19 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

19 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

€ HAYAT Ansiklopedisi 62çıktı nci cüzü V.. âl ocnc Î S T A N B U L CAGALOGLU P O ? Q P 1 0 Anı e NO ODlfO Telgraf re nîelrtup adreai: CnmUuriyet, Istanbul Posta Kutnsu: Istanbnl. No. 246 rcUdr I3 HyMUb Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298, Idare ve matbaa tasmile Matbaacılıfc ve Neşrlyat Şirfeeti. 24298 24290 umhuri H Â Y AT Ansiklopeaisi na cîlt hazırdır. Ctizlerinizl bir an evvel ciltletiniz 6 ^ J Ikinci Dil K Dolmabahçede dün saat 2 d e ! Ismet merasimle açıldı Başvekilimiz «Kömür istihsalâtımızı 5 milyon tona çıkarmalıyız n diyor Paşa Hz. dün geldi İsmet Pş. Hz. ne Zonguldak, Ayancık ve Sinop seyahatlerinde refakat eden muharririmizin intıba'arı tam*İ Paşa Hazretleri, Başmuharrîrimiı Yanut Nadi ve Trabzon meb'uMu Hatan Beylerle tGiÜcemah in gövertesinde ' Tanm antrasît fabrikasuun temel atma merashni içm Zonguldağa, ora • dan d» Ayancık ve Sinoba giden Başvekfl İsmet Paşa Hazretlerüe tktısat Vekilimiz ve diğer zevat dün Gü!c« • (Mabadi Sçüncü sahifede) îkincî Karultayın ilk içtimaından Türk dilinin Ikinci Kurultayt t ki seney* yaktiMM^ aralıkla Türk ^tlinm ikînci Kurultayı dSn Dol raabahçe sarayında teplandu Böyük Şef Gazinin kılavuzlıgile kendi varb groı ve bütünlüğünü yok olmak tehli • kesinden kurtaran Türk milleti öliân dirim savaslannm zaferlerini ancak asırlara sığabilecek inkılâplarla taçlan • dırdıktan sonra hep ayni kılavuzun yol göstereçîliğu'e kendi millîvarhgının derinliklerine de dönecek, maddi ve manevî kendi benliği üserinde de ehem* miyetle ^uracaktı. Şarkî Roma imparatorluğuna îstihlâf eden Osmanlı tarihî esasen. Turk mületine şeref verecek ynce bir hâdise iken saltanatın sakatlıklar içinde yüzen idare usolü tıeti • ceu olarak bu bakute tarihî, millî ve hatta nrki varlıgımıza ziyanlar veren : c?«ljillikl«rle fena voilara gidilm sti. ö n Asyadaki son Türk tmparatorluğunun îyî kotii bariz farikaları fimlardır: Maarif Vekilinin küşat nutkundan sonra riyasete seçilen Kâzım Paşa kıymetli bir hitabe irat etti Riyaset divanı ve encüırenler intihabını müteak p müzakerata ve ilk tez olarak Ahnıet Cevat Beyin tetkikleri Kurultaya başlandı İamet Paşa Hazretlerile îktuat Vekilimizin Ayancık seyahatlerinden intıba: Zingal Şirketinin ormanlardan kesilen ağaçları nakleden tesuatı tetkik olunurken bir bir intıba: Ondeki resimde Reiricumhar Hazretlerüe Kâzun, hmet ve Salih Paşalar merasim esnannda hususi mevkilerinde Kaçak eşya d a va sı Dün müdafaalar yapıldı, Rauf Hayri B. kendini tutamıyarak birkaç defa ağladı, karar yarın verilecek Odesa başkonsolosu Rauf Hayri Beyle, konsolosane kavaşı Tevfik Efendi ve muhacir Mehmet Ağ?nın mcbakemelerinc dün gümrükteki 8 numarah thtîsas mahkemesinde devam OIUÎ'ÜU. Evyelâ gürnrükten gelen i'ste okundu. Rauf Hayri Bey bu münasste'.le sorulan suale c v a p olarak: « Yakası samurhı olan kürklü (Mabadi üçüncu sahifede) llllllt 1 Osmanlı TürklerinJn impara • torinklan Cengiz hücumlarile yerlermden yurtlanndan olarak Orta Asvadan Carbe doğnı yiirümüş Uvgur Türkle rinden b«ş altı yüz çadırlık göçebe bir halkın içat ettiği b;r marifet olmayıp bflâmam on Asya. Türklerinin himmetleri eseridir. Üç be» bin Osmanlı Tür kSmfen "evvel kuçnk Asyada Selçuk Torklerînin hükümran olduklan ma lumdan SSIâlevî bir saltanat m&nkariz . olabilir, fakat millet dahna baki ka larak o ryeni yeni şekillerde kendi .ha» yattm idame edip gider. Ne hacet, O>manlı Türklerinra Selçuk TSrkleri tarafından kabnl ve iskân edilmîs kimseler olduğu tarTven sabit brr hakikattir. 2 Tiirklerm on Asyadaki hayallanm hatta Selçuk Türklerinin bura • daki hükumet ve hakimiyeüeriîe baş: larraş bir hâd se olarak izah etmek dahi müşküldür. Memleketin ve mflietin sıkı ve dikkatli bir mütalean Turklerîn buralarda adeta mebdei tayfn oluna • rrayacak kadar eski bir varlığa sahip olduklannı kuvvetli surette füphe ettirmeie kjfayet edebüir. 3 ö n Asyadaki «on Türk haya» tı isiâm dmîle kanşmışhr. Ehli saHbe karşı Selçuk TurUermîn yaotıklan muharebelerden sonra Osmanlı saltanatınm rnuharebeleri dahi bilhassa Av • rupaca hîlâl ve salibin mucadelesi sekLnde telâkki edilmistir. Bı'z Tıirkler bu • vaziyetin ve bilhassa son şeklmde bi« i'm hesabırmza tamamen haksız olan bu telâkkinin maddî ve manevî pek cok YUNUS NADİ (Nfabâdi ikinci tahifede) IIIIIIIIHIIIIIIIIinimilllllinillllMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMllllllHIIIUIIMtlinilMIIIIIIIIUıni'.IIIUI.MMIUIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllVUIII A1 m a n yadaki reyiâ m Sağda Maarif Vekili Abidin Bey açma natkunu irat ederken, ortada Başoeküimiz aza arastnda müzakerait takip ediyorlar, Molda Kurultay Reiri Kâzım Paşa çok kıymetli nutkunu söylüyorlar Almanya, M. Hitlerin devlet rebliğile Başvekiliiği şalısıoda birleştirmesine razı olup olmadığını bugün rey vererek bildirecek Ziraat Vekilimizin Bursadaki tetkikatı Vekil Bey gazetemize beyanatta bulundu Bursa 18 (Te lefonla) Zi raat Vekili Muh1M Bey bugün Merinos koyun lan hakkında tetkikat yapan heyetin içtimaı na riyaset etmiş ve içtimaı müteak jp heyet azası ve üç vilâyeticı Ai. Hitler, Mareşal Hindenburgun ö lümünden »onra topladığı Rayiştaga baytar müdürlerjle.birlikte Ka . . nutuk söylem eğe giderken racabey harasınk Ziraat Vekili M. Hitler devlet reisliğilc Basvekillfği gitmiitir. Muhlis Bey şahsında cemetmişti. M. Hitler bunn Içtimadan sonra kendisini göcdüAlman miHetinin tasvfbine arzetrneyi güm Vekil Bey Mer.'nos işi hakkında de ayrıca' kararias'ırm» bulunuyordu. Abnaa Reisicumhuru Mareşal Hin Reyiâm için tesbit olunan tarih bubana fu beyanatta bulundu: •^*r/ denburgun ölümünden (Mabadi öçüncü tahifşie) ' (Mabadi dördancü aahifedm) Dünkü Kurultay içtima tndan başka bir intıba Ikinci Dil Kurultayı dün açıldı. Sarayın antredeki salocıu Kurultaya ve muayede salonu da dinle • Daha saat 12 den itibaren Dolma bahçe sarayının . içinde ve dısında | T ,yicilere ayrılını^tı. Riyaset tnaka mının arkasındaki balkonda bir bir.kaynasma; giren, çıkan, yer abando mızıka ile Kurultay marşınyan bir insan kalabalığı dalgala,nı spyliyecek Ukmektep muallim nıyordu. Saat 2 ye doşru bu mahleri sıralanmiftı. Azaya paahsus sıser durula durula yerli yerine yer(Mabadi befinci tahifede) lefti. M. Hitter beklenen nutkunu söyledi •• •'•» •

Bu sayıdan diğer sayfalar: