June 23, 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

June 23, 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

g- SAYIFA 4 HAKİMİYETİ MİLLİYE e son aş da | Memleket postası.|:-- her yeniliğe müsait olm e istenildiği zaman alınmı 1. Sa dece mesele UMURLU. Üzere nasıl bir yer? — Umurla, Ay: 'dm demiryolu üzerinde Aydın'dan sonra ilk ia Umurlu köyüdür. urlu'da 700 hane, 40 dükkân, 20 Kai. 4 han, 1 belediye dairesi, 1 ilk - mektep ii Nüfusu agi ie Düşman er 'n yanmış bir halde kur- bp bu ei ederse Bafra köylüsü ei yakında görmüş siötekii Mühim bir ticaret ve isihsal merkezi ol duğuna rağmen Bafra'ya haftada üç gün > gelmektedir. iki Samsun'a ka- dar 51 kilometrelik. oldukça m ve etmek lâzımdır ki piyasa N dala başi rkler benzeyiş- a muallimler e bir keli- me irili bitmez tükenmez münakaşa- iie ii ok laz inle , Bafrallarn balı dilekleri arasıda meydan veriy. al kli 1 mek için birçok m Müzemdi, " harfler değil ancak lir ve ge ei Sin merkezle - e rastlanamıyan muntazam binalar dir. Merkezde tahsil çağında dee) ile Bafra'da cümhuriyet devrinde yükselmiştir. Umurlu belediyesinin geçen sene büt - Geçen sene tahsilât belediye medi 4489 rlu Vekâleti burada bir il yaptırızış ve baf - bir cadde. e olduğu halde yeğin sayısı bi e biri kadardır. ilk ekterle adedini artırmı sinde bulunurlarken, rum kala unun ralılara ümitli günler yaşatmağa vesile ol - e İİ mi Bafralılar erkemleki len bir ak yor ve imeler du. Bütün bu senim linotip'in kullanıl- masmı imkânsızlaştırmıştı. Türk mürettibi korkunç miktarda kasalar karşısında çalı- şıyordu. Bu memleket, bu şerait dahilinde ei Ep varabilirdi? lg fayda mev zebahs olurken bu noktanm ne ehemmiye- ti olabili gön Beynelmilel rakamların kabulünden sonra Zi alfal besinin Büyük Millet Mecli- si tarafından kabulü temayüller w- İç zamanının gelmiş olduğ: ar. Ze yi besini sm ve öğretmelerini isti- yordu. aç sene sonra, diyordu, her- kes yeni harfler öğ leceğini zannederek bir hayli. , teberrüntta iğrenmiş olacaktır. Mil- dimağiyle de (medi İk yazısı gibi medeni yün ü e ih; ii me evelce yaj Il LG > ünya ile yanyana yürüdüğünü ispat ede- na tevfikan muntazam sdller ii ve caddelere kaldırım yaptırılmı; Ziraat, ticaret ve sanayi — Umurlu'nun Umurlu yarım milyon kilo 00 bin kilo incir, bundan baş- ka Me her nevi zahire, meyva ve sebze 5 olun: u'nan tanınmış çiftçileri — Rifat, ir vim e Ahmet Beyler iki sene - dir meyvacılığa ehemmiyet — vermişler k güzel meyva bahçeleri ikm. ir, Umurlu'da iki zengin ticaret şirketi var- dır. Biri Umurlu şirketi diğeri halk şirketi- dir. Umurlu şirketinin bir yağ ve pamuk fabrikası da vardır. Umurla müstahsilleri © şimdiye kadar Köşk incir müeleri e yazı- voper; lu'da 27 ortağı hu sene a ida ortak sayısı 70 olmuş ve Umurlu'da a ittihadıma bağ 0 aint bir koi şi — İselesinin ort Ir z sene rekli teahhütleri 500.000 kilo - dan fazladır. e Cemal Bey, bu sene il kısıma bir motör kurmuş ve Sene Menderes a bir motör kurmuş ve Menderes'ten motörle su alarak erazisini sulamıştır. murlu, cümhuriyetin feyizli idaresin- 'de hergün yükselmekte ve hizla ilerlemek- tedir. O.H. BAFRA Bafra deni lir, mefiş is ve el tütün yemekte ci- hanşümul de eti olan bu verimli kasa: bamızı el bu seneki tütün ekimi i geçi sene- »in bir illimi kı 700 bin Kil ekoliesi olan satışları hi mağaza vitririnde Tabldat, kadöfer > | kelimelere ği nce ilkin balıra tütünleri ge- ve tesis masrafları için verilen si ge alınmıştır. Bafra'da a yaz günleri sıkıntılı ve ü; dür. Deniz seviye: cektir * Teşrinievelde latin harflerinin, (x v a) müstesna; kabulü. kanuniyet hespet. Türk alfabe ilk dola ölnrek'sodelii X yaşını tesit etti; i den ve konuşma tarzmdan kendisini hiç ol- Ka; yeer'! fi Meyl gazetesinin hususi muhabi- ri e Randel Çurçil, Felemenkte Dorn ” kasabasında oturmakta olan sabık kayser Vilhemle konuşmağa mii k olmuş ve sabık hükümdarm Alma; seleleri hakkımda albay sorup Öğ - renmiştir. Muhabir, bu mülâkati ve bildiriyor: rn'da beni kabul eden kayser e. ilk söz olarak dedi ki '— Bugün bütün dünyada hususi bir hayat yaşıyan bir efendi nazariyle bakıyo a ve Avrupa me- gazetesine al 3 B in ve evelki gün kendisiyle yemekte buluştuğum ii Amerika'daki kurak - tan, uzak şarktaki siyasi vaziyete kadar ” İhr şeyden bahsetti Hiküçray. evel yetmişbeş fakat seri hareketlerin - yser, a Simi inle e caat etti: Misal verm. Sabık Kayser ve Fele 9 ağustos 19; ümhuriyet Halk | mazsa on beş aha genç bulursunuz. Fırkası ai ri tertip edi-| © Tahtından an ein bir hü - vede Mustafa Kemal filiyata |kümdar olmakla beraber Vilhe mazi ile öğünüyor; ne ie beis “tike günün birinde taç ve tahtına tekrar kavu şacağına inanıyor. gelirse de bunu hal ve tavrından anlamak imkânı oleilağ Kayser sözlerine şöyle de- vam etti — Alman milleti, beni dışarıya Eğer beni geri istiyorlarsa gelip si mai götürmeleri zi mdır. Hitler, alman hi erhalde maziye esefle bakması Hazım | ildir Bü 23 HAZİRAN 4934. CUMARTESİ e mülakat. mış olduğu bir baş makaleyi geçen gün ele eçirmiş ve okuyabilmişti. Kaysere Japonya'nın uzakşarktaki vazi yetini muvafık bel bulmadığı sordum. Cevaben de e i — Sureti katiyede muvafık bulurum. ngiltere, a emini sulh ve niza « mı temin ediyorsa Japonya & Çinde sulh sükünu temine muktedirdi eks 'anm Çinde ii ve artan nüfuzu ve tesirinin önüne geçmeğe çalış - mak faydan lie. ve an Jiponya şarkta, Alma; ğü Daraiğse Ey aşi 'bta tokeriklğ e gördi karşı duru; Eğer ingilizler Hindietan'ı bırakacak 0- menk'te oturduğu ev. lurlarsa o zaman Hindularla Been arasında ei ii gösterecekti Müslümanlar sadece daha bana bir ii aynı zama! e daha m bir : sikir sahibidirler. Hindular bu işte alt olacaklardır. Hi distan kendi kendini idareye muktedir ie ük moğol hükümdarları Sabi pe milletler cemiyetinden şöy ”— Sizin cenerallarınızdan Sir Y: | Hamilton hatırlarım, tasvir etmişi müesseseyi şöyle : — arutçu dükkânda toplanan cigara içeni fakat kübik vı ir iye ağaçların gölgeleri ve za kler esinden biraz daha lan kele mil a ln iğ Alfabe inkılabı yapılmıştı. lar, kalkın temiz ve serin hava almasını | O © Zaman harikulâde ve güzel bir man- temin eden yerler hazırlamaktadırlar, Ez- | zaraya sz olundu: “in her yerde cümle K. isminde bir müte - | halk mektepleri açılıyordu. Erkekler ve ka e kiralıyarak burada bei sre koşuştula ts r. Bütün cemiyet rralarında biribirine karış- m saz dinliyor ve eğleniyorlar. Zübeyir oğlu Fnat. Yabancı postası. Di inkılabı. esiz ki bir Bap ilk defa Beyoğ- d ve gözleri bir gibi an tebessüm #imekten kendini menedemez. Ve kendini otuz sene evel Fransa'da imla ıslahatı me- aya çıkmış olduğu devreye dön ie sanır. — © ahoyrlardı. ik ve yazmak öğrenmek bir eğ- |? ül mu: garp m tani açmış ere lardı. Ga kumak ve anlamak ümidini besliyebilirdi. Matbaacılık yap vi em e resine giriyordu. e kadar y. eğ — iş ol ğa en 3 delildir Hiç bir zaman Türkiye'de bu kadar, kitap, mecmua, gazete amıştı. iii tılar Eli ve daha fazla yaşta talebeler ders yaş hayat vermek hususunda fevkalâde ge ördü gördü. dönmeğe karar da verseler benim aile ve hanedanım onların bu hizmetinde bulun - Ki lere ul! SE mülâkatmızda dünyada fiatları yük - Jelimek NE ee imha LR siya Bunlar şayet meşruti bir hükümdarlığa | ir a si « ile tkhsızi ii e bu konferans halkında m şunla- re'deki çene çalma sirki, beş ld KN mesaiyi gülünç bir hale sokmaktan başka bir şey yaptığı yok. Av- rupa'nın felâketine sebep birçok Ka Fakat pek az bakiye Klanei bulun sından “leri geliyor. Hakiyki mak politikacılık meziyeti de e ia po- acıda diplomat meziyeti yı Kayser Vilhelm'in büyük e ire ol. diği e çıkarılmış olan şayiaların aslı ri sika, |lakla tehdit kl hk ri ie e Arjantin'de ve başi lerde il ay si lamak yaktılar. esi da birçok kahveler denize döküldü e bat- tı. Şimdi ise kuraklık bütün dünyayı bir kıt it ediyor.,, Japonya'nın kuvvetlenmesi ve büyü mesi kayser üzerinde mühim intibalar e Gl Deyli Meyl gazetesinin geçenler- le japon dostluğunun lüzumuna dair yaz t eğer onda biraz Me varsı ine in bu kadar küçük ve hayr. rici gi Demi Mustafa e sağ ında; cuda getirilmiş olan ıslahatın en len birinin ifadesi olduğunu an- ecikmez. Islahat! , Ananevi yazı eli ve e İm a türk tra mda vücu. n değ anlatmak için ais ge br değildi. a p demek lâzımdır, çünkü, yalnız ilk mw” e değil fakat asıl bali de < z zı Türkiye'nin inzivasını artı Lie Türk fikriyatı bu es ki bre için de pençeresiz bir kule' rsa e aman gazeteler ri Prusya'dan e varidatın yüzde sekseni vergiye gider ve yüzde yirmisi ile de ime an dünürü Lük olmayan sia dı ailesi çindiri, inziva a eyi yaşayan sabık hükümdar, çile kendi müddeti saltanatı ile yor. Bana Si kiz Benim saltanat devrimde harbın vve mahrum mi çinde Tile çk Gi ie ksanlaıştır. YE Harptan evelki günlere dikkatle bakan iç bir matbuat bu e hasrkummğ, li İren in kullanılması imkân dabiline girmişti. Ve ürk hino” e > e gerek sürat ve rek m itibari biç bir in e geri kalacak mi ispat edeceklerdir. “v bu, cehalete karşı mücadelede ne e bir silahtı. Bu mücadele devam edi- dei nisanı zarfında a Sag ei 3 kişi okuma yazma ö; — inkılabı bir dil inkılabı ip etmiş- tir. Türk dilinin arap ve ve oradan harice bakmı bu kulenin i görem peni - Me - Şimdi... türk dilinin sma diyecek- - Yeniden diriltilmiş & gramer ve saral ve kelimelerinin ille toplanaca- muazzam bir lügat vücuda getiriliyor. Bir ıslahat lügati, içine iki ciltlik Larus'un bütün e ihtiva edecek bir lügat kazırlanıy, ütün m öğrendikten, bu millet, şefi ve idare edenleri tarafından sarfedilen azim gayreti müşahede ettikten ve sahaf dükkânlarında eski harflerle basılmış ki- tap dağları #ozlanmı, bu bu kadar çok gazete ve neşriyatı gör- EE ER e i a mahküm edilmiş ken gençlerin elinde latin harfleriyle mat- | müca. ler, o devrin Almanya için bir altm devri olduğunu görürler. — ruti bir e idaresi altın- a demokrasi, söz ve matbua eks akademik, hürriyet vardı ki bun- ara diğer memleketlerde tesadüf edile » mezdi. Beni şiddetli ve müstebit bir hükümdar olmakla ith: faza etmektedir. eğ vilerin ilen TE — Kimi lm Bafra'da en alan inhisarlar a in işlerini daima ve yüksek Fall yaa tutması mübaya: sr kövlü aile evi tesirler bırakmıştır. < ii ber in akik e kei ze tür! ii vitrinlerini seyrederken artık insan been viii kelimeleri dil. oğ eski kelimele- iin ve İrini bul ak, unutulmuş eski türk gramer kaidelerini tel ortaya koymal eski dillerinden biri olan ve liyal ini mey 5 nün | pyorlar rdı. Bu, birçok im aynı sesi de ettikleri ve a; va yapma | pa İf irçok - ayrı bir ya harfle ifade edildiği inip girişildi, Anadolu köylerinde keli- Komisyonlar meleri, > ifade tarzlarını dele - | Eski tül k müelliflerinin eserleri araştırıl- iyor. İnsan mütehassis oluyor, sadece müte- kassis oluyor. LEON BANKA! Lö pöti marseyye BE kayssr, mulakire bir Mm de vermiş, ve altına Galsvorsi'den şu ci eyi m »Asri ler her şeyi bilirler, müna « kaşa ler b hiç bir 2 Uyuşmaz- ler. ler, düşünen bir zümre değil, bir düşünce İM olan Viz. rel >.

Bu sayıdan diğer sayfalar: