19 Ağustos 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

19 Ağustos 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A. SN A — rasını yad için ba ayın la Sahip ve Başmuharriri MEHMET SIRRI IDAREHANESİ İsmir Birinci BEYLER SOKAĞINDA —.e— Deresdilmiyen evrak iade edilmez İ Neşriyat âmiri M. SIRRI ABONE ŞERAITI Seneliği 6, zi we 3,6 Liradır. Gün mİŞ haların ki ruştur Pl; Halkın Sesi) Matbaasında ES I D i R iz Beril Gü Halkın Ses e BEŞİNCİ SENE Wi: 2249 Bulgarlar Kendi Elile Kendi Ku yularını Kazıyorlar komitesi e iler il Ya istilâ ettirmek vesilesini Yaratmak için e Pu Tp rişta ME çim i 1. azd Yerlerinden gelen üçyüz kişi İn “iğ r grup buna karar pa ez nu sonuncu mad desi « bn toplantı ilk Bul. yar 11 meelisi toplantısı olaeaktır > geklinde tesbit edilmişti, Bulgarlar bu tari i hatırayı yaşıtmak için bura da bir e Abide y.pmişla; ig Bulgarlar bu De ii in Şikada “8 me- yapmağa kar: ve Bir gün pri seki orası a klar lacak, © oradakiler baha kadar çyklanbakieiri Şimdiye kadar iü enin ba merasimin bu söne yapıl- ması resmi imi) sna Harbiye mektebinden çıkscak Yeni sabitleri ve önden edeeskleri tenviri mak- #adı ile isede bunun birde işyüzti ad uğu şüphesizdir. Merasime umum nasırlarla baruda ve e On manlı idaresi arisleri muhbar: doğuran bu are 19 AĞUSTOS 1934 RPAZA TEL, 3503 60 PARA Japonlar milleti Rusyaya karşı harba hazırlıyormuş Moskova ( Radyo ) - Bütün Sovyet matbuatı JaPon hükümetinin ortada hiç bir sebeP yok iken efkârı umumiyeyi Rusya ile harba girişmek icin teşvik ettiğini yazmaktadır. Feyizli bir kooperatifin | Cihan matbuatı Faydalı ve çok çalışkan uzuvları bir arada|Ne ile meşçul!. Hâlâ bir numa r a ralı halk düşmanı katil Con Dilingerden bahsediyor Dilinger, B Babi denilen mahut Amerikalı gen cin ta kendisi imiş. Bir kadın Dilingerin beynini çalmış |! rl Amerika, garibeler diyarı Dilinger oOcidden şayanı olduğa Dx haydutlar | sikket bir mah'uktar! Venue ni ki, baydut- luğa bile bin bir garibeler den mürekkeptir. Tacir kökpekLGİE Germencik ve havalisi müstahsillerinin müşterek a Gla ip idil ve kat'i teşebbüsleri meyva vermeğe başladı. Bu haklı dileği dikkat | Sai ie olduğu hal nazarına alan Aydın demiryolları güiisizgi nakliyat tarifelerinde | e, bütün Amerika matbu- tenzilât yapmağı kabul etti. Bu tenzilât re bütün incirler cinsi na | atı, bütün ciban. gazeteleri Katil Dilinger k | Dilinger, insan öldürme- zarı iü “a tonundan kilemete başına (9 > alınacaktır. eğ el MRNA e eğ nsl z s8 B E B 5 Gilğik Garbo Baba katilleri Ilik kura incir ei A A A Karsta meraklı bir ci ş . . : ayet mahkemesi bitti Evlenmek Niyetinde İmiş te |". eler mahküm Bunun İçin Gizleniyormuş!.. Kars (Hususi) — Burada ği Hi Bi KM ae . a im edilmis ve Ah- | Bugün çok büyük merasimle vapura yüklendi eevkif edilmişti. a N Mya e z “ . ei edilince, , Ağa Değe (Yazısı Dördüncü Sahifemizdedir ) nin kendi kari fena i sile NN e nasebetto bulanduğundes, bir | Yaz Mevsimi Çılgınlıklarından aya | — Bu yardımcılar m lün o Ju gi kardeşi oğlu Hüse yin vey oğlu, yani öldü İla ie oğlu Ziyaed dindir. mede Ahmet cürmü nü bint diğerleri itiraf et di al e mişlerdir. Muhakeme epey: ülamü: ayet karar tebliğ edilmiştir. Maznunların yöş — aşları ve ortada bir de na €&reta Garbo, bpgünle: iie bu Mi vaziyetin iç yüzü | mus meselesi olduğu nızarı gene eenditinde) en bahsettir- gi e 'meğe muvaffak ol. | dikkate alınarak Bala beş se mek fırsatını elde etmiştir. ne dört ay, diğerleri sekizer Giinkti Grets Garbo meydan "a va 4 Garbo evlenmek sene dörder ay hapse mah- da yoktur; hiçbir Amerikah | üzere imiş! Ve bunun işin | k4m edilmişlerdir. Buuları yem uzak kaçıyor | cinayete teşvik etmekle maz gsaeteci muhabir, kendisini nun, maktulün kaynanası göremiyor, kendisine en kü ei at, eşrar perdesi henüz | beraet etmiştir. gük bir sual sormak imkâ- | tamamen yırtılmış pi a mim K bulamıyor! : Ye büttin Mi bugtin | Dördüncü sahifedeki 3 ün geçtikçe ba vii .. sorma ği laştıkça plaj ş mucip olmuş, fakat a Garbo eN evle Belediye ilânım, mut Fi m ja Mm 5 ek sam Ras ordusile bera- — Sonu 4 üneüde — kı akay, genç bir muhabir sit ee laka okuyunus, leneeleri gittikçe; hararetleniyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: