7 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

7 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

viler merhametsizce atılır. Niha; 1 15, 23 yük il mucip inci ir. Bu ye , | nevilere nazaran ak faikiyet e ne) Yabancı postası. bütü nra yeni bir nevi kiye le Diy Fransanın verimini höktar ba Temps gazetesi 3 ei tarihli sayı- sında bu serlaoha ile Almanya hadiselerine tahsis etiği başmakalede beynelmilel efkâ- Alman buhranı ve | iJefkârı umumiye. YAKİMİYETİ MİLLİYE Tophanede İstanbul Le- yazım Âmirliği Satın Alma Komisyonu İlânları İLAN Harbiye Mektebi için Zi ,000 kil lo sade yağı 254 7s i BUĞDAYIN İSTİKBALİ şey vardır. Şimdiy, ıstafacıları Si gayesi inlineni, yalla e! Bu iti itibarla Paris, Bri, etmiştir. Fakat başka inn Ur. k bul L Bununla beraber daha yapılacak ei şok jve e kadar iy. ü ve rattıkları v bilhassa iyi pr | kl ve bu ithamı yaj iktisadi sıkıntı ve ü yeni bir emiş mi ka esi ordunun hima teşriki mesai süzek taammüm z e İn kat M. kl ve m bu meviler daha az ekilmekte ve iyi M. Göbels'in yardımlariyle son hareketleri parken bütün dünyanın göz- tedir. O intibak ettirilece! neviler her sene aynı lerdir. İşte istikbal i iç yapak iş budur. ileri olduğ 1 İst karel © him tesirleri olac: aktır. Filhakika mahalli Mi bağl yarakıır | Başv nı hay- ii retle Lyilbalnk mümkün: de; ekil iktidarının âleti olan hususi Fransa'ya yayıldığı rkmadı Tenebilir ki; Fransa istiklâkinden a buğ| sa ilatlandırmak icap edecektir. pe istinat edecektir. Şimdiden zira- i istihsal edebilecektir. Demek ki, satışı Bu da ko $sız bırakarak şimdi yalnız nız $. S. Tere, lr ve polise istinat me Hakikat te Hitler artık vaziyete ancak ordunun mu- vafakati nisbetinde hâkim olabilecek Bu- buğdaylarmı saklamak için imi KL edi- yorlar. Bu suretle mahsul üz. çalış- mağa ve piyasaya aynı sins insten ta ii le bir senenin buğdayını ertesi sene için e İamak kabildir. gunu anlamıyacak kaldı ve? gm b m be il 130 Haziran günü şimdiden kimi nin tahmin « edemiy iyeceği bir ie a'nın bir kere daha bir karışık- Alma; lık ve ihti eşiğinde ol: 21 f Ty tir, Şartnamesini gör ERİ ti meleri. (55) (3419) Tomi Ankara Levazım Amirli- ği Satın Alma Komis yonu iylanları LAN kuru ota ka- 300: ilo palı Zi günü teklif oluna! fiat gali görülmekle pazarlı- 'onuna gelmeleri. (1452) o 7—2600 D. Yolları ve Liman - Al. Ko- D. ları U. Md. Sa. misyonu ilanları İLAN Ank Di ek teslim şeryle 2000 Eg. gal kö- ile a > GERİ - 7 TEMMUZ 1934 CUMARTE! ———- — Ankara Valiliğinden: — Onuncu yıl yatı mektebi talebesi için muktazi erzak see ek eiyin alınacaktır, 2 — Erzakın muhammen e e e e yi tur, Paz: zarlığa girecekleri muh: lin 2 7,5 un EE indr önce muhasebei ir veznesine yetis m aliplerin ei görmek üzere yet Mas Müdürlüğü ta pazartesi ve erse İrtkacikairi (1294) her gün Vila e 16-7-9034 eN kadar her balı e “şünleri vilayet daimi encümenine 255 | me Piyangosu 3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEMMUZ 1934 TEDİR Büyük ikramiye 50.000 liradır Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye ve 20.000 liralık bir mükâfat vardır. Afyon Vilayetinden: iştirak etmek iyenlern de ihale günü muay- Gi saatte ilağes daimi encü: üracaatları sinir olu« r. (3654) 2505 İzmir Umumi Hapishane üdürlüğünden : HALKEVLERİ MECMUASI ) bazi it 17 inci nüshası ıştır. Bu sayıda büyük şefi rin türk — İyran münasebatı el hutuklariyle et Kemal Beyin “ran, Hilmi Ziya, Beyin mi ve im, Ki zın, Nami Beyin humanisma, Zeki Mesut ey aym politikası, Hüseyin Namık Beyin eskiliği, çar Refet Beyin halk şairleri, N. Şakir Beyin halk edebiya örnekler, . Ali Tani Beyi in. cenupta ei Ali Sami EEE iie güzel bir kia da ği faydalı ya- a gene ba ik meğreğiimişiir. Amerika'da bir konferans yoktur. Ba vücude getirmek ve sonra bun! rı | Ve bu karışıklık mali iflas ve iktisadi sıkm- teslim edil e boyu tak- 18000 li ik bir aş halinde bilemek tu fikir anarşisini ve ihtirasları zencirden| © çiben bir metre kalınlık 10-15 e EŞ muhammeneli İzmir umumi hapishanesi baki ini iy EŞE nin mayıs 935 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı sını temin edecektir. Hattâ doğrudan | korkuludur. Ren'in öbür kıyısında g tiyle 97 ton lokomotif fayra- zart suretiyle mevki müzayedeye vazedilmiştir. boğaya çiftçiler tarafından vücude getiri- | vakaların Almanya hudutlarmın azl b hr r içi ö-odulüelmi aca ei İo 7,5 nisbetinde teminat makbuz veya hükü Kip kooperatife teslim edilecek baylar fena bir E bıraktığını sal tır. Taliplerin 10-7-934 tari- ba 24 ve ie anka mektuplarını ha yevmi ihale o- üzerinden zil iraatçilere avanslar, vefecek bi İngiliz ante bir iki istisna ile vk hinde Kayseri, Sıvas, Zile ve a e Daüsadit salı günü & 15 tela Diğer memle | | Samsun Depo müdürlükleri- Kel arsin yi di e vee komisyona ve > — , gün hapıshane mü üriy yetine müra- m si sl simi salış villa ketlerin matbuatı da aynı vaziyette dir. Ve “ as lee 5 e cüntlaı ilân elnur. (2560) yl > Ta- r ya yılmaz Fra sard bir lisan kullanmaktadı ep insan vic- ati (1460) 7—2609 Mi 7 iğ ri üteahhit ve inşaat Bir terzi Hanım vi im zelen buğday mik i il — ika tar ve nevile ilmeğe e imkân verecektir. miz i eli halaları ileri Alakadarana müjde erinin aranıyor Satış teşkilatlandıkça ekmeğin cinsini| ya” yı manen ayırmak neti rmişken; is a nazarı dikkatlerine Biçki ve dikiş ten anlar ihtısaslı Hari arptan! nberi tesanidin. Çift Kurt marka Marsilya bir ham ihtiyaç vardır. ekmeğin cok ucuzlamış ve bunun tabii bir) den devamlı bir hakikat vücude get ae Mahni baaiye Mağazasında Müracaat yeri: Mermerci han - neticesi olarak istihlâk de 4ç10 nisbetinde | hususunda bir Alman gayretine inanmı Anafartalar cad. Nar 77 kiremidi ehven fiatla ei dn terzi Halil Beye iiiiiadint, âzalııstır. Demek ki, daha az istihlâk. etti- kav retlendircek ekilde değildirler. çe DİK evi Eskişehir oteline müra- | —— ü ys beynelmilel Basiölari caat. Telefon: 3272 Kiralık ev sal 5 —————— ne meri me izm. irani Termosifonlar. bir İl Nihayet bu e ie pare arasıdır. Bu vaziyet birinci hakkında Alaturka helâlar. Bulunmaz Fırsat su ai s8 Yi dür ii ear için yapılmış olduğu gibi buğday ekim | F, İngilt İtalya bul sağlam Alafranka helâlar. z ri vakalara da tadiline başrumak icap © ve karelerinden enin miller par ESR Beymelek seride rinelike pm — Pm 'decektir Bu tedbir şüphesiz ki, zalimâne o 5 Joma 3 lem ye -—- Sall inip ıkı idir. aca ii fakat bununla beraber m m dir. | pa a aasmda garp Balan Bien sika en aklı Sikin ği ni ei İamamönünde pazar yerinde ari pe 2 Ke b e Mena ir ipli vi sne ki er üzere randevu almak için Ankar a A erene NE irestan (Hasan Fikret) adresine iiek ül ilmesi. — Taliplerin valları elde sinek istiyoru, günün ir lnizemel İsşaiye mağazası) e mi ektar miktarını indirmek mecburiyetinde) || HAKİMİYETİ MİLLİYE Z siaret eimeniz trsye edi kpa GAM Si lacağı tabi ir. Bu teli eski usule sa Tel: 2087 Fovkulad dönülmüş olacaktır. Her sene her çiftli Üç yeni kitap çıkardı. Yakında hırdavat kısmı ayrıca e Li As. Fb. U. Md. Sa. Al ve bir hektar a a ka- ii iz Sk ii 8. Eb. VU. Md, Sa, AL. aktır. Daha az calısıla nı miktarda | > e e Dk in 7—2363 Yakacık rakısı komisyonu ilanları. idle istihsal edilec: ektir şti tı al Mi adi cildi basılmış ve kitapcılara verilmiştir. 00 KİLO ZEYTİN YAĞI Abone ve iylân bedelleri: Mües - akacık suyuile iymal 'ukardaki malzeme pazar $. #AFİT ve Y. KODRON Bürinii kitap, sese veznesine verilir. Yahut posta bizi uzun müddet fıçı-| İk suretiyle 9-7-934 tarihin» İllüstrasyon'dan veya Lank: vasıtasiyle gönderilir. da DİNLENDİRİLMİŞ | de saat 14 te ihalesi icra edi- BERNAR ŞOP? un Se kimesinin tahsil | salâhiyeti ri NE yeni i at RAKIDIR. ile müracaatları. (1449) Atlı eseridir. Fiatı: 25 kuruştur. İkinci kitap POL MORAN'ın Cihan re Atlı romanıdır. Bı seneler- de çıkan büyük enli en ii Fiatı: 60 kuru ruştur, Üçüncü kitap, her türkün okuması bir vazife olan PROFESÖR PİTAR'ın Anadolu. atlı Me Fiat 60 e Radyoları geldi Türk Philips Ltd. şirketi Telefon 3722 AKBA ve TARIK p evlerinde ; e > 8634. B PHILIPS'in son model BATARYAL Ankara 7—2487

Bu sayıdan diğer sayfalar: