18 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

18 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu Başı Ne ve macora romanı — 75 — Josef Braun az adam değildi. Bu teklif onun da pek hoşuna gitti. Minnettarınızım — hocam, diye mukabele etti. * .gn-mnıâkı"i otomobil kapalı bir obildi. Ka; sör Fafaya: ÇEMMR Di — Siz arkaya giriniz - ğum, dedi. Siz de l!Etıdııı.wc Ve sonra ön kapıyı açtı ve Fatoşa: — Haydi bakayım küçük k- zım, siz de benim yanıma, diye ilâve etti. - Josef Braun'un yanma yerle- şen Fafa “şimdi bizi herkes gö- recek onu herkes tanıyacak *ve bütün kadınlar bana gıpta ede- cek,, diye düşünüyordu. Profesör Schimitt evvelâ genç kızı bindirmişti. Sonra kendi öbür tarafa geçerek volana geçti. * Josef Braun Fafa ile gayetle yi arkadaş olmuştu. Otomobile girer girmez konuşmıya ve şaka- Taşmıya — başlamıştı. — Profesör Sehmitt deyanında oturan arka- daşından pek memnundu daha #tomobili — hareket — ettirmeden evvel: — Sevgili çocuk, dedi. Ne güzel bir sesiniz olduğunu - bili- yor musunuz?... Küçük ve hari- kulâde bir bebek gibisiniz. Kü- çük ve harikulâde bir ,_91059'3— li TAS Eye genç kızın bu harikulâde sesi besliyen nahif göğsüne bu sesin geçtiği mevzun boynuna ve sonra çenesinin altından geçerek gü- zel ağzına süze süze kadırdı. — Bu ses harikadır. dünyada ancak beş on kişide bulunur. Fatoşun kalbi sevinçle çarpı- yordu. — İltifat ediyorsunuz üstat! Diye âdeta kekeledi. * Otomobil — kapının önünden ayrılır ayrılmaz — karşı binaların birinin kapısının içinden bir adam çıktı. Bu adam siyah bir jaket atay giyiyordu. başında hasır bir şapka ve göğsüude — beyaz bir çiçek vardı. Ayağındaki lâstik ayakkapları sürüye, sürüye sokağın ortasına kadar geldi. Süra'tle giden ve köşeye yaklaşmış olan otomobile baktı ve kendi kendine: — Dostum, diye — düşüsdü. göeenerenlakkakesan ea eee aamdemaRamaARAüşe —| Son Posta iLÂN FiATLARI I — Gazetenin esas yazısile bir sütunun Iiıl satırı bir (santim) saydır. 2— Sayfasına göre bir santi- min ilân fiatı şanlardır: 3—'Bir santimde — vasati (8) kelime — vardır. 4 —İInce ve kalın yazılar Yazan — / Suat Suzan | Haydi — şimdi süratle Meineche sokağına.. 15 Bu adam İvan Rabakoviçten başka kimse değildi. R A O sabah İvan Rabakoviçi biz Jemsin peşinde terketmiştik ve Şimdi onu bir konservaluvr kapı- sında buluyoruz.. Bu biraz acayip görünen hâ- dise gayet basit bir şekilde cere- yan etmişti. İvan Rabakoviçin takibini se- zen Jems bir müddet sağa, sola sapmış bızlanmış - ve nihayet bir köşenin başında gözden kaybok muştu Kendi takibinden ürken ve bu takipten kurtulmak için çalışan adamdan büsbütün şüphelenen beyaz Rus, onu kaybettiği sokakta bir müddet dolaştıktan sonra, nihayet bulmak ümidini kesmişti. Sonra uykudan kalktığını tah- min ettiği dostu Hans'ı arama üzere o yolları tekrar yaya olarık geçmiş, Neuevieterfeld sokağın- daki o meşhür pansiyondan gidip arkadaşını — almıştı. Sokakların üzerindeki bir nsıraya oturarak konuşmuşlar ve Rabakoviç te bu suretle bir parça yorgunluğunu gidermişti. Onun maksadı bu sabah gidip Meineche sokağında bir - teftiş apmaktı. Fakat arkadaşı Hans'a mese- leyi çaktırmamak ve yirmi bin alım? 18 - 8 - 934 Hangi Mektebe Gireceksiniz ?« İnşaat Usta Mektebi Mektep Ankaradadır. Her sene müsabaka imtihanı ile leyli müc- gani talebe alınmaktadır. Kayt için gu şerniti haiz olmak lâzımdır. Türk olmak, Ek mektep mezunu olmak; ya- gı 12 den aşağı 16 dan yukarı bulun- mamak, sıhhi vaziyeti müsait olmak. Mek tebe ücretli leyli veya nehari girmek isteyenler imtihan edilmezler. Ücret- bir dera yılı için 275 Iiradır. İlk mek- tepten yukarı tahsil görmüş olanlar, yaşları müsalt olduğu takdirde müsa- baka imtihanlarına girebilirler. Kayt için Sultanahmette san'at mektebi müdiriyetine muracaat edilecektir. Kaytlar eylülde kapanacaktır. Mü- racant edecek olan'ar bir istida ile nüfva tezkereler, tahsil vesikaları, aşı kâğıtları, veli ilim — vehaberleri getir- melidirler. Ceovaplarımız Ankara Cebecide Ulviye Hamma * Birinci mektubunuzdaki İmzanını Rukiye olarak okuduk ve mektubu bu isimle gönderdik. Bittabi elinize geçmemiştir. — Suallerinize burada ceyap — vermek — mecburiyetindeyiz: Sultanahmetteki — Ticaret — mektebi leyli deği'dir. Leyli biçbir kasmı yok- tur. Kız. kardeşinize daha emin bir istikbal bazırlamak isterseniz, Orta mektebi bitirmesi ve bilâhara Mual- Hm mekteplerinden birine girmesi markı tek başına kazanmak isteyen| yazımdır. Manmafih isterseniz, bu sene YS S İP İ RASR için evvelâ arkadaşına yine dün yaptıkları gibi konserl.. vermele- | rini teklif etti. Öteki de kemali memnuniyetle bu işi kabul etti ve yine bir gün evvel yaptıkları gibi evlerin avlur larırfa girerek biri kitar, digeri de ıslık çalarak para dilenmeye baş- ladılar. Rabakoviç için arkadaşı far- kına varmadan onun adımlar.nı istediği istikamete çevirmek adeta büyük bir ustalıktı. Dolaşmıya — başladıklarından bir buçuk saat sonra musikişinas çift Meineche sokağında idiler. O evden, bu eve dolaşırken Rabakoviç bir münasebetini dü- Şürmüş ve: — Hansi oğlum, demişti. Bak şu villâya bir zengin eve benziyor. Lir de oraya gidelim... (Arkası var) vrreni DABCOVİCH ve Şürekâsı Tek 44708 - 7- 41220 Avrupa ve Şark limanları - arasında muntazam posta. Anvere, Rotterleam, Hamburg ve Tekandidavya Lummuları için yakında hareket edecek va urları ve dünyanın başlıca limanlarında transhar demen Yakında gelecek vapurlar Hanseburg vapurcu — 14 Ağustosa oK Avugust Leonhardi vapuru 35 Hyiüle doğru. Yakında hareket odecek vaprırlar Hanseburg vapuırmı 19 Ağnstosa dgöğcu August Leonhardt vapuru 5-8 ” Evtirle döğzra, Farla tulsjlüt için Galata, Frengyan han umümli acentelijine mürnorat Tel, H47078 - 41820 (1495) İ ae eee B sn ll | Son Posia Matbaası Sahibi: Ali E ven Neşriyat Müdürü: Tahir eee | içinde leyli V meccani lise imtihanla- için ders'ere sıkı bir surette çalışma- sını temin edirliz. * Karilerimizden Süleyman Beye: San'at mektebine gimek için 13-17 yaşında olmanız, tamüsshha bulunma- mız İlkmekteplerde okunan türkçe, rıya- ziye, tarih, coğrafya, yurt bilgisi dere- lerinden imtihan vermeniz lâzımdır. Siz mademki İlkmektebi bitirdiniz, eğer yukarıdaki şartları haiz iseniz bu mek- | bebe girelilirsiniz. Kayıtlar 15 Ağustosta kupanacak, imtihanlar 20 - AZaatosta yapılacaktır. Mektebe bizzat müracmat etmek Tâzımdır. Küçük Baytar mektebi İstunbulda- dır. Bu mektebe OÖrtamektep mezunu aldıkları için sizi alâkadar etmez. * Malatyada Falıri Beye: Elektirik mühendisi olmak için liseyi bitirmek, ya mühendis mektebine gir- âzamdır . MEBııı.:ıyı gitmek için de lise mezunu mecemni olan mühendis olmak, yaş birinci ainıf için 25 ten ya- karı olmamak, tamüssihha, Türk vatan. daşı bulunmak İâzındır. Bulunduğunuz yerden bir istida ve nüfus kâğıdı veya sureti, İine şehadetünmesi 6 fotoğraf, “g kaâğıdı ile de müracaat edebilirsi Resim Tahlili Kuponu Wm Tabiaticiti öğrenmek istiyorsanız resminizi bu kupondan 40 adet ile birlikte gönderiniz. -Resminiz szaya tâbidir ve iade edilmez. | herler, 23,50 | viyolonsel | vesnire, 19 Ağustos Pazar İstanbul — 18,30 Plâk neyriyati, 19,20 ajans haberleri, 19,30 Türk mu- siki neştiyatı kemani Reşat, — Mesut Cemil, Muzafler B. ler ve — Vecihe, Riza H, lar, 21,20 Ateş - Güneş kulü- bünden nakil, 21,30 orkestra — karışık proğram, Peşte 5ö0 m. 21,15 Peşte hayvanat bahçesinden naklen Mascagninin Ga- vellerin. Ruslicana apaerası, Maria Ne- methin iştirakile, 23,15 haberler, 24,45 Sigan musikisi. Belgrat 437 m. — 21 opora parça- ları, 21.30 reklâmlar, — 21,40 plâk, 23 koro konseri, 23 haberler, 28,20 dans plâkları, — 23,50 kahvehane — konseri, 24,30 dans plâkları, Varşova 1345 m., — 20,15 Hafif musiki muhtelif, 21.12 Solist tagamnili konser, 21,50. haberler, 22 mu<uhabe, 23,30 hafif musiki ve dans parçaları, musahabe, 24,05 dans müsikisi, Bükreş; 864 m. — 1815 musikisi, musahabe, 19,05 dans musl- kisi, 20,30 koulerana, — 21,16 - Bel musikisi #por, 2210 Romen musikisi, 23 haberler, 23.30 Lidol kaplıcaların- dan naklen könser, Viyana 507 m, — 21,05 Burggat- tenden saklen Senfonik konser, 23 ak- şam musikisi, 23,30 haberler konserin devamı, 24,40 plâk, 20 Ağustos Pazartesi İstanbul — 18,980 Fr ders, 19 Dr, Ali Şükrü Bey 'T. —konferans, 19,80 Türk musiki neşriyatı, Ekrem, Ruşon, Cevdet, kemani Cevdet, Şeref, İbra- him B. ler ve Vecihe, Belma H. lar, 21,20 ajans ve borsa haberleri, 21,30 Bedriye Rais hanımın iştirakile caz ve tango orkestram. Varşova 1345 m. — 21,12 — hafif musiki, 21,50 haberler, 21,12 popüler orkestra - könseri, 23 umümi harbin ilâm, — 23,15 hafif musiki — ve dana parçaları, Bükteş 364 m. — 13,15 gündüz neşriyatı, 19,05 karışık konser, 20 kon- ferans, 20,15 könserin devarmı, 21 kon- ferans, 21,15 oda musikisi, 21,45 mu- sahabe, 22,80 keman solo, 28 haber- lor, 28,30 kahvehase konseri. Viyana BOT m, — 20,36 haberlor, 20,45 Aktüahte, 21 kuartet konseri, 22 St Stofan gecesi — müteakıben Sigan musikisi - Peşteden — nakil, 23,45 Org konseri, 24,45 plâk. 21 Ağustos Salı İstanbul — 18,30 plük yatı, 19 Mesat Cemil B. T. çocuklura — masal, 19,80 Türk musiki neşriyatı, Stüidyo saz heyeti ve Yaşar B. Emel, Meliha H. lar, 21,20 ajans ve borsa haberleri, £1,80 Stüdyo orkestrma. Peşte 550 m. — 20445 Peşte kon- ser orkestrası, 22 haherler, 22,50 Sigan musikisi, 29,15 hava raporu, — 2820 viyolonsel konseri, T4 dana musikisi. Belgrat 437 m. — 7120 — muhtel.f şarkılar, 21,60 radyo piyesi, 22,30 rade yo örkesiramı, operelter, — 23 haberler Romen va., 23,15 orkestra refakatile popüler şarkılar, 23,45 dans plâkları. Varşova 1348 m. — 20,15 piyano ni müsahabe, 31,55 Viyanaden nakler Polonya . müsikini, 2845 dans plâkları. Bükreş 96£ m. — 1315 — güüdüz neşriyatı, 19,05 karışık konaer, 20,80 Üniversite, 20445 plük, 21,15 Senlonik” konser, Senfonik — könserim devamı, 23 aberler, 2330 plâk be, 23,00 iktisadi neşriyat, 23.30 ha- könseri, 24,25 — gece konseri, 22 Ağustos Çarşamba İstanbul — 18.30 Fr. dere, 19 plâk, 19,80 Türk musıki seşriyatı, Ekrem, Ruşen, Cevdet, Mustafa Necatı, Şurel ve Vocihe, Semiha . lar, 21,20 ujas haberleri ve borsa, 2190 Sıüidyo cuz ve tango orkestram. Poşte 550 m. — 20,50 Stildyo ti- atrosu, 21440 dane muüsikisi, — 92 aberler, 2248 yaylı — sarlar heyeti, 28.50 plâk, 24.30 Sıgan musikisi, Belgeat 437 m. — Z1 Jübiiyanadan nakil, 23 haberler, 2315 | könseri, 23,50 duus plâkları. Viyana 507 m. — 2040 haberler, 22 Polonya müsikisi, — 23,80 haberler, 23,50 oda musikisi, 24,*0 gece müsikisi plâk. 23 Tstanbul — 18,30 plük — neşriyatı, 23,30 - konferans, | 21 könlermes, | 22 musuhabe, Viyana 507 m. — 200 haberler, 20,40 radyo — orkestrası, 29,30 musaha- | Esperantoca neştiyat, M | kahvehane | RAD 19,20 ajans haberleri, 19.30 Türk mu- siki meşriyatı, Kemal Niyazi Azmi B. ler ve Hayriye, Müzeyyen H. lar, 21 Selim Sırrı B. 'T. — konferans, 21,90 Nurüllah Şevket B. 'T. — taganai ve Stüdyo örkestras. Peşte 650 m. — 21,15 Salzburgtan nakil, 23,05 son baberler, Sigan musikisi, 24,16 dans musil Belgrat 439 m. — 21,15 Salzburg- tan nakil, 23 haberler ve, müteslaben kahvehane konseri, 24,15 dans plükları, Vargova 1345 m. — 20,15 operet ve serenatlar, musahabe, — 21,12 piyano orkestra ve tagannili hafif musiki berler, 22.12 popüler koönseri t 23 müsühabe, 23,16 dana musikisi. Viyana 507 m. — 20,05 haberler, 20.25 Föyton, 21,16 Viyana filharmonik takımı, 2303 radyo orkestrası, 2430 haberler, 2350 - konaerin devamı, 2445 gece müsikisi plâk. 24 Ağustos Cuma Tstanbul — 12,30 plük, 18.30 plâk neşriyatı, 1980 ajans haberleri, 19,30 Türk musiki neşriyatı, Ekrem, Ruşen, Cevdet B. ler ve Vecihe, Nedine, Na- zan Foridua H: lar, Ovrik Ef., — 2120 ajans ve borsa haberleri, 21.30 radyo orkestrası T. hafif mus ki. Peşte 850 m. — 20,46 Lisztin na- diren çalınan eserlerinden piyano kon- weri, 21.45 haberler, 29 opera orkestra- sı, 23,15 hava raporu, 23.20 plük, 24 Sigan musikisi, Belgrat 437 m. — 31.15 Zagrepten nakil, 2245 plük, 23 baberler müten- kıben kahvehane konseri, 23.56 dans plâkları. Viyana 507 m. — 20,30 radyo or keatrası, 2135 — Bunbury isimli Oskar Wildenin eseri. piyes, 23,16 haberler, 23.86 kuartet konseri, 24,15 plâkla gece konseri. 25 ağustos Cumartesi İstanbul — 15,80 plâk neşriyatı, 189 Fr. ders, 19.30 Türk musiki neşriyatı, Fahire, Safiye H. lar, Refik, Fikret B.ler, 21 Eşrel Şefik B. T. konferans, £1,380 Stüdyo caz ve tango oörkestrası, Poşte 5560 m. — S1 operetlerden parçalar, 22,90 haberler, £2.40 Sigan musikisi, — 23,10 hava raporu, 2350 Bertha salon takıtm. Varşova — 1345 m. — 2015 dana plâkları, 200 epor, 21 Ühopinin eser- Terinden lar, 2130 Y1,45 pfy:;“ refakatile yııı.ıın::-f.";' musahabe, 2212 tagannili — orkestra konseri. Viyana 607 m, — 2016 Don Juan isimli Mozartın — eserlerinden 23.30.haberler, # Denizyolları ŞLETMESİ Acenteleri : Karaköy Köprü»aş TYel, 47362 — Sirkeci Mühürdarznde Han Tel 22740 Mersin Yolu : va 19 KERSİN — Yapinel Pazar 10 da Sirkeci nh- tımından — kalkacak, — Gidişte Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod- rum, Rados, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Alanya, Anamur, Mer- sine. Dönüşte bunlara ilâveten Taşucu, Kuşadası, Gelibolu'ya uğrayacak — yalnız — Anamult uğramıyacaktır. '4858,, Ayvalık Sür'at Yolu ANTALYA — Yapurn 18 Ağustos Cumartesi 17 de Sirkeci rıhtımından kalkacak ve Ay- valık yolunun mutat iskelelerine uğrayarak İzmir'e gidip döne, ü cektir. “4859, DİKKAT , Vapür başlarında İzdihama | mahal kalmamak üzere biletle- rin hareket günlerinden evvel | Karaköy ve Sirkecideki acen- (W talarımızdan tedarik edilmesi muhterem yolcuların menfaat- v HERADYO fi 1 Bünmreğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: