadif pazar günü saat 151 te in e Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamın- da ici ra &i edileci iplerin ve iler mahsus Ticaret odası zi ve di 1 gün ve saatte komisyonda bulunmaları lâzımdır. Tali De e husustaki msi li lira mukabi- ei e Tüğünden lind. la Nafra Vekâleti e re (1279) istiyenlerin er ESİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: