18 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

18 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURUŞ ——— Sene 3 Sayı: 828 KURUŞ î İeleton 29972 Dil K — 18 Ağustos 1934 CUMARTESİ urultayı bugü gün başladı Ülne; K * Dü Kurultayının toplandığı bugün. T Kh üm Samih Rifat'ın hatırasını anma '*:.T"""' bir börç biliyoruz. Birisel —Di Bça, Viüin hazırlanmasında büyük — emeği terhum, yazık'ki, bu seferkl Ku. h 8. ye Ö ö altar, onü İKi yi önce - toprağa nn y öruz. lvalli Bulgaristan| Türkleri lulüm ka Omanyaya kaçıyorlar K *fya, 16 (Hususi) — Bulga: hi Ndaki Türklere yapılan zu - Yör Ve işkence günden güne artı- *Ne şikâyetler Türkiye .h'hnım..ı yazıları bu işkencele- ne esilmesine mâni olamıyor. Na Ürk akalliyetini imha için ku- n © faşist teşkilâtı çok mükem- k "* muntazamdır. Bunları ida- hi denler ihtiyat zabitleri cemi Midir, c't%n gün harmandan evine *n Topal Alinin başı kılıçla (Arkası 6 inci sayıfada) '“İihdenburg’un vâsiyet- namesi sahte imiş! | kayser, vasiyet- tame hakkında he düşünüyor? B iz. 18 (A. A.) — Echo de î—n. gazetesinde “Hindenbur- #, "Miyetnamesi mevsuk değil- *q!'n _!İığı altında bugün intişar Niy bir makalede vasiyetname- Tay ' Hte olduğu ispata çalişıl- dir. tag Merdam, 17 (A.A.) — Hol- g, S ajansının Doorn şatosundan gl Mmalümata nazaran - sabık tan ” Hindenburgun - vasiyet- v ve bilhassa Alman im- Ayy luğunun — yeniden ihyası Ü, y daki kısmı büyük bir alâka Tİy, Umuştur. Sabık kayzer, va- T kaatMenin ikinci Kısmını pek e i” beğenmemiştir. Zira sa- İleşine Ser, hâlâ ti ':'"AAlmnnyııyu eski satveti- F_ğ:üngegine kanidir. Tda ç t şimdiki halde Alman - 'n.nmplrllorluğun yeniden te - _"üm“'luu bahsolmıyacağına Süretle kani bulunmakta- '€ini Hohenzollern rşısında şimı:îidı:i söylemiştir. .| yetin ilerlemesine yabancı — bıra- Reisliğe Seçilen Kâzım Paşa Hazretleri Maarif Vekili de bir nutukla kurultayı açtı Aylardan beri hazırlığı devam | eden İkinci Dil Kurultayı | bugün | saat ikide Dolmabahçe sârayında | ıçılmıştır. Kurultay müzakereleri- | vin memleketin her tarafında din- lenmesi için radyo tertibatı alm- mıştı. Hazırlanan program — mü- | Ça- Reisicümhur cibince evvelâ İstiklâl marşı hamıştır. Bu sırada Hazretleri salonu şereflendirmiş- | ler ve dakikalarca alkışlanmışlar- dır. İstikâl Marşından sonra Ku- rultay Marşı söylenmiş ve mütca- kıben cemiyet reisi ve Maarif Ve- kili Abidin Bey kürsüye .: çıkarak İkinci Kurultayın açılış nutkunu Vekil Bey nutkuna şöyle baş- | tamıştır: “— Reisicümhur Hazretleri Hantmefendiler, Beyefendiler; Dünya tarihinin bütün dönüm noktalarını yaratan, — benliklerin T güçlükle nüfuz edebildiği eski za- manlarda insan medeniyetinin ya- ratıcısı kendi doğurduğu medeni- W kılmak yüzünden karanlıklar i- | cinde kalmıştı. Bu karanlık az olacak- tı. Yer yüzünün en asil ,en kabili- daha onun hayatına mal | fırtına Ve yağmar | : Balkanlarda ve | İranda zararlar yaptı İstanbula dün - | | SAÇ den beri fasılalı | bir surette yağ- 1 b mur yağıyor.Dün | öğle üzeri murdan — sonra | hava gene aç- î H p mıştır. Fakat sa- | | yağ- at yediye doğru hava kararmış, | yirmi dakika süren bir yağmur | yağmıştır. Gece dokuzda gene sü- | rekli bir şekilde devam etmiştir. | Yağmur bugün on ikiye — doğru gene yağmıya başlamıştır. Hava | kapalıdır. Yağmurun devam et- mesi muhtemeldir. Buğün yağan | | yağmurun miktarı üç milimetre- dir. Hararet derecesi âzami 21, asgari 18 dir. Diğer taraftan Bul- (Arkası 6G ancı - sayıfada) | kenarındayken büyük bir baş ba- | yük baş o gündenberi bülün var- | ye ant içmişti. | b : Birinci Dil Kurultayına en fedakâr milleti olan tarih yetlii Türk milletine uçurumun ğgışladı. (Sürekli alkışlar) Bu bü- lığını Türklüğü kurtaracak işleri bir | millet seviyesine çıkarmıya, Ulu f Türk Milleti de kendisini kurta - | ran bu Başın arkasından yürüme- ileri götürmeye, milleti asri 600 yıl süren Osmanlı impara- torluğu zamanında ortaya konan Silgiler. belisn keidi dili Tözya - *lmaması yüzünden millet ara wnda yayılamamıştı. Türk milli varlığını dışardan ve içerden karartan bütün düşmanla- ra savaş açmış olan büyük — reisi- miz bilgisizliği de harimi ismetin- de boğup yok etmek azmile 928 de Türk Dili inkılâbına savaşmış- | tır. Japonya Sovyotleri protesto - edecekmiş | Münasebat gergin bir safhada.. Tokyo, 17 (A.A.) — Hariciye ne- zaretinin salâhiyet sahibi bir zatı bu- gün şu beyanatta bulunmuştur: “—Japonya hükümeti, hudut hâ- İ diselerinin akisleci aleyhine Sovyet | Rusyaya bir nota göndermek niyetin- dedir.,, Ayni zat, bu netanın Japonya ta- rafından kuvvet istimali suretiyle ta- kip edilmesini — icxp ettirmiyeceğini de ilâve etmiştir. Kabarovsk, 17 (A.A.) — Tas a- janst bildiriyor: Harbin gazeteleri Pograntiçnaya istasyonundaki Sovyet konsolosluğu aleyhinde tahrikâmiz ittihamları ihti- | va eden yeni bir haber neşretmekte- dir. Könsoloslük ve şahsen könsolos. | merzkür istasyondaki Japon askeri he- yetine karşı müsellâh taarruz terti. biyle ittiham edilmektedir. Harbinin iyi malümat alan muhabiri, matbuat- ta intişar eden bu tahrikâmiz habe- | rin Harbindeki Japon askeri heyeti tarafından ilham edildiği hakkında sarih deliller mevcut olduğunu teyit | eylemektedir. | (Arkası 6 ancı-sayıfamızdadır) Bir Nutuk Söylediler x_;.,_.;& iştirak eden köylülsr Bu savaşa harfleri değiştir- mekle başlanmış en kısa bir za- manda en büyük bir kolaylıkla öğ renilen bir alfabe ve imlâ vücude getirilmiştir. 928 de okur yazar “» yirmi ihen 933 te bu miktar iki mişline çıkmışlır. Bizim hedefimiz okur nisbetini yüzde yüze — çıkartmak- | tır. Okuyup yazma işi bilgi işi de- ğil, insanlık bahsidir. İş alfabeyi değiştirmekle bitmezdi, bilginle- rin yazılarını okuyup anlıyabil- mek gerekti. Daha alfabe inkılâ - bında görülen bu — gereklik dil ü- (Arkası 6 mert sayıfamızdadır ) BÜYÜK Bağ eğlencesi Gazetemizin hazırladığı bu emsalsiz e& lence Maltepe bağlarında yapılacaktır. Daimi okuyucularımız davetlilerimizdir yazar | ——— ——— | Beşvekil | Bugün öğle üzeri | geldi | Zonguldaktaki sun'i | madeninin temel atma merasimin- de bulunduktan sonra Zingal or- | manlarına giden ve oradan da Si- nopluların daveti üzerine Sinoba geçen Başvekil İsmet Paşa haz- retleriyle İktısat Vekili Celâl Bey ve refakatlerindeki zevat | antrasit bugün Gülcemal vapuru ile şehrimize T dönmüşlerdir. Gülcemal Dolma- bahçe sarayı önünde demirlemiş, Başvekil paşa ile diğer zevat mo- törlerle Dolmabahçeye çıkmışlar- | dır. Başvekil paşa Sinopta halkın coşkun tezahüratiyle karşı- lanmış vilâyet, — fırka, beledi- | yeyi, Cümhuriyet meydanını ziya- ret etmiştir. Başvekil şerefine şe- hir parkında bir ziyafet verilmiş- tir. İsmet Paşa Hazretleri dün sa- at 12 de Sinoptan ayrilmıştır. | Sar mıntakası | zabıta kuüvveti (“Reyiâm,, ın selâmeti için başka milletlerden | toplanacak He- bir Ceneveden ingilizce Deyli vald gazetesine gelen hususi * kabere göre, Almanya, Fransa ve Milletler Cemiyetinin şimdiki ida- ve komisyonu arasında ihtilâflı o- İan Sar mıntakasına başka millet- lerden zabıta kuvveti toplanacak- tır. Şimdiki zabrta, taniamen Al- (Arkası 6 imcı - sayıfada) Dün şehrimizde muhtelif spor hareketleri , spor haberleri kısmımızdadır. oldu. Bu arada Veli Elendk de at yarışları, HMeybelladada doniz yarışları, Tuksim stadın da da güreş müdübakaları yapıldı. Tafsilât Resimlerimir edenlerle bir yüzme şlerden birisini güste, deniz. yarışlarımı aüsabuka yor, şüir mı ve gürr

Bu sayıdan diğer sayfalar: