7 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

7 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. *da Nazi 6 (A.A) — Havas Alman istihbarat ajansın yakmda keyecan Mumaileyh, vahim bir ihlal ettiklerini ÇOCUK FELCİNE KARŞI BULUNAN SEROM. Nevyork, 6 (A.A) — zefin Hel ve Hanri Jaksam mümta çocuk felcine MIYACAĞINI Münih, 6 (A.A) — Alman ringa el erdir. il netiyceleri, sonra belli olacaktır. ziyaret edeceğini HAVACILIKTA İYİ BİR İHTİRA, Fransız matbuatı söylenilecek bir BİTİSİK KIZ KARDEŞLER GÖRİNG KAZAYA EVLENİYORLAR. olduğuna dair ecnebi Hindenburg PRENS KAYA LEHISTAN'DA, 6 merkezlerini tatbikini Prens ve prenses, mıştır. me Ene bir ziyafet ARNAVUTLUK'TA. ARNAVUTLUK'TA FESAT HARE- OLMAMIŞTIR. Tiran, 6 amelesi grev yaptı Amsterdam, 6 (A.A) — Komünistler, inşaat GECE AÇIK ECZAHANE Samanpazarında MERKEZ Eahemeidir ugoslavya ve (A.A) — Bir KONFERANSI İÇİN DEVLETLER ARASINDA HAZIRLIKLAR. Londra, 6 (A.A .A) temsil etmekte edecek teatilerinin istikameti hakkında fakat Amerikalılara göre Baldvin i ziyareti, M. etmekte Londra, nazaran, ihzari görüşmelerine yalnız bir Amele fırkasın naşiri vermiyor, ve AVAM KAMARASINDA HAVACILIK MÜNAKAŞALRI. (A.A) — Avam mebuslar, İngilterenin inkişafma ait olarak tarafından bd olan le telmih lehlerde Başvekâlet lordu M. Bal'dvin, müsbet teminatta İNGİLTERE TAYYARECİLİĞİ KÖ- 'MÜR'DEN ÇIKARILAN BENZİNİ KULLANIYOR. 6 bir Yunanistan politikası İYRAN TÜRKİSTAN HUDUDUNDA Yunanistan ESKİ BİR ŞEHİR MEYDANA ÇIKARILDI. Moskova, 6 (A.A.) — Tas Arkeoloji uzun meydana çıkarmışlardır. muhariplerin e ı kârvanlar Çin'i İyran'a, rapi iz Dk ettikleri kuleler ve Aynı 00 M. PİYETRİ DENİZ KONFERANSI HAKKINDA İYZAHAT VERMİYOR. Avrupa sulhunun Katimerini diyor ki: Bu miysaklar, hiç IŞSİZLİĞE KARŞI TEDBİRLER. Avrupanın yeniden istihdaf etmektedir. Paris, 6 FRANSIZ DENİZ İNŞAATI Paris, 6 (A.A) — Ayan meclisi dahil gemilerin 31 “Acaba, bu kadar kan 1934 Bitaraf Hestia gazetesi bir Paris mekta- 'TEVKİF OLUNAN CASUSLAR, Meç, 6 Yunanistan'ın, İsviçre gibi, s0 Tür- İTALYAN AVCI FİLOSU, 6 hava e bü devlet, Yunanistan'ın harici Kİ bir cazibe merkezi teşkil ed: BEYNELMİLEL TENİS MAÇLARI. Vimbledon, 6 (A.A) Fransa “Hestia,, bu Paris mektubunda mevzun Çifte erkekler müsabakasında, olan fikirleri bütün kuvvetiy e den Timmer'i, Almanya ve kartlar amerikalı ve Vud'u mağlüp etmişlerdir. makalesinde teşkili dü Paris, 6 (A.A.) — M. Luiz Bactu tamamert Paris ie Mirza Seyit Hasan diyor 1929 tarihinde Tahranda imza olan fraı suretlerini teati Paris, 6 Haş — Reisicümhur Leh; öğleden sonra Fas ziyaretini

Bu sayıdan diğer sayfalar: