23 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

23 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dar evri : İRANLI 1934 CUMARTESİ HAKİMİYETİ MİLLİYE MM m zi EST. | İLK TÜRK OPERASI Öz Soy'un son Temsili dün verildi. Milli kültür hayatımızda yeni bir adım olan ilk milli operamız yarın için büyük vaitlerle dolu bir muvaffakiyet kazandı. Öz hi piyale heyecanli bir sahne. #imizi a RE in Halkevini için en Tur ve lraç tekrar elele vermiştir. Bu kat k h heyecan için ür hareketinde yeni bir ham- Öz soy'un ikinci perde sinde bir köy oyu eye sevketti. Münür Hayri Beyin yazıp sah- neye koyduğu ve Alm Adnan Beri beste- | mani lediği “Öz soy,, piyesi Ankara'da derin tak dir ve e oyali bir e oldu. fa o) sali büyük ranlıklar tanrısı. rk dir mari Ge, nü, Pin ik iki kardeşin birleşme: Tur vE üç defa elele vermiştir. Bi - ri rinde “nsan medeniyete girmiş, ikin | de vi milleti kucaklı u mevzuu eski Afra Ki ei ame desta; di mn edeli için isabetli sayılmak lâzım - geli Soy,, aslen üç perde iken temsi - - in riyaseticümlu ban va emk li trayı di türmiştir. Üç gün sıkıştırmağa muvaffak olan bu başardığı işi hayret ve takdirle kaydetmek bir borçtur. meydana ge- içine bütün repselisyonları orkestranın Teganni edilen rollerin en mühimlerin- - birisini Nimet Vahit Hanım ü üzerine al- r. Nimet muvaffakiyet ve rinci ve ikinci perdedeki ie anne eee eleğin zar Düosı emsilde alkışlar rami - tr. İndi nin il ik defa dinlediği Nurullah | Şevket Bey Berlinde kazandığı büyük mu- aşi bu rada da hak etti. ü Nimet Hanımın bir tale- besi il İm başardı. Ona pek ya- ganni etti. Abrimi ül de hocası Nurullak Şevket Beyle Kere Süleyman > ye ül u eserde gösl u- Yal İyee büyük yariğldr Er Köse ağa rolünde Salih Bey kısa ve oi yn! büyük bir mare ii a Şükeki Ter Köl imiiyaz m Klm Selcuk Bey bize 5 ve Bizdeki ir önle sonra cidden yeni bir imit vermişti Öz So; da ileyman Bey 4 kişilik bir koro dinledik. şi)” Sepil kız pi <2 eğ mektebi ve Gazi 1 —— terekküp eden bu eğin nsl Halil Bedi Bey hazırlamıştır. On beş yirmi gün işinde dört sesi beş at karl tegani : duş “Öz s: alak mili Gini iler imali konservatuvarı yaylı yeti ile Veli Beyi ur muallim Nurullah ie Beyle beraber bi- |idi. ı kışan milli nağmeleri muvaffakiyetle te - |mişkel i 6 SAYIFA 5 Sovyet Rusya'da — meşriyat Jurnal dö Mosku'da okuduğumuza göre iü Rusya neşriyat o müesseseleri büyük bir faaliyet ( göstermektedirler, (1881 den 1$16) ya kadar otuz sene için« 7 Tel 2 2 ek cilt e basılmış minde on beş sene içinde ilin- e my a eser > mıştır, nelik plân sonun. ci beş Sov- yet ku rin Alman; iz im ve şi | Fra erek. mekte bastıklı erler umum ne: binde birini teşkil etmiştir. Maruf irler muazzam tirajlara Gülin” “e 9 sim Gorki'nin eserleri milyon nüsha m e başka dilde olân Sov çok inkişaf şi Ok. a dibi ne senede 2560 roman çık- mışken Sovyet rejimi zamanmda in dille 153 roman Şi almıştır. Muhtelif türk ekal liyetlerinin Sp melis e ki. tapları da gi ine Yanlış bir haber, Per. Akşam ve Haber gaze- teleri ei Bey ri kon « . us) ii haber doğa e ğildir. 25 re 15 ağustosa ii . miş olduğu için ediplerimiz ancak o doğru Moskova'ya gideceklerdir. ———-. a haziranda top- üz 8 ve son iki perdesi birleştirilmiş ve iki pokte o! BEM o Gayet kısa mükâlemeler içinde link geniş mevzuunu enalasilrabl Öz Soy yazılış metodundaki yeniliğin muvaffa - “Esirin usikisi de ayrı bir muvaffaki - yettir. İlk ik defa bir türk bestekâr bu ve iyi bir ahenk içinde böyle güzel bir tecrübesini Öz Soy'da dinledik. İz Soy ispat miştir ki temiz tü çe ssikiye gayet güzel bağlanabiliyor. ve üç del iy el bir ri Bu e tan, ede ncu asl ırdaki alman mukatrirlerinin e ” Kain mai He ismi mi ei u ruz. De Ahriman” m tehditleri li dana gelmiş - |, | a yıl evelki Frida leştiriyor: Mai Kemal. diya ari: i türk ve İyran kar-| © Bubü; EN uyanan |, dey mililerrin re Tr ile İraç'm| türk milleti oi ünya yaralker doğdu zamanda yaşatıyor. Yarım VE Riza a Şah, ? ehlevi h bestekâr: Mi rm ebedi hayat veit iller Tar ve | in diyor. | Hayri ve Adnan Beyl. a bırakıyoruz. Burada çalışan de- mi Re zı ve gençleri ayrı ayrı yadedemediğimize ne üzülüyoruz. Onları bu muvaffakiyete hazı m hoca - İları Mediha Adnan ve Naciye umların a |fer en büyük mükâfatını bulmuştur. Öz y: defa bu kadar mükemmel bir koro dinle- miştir, Muharrir Öz Soy'da «Ti danslarımız- dan üç mümume gösteriyor. işi de üzer. leri Seli e | mütevazi ve feragatli er ii se -Jü Soy'un temsiliyle diyebiliriz ki Ankara ilk |2 Yeni neşriyat. Yeni Türk Mecmuası. & p as BE ir 3 ği 5 z E . in mecmuanın Ti 30 dan İnmez balmleiiir. Ankara hartası. 21 haziran tarihli 88 inci nüshası çık mıştır. Bu iki mütehassısımızı almışlardır. genç mek de bir vaziyfedir. İcandan tebrik eti ie bu — de ne kadar istidatlı dağını göstermi se bizim kültür tarihimize geçmi ve ani bir hâdisedir. Bunu meydat gelirenler dün akşam halkevindeki samiy- il ii kadar mürekkep, büyük ve mutlu işi organize dei önül çi - rik ederek sözlerimizi burada keseceğiz. JAnkara halkevi ba muvaffakiyeti ile de yes tünme vesilesi kazanmıştır. Bakimi Mi iye'nin elan 3 ın hali. Andre Malro İnsanlığ Bundan dolayıdır ki a ai ona karşı samiymi bir hürmet gösteriyordu. Nut “Ben hepsi i uruş harcadım ve ren bir Dağa bulsunlar...,, e göre para meselesi Şanghay'ın zaptı ile halisi Gümrükte kendisine ayda yedi milyon kuruş edecek ve o da bununla ordunun açığını kapıyacak- ır, KeKakat- RİN bakılırsa Moskova, siyasi komi- se, Şanghay ünde kendi ordularmı mağlüp ettirmek emi ermiş. Si ba burada isyanm sonu kötüdür. ni sebebi ne? şttirmek, nüfuzunu kırmak v arının, Hankeu hilafma verilmiş olduğu muhakkak gibidir. Bu iŞ ve- 24 Haziran 934 Pazar günü Haki; imiyeti Milliyenin ilânı ve Türk Maarif Cemiyetinin. Rozet tevzi günüdür. Mektepli yeka tarafından dağıtılacak olan bu rozetleri gö sule muhalifmiş, mağa devam etti: “Birçok azası tarafından bırakılan, çok eksi ir. Ben onlara e hiç bir şey yapmadım lerine de ekseriya hayran oldum. Fakat onlar det ve küs kaya ii sırasında tahlıkla idareye kalkışıyorlar. Ke kararlaştırılan hususları ederim.,, Sanka diki Ekm et ancak kuvveti sayesinde bir mai bilirdi; bu kuvveti de İN mağlübiyeti uvaziy: nistlerin ibtilal e bur kaybediyord Şang'ın arkasında ordu ve bütün Çin küçük burjuvazisi vardı, ü d — Hayır M. Ferral, renlerin iddialarına bakılırsa Kızıl ordu erkânıharbiyesi bu o halifmi Ferral hem bedbin, hem de menfaatperestti. mıntag fırkasının nn Biliyorum merkez icra komitesi, herhalde, kuo; sek otoritesi olarak kalmak istemektedir... Si nyatsen fırkanın yardımcısı olarak komünistleri ia etmiş ar ve cı ii e ifa Ri yerde efendiliğe ve fırkayı ş bu mübaleğalı iddialara karşı koyacağımı kendilerine e yşek'i kullanmak gittikçe mayi Şim- e- komü- iği korku ile hep yerinde lr pek az Nutku oku- ilen Hankeu Ferral ken n ne hal ak dığını görmek isterdim.,, dedi — Pardon Madam m ve gayret- Reverans yapıp ii yanından geçti, otomobiline bin« bugün e di ve otomobil, bu sefer de aksi istikamette, halkı yarmağa haşladı. Hicretin e istilaların meydana getirdiği ndilerinin ar asırdide kayna: n boş yere duru tecavüz gürültü arasmda, a ifade Ea Yaralanmış e muzaffer bir ğsünüze takmakla meç ma ve maksatlarımı mm olursunuz. a karşı Kl yordu. Istırabın deri Eid büt otomobil korkak e . iinde vukua gelmesini tem b idi. Ve daha Te En beli zdi. inin camlarına çarpıp duran bu enni edis sil Grp nün manasıni rn ordu: Hedefi (Sonu var) TEA ün bakışlara karşı iler- liyen Ferral, çürüyen ie dağılıp yıkılacaksa bunun bu Fransa we vaya &

Bu sayıdan diğer sayfalar: