29 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

29 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yolculara mühim Tenzilat , Devlet Demiryollarından: Temmuz başından Eylül 1934 sonuna kadar Devlet De- iryollarında, 100 Si kei ei le afede gidiş - dö- “nüş se, e yaratı ter eli; baş- 3 tenzi- at yapılacaktır. ee ayında. alınan DE De kıs” yu Birinciteşrin ayında da mer'i olacaktı Meselâ; bu ari ile (aakliye resi Eu ve Haydarpa- >< liman ücretleri dhail): i d I ik: TI «Haydarpaşa 2807. 1896. -1217 7 Ankara . ( : (Samsun. igers 2729 2708.» 1782 a aliya tya 5376. : 3900 2489» Yiaydaipaşa (Adana y 4211 3057: 1954 Samsun 5453 O 3956 < 42524 s, gidiş : dönüş ücretleri alı se bilin ik tarihten müt kadar (son gün dahil un > Sari muteber: yarım Üeredi tâbi çocuklardan bu ücretlerin ya- Tısı alınır. Bu tarifeye göre bilet alacak yolcular, katarların © Ketinden en aşağı üç saat evel bir vesika oi (12 hare- bilet Nere göndererek! biletlerini ei ar. 87) İDEAL İÇKİ Her yerde ei sınıf halk m en çok ERE) ii hiç şüphesiz BİRADIR. 5 i .. muntaazman kullanıl - faideli lk gide - kavemeti artırır. a BİRA tamamenideal BOMONTİ. BİRASI 5. -1628 Istanbul Liseler alım satım Kotiiyabinsil il Haydarpaşa be e yn lacak Apteshane ve dershane tadilatının 15, 210 ii triletinde ihale edilmek üze kapalı zarf u: sl ii nakasaya konulduğu 17-6-934 ta- rihli gazetelerle ila edilmişti. Ahiren görülen lüzum üzeri: ine her iki münakasanın da 9 temmuz 934-pazartesi günü sa- at 16 da yapılması talktarrür etmiştir. Taliplerin keşif ve i zere e gi lilesindeki hi le günü teminatı mü yonumuza müzapa (328 Bafa e os - Ereğli hattının Filyos ile Çatı alağzı arasmda dm 15 kilometrelik kısmının inşaatı kapalı zarf sulü ie eme asaya konulmuştur. vi 15 temmuz 934 taril ihine müsadif pazar günü gaat ya Ana ig Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamın- dai Kk Tal ari amimi Ticaret odası yesin ve ven irak yeke muv: ge aynı gün ve saatte ki nda bulunmaları lâzımdı! i Ta ipler un husustaki: artmasi siliyer lira mukabi- er inden İindi afra Vekâleti malzeme, ele Mi ebilirler, (1279) Te Ziraat Vekâleti merkez lâbora- tuvarları müdürlüğünden: ame için baktı teriyolojide imy. maddeler şeraiti” çeri amesini görmek Vekâl le eti ır Zi iraat iy: muşta ğü ile t V Li komis Ee elmeleri; vt dil gs ONYIL b. U. Md. Sa. Al. kömisyöim. ilanları, BA zarf Bö Bi — inde ane ilan usuliyle Şapk; İ asıları gelmiştir. Çocuk Si Ti Gi si, Telefon: 1932 edilen madeniyatt: 0 ton bakırın ERSE cağı ilan olunur, (1338) 7—2321 Ki Kirahk bir oda ninde e idrar yola sâtehassısı Doktor salonunun yazlık e hane Nakli Vey me muayeneknesini - Adli iye” vas) da Area Feyzi zama 0 kt, HAKIMIYETİ MİLLİYE 29 HAZİRAN 1934 CUMA Ankara Belediye Reis - liği ilânları, TUDKIYE ZIRAAT BANKASI rma de e Ja: 934 4 eli zl sö Sie akşamına kadar da e kurü taneli mağdler ebubat ölçüleri) ölçü nin muayeneleri — DT dan ellerinde'bu tartı li larla zikr ve edi: iri a lif (1349) 72327 İLAN 304, 14 ie kei keşifli Ye etfal cemi mii i rım inşası 3. t 934 salı günü saat 1 pazar- Sai Ri taliple- &diye encümenine mü ei (1352) 7 — 2334 İLAN 2246,54 lira iğ keşifli vala e sinde Aydın 0-|. teli i Cihadiye so- Eağiii ii kaldırım in- irmi pün müddetle ve ia münakasay: Sartnham caki kii seli erilerin her fen bei miüdüriy etine mi racaatları talip vr da i21 an Si si günü saat on büc: dar teminatlarivle birli iz İkt mektuplarını Reledive encü- menine vermeleri. mi 2362 Yara : — BİRİKTİDEN RAHAT EDER Ankara Levazım Amirli- ği Satım Alma Komis yonu iylanları ğ . se .. ..u .. ay Ankara Emlâk Müdürlüğünden: ahhit hesabma pa- Şi Sı Cinsi OUwum No. Metruke Muh; i i zarlı! ali elilüceği ilan edil | Mahallesi Mevkii gs! SW No. ka m ee ai > miş olan 36363 kilo kuru ota ş Lira K. emi pazarlık “günü verilen fiat 'Maâhanr bağ) 15/1: 326 2500 ali görüldüğü © ciehtle pa Orta Ayran se e e zarlığı 2 temmuz 934 pazar- Köh: Ema sandalyala? biri 15 kuruş e tesi günü saat 14te yapıla. | “onne R > e Şartnamesini görme rda yazılı emyn müzayedesi -26-6-934 e itiba! i ere her gün ve pazarlığa Gğa Sli yiplerin müracaatları. (1359) Çe e N ali a j ek ak için de vaktinde te mim li hatlarla berke Anka, ra: Lv. lakad rliği Satm alp Ge iel (1363) — 60 Denizyolları: işletmesi müdürlüğünden : Iskenderiye hattında fev - kalâde. tenzilâtlı deniz İLAN ilo patatese pazar- ü e fiat gali gö- atlığı 30 hazi- rtesi Le saat içini “Şartname gör- ıçın de vaktinde i Di Şt inlay : Lv. 14500 gün gümüşe a İstirahat günlerinde havası almak istiyenlere kolâylık Silk İSKENDERİYE hattında le peer A Fevkalâde tenzilatlı e ei la pir. vi ri iii tertip ettik. Yemeklerini a zim ve Şöhret b çi MR ELE par vapurlar vr hafta SALI günleri 11 di de Galata rıhi- ” z z z nindan k in sonra sik derler. Bı ah: Miteahhit. ve inşaat - (Malzemei İnşaiye mağazâı) m ak dier yüze İZMİR, ATİNA w e PİRE ve Si İSKENDERİYE 5 i iye edil. - ima da a olacaklar sahiplerinin razarı dikkatlerine A e marka Marsilya kigmidi ehven fiatla satış şeki oteline müra- cağıT: Tel: 2087 i iletler 1 haziran 934 ün e ei Yakinda kurdavat kısmı ayca ihaleden sal talağa ba ili -aktır. Fazla o malümal ik istiyenlerin acönteye lğacanlar ia olunur. 7—20) 7—263 SİNEMALAR | DJGÜN, BU kiii Gaip ruhlar > ——— htiyaz Ed ve başmüharriri İALİH RIBİ İmum Neşri a idare eden yazi şleri mi lir NASUHİ ii tankırı caddesi civarında diyet si giti e İm be Siyar : KAY maa ve wi Mi in Gizle W en ıztırap lar Hazin bir aşk macerasını yaşatan yanca sözlü bir şahesel | Ayrıca: Dünya hava: adası CHARLES LONGTON ve RICHARD AR- LEN tarafından çevrilen Türkçe sözlü büyük macera filmi, selâm bedelli Müe: İsese veznesine verilir. Yahut ölü rasıtasiyle eri salâhiyeti Ayrıca: Dünya havadisleri.

Bu sayıdan diğer sayfalar: