4 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

4 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

üm Büyük ziyafet salonu. Avusturya turizmi, Eke al belma vi Ziyafet masası: faaliyet halinde Hellbrunn Sarayı. vusturya, Şiddetli surette ka - lelerinden, gözünüz, yol bekliyen İsalara ve Meryemlere çar- | mişlet par. Tabii bu kadar sofu - katolik olan bir memlekette, papazların bü- ahlakları ve meşrepleri hakkını çok daha vazıh bir fikir vermekte- dir. olmuş ki, kilise prensle- sarayının hafifliklerini İri, £ri Dak saci taşkımlıklar göste: rdir. Salzbur; alzburg'un bir tepesi ü- zerinde, bütün Bi “Lale devri,, nin için u si m leri, da ve kumar salonları, 5 ram belli ki, yıllarca sür- ş w ileri pe meşhur sanat iş bulmasına vesiyle olmuştur. Sarayın bahçesinde bir ziyafet sofrası vardır. Sandalyelerin orta- ları deliktir. Yalnız episkopos haz- retlerinin sandalye-inde -delik yok- Başı 1 inci sayfada) ler. Birçok akınlar yaptılar. Fakat Mosko - ziyetinin ağır olmasına rağmen takımımız gene çalışmağa başl apılan birkaç hücum esnasında Muazffer'in Mi vetli ie şütü avuta gitti. Bunu müteakip ai çeler. Ve mila t Moskova MlOÇUR 3-0 kaybettik dan bırakmıyordu. Bu sebeple bu tazyikla 4 Hakkı Beyin gi eri Rüstem Bn Sri u üçüncü oldul esi 2000 metre, ikramiyesi 190 lira idi, Beş hayvan içinde kolordu kumandanı Sa- hücum m Gene sağaçık teimz bir pas- |lih Paşanm Suvarisi birnci, Kemal Beyin al la topu ortaladı. Ve kalemize ikin ayi dervişi ikinci, Tevfik Beyin Seda üçüncü kaydolundu. oldular. koşu: Üç ve” daha yukarı ün iç n | yaştaki halis kan ingiliz hayvanlarma mal- sus olan bu handikap koşu: emin li e Menaf yeli met « sU günün en e Bu masanın yapılması bitti ten sonra, büyük bir “garden-parti e şehrin ve civarm en güzt ai pu ancak kornere atabildi. Ruslar çok gü- zel bir yeni e ie ere bum kafasivle uzaklaştırma! n top yan- tş bir çile ile bizim e a Ve bu suret! Ni aleykimizeğ za gel İdem da oyunu erim mütekabil aliş ve gectivse de vaziyet değişmedi ve devre mları davet olunmuş. Yemek)” - 3 le imi bi Zişmei da kn. Episkopos ( Hazretleri le takımımızda tebeddülat gizli bir işaret verince, bütün fıskı- bie “zan iri açıktan sa yeri- : REZ Eve ve merkez muhacim mev| yeler birden açılarak, bütün davet- h isgal etti. Fikreb'in Sör İy liler tepeden tırnağa kadar sali mesi alarım daha ziyade canlan- yeli Ve Episkopos ladı fakat M: na Tikevi gördüğü icin Fikret'i sıkı marke edi- Bu hal, pole ama, pele gö lemllşe ie a amd al Bu gibi şakalar için, kilise çanak- | mlarrslar tarafıdan 19 ları, sadık hiristiyancıkların para - hıkla kadar ovuna bir > ları ile dolduktan başka, episkopos- Bundan sonra iki tarafda veliler ar di karmak neticevi ya Tlehlerine olara! arm vergi memurları da mütemadi- | yk, alar: adil *k için s iz i TMİŞ. da büyük bir kuvvet ile ilem; > n oda havu hep sizde olan p: rinin tabloları, Koas mobilyalar k için ne isterse - ince bir zevk ve| gönül eğlendirmek iz vardır. Fakat hakiyki sanat havası yoktur. Belli <i, bütün bu şeyler, nihayet münha- sıran papaz eğlendirmek için yapıl- BURHAN.ASAF mi İA -İ yetimizle Yarm güres ve vüzüeülük vardır. Yur- Aumuzu Hürmet eslai eri İstanbul'da dün- ye ken ymakam, İyi reisleriyle kaza m ce akel AMIŞtIr.. tarafından eke ücretlerinin mecmuu, ikinciye 55, pre nu | ye 20 gr veriliyordu. Altı hayvanm iştirak ettiği bu koşu çok ai olda. N Netiycede Prens Halim Be- yinRomflon” e ret Diye Fe i üçüncü KE lerim an ingiliz taylara mahsu 1200 metre, ikramiye 255 meri diyer Dört hayvan içinde Ahmet Efendinin 1023 Cey « anı birinci, Zmivençih Efe adinin Klas'ı ikin- Dağkızı üçüncü Muhafızgücü bisikletlileri sym 3 ii rip. bah de halkın samimi a arasında Fatsa'ya hareket sai Fatsa, 3 — A NA bisikletlileri til iyüşten sonra saat 17 de etin yürü; > ya ya geldiler. Uzaktan bisikletliler ve Fatsa sporcuları tarafından, şehre girer Dk; ez ı ve halk kaş Ereğli mensucat fabrikası için işe başlandı. HeHellbrann sarayında, dünyanın en meşhar kukla tiyatrosu. kü at yarışları. | İstanbul, 3 (A.A encümeninin tertip etti Ereğli, 3 (A.A.) — Mensucat fabrika sının yerini İstimlak sezi emir ve talimat MRK ta ça bucak yayıl: haber ek balk sü. i — iğ ve > an bu rur ve heyecan içindedir. ikincisi bugün Velief: ez ti ww. ii güzide bir kalabalık önünde yapıldı. Boluda bir konferans. Birinci koşu: Satı taş ban ismini taşi Bolu, 3 , — İstanbul Bl a ğa so: hayvanlarına öçüncü oldula, metre, ikramiye Sarayın bahçesi i imi lerle yar el) e mahsustu. Mesafe 2,000 e yin Mesut isimli al Beyin ene ikinci, Kâmil Be İkinci . | kan ingiliz ni Gl Mesafe 1800 da Bak biğvük içinde Celâl Beyin Tozke'yi bi- n sınıf hukı iz hakkında bir konferans vermiş ve şid. atı le ag Halim dee e e in Übeyn'i İİ Erzurum'da çocuk eğlenceleri Mene 3 (A.A) — Halkevi ve hayar Cemiyeti sa o. 300 fakir uk süni gece millet eid ilin eğlenceler yapılmıştır. yaşındaki (yerli halis mecmuu 55 lira idi. | Milliye'nin Romanı: 3 Tefrika: 63 - v . oaepmkakze hali. Andre Malro Çem'in kalın dudakları, sivri profiline rağmen, onü m vimlileştiriyorlardı. İçeri taraflardan zengin bir köylüni ği a? Fakat zengin çiftçiler böyle eski li yi lı içi; tellâl değildi. Eğer amatör idiyse kendisine gösteri! eş yaya da alıcı gözüyle en sanki diği Ül bir şeydi. Filvaki Çen sokağı gözetlemeğe başlamıştı bile. Ru dük- kândan iki yüz metre ilerisini görebilirdi. Bu il yi otomobil ne kadar zamanda geçecekti? Bunu, bu aptalın meraklı gözleri altında nasıl hesap etmeli idi? Herşeyden i yüz metre- önce bu sorgunun cevabını bulması lâzımdı. Şimdiye biir yapmış olduğu gibi sesini çıkarmadan yalnız önüne koni Tan eşyayı seyretmekle iktifa edemezdi. — Vilâyetlerde yaşıyorum, muharebe yüzünden kaçtım, dedi. eki sorguya ii Çen hissediyordu: Dük cı şimdi, onun dükkânmı gelip tetkik ettikten sonra e iz rışıklıkta yağma etmeği tasavvur eden bir ii olup olmadığını düşünüyordu; halbüki bu deli - ona şüphe verdiğini ink ön en değerli parıl görmek de istemiyordu. İstediği de tilki sil ile ucuz bronzlardr. Japonlar tilkiyi a bu eri japon değildi. Onu kurnazca sor- ie e irhe'de oturuyordunuz, değil mi? Merkez ilya pe ın çok güçleştiğini söylüyorlar. endine, yarı sağır vaizyeti takmıp tirk e Dal ha ziyade acayip görünmek korkusu mayı dü iy ile buna cüret edemedi. Sadi adece: Artık orada oturmuyorum, dedi. Tavrı, cümlelerinin e hattâ ii ll urken bile, tomtur: e e mu - at söz oyunlarına rmaksızın E indü; TU söylüyordu. Akin ark etmek g Eski mezarlarda çok iken e El heykelcikler - den birini parmağı ile göstererek: — Bunu kaça ni Gi — On beş dolar. ekiz VR r tam fiat — Bu kıratta pe era sekiz dolar? imkânı varmı? dü- Fy ki beni onu... on dolara aldım. Kârımı siz tayin edi- Map verecek yerde Çen bir kahvenin önünde, küçük iş olan li in güneşte parlıyan göz- du. Pey, an 1 mağazasınm camekânla- acı rn e herhalde onu gecürnie; Fakat dükkân - dan e Bracaksi Sanki düşünüp karar vermiş gibi: — Dokuz dolardan fazla veremem, la ya! bence bu da faz: Bu zuda Mİ 0 malümdu ve Çen de on« ları zakineisiz kullanıyor: iki — Bugün ilk siftahım olacak.... Bunun için bir dolarlığ zarara amimi başka çare 'ünkü bir defa pa: zarlığa girişten sonra ilk işi bitirmek uğurludur, derler... kişi göl çıktı. Deminki iki adam sağa döndüler. Sokak gene tenh& Taştı. Köpek hala koşuyordu. — Fakat hi buçuk dolar verseydiniz... Sonra, Wak başka tilkiler çıkarıldı, yeniden pazarlık lara girişil Çen iç olmazsa dokuz bı şi satın almış olduğundan artık antikacının iti dını ve binaenaleyh düşünmek hakkını kazan Ges kendi sine gösterilen mala vereceği fiatı tahmin ediyo hü düşüncesini karıştırmak doğru pk g2 sökakta otomobil ancak kırk kilometre hızia gidebilir. halde iki dakiykada bir kilometreden fazla... demek ki ben onu bir dakiyka bile göremiyeceğim. Az bu. Pey'in bu kap yı bir an bile gözden kaçırmaması lâzım...., Sonu ürmete lâyık d

Bu sayıdan diğer sayfalar: