18 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

18 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

n HABKIN Ç HabkiN LAĞI HALRİN ı)_ll,l Sene 5 — No: 1461 b İkinci Bü Bugüı; Merasimle Açılıyor Yazı işleri telefemu: 20203 — CUMARTESİ Kurulta yın Biitü*irırNîü'z;lie_ıîeleri Telsizle Her Taraftan Dinlenebilecek Birinci Dil Kurultayından Bir Kısım Kurultay Dolmabahçe sarayı- ! bayramlaşma salonuna kabul edi- lecek ve müzakereleri oradan hoEırlörl_er “yasıfasile takip ede- | İkinel — dil — kurulta bugün ı sant 14 te Dolııbılıço" sarayın- da toplmmacaktır. Kurultay — için H — yapılmakta olan bütüm. hazırlıllar nin ön sofasında toplanacaktır. Burada bir riyaset kürsüsü hazır- AĞ L ikmal edilmiştir. istlap © : ü - Vilüyetler Halkevlerinden ku- —a — S e rultaya — iştirak — edecekler — ile senebi mümessiller ve âlimler tamamen gelmişler ve Dil Cemi- yeti tarafından misafir edilmiş- lerdir. Müzakerelerin her tarafta din- lenebilmesi için Belediye tarafın- (Devamı 8 inci sayfada ) ! Hilkatın Garip Tezahürleri Bir Kadının Karnından 24 Teneke Su Çıkarıldı hastahanesinde muvaffakıyetle başarılmış, kadın da hastahaneden çıkmıştır. Buna yumurtalık uru veya taratom diyorlar. Diğer vak'a ise yine gördüğünüz diğer bir kadının boynundaki - şiştir. Buna, Anadoluda Çan, kursak, Rumelide kuşa diyorlar. Doktorlukta ismi Cüdre'dir. Cerrah - Cemiyeti, Anadoluda bu illetle | musap olan mıntaka- |— ların bir haritasını | yapmayı düşünmekte- dir, Ekseriyetle Ge- aaaReesLeeaerEAAEELEAETAAAAAANATAAA Başvekil Paşa Bugün Dil Kurultayında Bahsettiğlimiz mukislif öe rede, Sürmene, Trab- Hazır Bulunacaklar gerip İdişçat zon ve havalisinde ğ Hüsusi ) — Sinop' tozaklürlori rastlanan bu hastalık Sinop, 17 ( Hus l k bpl musaplarından 22 kişi- | luların davet ve ricalarını kabu Zon gul - ye bu sene Zongul- | buyurarak ı,lıuı'ıylh İl!!nf bııyu;uı Na il Paşa ha coşkun dak (Husu- dakta ııelı)ı't ya- â:îı::.u ve derin sevgi ve min- si) — Bugün pılmış ve vaziyetleri net hisleriyle selâmlanmış — ve size, p kurtarılmıştır. — A. alkışlanmıştır. Şehir baştan başa edebiyat ki- donanmış, iskelede / Başvekile taplarızı zem buketler takdim edilmiş ve genç Tz ltlelir bir muallim tarafından - hoş gel- ginleştirebi. diniz - denilmiştir. lecek — bir- Başvekil Hazretleri — vilâyeti, kaç vak'a: fırkayı, belediye ve hastaneyi ve dan bahse Cümhuriyet mşydnını ziyaret işl e şehir parkında şeref- î::n:e:ır;lı: öğle ziyafetini mü- teakip vapura dönerek Istanbula müteveccihen hareket etmişlerdir. lsmet Paşa Hazretleri Sinop- dönerken ve vapurun Karekeli eenasinda halkın coşkun ve kalpten gelen tezahuratı ara- sında uğurlanmışlardır. Başvekil Paşa Dil Kurultayında hazır bu- lanacakları için yarın ( bugün ) öğle üzeri Istanbula muvasalat etmiş bulunacaklardır. deceğim. Bunlar, muhifimizde de- ğil, bütün dünyada nadir görülür #eyler oldukları için buna lüzum tü'dümv Meselâ şu karnı - şiş öylü kadına bakınız. Bunun kar- hindaki bir urdur. Şimdiye kadar irçok defalar bu urdan teneke- ©T dolusü su alınmıştır. Bu defa ::'" su miktarı (24) tenekedir. 1'"1"' urun ağırlığı da (9,5) odür. Ameliyat Zoguldak memleket — 18 AĞUSTOS 1934 üyük Dil | Son Pos eee C İdare işleri telefomu: fta 2020 Fiatı 5 kuruş Kurultayı Bir Diplomanın Ameli Kıymeti Suculuk Yapan Bir Âli Ticaret Mektebi Mezunu İstanbul Âli ticaret mektebinin 331 senesi mezunlarından diplo- malhi sucu Hüseyin Beyl.. Çok hayret verici birşey, değil mi? Âli tahsil diploması ve suculuk! Evet, çok hayret verici birşey. Fakat bu çok hayret verici şey, hergün herkesin bizzat gözlerile görebileceği büyük bir hakikat olarak, her merak edenin hayı nazarlarına açık bulunuyor: Cuma — günlerinin — kalabalik vapurlarından Büyükada iskelesine Bir Gün, Ellerinde Yüksek Diploma Bujunan Birçok Açlar Göreceğiz, Diye»r çıkanlar iskelenin içinde küçük | — ve mütevazi bir sucu dükkânının | önünde biraz Fazlaca kalabalık olduğunu, ve hiç sucu esnafına benzemiyen çok terbiyeli bir genç adamın bu kalabalığa mütebessim bir itina ile gıcır gıcir yıkadığı bardaklarla su yetiştirdiğini göre- geklerdir. Bu çok halim ve mültefit “yüzlü, işine çok titiz görülen ve müşterilerine (40) paraya bir bardak temiz su yetiştiren genç sucu, İşte İstanbul Âli ticaret mektebinin ( 331 ) senesi mezun- larından diplomalı sucu Hüseyin beydir. Bu sucunun alıştığımız diğer Boğaz KorularıElden Gidiyor Beykozdaki Ab;hampaîko_ı:uluğu Bir Yangın Yerine Dönmek Üzere Yüksek tahsilli sucu Höseyin Key sucu esnafına benzemediği bil- hassa konuşmasından derhal far- kedilir. Çünkü bu sucu konuştuğu zaman, çok - ciddi ve âli bir tah- sil ve terbiye ile nurlanmış bir şuurun — karşısında — olduğunuzi görürsünüz. Esasen müşterilerin : çoğu ekseriya mektep arkadaşla- rından bir bankacı, bir muhas'p veya bir. müdürdür ve diplomalı sucu bilhassa onlarla konuşurken ( Devami 8 inci sayfada ) Güzelim Boğazın geşil yamaçlarına bir bakış Ada çamlarının anemik insan- lar gibi her gün biraz daha azal- ması bakımsızlıktandır. Nitekim Poğazın boşalması da, Boğazda oturan insanlara insanca muamele yapılmamasından ileri geldi. Bü- tün bunlar meydanda, sebepleri de apaşikâr dururken şimdi bo- ğazın bir derdi daha çıktı: Korularının harap olması, Bu nokta, vilâyet ziraat idaresinin bilhassa nazarıdikkatini celbetmiş- tir. Meselâ Beykozda milli emlâk idaresine ait bir Abrahampaşa korusu vardır. Bahçesi çok zan- gindi. Fakat — içindeki — binanın içinde sarhoşlarn — yatması bu binanın yanmasına maloldu. Bu bahçeye bir buçuk milyon lira sarfedilmişti. - Şimdi bu koru yangın yerini andırmaktadır. Kö- yün merkepleri, koyunları burada otlamaktadır. Taşları ve asfalt kısımları sökülmüştür. ( Devamı 9uncu sayfada )

Bu sayıdan diğer sayfalar: