18 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

18 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAMİH RİFAT Hayatı ve eserleri Sadettin Nüıhet Beyin 400 «ahife lutan bu eseri bugün çıklı. Sühulet kütüphanesinde 150 kuruş fiatle satılmaktadır. J na cilt hazırdır. Cfizlerinizİ bir an evrel ciltletiniz o 3 6 9 4 TelBra*TCmektnp adresl: Cnmhuriyet, tetanbul Posta kutusu: îstanbul, No 246 CUITiarteS! 18 AğUSİOS 1 9 3 4 Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir beyetl: 24298, Idare ve matbaa Insmlle Matbaacılıfe ve Neşrlyat Şirkett. 24299 24290 um h uri HAYAT Ansiklopeoısi 6 Ikinci Dil Kurultayı bugün 2 de Dolmabahçede açılıyor Betediye işleri bir Milletin medeniyet Seviyesini gösterir umhuriyet Halk Fırkasının belediyeciliğe verdiği ehemmi • yeti önümüzdeki belediye in • tihabı münasebetile neşrettiği çaltşma talitnahnda açıkça okuyoruz. Ve yeni intihaptan dolayı hrka programunız da esaa atılmış olan belediyedlik için yeni bir inkişaf devri açıldığmı gör mekle de seviniyoruz. Belediyeciliğe bu asırda verilen bfiyiik ehemmiyet, insanlann yaptıklan ilk şehirdenberi alınmt* derslerin toplanmasüe meydana çıkmıstu*. Tarih (österiyor ki; belediyeciligin bir Uim balinde telâkkisi son zaroanlarda te • kâmöl etmesine rağmen bu ilmin bü • tün esaslan geçmişin karanlıklannda vardn*. tki bin sene evvel mahvolan Pompei harabelerinden anladıgımu bakikat; iki bin sene evvel de bir şe hireilik »an'atinin mevcadiyetidir. Biz de şehirlerin idaresi ilmine verdiğimiz bu belediyedligi doğrudan doğruya şehircflik (urbanisme) namı altında da mütalea ederek diyebiHriz ki; tarihin biitün devirlerinde insanlar kurduklan şebirlerin, beldelerin vazi • yetierile kendi medeniyet seviyelerini tesbit etmişlerdir!.. Eski medeniyet lerin derecesini bis bugün ekseriya bıraktıklan şebirlerin hallerinden anlı • yoruz... Bizzat, biz Türkler eski meden'vetinva gene atcJanmızın şehir ha • rabelerinden, ve medenî eserlerinden anlama£a çalısıyomz, Fakat, memieketimizin bugankâ t*« hir vaziyetlerinden hiç memnun deği lı. Türkün basraa gelen bütün felâ • ketlerm anası olan ecnefai istilâsı ve • yahut ecnebi istilâsı mahiyetinde olan istiklâlsizlik tarihteki medeniyet iz nvhlâllerimizi tefsrr edecek en müh'm sebepler olabilir. Mazeret kabul etmi yen bu sebepleri tamamen ortadan kaldırmış bulunduğumuz su cumhuriyet îdaresi devrinde ise şehirlerimizi imar etmekle atalarım<zm medeniyetine lâyık oldugumuzu göstermek vazifemizdir. MemJeketfmizde sehirciligi yeniden kurduğumuz gün bu vazifeyi yerine getirmeğe baslamıs ve imar devrini şebir manasile de açmış bulunaca^ız. Fırka programımız, işte bu imar devrmin esaslannı kurmustur. Ş;mdi, Fırkanm yeni talimatnamesile tatbi katta mühhn bir adım daha atnnş oluyoruz. Yeni întihabat münasebetile bütün memleket dikkat nazarlarınm «ebirci • lik ve belediyeciliğin ehemmiyeti üzerinde toplanacağında röohe yoktur. Türk halkı, belediye inb'habatına alâ • ka ile hem kendi şehrinin imanna, hem bu suretle bütün Türkiyenin irparına hizmet etmis olacakbr. Diger taraftan, belediyecilikle daha ilmi ve esaslı bir surette meşgul ola cak yurttaşların başmda belediye re • islermi ve belediye azalarmı ehemmiyetle saymak lâzırrvdır. Hatta, diyebiliriz ki; halkm belediyeye alâkasım sağlamlaştıracak unsurların en mühimmi belediye reis ve azalaruun gösterecekleri çalısma ve muvaffakiyettir. Beklenilen muvaffakiyeti gösteremi yen belediye mümess'Ilerini halk yeniden intihap etmemekle kendi sehrine karşı mecbur olduğu alâkayı ispat etmis olacaktır. Fukamızm yeni talimatnamesi halka bu fırsattan istifade etmekteki vatanî hizmetlerin kıymetini anlatmak • ta olduğu gibi göstereceği namzetlerle de uzun tecrübelerin verdiği göriis ile gene halka rehberlik etmek gayesini güdüyor. Hulâsa herne tarafından bakılırsa bakılsın şehircıTk ve belediyecilik artık halkunızın en ziyade dikkat ve takip edeceği medenî ihtiyaçlardan biri halindedir. tnsanlann medenî ihtiyaçlan nihayet sehirde tatbik yeri bulur. Ve medenî ihtiyaçlann seviyesi sehrin Istanbul meb'usu ALÂETTİN CEMlL (Mabadi üçüncü sahifede) Zavallı Bulgaristan Türkleri Irktaşlarımız şimdi d e Romanyaya sığınıyorlar |Bul ari tand IdTiirkleri in ıeınal ne can nede Kurultay, Gazi Hz.nîn huzuru ve nrz emnıvetınınf ^ f s i '. . ' Maarır Vekılının nutku ile ışe başhyor Yarınki içtimada riyaset ve encümenler intihapları yapıldıktan sonra iki yıllık çalışma raporu okunacak ve tezlere geçilecektir. Bu arada iki Rus, bir Alman profesörünün tezleri de vardır Aylardanbe • ri büyük bir faaliyetle hazırlıklan • na devam edflen ikinci Dil Kurultayı bugün saat 14 te Reisicum • hur Gazi Hazret • lerinm huzurlari • le Dolmabahçe sarayında topla nacaktır. Dün cuma ol • masına rağmen sarayda büyük bir faaliyet göze çarpmakta îdi. Cemiyet Umumî kâtibi tbrahim N<~cmi B. bizzat geç vakte kadar mesguj olarak bugün toplanacak oJaa Kurultay banrUcIarmı ikmal etnriş, salonlan b»* zırlatmif ve ses tertibah'le muzakeratm memleketin her tarafından dinlenm'u için radyo tertrbatmı tamamlatmısor. Program söyledir: 1 tstiklâl marşı. (Gazi Hazretleri bu esnada salonu şereflendireceklerdir.) 2 Kurultay marşı. 3 Cemiyet re«i ve Maarif Vekili Beyefendinin açma nutuklan. 4 Kurultay reisinin seçilmesi ve reisin mrtku. 5 Kurultay riyaset drvanmın seçilmesi. (İki reis vekili ve dört kâtip) 6 Uç idarî ve dört ilmî encü menin seçilmesi. 7 Umumî kâtipliğin îki yıllık umumî raporu. 8 Çalısma yolları ve komis yonlara verilen tezler hakkında malumat verilmesi. 9 Tezler. Şimdiye kadar merkez bürosun • Maarif Vekili Abidin Bey~ da telkik olunan tezler üç kısma terrik ohznmustur. İlk okunacak tez İbrahim Necmi Beyindir. Yeni Balgar Başvekili M. Kimon Görgîyefîn Başvehâletten çtkarken alınmış bir resmi Bulgaristandaki Türklere yapılan mek için, her türlü tehlikeyi göze azuliim ve tazyikin her türlü taham larak komsu hudutlara sığınmaya mül hududunu asarak gün geçtikçe can atmaktadırlar. Son zamanlarda agırlaştığı, Bulgaristanın dört ya Romanya hududuna iltica eden nından gelen haberlerd*en anlaşıl • Türklerin adedi de çoğalımstır. maktadır. Zavallı Bulgaristan Türk. Romanyada Silistired'e çıkan Hakleri bu iskencelerden kurtulabil (Mabadi beşinci tahifede) ibrahim Necmi Beyin izahatı Dün cemiyet umumî kâtibi Ibra him Necmi Bey bir muharririmize fu izahatı venrriştir: « Dün aksan i kadar yapılan tetkikat'a tezlerin neticeleri alınmış tır. Zamantn dar. \'k\ nazari dtk kate almarak ta esaslı tezler seçH mij1 ve gene pek değerli olan bir takım teıler de ya uzunluklarmdan ve yahut ilmî münakasaya muhtaç olmalarından dolayı teskil edilecek ilmî komisyonlara tevdi edilmek üzere ayrılmıstır. Üçüncü kısım tezler de Kurultayın mavzuu ile alâ kadar g&rülmiyerek sahiplerine iade olunmuştur. Geçen Kurultayda iki komisyon vardı. 1 Teskilât ve nizamname ko • misyonu. 2 Takrir ve teklifler komis • yonu. Bu sene bir de bütçe komisyonu yapılacak ve bundan başka şu dört ilmî komisyon da seçilecektir: A Dil karsılastırmaları komisyonu. (Yani türkçe ile başka diller arasındaki münasebab tetkik edecek heyet.) B Filolojik tetkikler komis yonu. C Istilahlar komisyonu. D Gramer komisyonu. Bu dört komisyondan her hangi (Mabadi üçuncu sahifede) Uç vilâyette yeni bir cins koyun yetiştirilecek Ziraat Vekili Muhlis Bey dün Bursaya gittî, Merinos koyunları hakkında izahat aldı Bhinci Kvntltaydan bir hatam Alman profesörünün verdiği izahat Anadoluda tetkikat yapan heyet bir ktr ziyafetinde Bursa 17 (Hususî muhabirimizden, telefonla) Ziraat Vekili Muhlis Bey bugün sehrimize geldi. Vekil Bey Ziraat mektebini gezdi. Merinos koyunları hakkında tet • kikat yapan heyet azasmdan ma lumat aldı. Vekil Bey, bu heyetle (Mabadi ikfaci sahifede) Profesör Giese Ismet Pş. bugün dönüyor Başvekilimiz coşkun tezahüratla istikbal ve teşyi edildi, Ismet Pş. bugün öğleyin burada Odesa, Kiyef ve Harkof ta üç maç daha yapacaklar Odesa 17 (A.A.) Anadolu ajansının hususî muhabiri bildi riyor: Kafilemizin hareketi 29 ağus tosa tehir edildi. Buradan Kiyefe dönüyoruz. Kalacağımız bu müddet zarfında Kiyef, Harkof ve Odesada müsabakalar yapıl ması muhtemeldir. Sporcularımız bugün gelmiyorlar Heybelide deniz bayramı Adaları Güzelleştirme Cemiyeti tarafından tertip ediîen deniz müsabakaları rnuvaffakiyetle yapıldı Bugün 3 üncu sahifemizde Sinop 17 (Hususî) Basvekil U . met Pasa Hz. ve refakatlerinde bulunan zevat saat dokuzda Sinoba çıktılar. Şehir bastanbaşa donan mıştı. Halk coşkun tezahüratla ts met Paşayı selâmladu tskelede bir muallim, beyani hosamedi etti. Baş vekil Paşa tesekkürle cevap verdi. tsmet Pasaya iki buket takdim edild l Vilâyet, Fırka, Belediye, hasta Maşoekilimizin Zonguldaktaki istikbaüerinden bir manzara ne, Cumhuriyet meydani ziyaret edildi. Şehir parkında Başvekilimiz şerefine bir çay ziyafeti verildi. tsmet Paşa Hz. ve refakatindeki zevat saat 12 de Gülcemalle lstan bula hareket ettilrr. Halk ayni coşkun tezahüratla teşyide bulundu. Baş • vekil Hz., Dil Kurultaymda bulunacağmdan vapur yarın (bugün) öğleyin Istanbulda olacaktnr. «Türkiye eski Tarkiye değildirs S inci sahifemizde Konya ovannda saklı Hitit âbide ve eserleri Yazan: M. Aysel x ""^". • Dün yüzme müsabakalar ma giren hanırr.lardan bazıları Yarışlarda Vali ve Belediye Reisi Muhittin B., Halk Fırkası, Vilâyet idare heyeti reisi Cemal Bey, Halkevi reisi Ali Rıza Bey, Adalar kaymakamı Re«at Bey ve daha bir çok zevat ta hazır bulunuyorlardı. Yarışlarda alman teknik netayiç (Mabadi altınct sahifede) Jul Vernin hayali hakikat oluyor s J ''Adaları güzeleştirme cemiyetinin Heybeliada plâjlannın önünde ter tip 6$Mği büyük deniz bayramı dün yapılmıştır.jBu bayramı takip için büyük bir kaîabalık sahili doldurduğu gibi deniz kotralarla, sandallarla ve sair vasıtaltu'la dolmuş buunuyordu .

Bu sayıdan diğer sayfalar: