25 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

25 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ba SAYIFAZ DIŞARDAN GELEN |Tessin kantonu Deniz konferansı! >Londra, 24 yaz — İngiliz ve Ame Yugoslavya-Macaristan hudut beşyendez Cenevre, 24 (A.A.) — Yugoslavya e kümet ti macar hükme tarafından, bildiri Almanlaşıyor mu? Roma, 23. (A.A.) — Popolo Dünlyaf sk diğer gazetelerin büyük bir kısmı yikan mütehassısları arasında, 1935 miz konferansına meailik itidal müzakerat, Londra'da devam ededursun, Fransa, İi tal bin tonluk iki ra Ma Zarını, Ni. Avenol'a tebliğ etmiştir. neşredilen bir istinsah edilerek ya'nın otuz beşer © Ya igoslar, ya hükümeti, Macaristan hü- la Tessin Kamtonunun almanlaşması etmek niyetinden son derece k den dolayı eca izhar etmekte- tadır. göre, İt: I gibi dir. 2 diyor yâ deniz kuvvetinin böyle mahsüs bir su- e alk e #ümez bir vazi- ie İevigre ardsmdali dostluğa relte artırılması, İtalya'nın Sp bir: hakkı Tethiş hareketlerin . lamda er e le e bell olmakla: bet raber, herhalde kendi #leyhine macar Heme peznde yapılan ii Zi Eğer bu Kanton italyan e Milneçelğ im kalması üzerine, Yugoslav; gine bk amaa alya bun merika ik İngiltere'nin, harp vie tak 18 eri donanmalarının takviyesi için bazı tekhf- | leri almağa ie kalmış ve e tedbirler gri sana; lerde bulunduğunu yazmıştır. Bu haber, |de çerçevesi muntakası ölçüsüz kan fedakârlığiyle kur- müzakereye tâbi bazı fikirlerin ortaya atıl mış olmasından galati Diğer ek Vaşington m mütalealar (yürütmekte. Büyük Japonya Yolundaki Japonya. balkanlar, Pazari Balkanlarda japon birası birasından daha ucuz; bütün Seki m leri pi e ları; cenubi Afrika ve Avusturalya'da ja- . radiyoları; bütün dünya- da esini ve suni e Değ dünya pazarlarını dil “SON HABERLER. Büyük yolcular : Balıkesirde Başı 1 inci sayıfada o © dir. Eğer e milletler dı de İyran kiye kadar samimilik gösterirlerse bezle milel siyasette iç bir ciddi müşkül kalmı- yacaktır.. Tür. afakı Serh gazetesi diyor kiz ölmeli kardeş Türkiye'ye seyaha, münasebatında bir fasıl öil yeni düşüklüğü ile istila etmektedir. Ja- “beyaz ırktan öğrendiği beynelmilel teahhüdat ikmamıştır. > dan ÇAM , | te ve ba saretle iki memleketin mefine ola - çi > | çaresinin bulunacağına kani olduğunu - Ki ai yeni e yp mila- ilerle - mesi kabul edilemez. Gazete, Tessinlilere (ait arazinin al - manlar tarafından satın alındığını göste - cet | hükümetine eli si M Sah ie maliye mz Van Kura: akdin biri riyaset edec. Ma: aamafih Berlin mali rehafl, Alman- yalın mühim yassanda; bıkşedeceğini pek miş ve mevkiine oturmuştur. de ümit etme! mehafilin kanaati ne sö husule gelecek herhangi bir anla “ie ES ALKAN KONFİ A) ma sadece, kati netiycenin tehirine bais ola | İl Gia 4 (A. Mesai konferan- a tövle ir silik lik hafi k mialiiği emeli elen hiç b Vİ ştiraki tazammun etmemek üzere bu te- şekküle aza, sefatiyl iştirak için Amerika salahiyet' vermiştir. Şimdiye dar müşahit al kene a ta olan Amerika murahhası re: uzun alkışlar gire içtima iy gir dirmektedir. en birçok misaller saymaktadır, 2. | AMERİKA'NIN MİLLETLER ARASI 8 iŞ KONFERANSINA GİRMESİ ir Si kadın di Cenevre, 23 (A.A.) — Mesai konfe- | Roma, 24 (AA.) — Efkâr umumiye : ve ilmi İN cemiyetin inde büyük tansı, Amerika'n — yiğidi m bir alâ rl A irmi olan “elektriki “ka? kkülü dm, meselesinin hatledildiği ve bunun topla ır sureti kabul imiş! ve bii telgraf- — telkin hadisesinden ibaret olduğu ii in lazim a bildirmiştir. ölmektedir. Hatırlardadır ki bir çok kims rika kı milletler cemiyeti Ver ve bu arada tanınmış doktorlar bu kadı nın uyurken göğsünden la giığin tespit etmişler ve kadın hastahanı şönderil - mi: Gazetel eler, 75 gündenberi bir defa bile ziya şuaalı görülmediğini bildiriyorlar, Elektrikli kadın evine iade edilmi a PAPA Sl RK KABUL ETTİ. Vatikaı .A) — Papa, dün sabahı Roma” ii İlmin olan çin heyetini ka - bul etmi “ÜMRÜKLERİ açmaktadır. Bu seyahat bütün şarkın istifa- de edeceği kiymetli akisler yapacaktır. Ta- rih üzerine bir göz atmak iki millet mukad ratının daima biribirine dağ olduğunu isbala kâfi, Si Türkiye'nin terakkileri ve tedennileri iç aynı z al domünyonlarmda, ve himayesi türlü ihtilaf sebeplerini ortadan kaldırmış da olan memleketlerdeki pazarları da is | olmalarından ve cihan sulhunun £ vkalide 1k etti Hi ERER : ız mmtaka| çe ei e varız.,, SOVYETLER VE ÇİN ARASINDA dir. Japonya, ek bir pazarlarından Birleşik - Amerika e in hükümetlerini dışarıya attı. Dünya, Moskova, 24 (A.A.) — Tas ajansı teb- ve alanin dna liğ ediyor: Sovyet Rusya ile Çin arasında " devletinin diğer devletlerin iktisadi ve | Sizi bir iytilâf meocut maal başbo; kle nasıl kendi. Jehine | 2<989 ajansı tarafından Ölmem sekil söcmelilir: de verilen haber Tas ajansı tarafından kı - olarak tekzip aşi »E era a Trağmeii, Japonya'nın, geçen asrın 70 senelerin- | ço ajansı bu de garp devk iz hedi örnek al ek de verdi ğ iel balda Kala ile İnan ilde şi ğini reğ edebilmesi, eskidenberi beyaz rk Ilmadı ğ krş Üni ere'nin vii kler ofisi ihdas evküi » tatbike miiğii ği “sölmekted ir, İNGİLTERE'DE CÜLU DONANMASI e ndra, 23 * AA — — Karak beşinci kit resmi binalar maz 5 sini istahdaf gr len een sureti hakkımda - ildir i methetmi: a elli nl ll ilede hüküm mi lerce tasdiki içim arkadaşlarını faaliyete İnsili 1 hhası, bir k üzeri has ine olan tine kadar tatbiki kararla ştırılmiştır. 'RANSA'DA BİR MUSAMERE. A. F Paris, 24 ( — Reisicümhur M. Lebrun G e 4 (AA) — Laila ve So sesinde mili ük arm o vi ” masiyle mü O zamanlar ye- e ine) ie bütün ei ii vasıtalarının ler gibi yı tasavvuruna bütün dünya acı acı gü- lüyordu. Lakin* kapitalist dünya nizammın muvakkat muvaffakiyetind. “amalanh K bildiril fi bi tur. Bu müsamerede, dün Tuilleries sarayında tertip edi - va Jar! ii mlm ape kıral ve Tal dukları Vinsi alem ie ar merasim Ka . Benes Küçük itilaf görüşmeleri hakkında sını e ld Gl Ni eylemişir. rjantin murahhası milyonlarca işsizin konferanstan beklediği müessir bir sureti hal lüzumunda ısrar li tir, li bir resmi geçit yar ve sonra halk konserleri verilmiştir AMERİKA HELL kar ALŞ Mi m olna e cinnet diye alay ettik. plânlar d e o vi din devlet indeki ileri istemini sara- hatle e gişe nın tabii vazi- yeti itibariyle fakir bir see li irat dev- be n Âi k mi sanayi mil- eti halini alması bazi sarsıntılar yaptı. Fa- kat tasavvur edilemiyecek rider çetin Nevyork, 23 YAA — Litterar Di- nacak olursi lâ izahat verdi. MESAİ KONFERANSINDA ve milli varlığına inanan japon milleti bu olursa, Japonya'nın sanayi mamı e it mecmuası hi va a rak ha : Prağ, 24 ön iz m Benes sel İŞSİZLİK MESELESİ, va va ri rl e hr > en muzafferiyetle çıktı. SEL alacak ilk müşteriler bunlar ola meclisinde Küçük İytilâf daimi meclisi Cenevre, — Mesai konferau! | etmisti. Neticede | 727.000 Teht ü, Ja ve cendine modern bir şekil hi i Bükreş'te yaptığı son içtima ve bir kısmı M. | sı dünkü içtimamda işsizliğe ait bir mukave ii mi Eğ a biz li a e ver vermekte, sieneçame Asya mil- mx sesine Mongol ve las Bartu'nun huzuriyle yapılmış olan görüşme | lenameyi 8 re; rey ile, işsizliğe vi rey ale, e ir ze ydi örim a &n önlü mevkiğ, iihat mali un hanedanını efeni endilri di Ter hakkında iyzahat vermiştir. arşı sigortaya ve işsizlere yardımın muhte. | 295İ letinde i bir ekseriyet . 5 ol başk Tağdeğı ğa TİM amir bildiği için Çin'in seti im Kiye” Hf şekillerin. Li takım vesayayı da 19 Ek Fakat başka her yerde ekseri- iu du. Yal İk he zi ları olarak fali e. > görüyordu. Yalnız memleketin her ta- Öldürülen nazır eye karşı abul etmiş ve sonra 40 | yetin M. erir icraatı Jehinde olduğu | e Ya Sike ker re İM LAR PE a) N BİR MAKALE- tlik hafta; akerelet : iz *, m ir ein “Ka Bis s di eyni çi ill a YE ni rn sanayi yerden mantar biter gibi Ya- i bel Ken ür P elini 2 OSU idare meclisin; tecdi etmiş. PAPAZLAR VE HİTLER GENÇLİĞİ. | ratılmakla; ördi lie | em a - e Kartaş 24 TALAY “Çaki Berlin, 24 (A.A) — Angriff çizdiği şekilde yetistirilmekle kalınmadı, milletin İeramelaam - Si olan . — .u Pravo L il amme müteveffa daily GE k papazların Hitler gençliğine karşı | ırki ve sıhhi yaşayışı da modern bir hale İde P M. BARTU BELGRAD'DA BÜYÜK bir sal m enki brikâta başladık z Mongolistan'ı kendi iktisadi ika Dn Aku Gil TEZAHÜİ a A ia 7 ii ie. e mmiğthiş, bir mü | kak edince, eya nn yün İthalatm. sep t iye e di . i e Belgrad, 24 (A.A) elen ajan | fe karsı tahkirâmiz sözler sarfetmekle it - > EE. >> R. ço Hk lan TİK ri lovakya'lı aza bu makaleden mesul olduğun bl Yugoslav ilmişti edecek Müthiş surette mütema: ir büyi dan Lehistan matbunt birliği bu. cemiyetin rana Harz da eli Basta ikkmnil Mümin tezayüt eden kütlelere mem- sd ea lm Demek faaliyetini tatil etmeğe karar vermiştir. e K vi ağa bmmnelişe İSPANYA KABİNESİNDE leket içinde iş bulmak onları beslemek Tâ-| karı dünyanm diğer del AYN “Varsa, 24 (ALA) — Dahiliye mazı | ak Beler dağa yeme deva e Ze) m (AA) — Bae dai zmir; ba mülkrdan li yla Birleşik Amerika hükümetlerin MD pi ağ rek Belgrad” a doğru yoluna devam al e 24 > ği alk devam edilmektedir. a ii ii ilme Tari dieüyal miri eren nlar kd a iie makale denle Çek - baştan başa donanmıştı < Halk M. artı | zakerede bulu Ba amm mila sek yeri ini tin li si ba olarak örneğe mek rk alışmıştır. Fas oslovak Pravo Lidu gazetesinin Lehistan'da | nan geçişini baar dayi Kiral | dai babine ri si or Hürlü beyanatta bulun |rcak Zarareti yardır. Bu" Kibarla da 8 İkat Japonya'nın tevesrüünden Britanya satılma: sını menetmiştir. Lehistan kulübü hu kre İgrad Timanma azim | maktan istinkâf em Dahiliye“ hazırı | *€ pazarların zapt ve istilasma, Siyasi v | kapüietorluğu Midat mütedasir ol bale A suşi bir e epelaki leh - > ek matbunt | bir. halk kün m ld alkışları arasın | ise, beki er ile rene ene iktisadi tevessüe ihtiyaç hasıl olmaktadır. yü başka bir devlet yoktur. Britani EE An da girmiştir. va vakkufunu o müte -|şe kiçi y görü: ri iklerini söylemiştir. lern Japonya'nın bütün problemle- |. | oluğu İlel 4 it isi dü e di Er m Yetiş a Mumaileyl. ayrıca, kabinenin mm ve ri bu sade muhasebe misali içindedir. Rİ RO Me ee ÜNİFORMALAR YASAİ e lapa mam Eğ Me aşmıştır. kında ortalıkta dönen $ if telakkileri üzerine kurulmuştu. Halbu aa a e İskelede başvekil M. Üzmmeviz, hikmet e. Tie ğe yn N ile bir bak Japonya sanayi mamalatınm sürümü ig i baş ün imparatorluğu bir arada. tatabil- tihba, yetlere işler 'kânı, ayan ve mebusan reisleri, bir çok par ran. zaharuna ihtimal ime demin için. a en ya olan Çin topraklarını İmek ve dominyonlar, o müstemlekeler ve dim e Tehistar” da yasak edile. lamento azası, Belgrad belediye reisi, Fran- iştir. Maamafih, apon - Çin harbi ei ana vatan arasında iktisat ve mübadele a sefareti erkânı ve sefirler heyeti M. Bar- | 5 mehafilde, böyle ileri saks piler, m ilme noktası olarak Fa: | çlitikasiyle bir bütün emekle Bel en yu aklama li Ni mailey) zl ide “İda zuhur edeceği hissi vardır. a adasını ve mühim imtiyazlar elde etti. İtanya hükümeti en büyük müşküllerle kar BU GECE AÇIK ECZAHANE sikmiş e take kalin sa di Ni onya'nın - tevessü se pelit tikasr demir gibi | şılaşmaktadır; Eğer Britanya iktisadi b Samanpazarı'ndı sında le 2 ve müteakiben saraya gi- Dahçig diyet |bir mantıkla çalışıyordu. ku muvaffak olursa, Britanya devleti an » derek ismini kaydeltirmiştir. ertem 28 Adr çeri Korea, cenubi Mançuriya demiryolu ve |cak o zaman ilelebet toplu bir siyasi kud- MERKEZ meclisinde olr mebus olan Madam re, Hariciye nazırı M. Yevliç bu akşam M. Tali leri“ nakletti - | nihayet ölü diye hakir görülen ordu | ret olarak yaşıyacaktır. Eczahanesidir. Bartu? inde-b beyannameleri: ma i i j Fölkişer Beobahter Sovyet konsolosu ile dahili Mangan ki Sayan ve Çahar hükümetleri me nin mir aza bulunduklarını v ve bu iyi lâfın golistanda şimendifer yolla rı tesisini Ve Ve Sörbe müfuzünüt tevsünü il daf eyledğini bildi Emi edir. Ta: N ajansı bu haberlerin al uydur. ma olduğ, yünü ie eya ahâ mezundur. Bİ eğik Kaiteri söğdüklel isle . Asıl biri ae milletleri karşı renkli er milli istiklalleri pi ışan bir Çini in Kaosında 400 milyonu milli bir bütün Ks toplyacak inisiyatif re daha ır. Fakat günün birinde bu 400 Ağ siyasi ve iktısadi nizam altina alı tavrını takınmış olması- ziyafet vermiştir. le iy e Tap tali se makkâm ol « ve

Bu sayıdan diğer sayfalar: