20 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

20 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 6 “2 ili ese an Vekâleti emisyonu in Ordu ihtiya dl Elorhrdr at dö n zarf usüliğle Süme 8-934 paz ü inden teklif mekplriie “birlikte sa is- ili kan (1441) 7—258 ? İLAN icin de va teklif ve teminatlariyle Ba kesir'de askeri: sa alma komisvonuna müracaatları. (15 —2688 a bulunan Kıtaat için (43.900) kilo sade yağı kapalı zarfla nakasaya 1402) 7— 2530 Hava ihtiyacı için muhtelif eb- adda fotoraf camı pazarlıkla sa- Yan 22.7.1934 pazar sünü saat 10.5 da teminatlariyle birlikte M. M. V. Satm alma komisyonuna mü racaatları, (1549) 7—2160 N Niğdede bulunan kıtaat için 210.000 kilo ekmek kapa Ankara ticaret ve sanayi —— —— ticaret büro - sun Sicili retin 78 numa ig müs BE bal uman arasın- emlâk ve &y- tarihinde infikâk eylediği bevan e- dilmis olmakla işbu ağ 2 15 1 1934 le ee tesci e I olam LAN İstanbul Levazım ünirliğme se ya ayrılıp behe da ayrı ayrı müftü o lere İhale —— inden sı 15. 8 arşamba güni v rf ai ei, namı receklerin her ve tiplerin belli een evel ei erinin Tophanede misyona getirmeleri. Gin (3941) 7—2832 Va ap caktır. İ As. Fb. U. Md. Sa. komisyonu ilanları. dl. Sa. AL, il kilo 16 lık potri kilo 3 mm. Esim da demir s: Yukardaki malzeme paz: ar Irk sureti ie 25-7 ini arihin e saat 14 te ihalesi icra edi İecektiğ, Talip lerin e ile müracaatları. (1589) 2 7—2792 100 TON GAZOİL Yukardaki malzeme pazar lık süretiyle 22-7-934 tarihin de saat 14 te ihalesi icra edi- lecektir. Taliplerin teminat ile müracaatları. (1612 —2820 — Kayaşta mermi tahliyehaneii ri şe 1934 iBnanm sıva v İLAN belediyesince fen ve tul all ta - rek izemei İnşaiye Mağazasında. amen husu e > o Anafartalar cad. No: 77 si börk iinde yi isa - mü en IS erine DİKKAT. le edilmiş bulunan Gazi su - Ça - ö vo Dana am. yerli Kirik Akhisar belediyesinden Termosifonli şişelere otomatik olarak “ Alaturka h saatte bin beş yüz adet di r Elektrik Santralma ait ıslahat ve tadilat pro Ma uracak kudretinde aliniz z desin” a sr 16.8.1934 te ihale edilmek üzere kapalı ivabo ler alına usuliyle münakasaya zain muştur. geri n 50 ku - Köğüö'vi e ll Gi Islatma, an yıka « Li De mukabilinde şartnameyi talep etmel: olu Havagazı vr ma, doldurma, kapatma, ve | Dur. ELEKTRİK m: etiketleme işlerini otomatik e sevi rin ve temi yalar. | olarak yapması. lâzım olan Askeri Fabrikalar gown Boidieiiin den: Herkesin o menfaatı (o iktızasında ERE veya -makinelerde 19 kalem marangoz alâti BİR KERE yeni açılan 1S r.seyden evel sıhhi ve ik - sikiy ilkim İnal“ mağınan) > adi dik : 600 torba çimento a a ai işi ei ısadi şartlara dikkat edile - 2500 kilo Wasserğli 25.8.1934 Z di j5 208 y 5000 adet er tahrip kapsülü 25.8.1934 € talip olanları 1000 kilo m hu bakır - ml e iu ve pullu teklileri ni 12 eylül 1934 tarihine ka - dar İzmit bele: diye riyaseti - Yakmda hırdavat kısmı ayrıca çılacaktır. —2363 — — Silk Eridi Re hela. ları 8.1934 ardaki imsaatlar hizaların- ZAYİ İkametgâh tezkeremi zayi et - — yenisini çıkaracağımdan eski- racaatları lüzumu ilan olu - yoktur. nur. 7— 2793 "Elektrik Bend deresinde Ali Rasim Bey apartımanındı Macar tebaasından İsterser Anton len tarihlerde ayrı-avri vazarlık suretiyle saat 14 de iha- ma edilecektir. Talinlerin teminat ile Mapa ( Di MUHTELİF SARRAÇ MALZEMESİ Pssnahkit pam ve hesal 'ukardaki malzeme pazarlık enretivle 28. 7. 934 tarihinde s7 -t TA te ihaleği Tera edilecektir 1341 senesinde Arkara nüfus easy tebdilen aldığım us hüviyet e zayi etti urga kariyesi a- - lan olunu! b Me lm üç, sene li biri biir eyi kübü Soluk ağanın böke ve cakir ile varisle - No. 62. makka rinin bir ay zarfında mahkemeye müracaatları ilan olunur: Ankara 3 üncü sulh hu - kuk e in ış A. Hidayet 12846 Hinlerin teminat ile üreaz (1624) 838 Ankara Asliye Birinci Hukuk rae amrişarik yracı mahalle - sinde Mehmet. oğla Tahir Efendi - e: Hanım vekili | 0 rmız Nezil ektim ecai — tarafından aley- hinize ikame olunan bosanma da- yasmın cereyan eden - sinde: 11.7.1934 tarihinde bo: A vu o » I . Şaç işçileri 15 eylül 1934 tarihinden itibaren Ankara sanatlar mek - dihde marangoz, doğramacı ve dülgerlere mahsus olmak i etmek şartiyle haftada defa bil umum resim kursları açlcağından şimdiden kayı uame- lesine başlanmıştır. Kay: melesi bir ay debi decek » ra a müddet z arimda ) bei işçi i behemehal resim ul göl ör- k mecburiyeti hasıl olduğundan ona göre hareket edil. esi ve izdihama meydan inilir” için cıbayram'da cemivetler binasındaki day ati bürosuna müracaatla kay- diye No. su almaları rica o Ankara mn cemiyeti cisi M. Mekki 7 to Yukardaki m: lal all ayrı, cr ea yanlı an saat “ Eeee icra ve . Talipleri ame için 5,5 kadar alma Lei önek e 7—282 ASKERİ ai UMUM MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA SANDIĞI RİYASE' senii > ? Yozgatta bulunan fabrikanm halen .ooperatiti faturaları sribince eli pesineti vehilmek & üzere bii ie devir edilecektir, Bu husustaki şeraiti anlamak i enlerin | > ie ii tarihinden 30.7.1934 tari iğ ine kadar her gün öğle « son! yon civarında skeri Fabrikalar Umu di, sandığı muhase- 7 —2828 Milim mdahki teavün ve ya Üz hesine irana yak (1617) İLAN Ankarada Merkez Cümhuriyet * bankasında komsiyon Memi iken 2 ikametgâhı meçhul bulunan M. v5 yaettin Efendiy: ada nkara. ında mobilyacı tüccardan Meh » met Bey Vekili Hüneyin Fevzi eril mal bedelinden Tiranm tahsili haki eyhini gıyabmızda icra Müddei vekili mistenidi | iddia eee tatbikatla isbat edec: söyl rifetiyle m tahkiykat eyes havi veril edi salifüz:; enet zirindeki imzanın medarı ta anımı evrim ilanen a Tebliğ olunur. nıza karar arr sureti müsaddakası mekke vankanasine 18.7.1924 talik rn is müd: e alir ei a > medi lir. min ed ka- tiyet edeceği tebliğ mol a ka- im olmak üzere ilan alna, TIRA Ankara Levazım Amirli- Zi Satm Alma Komis yonu ivlanları -İHilaliahmer Cemiyeti erkezi mann Eski: RE en ki > akceleri' s komisvonuna imei evlemeleri ilan olunur. 7—2842 İLAN Üç yüz bin kilo kuru ota kapa İr zarf ve ve gazla li a fiatlar 2 a ıma komüsyomina gelmeleri, 1620 ) 7 İLAN Sekiz yüz ” m bin kilo kuru gürgen odunu kapalı ihalesi ni ağu: 934 pi: nü saat m Gürlük m Şan ini si görmek üzere her gün ve ihale vakti muayyeninden dl temin ve e tekli i amm KEDİ bm yonu riyasetine emek Kİ Satılık mz m ie ü gü-| ka Ankara asliye birinci hukuk mahkemesinden: e NE mahallesinde Güneş doğan soka- hmet Pi an hanesinde yol çavuşlarından aslen ei Cafer Ki S5 Karınız Ankaranm ai ai mahallesinde Şecati Bey mektebi arkasında Ahmet Pehlivan hanesinde Mehmet oğ- 'usuf keri i ği anım tarafından aleyhinize açı- Müdi RAL ile 1 an 339 tarihinde evlendik ve gene 1 ai nisani 33 hinde de eski usul MIŞ Gi ER iz istimaile iddiamın rar altıma alınmasını dile! ki nüshadan ibaret ii isti: ai bir nüshasını 10 gün zarfında cevap vermek üzere müddei aleyhe tebliğini de is- tirham eylerim. İmeiçi haz e” olduğundan e Eren teb - e kılındığından huki ü muhake - zetenin ilanım ertesi gününden müteber olmak ü: gün içinde cevap vermek üzere tebliğ BE (1610) —2827 mürjü iimü mütecavi? pl vr, 4 - Hillajahmer Cemiyeti Merkezi Umumişinden Mü . - Eskişehirde Karacaşehir köyü civarında kâin saray üteahhit ve inşaat Merkez anbarında bulunup alitıhza çe eşyadı m: (bez hiplerini: parçaları SE tüyü P rf 7 5 3 istamel yün, kıl, bez cüzdan, mi ml pia örtüsü, nazarı dikkatlerine arte lif toka, “teyelti keçesi, kopça, köhne 'ça a ve saire) ift K Marsilya Temi 1934 rtesi günü saat 14 ten 17 yi vkadar kil za saldı ği TR 1 mi öt açık ei suretiyle: satılacağından mul pe ıymeti Li > “lolan (871396) kı deo m arsin nde pozito ak «| - evi Eskişehir oteline müra- | çeleriyle.mezkür günde talipli ea meşe e si saat. Telefon: 3272 Ankara Valiliğinden: 1 — Kızılcahamam yatı mektebi talebeni için mayıs 935 me adar muktazi erzak (4730) lira muhammen;bedel üezrinden paza; ie Girmi imame bk 7 le male veznesine yatırmal misyona müracaat lensle ün olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: